Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma

Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma

MADDE 266 – (1) Görevi gereği olarak elinde bulundurduğu araç ve gereçleri bir suçun işlenmesi sırasında kullanan kamu görevlisi hakkında, ilgili suçun tanımında kamu görevlisi sıfatı esasen göz önünde bulundurulmamış ise, verilecek ceza üçte biri oranında artırılır.

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2008/1132

K. 2008/7878

T. 30.4.2008

• TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMAK ( Görevi Gereği Elinde Bulundurduğu Araç ve Gereçleri Bir Suçun İşlenmesi Sırasında Kullanan Kamu Görevlisi Hakkında Cezanın Artırılabilmesi İçin Araç ve Gerecin Suçun İşlenmesinde Kolaylık Sağlaması ve Normal Fonksiyonunda Kullanılmasının Zorunlu Olduğu )

• KAMU GÖREVİNE AİT ARAÇ VE GEREÇLERİ SUÇTA KULLANMAK ( Cezanın Artırılabilmesi İçin Araç ve Gerecin Suçun İşlenmesinde Kolaylık Sağlaması ve Normal Fonksiyonunda Kullanılmasının Zorunlu Olduğu )

5237/m.6, 179/1, 266/1

ÖZET : Görevi gereği elinde bulundurduğu araç ve gereçleri bir suçun işlenmesi sırasında kullanan kamu görevlisi hakkında cezanın artırılabilmesi için araç ve gerecin suçun işlenmesinde kolaylık sağlaması ve normal fonksiyonunda kullanılması zorunludur.

DAVA : Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanık Cemali’nin yapılan yargılama sonucunda; mahkumiyetine dair Mengen Sulh Ceza Mahkemesi’nde verilen 29.03.2006 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi Üst C. Savcısı sanık müdafii tarafından istenmekle ve dosya Yargıtay Yedinci Ceza Dairesi’nin 04.12.2007 tarihli görevsizlik kararıyla Dairemiz. gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü:

KARAR : 5237 sayılı TCK’nın 6. maddesi uyarınca sanığın kamu görevlisi olduğunun ve oluşa ve dosya içeriğine göre sanığa atılı suçun oluştuğunun kabulünde bir isabetsizlik görülmemiş, dosya içeriğine göre …sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- 5237 sayılı TCK’nın 266. maddesindeki görevi gereği elinde bulundurduğu araç ve gereçleri bir suçun işlenmesi sırasında kullanan kamu görevlisi hakkında cezanın artırılabilmesi için araç ve gerecin suçun işlenmesinde kolaylık sağlaması ve normal fonksiyonunda kullanılması zorunlu olduğu cihetle, sanığın eyleminde bu şartların gerçekleşmediği gözetilmeden yazılı şekilde anılan madde gereğince cezasında artırım yapılara fazla ceza tayini,

2- Hükümden sonra 08.02.2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5728 sayılı Yasa’nın 562. maddesi ile değişik 5271 sayılı CYY’nin 231. maddesi uyarınca hükmolunan cezanın tür ve s esine göre hükmün açıklanmasının geri bırakılıp bırakılmayacağı hususunun değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, Üst Cumhuriyet Savcısı ve sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi ( BOZULMASINA ), 30.04.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2006/6083

K. 2007/10242

T. 3.12.2007

• MÜSADERE ( Suçta Kullanılan Tabancanın Astsubay Olan Sanığa Bedeli Karşılığında Satılan “Zati Demirbaş Silah” Olup Olmadığının Sorulması ve Eğer Bu Nitelikte Bir Silah İse Zoralımına Karar Verilmesi Gerektiği )

• ZORALIM ( Suçta Kullanılan Tabancanın Astsubay Olan Sanığa Bedeli Karşılığında Satılan “Zati Demirbaş Silah” Olup Olmadığının Sorulması ve Eğer Bu Nitelikte Bir Silah İse Zoralımına Karar Verilmesi Gerektiği )

• BEDELİ KARŞILIĞINDA SATILAN SİLAH ( Suçta Kullanılan Tabancanın Astsubaya Satılması – Sanığa Bedeli Karşılığında Satılan “Zati Demirbaş Silah” Olup Olmadığının Sorulması ve Eğer Bu Nitelikte Bir Silah İse Zoralımına Karar Verilmesi Gerektiği )

6136/m.Ek.8

5237/m.170/1-c,266

ÖZET : Suçta kullanılan tabancanın, 6136 sayılı Yasanın 4534 sayılı Yasa ile değişik ek-8.maddesinde belirtilen şekilde astsubay olan sanığa bedeli karşılığında satılan “zati demirbaş silah” olup olmadığının sorulması ve eğer bu nitelikte bir silah ise zoralımına karar verilmesi, eğer silah bu nitelikte olmayıp birlik demirbaşına kayıtlı ise o takdirde 5237 sayılı TCY.nın 266.maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi, yasaya aykırıdır.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1-5271 sayılı CYY.nın 226.maddesi uyarınca sanığa ek savunma hakkı verilmeden, 5237 sayılı TCY.nın 170/1-c, 266. maddelerinin uygulanması,

2-Sanığın soruşturma evresinde ödediği ön ödeme miktarının iadesine karar verilmemesi,

3-Suçta kullanılan tabancanın, 6136 sayılı Yasanın 4534 sayılı Yasa ile değişik ek-8.maddesinde belirtilen şekilde astsubay olan sanığa bedeli karşılığında satılan “zati demirbaş silah” olup olmadığının sorulması ve eğer bu nitelikte bir silah ise Dairemizce de benimsenen Y.C.G.K.nun 7.5.2002 tarih, 116-245 sayılı kararında belirlenen görüş doğrultusunda zoralımına karar verilmesi, eğer silah bu nitelikte olmayıp birlik demirbaşına kayıtlı ise o takdirde 5237 sayılı TCY.nın 266.maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı ve sanık Ali I.’ın temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yeniden hüküm kurulurken CYY.nın 326/son.maddesinin gözetilmesine, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 03.12.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2006/4329

K. 2007/8956

T. 7.11.2007

• GÖREVLİYE ETKİN DİRENME ( Şüpheli Görülerek Karakola Götürülmek Üzere Davet Edilen Sanığın Polislere İftira Atacağını Tecavüz Ettiklerini Söylemesi – Eylemin Görevliye Etkin Direnme Suçu Oluşturduğu Gözetilmeden Görevliye Sövme Suçundan Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )

• GÖREVLİYE SÖVME ( Eyleminin TCK’nun 266/2. Maddesine Uyan Suçu Oluşturacağının Gözetilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )

5237/m. 265, 266/2

ÖZET : Olay tutanağı ve yakınanların anlatımlarına göre, gece 03.30’da şüpheli görülerek durdurulan araçta bulunan sanığın kimliğini ibraz edemediği ve karakola götürülmek üzere davet edildiğinde, gitmemek için; kendisini götüremeyeceklerini ve ayrıca “iftira atacağını, kendisinden rüşvet istediklerini, tecavüz ettiklerini, görevlileri sürdüreceğini” belirterek tehditle görevliye etkin direnme suçunu işlediği gözetilmeden, görevliye sövme suçlarından hükümler kurulması yasaya aykırıdır.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- Olay tutanağı ve yakınanların anlatımlarına göre, gece 03.30’da şüpheli görülerek durdurulan araçta bulunan sanığın kimliğini ibraz edemediği ve karakola götürülmek üzere davet edildiğinde, gitmemek için; kendisini götüremeyeceklerini ve ayrıca “iftira atacağını, kendisinden rüşvet istediklerini, tecavüz ettiklerini, görevlileri sürdüreceğini” belirterek tehditle görevliye etkin direnme suçunu işlediği gözetilmeden, görevliye sövme suçlarından hükümler kurulması,

2- Mahkemenin kabul ve uygulamasına göre de; polis komiseri olan yakınan Bülent Avat’a karşı işlenen görevliye sövme eyleminin 266/2. maddesine uyan suçu oluşturacağının gözetilmemesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı ve sanık Alev Turan’ın temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 07.11.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: