Mahkeme Kararları

 

T .C.

KARTAL

4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

EK KARAR

DOSYA NO : 2009/

KARAR NO : 2009/

HAKİM :

[C.][ ][SAVCISI] :

KATİP :

[MÜŞTEKİ] :

[VEKİLİ] :

[SANIK] :.

[SANIK] :.

HÜKÜMLÜLER VEKİLİ :

SUÇ : Karşılıksız Çek Keşide Etme,

SUÇ TARİHİ : 31/10/2008,

ASIL KARAR TARİHİ : 11/11/2009

EK KARAR TARİHİ : 0 6 /04/2011

Hükümlüler ………… ve …………… vekili Av. …………… 01/04/2011 havale tarihli eski hale getirme ve uyarlama talebinde bulunmuş olmakla ,C.Savcısının Yazılı mütalaası alındı.Dosya incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Hükümlüler ……………. ve …………… hakkında karşılıksız çek keşide etmek suçundan mahkememizin 11/11/2009 tarih 2009/…… esas 2009/….. sayılı kararı ile 10.000 er TL adli para cezası ve 1 er yıl süre ile çek hesabı açmaktan yasaklanmasına karar verilmiş ,olup bu ceza 09/02/2010 tarihinde kesinleşerek 04/03/2010 tarihinde ise infaza verilmiş,

Hükümlü ……….. şirket yetkilisi olup çeki imzalayan kişi olmadığından 5941 sayılı çek kanunun hükümlerine göre suç konusu çekten sorumlu sayılamayacağı, bu açıdan yeni yasanın lehine olduğu,

Hükümlü ………. ‘ın vekili olan …………..’ın aynı zamanda şirket ortağı olması dolayısıyla hakkında verilen mahkumiyet kararının doğru olduğu,ancak yapılan tebligatın bankaya belirtilen adresine yapılmadığından , hükümlü vekilinin talebinin kabulü ile tebligatın usule uygun yapılmayışı yönünden kesinleştirme işleminin kaldırılarak dosyanın eski hale getirilmesine karar verilmesi gerektiği,

Dosyanın bu durumu ile kesinleşmemiş olduğundan hükümlü vekilinin dilekçesinin temyiz dilekçesi olarak kabul edilerek temyiz işlemi yapılması gerektiği, hüküm kesinleşmemiş olduğundan infaza gönderilen evrakların istenmesi gerektiği, bu evrakların daha önce istenmiş olduğundan yeniden işlem yapılmasına gerek olmadığı görülmekle,

HÜKÜM:

1-Hükümlü …….. yönünden önceki hükmün iptal edilerek atılı suçtan BERAATİNE,

2-Hükümlü ….. vekili ……………. yönünden ise tebligat işlemlerinin yerinde olmadığı görülmekle bu yönden işlemlerin ESKİ HALE GETİRİLMESİNE ,tebligat geçersiz olduğundan hükmün kesinleşmediğine , hükümlü ……….. vekilinin dilekçesinin temyiz dilekçesi olarak KABULÜNE,

3-Hükmün infazı durdurulduğundan ayrıca bu konuda karar verilmesine YER OLMADIĞINA,

4-Karardan bir suretin hükümlüler vekiline TEBLİĞİNE,

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu isteme uygun ve kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek dilekçe veya zabıt katibine yapılacak beyanla Yargıtay yolu açık olmak üzere C.Savcısının mütalaasına uygun olarak karar verildi. 0 6 /04/2011

T.C.

ŞİŞLİ

9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

EK KARAR

DOSYA NO : 2009/

KARAR NO : 2009/

HAKİM :

[C.][ ][SAVCISI] :

KATİP :

[MÜŞTEKİ] :,

[VEKİLİ] :

[SANIK] :.

[VEKİLİ] :

SUÇ : Karşılıksız Çek Keşide Etme

SUÇ TARİHİ : 18/10/2008

ASIL KARAR TARİHİ : 20/11/2009

EK KARAR TARİHİ : 08/04/2011

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonucunda verilen mahkumiyet hükmünün kesinleşmesinden sonra Şişli C.Savcısı tarafından yürürlüğe giren 5941 Sayılı Kanuna göre değerlendirilme yapılması 2010/10-4703.sayılı yazılarıyla istenilmekle mahkememizin 2009/….. Esas 2009/….. Karar sayılı dosyası ele alınmış ve yeniden yapılan değerlendirmede, 3167 sayılı yasanın lehe olması nedeniyle 2009/…. Esas 2009/…. Karar sayılı ilamda olduğu gibi sanığın 01/09/2010 tarihli ek kararla çek bedeli kadar Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına karar verilmiş ve verilen karara sanık müdafiinin itiraz etmiş olup dosya tekrar ele alınmıştır.

Mahkememizin 2009/….. esas 2009/….. karar sayılı dosyası tetkik edildi

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Sanığın …………..’dan almış olduğu vekaletname ile 18/10/2008 keşide tarihli çeki düzenlediği yapılan yargılama sonunda 13.250 TL Adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği kararın kesinleştiği bu kez 5941 sayılı yasanın yürürlüğü girmesi nedeniyle 5941 sayılı yasayla 3167 sayılı yasanın karşılaştırıldığı eski yasanın lehe olması nedeniyle 01/09/2010 tarihli ek karar verildiği, ek karara sanık müdafiinin itirazı nedeniyle mahkememiz dosyasının Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmeden önce değerlendirilmesinin lüzumu hasıl olduğu bu nedenle Ticaret Sicil Gazetesinin çıkarıldığı ve çıkarılan 30/10/2008 tarihli ticaret sicil gazetesine göre sanığın 16/12/2008 tarihinden itibaren şirketin ortağı olduğu ancak şirket müdürlüğüne 18/10/2008 tarihinden itibaren 5 yıl süre ile ……………..’ın tekrar seçildiği dolayısıyla tüzel kişinin mali işleri yürütmekle sorumlu olduğu ve 5941 sayılı kanunun 5/2 maddesine göre sanığın çek keşide etmeye yetkisinin bulunmadığı asıl sorumlunun şirketin ortağı ve müdürü ……………… olduğu ve böylece itirazın haklı görüldüğü ve sanık açısından suçun oluşmadığından beraatına ve …………… açısından hakkında gereğinin takdir ve ifası için Şişli C.Başsavcılığına ihbarda bulunulmasına karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM ; Yukarıda yazılı nedenlerden dolayı,

Sanığın suça konu çeki vekaleten imzaladığı 3167 sayılı yasa açısından çek keşide etme yetkisinin bulunduğu ancak 5941 sayılı çek kanunu 5/2 maddesine göre sorumlu tutulabilmesi için tüzel kişinin mali işleri yürütmekle görevli yönetim organı olması gerektiği halbuki bu görevin şirketin diğer ortağı ……………’a ait olduğu anlaşılmakla sanığın bu suçtan beraatına,

Şüpheli …………… hakkında gereğinin takdir ve ifası için Şişli C.Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

Sanık hakkında Beraat kararı verildiğinden, hakkında yazılan çek keşide etme yasağının kaldırılmasına, kaldırılması için T.C. Merkez Bankasına müzekkere yazılmasına,

Gerekli Tali Karar fişinin hazırlanmasına,

Kararın bir suretinin Şişli C.Başsavcılığına gönderilmesine ve infaz evraklarını geri istenilmesine,

Kararın birer suretinin Sanık Müdafii ve Katılan tarafa tebliğine, Masrafların dosya üzerinde bırakılmasına,

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda talebe uygun olarak itirazı kabil olmak üzere karar verildi. 08/04/2011

T.C.

KARTAL

5.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO               :

KARAR NO               :

HAKİM                      :

YAZI İŞLERİ               :

KATILAN                   :

VEKİLİ                       :

SANIK                       :

VEKİLİ                       :

SUÇ                           :KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETME

SUÇ TARİHİ              :

ASIL KARAR TARİHİ:

EK KARAR TARİHİ    :

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Mahkememizin ………e…….k.ve 2.12.2009 tarihli kararı ile hükümlü ….. hakkında karşılıksız çek keşide etmek suçundan 15.500TL ve 15.532TL Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına karar verildiği, kararın sanığın yokluğunda verildiği, çıkarılan tebligatın hükümlünün bankaya bildirilen ……………………………..adresine çıkarıldığı, tebligatın bila tebliğ mahkememize iade olunduğu, ikinci tebligatın ise 7201 s Tebligat tüzüğünün 35.maddesi uyarınca aynı adrese çıkarıldığı ve tebligatın gereği yerine getirilerek parçasının mahkememize iade olunduğu, ancak duruşma gününü bildirir davetiye’ye yeni adresimiz …………………………olarak bildirdiği, bu adrese tebligatın yapılmadığı anlaşılmış olmakla,

                Hükümlü ………….vekiline talebin KABULÜNE,

                Hükümlü…………..hakkında mahkememizin ……e,……k. sayı, 0.12.2009 tarihli kararı ile 15.500TL ve 15.532TL Adli Para Cezaları ve 1 Yıl süre ile bankalardan çek hesabı açmasının yasaklanmasına dair kararın 29.06.2010 tarihinde kesinleştirilerek 14.7.2010 tarihinde infaza verilen ilamların İNFAZIN DURDURULMASINA,

                İlamların GERİ ALINMASINA,

                Karardan bir suretinin hükümlü vekiline TEBLİĞİNE,

                Hükümlü vekilinin temyiz dilekçesinin, Katılan ……………………….tebliği ÇIKARILMASINA,

                Bütün işlemler tamamlandıktan sonra dosyanın Yargıtay C.Başsavcılığına GÖNDERİLMESİNE,

                Dosyanın üzerinde yapılan inceleme sonunda karar verildi. 24.03.2011

T.C.

KARTAL

2.AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DEĞİŞİK İŞ NO         :

BAŞKAN                    :

ÜYE                           :

ÜYE                           :

KATİP                        :

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

                Kartal 5. Asliye Ceza Mahkemesinin ……-…..e ve k.sayılı 2.12.2009 tarihli kararı ile sanık hakkında karşılıksız çek keşide etmek suçundan 3167 sayılı yasanın 16/1. Maddesi gereğince ayrı ayrı çek bedeli olan 15.000TL ve 15.532TL Adli Para Cezası ile cezalandırılan, 1er yıl süre ile bankalardan çek hesabı açtırmasının yasaklanmasına karar verildiği, duruşma günün sanığın 26.4.2005 tarihli imza sirküleri ile, vergi levhasındaki adresine çıkarıldığı ancak “Yeni adresimiz,…………………….Üsküdar-İstanbul kaşesi ile ikinci adrese sevk edildiği aynı işyerinde muhaberat görevlisi ………… tebliğ edildiği, kararın ise duruşma gününün tebliğe çıkarıldığı, imza sirküleri ve vergi levhasındaki adrese çıkartıldığı, iade edilmesi üzerine TK 35.maddesine göre tebligat yapılarak 29.06.2010 tarihinde kesinleştirildiği anlaşıldığından sanık müdafiinin dilekçesinin temyiz dilekçesi kabul edilerek mahkemesince işlem yapılması gerektiğinden mahkememizce bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

                Dosyanın Kartal 5. Asliye Ceza Mahkemesine iadesine, dair evrak üzerinde yapılan inceleme sonunda oy birliğiyle karar verildi

T.C.

KARTAL

2.AĞIR CEZA MAHKEMESİ

 

DEĞİŞİK İŞ NO         :

BAŞKAN                    :

ÜYE                           :

ÜYE                           :

KATİP                        :

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

                Kartal 5. Asliye Ceza Mahkemesinin ……-…..e ve k.sayılı 2.12.2009 tarihli kararı ile sanık hakkında karşılıksız çek keşide etmek suçundan 3167 sayılı yasanın 16/1. Maddesi gereğince ayrı ayrı çek bedeli olan 15.000TL ve 15.532TL Adli Para Cezası ile cezalandırılan, 1er yıl süre ile bankalardan çek hesabı açtırmasının yasaklanmasına karar verildiği, duruşma günün sanığın 26.4.2005 tarihli imza sirküleri ile, vergi levhasındaki adresine çıkarıldığı ancak “Yeni adresimiz,…………………….Üsküdar-İstanbul kaşesi ile ikinci adrese sevk edildiği aynı işyerinde muhaberat görevlisi ………… tebliğ edildiği, kararın ise duruşma gününün tebliğe çıkarıldığı, imza sirküleri ve vergi levhasındaki adrese çıkartıldığı, iade edilmesi üzerine TK 35.maddesine göre tebligat yapılarak 29.06.2010 tarihinde kesinleştirildiği anlaşıldığından sanık müdafiinin dilekçesinin temyiz dilekçesi kabul edilerek mahkemesince işlem yapılması gerektiğinden mahkememizce bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

                Dosyanın Kartal 5. Asliye Ceza Mahkemesine iadesine, dair evrak üzerinde yapılan inceleme sonunda oy birliğiyle karar verildi

2 Responses to “Mahkeme Kararları”

  1. can 1972 Says:

    şaçma kım yaptı bu kanunları onlar neden yagılanmıyor bole kanun mu olur at benı cezaevıne ne oldu aldın mı parayı afedersnız ama nahhhhhhhh alırsınız

  2. tolgay akyıldız Says:

    bu kararlar anladığım kadarıyla, şirket sahibi değilde başkalarının yani şirkette yetkililerin imzaladığı çekler ile ilgili kararlar. Peki bu suçu şirket sahibi işlerse (suçlu derken hakimler bizi şüpheli görmüyor. Direk suçlu) sonuç değişmeyecek. Adli para cezası ve 2 sene temyiz süresi sonra senin olmayan hatır çeklerini öde, ödeyebilirsen. Kahrından veya tefecilerin kurşunundan ölmez isen.


Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: