HUKUKSUZLUK SÜRÜYOR

5941 SAYILI YASA 3167 SAYILI YASANIN HALEFİ DEĞİLDİR

Hakimlerin bir kısmı karşılıksız çek suçlarında 3167 uygulamalarının etkisindedirler; neden ise 30 yıla yakın süredir bu yasanın uygulanmış ve yığınla Yargıtay kararının oluşmuş olmasıdır. 5941 sayılı yasanın genel gerekçesinde çok açık ve net olarak “ bu yasa 3167 sayılı yasanın halefi değildir “ demektedir ve gerekçe  iki yasa arasında bir benzerlik olmadığını vurgulamaktadır.

YASA BOZMASI

Yargıtay 10. Ceza Dairesinin 5941 sayılı yasaya ilişkin ilk içtihadı Yasa Bozmasıdır. Daire bütün eski hükümleri “5941 sayılı yasa ile suçun unsurları ve yaptırımları değişmiştir “ gerekçesi ile bozmaktadır.  Dairenin bu kararları karşısında bütün Cumhuriyet Savcılarının resen eski hükümler için uyarlama talep etmesi gerekirken bu doğrultuda uygulama çok sınırlı kalmıştır. Mevcut uygulamalardan ise hatalı kararlar çıkmış, ağır cezalar da bu hatalı kararları onamıştır. Borçlular ve mağdurlar örgütsüz oldukları için mahkemeler nezdinde sağlıklı girişimler yapılamadı. Bu hatalı kararlara karşı Yasa Adına Bozma yolu zorlanmalı idi..Bu yapılamadı..

HUKUKSUZLUK VE KARGAŞA

Çek kanununun uygulanmasında kargaşa sürüyor. Bir yanda birbiri ile çelişen mahkeme kararları, diğer yanda Yargıtay 10. Ceza Dairesi kararlarına ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararlarına aykırı mahkeme kararları , tam bir karmaşa ve hukuksuzluk..Özellikle yeni çek yasasının yürürlük tarihinden önce kesinleşen kararlar açısından tam bir açmaz var..İSYAN ETTİREN ADALETSİZLİK BUNA DENİR!…

20 Aralık 2009 tarihinden önce kesinleşen kararlar açısından duruma baktığımızda ilk göze çarpan hukuksuzluklar, ya da çelişkiler:

TÜZEL KİŞİYE VEKÂLETEN ÇEK İMZALAYAN VEKİLLER

Bu kişiler hakkında genel uygulama sanığın beraatı doğrultusunda, ancak bu durumdaki sanıklara ceza veren mahkemeler de elbette var..Bu mahkemeler vekili tüzel kişiliğin yönetim organı üyesi olarak görüyorlar. Bu duruma ceza hukuku dilinde genişletilmiş yorum denmektedir ve TCK 2. Madde genişletilmiş yorumu yasaklamaktadır.

ŞİRKETLERE DIŞARDAN ATANAN MÜDÜRLER YANİ ŞİRKET TEMSİLCİLERİ

Bu durumdaki sanıklara beraat veren mahkemeler çoğunlukta olsa da ceza veren mahkemeler azımsanamayacak orandadır. Burada ceza veren anlayış 3167 zamanındaki uygulamaların etkisindedir. Çünkü 5941 sayılı yasaya göre karşılıksız çek düzenlemek suç değildir, çekin karşılığını gününde hesapta bulundurmamak suçtur.

İBRAZDA ORTAK VE YETKİLİ OLMAYANLAR

Bu durumda da beraat veren mahkemeler çoğunluktadır.

Bütün bu durumları yeni yasanın yürürlük tarihinden önce kesinleşen kararlar için düşündüğünüzde durum vahimdir..Eğer uyarlama davanız ceza veren hakime düşmüşse yandınız, çünkü davanızın retti halinde ağır cezaya itirazdan başka yasa yolunuz yoktur.Ağır cezalar ise çek konusunda asliye cezaları uzman gördükleri için gelen itirazların hemen hepsini ret etmektedirler. Bu durumda yapılacak şey dosyayı yakından takibe almaktır. Bu da her zaman kolay bir yol değildir, çünkü hakimler ve savcılar çoğu kez dosyaları konusunda diyaloga kapalıdırlar. Buradaki vahamet; aynı suçtan çoğu insan özgür kalırken bir kısmının da özgürlüğü bağlanmaktadır.

ESKİ HÜKÜMLER, YENİDEN YARGILAMA, TEMYİZ

 Yeni çek yasasına kadar karşılıksız çek davalarının soruşturma ve kovuşturması sanığın gıyabında yürütülebiliyordu. Bu davalarda sanıklar kendilerini savunamadıkları, temyiz haklarını kullanamadıkları için birçok hukuka aykırı karar oluşuyordu. Usulsüz tebligat, geçersiz çek, sahte imza v.s gibi… Bu ve benzeri durumlar Yeniden Yargılama nedenidir ve bu davalar Uyarlama Yargılamasına göre 2 nedenle çok daha şanslıdır. Yasada olmayan, ancak pratikte Uyarlama Yargılaması denilen davalar  itiraza tabidir, oysa Yeniden Yargılamada temyiz olu açıktır, bu birinci neden..2. neden ise Yeniden Yargılamanın yeni çek yasası 5941 ile bir ilişkisi yoktur ve hakimler eskiden beri  uygulaya geldikleri davalardır, yani sahtelik, taklit imza v. S gibi yeni delil durumunda Yeniden Yargılama bütün  ceza davaları için geçerli bir yoldur.

DİĞER BİR TEMYİZ YOLU

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2007 ve 2009 yıllarında verdiği kararlarında gerekçeli hükümlerde “ temyiz yolu ve şeklinin açıkça gösterilmemiş olmasını ve bu durumun sanığa tebliğ edilmemiş” olmasını bozma nedeni saymış ve bu durumda eksik verilen gerekçeli kararların kesin hüküm olamayacağını, bu hükümlere karşı Yasa Adına temyiz yoluna gidilemeyeceğini, çünkü kesinleşmeyen hükümler için normal temyiz yolunun süresiz olarak açık olduğuna hükmetmiştir. Bu durumdaki kararlar için temyiz yolu açıktır ve bu hükümlerle infaza karar verilmesi yerinde değildir. Bu kararlar temyiz edilmeli ve temyiz yolunda İnfazın durdurulması talep edilmelidir.

ÖRGÜTSÜZ VE YANLIŞ MÜCADELE

Bloglar ve bazı internet siteleri mücadeleyi yanlış yönde etkilemiş, doğru işler yapılmasının önünde engel oluşturmuşlardır. Bu yanlış yola deneysiz bazı avukatlarda katkı vermişlerdir.  Deneyimsiz avukatlar, hukukçu olmayan ve fakat avukatlığa soyunan mağdurlar yığınla insanın mağduriyetine neden olmuşlardır. Yukarda açıkladığımız hukuksuzlukların ve kargaşanın önüne geçmek mümkündü. Bunun için gerekli olan bir ortak akıl oluşturmak ve ortak mücadele vermekti. Bu başarılabilse idi mahkemelerin bu çelişkili kararlarının önüne geçilebilirdi. Bizim KOSİAD olarak yeni yasanın çıktığı tarihten itibaren izlediğimiz bir yol var; kitap, broşür yolu ile yeni yasanın yorumlarını hakimlerle paylaşmak. Bunun için iki kitap çıkardık ve bütün Türkiye’de adliyelerde dağıttık. Sözü geçen blog ve sitelerce önümüzün sürekli kesilmesine rağmen bunu başardık. Şimdi yapılması gereken bu yolda devam etmektir, yani yargı yolunu zorlamaktır; ancak bu kişiler, başta Anayasa Mahkemesi olmak üzere kurumları taciz etmeyi bir mücadele yolu olarak benimsedikleri için mücadeleye zarar vermeye devam etmektedirler. Birçok insan da bunlara inanmakta ve yanlışa destek vermektedirler.

BİZ KOSİAD OLARAK İMKAN OLUŞTURABİLİRSEK, SÜRMEKTE OLAN HUKUKSUZLUKLARI VE KARGAŞAYI ANLATAN BİR KİTAP ÇIKARMAYI PLANLIYORUZ. BU KONUDA SİZDEN DESTEK BEKLİYORUZ. ÖNCELİKLİ DESTEĞİNİZ ELİNİZDEKİ KARARLARI BİZE ULAŞTIRMAK OLACAKTIR.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: