Resmi belgede sahtecilik

 

Sahtecilik suçları 5237 sayılı TCK’nun “Topluma Karşı Suçlar ”başlıklı üçüncü kısmının “Kamu Güvenine Karşı Suçlar” isimli 4. Bölümde, 204-212 nci maddeler arasında düzenlenmiştir. Biz bu yazımızda Resmi Belgede Sahtecilik Suçlarından, işadamlarını ( KOBİ’leri ) ilgilendiren Resmi Belgede Sahtecilik Suçlarını inceleyeceğiz. 204 ile 212 nci maddeler arasında düzenlenen sahtecilik suçlarından bizi, daha doğrusu piyasayı daha çok ilgilendiren özellikle çek ile bu suçun işlenmesi, çok az da olsa bono ile işlenmesidir.

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu TCK’nun 204 ncü maddesinde düzenlenmektedir.  TCK’nun 210 uncu maddesinde ise resmi belge hükmünde olan özel belgeler  düzenlenmektedir. Resmi belge olarak kabul edilen özel belgeler şunlardır: emre muharrer veya hamiline yazılı kambiyo senedi (bono, çek), emtiayı temsil eden belge ki; buna konşimentoyu örnek verebiliriz, hisse senedi, tahvil veya vasiyetname. Bütün bu özel belgeler TCK’nun 210 uncu maddesi ile resmi belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümlere tabii kılınmıştır.

Korunan Hukuki Değer

 Bu suçta korunan hukuki değerin “Kamu Güveni” olduğu genel kabuldür, ancak bu suçla korunan hukuki değerin “Özel Mülkiyetin, Devlet İdaresinin” olduğu da kabul edilmektedir. Sonuç olarak diyebiliriz ki bu suç ile korunan iki ayrı hukuki yaran var.

Suçun Unsurları

Maddi Unsurları

a)      Resmi belgeyi sahte olarak düzenlemek

b)      Resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirmek

c)      Aldatma kabiliyeti

d)      Sahte resmi belgeyi kullanmak

 

Görüldüğü gibi suç seçimlik hareketlerden biri ile oluşabilmektedir. Bu seçimlik hareketler yukarıda sayıldığı gibi resmi belgeyi sahte olarak düzenlemek, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirmek veya sahte resmi belgeyi kullanmaktır. Bu üç seçimlik hareketten herhangi birisinin icra edilmesi ile fiil tamamlanmaktadır.

Resmi Belgeyi Sahte Olarak Düzenlemek

Bu fiil gerçekte var olmayan resmi bir belgeyi sahte olarak düzenlemek şeklinde ortaya çıkar. Örneğin nüfus kimlik belgesini düzenlemek gibi. Burada yapılan bir taklittir ve resmi belgeden farksız, aldatıcı özelliği olan bir taklittir, sıradan bir taklit değildir. Buradaki aldatıcılık özelliği suçun unsurudur. Bu belgenin özel bir işlem haricinde veya uzman olmayan kişiler dışında anlaşılır olmaması gerekir. Piyasada görülen sahte çek basımı bu suça verilebilecek en belirgin örnektir. 

 

 

Resmi Belgenin Değiştirilmesi

Mevcut bir resmi belgeyi üzerinde değişiklikler yapmak suretiyle başkalarını aldatıcı hale getirmek fiilidir. Buna verilecek örnek mevcut bir kimlik belgesinde değişiklik yaparak başka bir isme düzenlemektir.

Sahte Resmi Belgeyi Kullanma

Burada kişi sahte bir resmi belgeyi kullanırsa; örneğin sahte bir çeki piyasaya ciro eders,e sahte resmi belgeyi kullanma suçunu işlemiş olur. Ancak sahte resmi belgenin bilerek kullanılması gerekir. Örneğin sahte bir çeki ciro yoluyla edinen, aldatıcı özelliğinden ötürü çekin sahte olduğunu bilmeyen ve bu çeki ciro yoluyla dolaşıma koyan kişi suçun manevi unsuru oluşmadığı için sahte resmi belgeyi kullanma suçunu işlemiş olmaz.

Piyasada Yaşanan Sorunlar

Uygulamada sahte resmi belgeyi  bilerek kullanmadığını ispat külfeti sanığa yüklenmektedir. Bu uygulama Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6/2 nci maddesi ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile düzenlenen Temek Hukuk Kurallarına aykırıdır. Anayasanın 38/4 ncü maddesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6/2 nci maddesi masumiyet ilkesini ceza hukukunun temel prensibi olarak kabul etmiştir. Buna göre suçlu olduğu kanıtlanıncaya kadar kişi suçsuz addedilir. Ceza hukukunda önemli olan sanığın suçsuz olduğunun kanıtlanması değildir, suçlu olduğunun kanıtlanmasıdır.  Bu kural ceza hukukumuzun doktrinde ve uygulamada “şüpheden sanık yararlanır ” kuralı ile örtüşmektedir.

Sahte Resmi Belgeyi bilerek kullanmadığını ispatlama yükümlülüğünü sanığa yüklemek, hukuka aykırıdır ve uygulamada adalet ilkelerine, hakkaniyete aykırı sonuçlar doğurduğu bir gerçektir.

Fail ve Mağdur

Resmi Belgede Sahtecilik suçunun faili herkes olabilir. Suçun bir kamu görevlisi tarafından işlenmesi hali ağırlaştırıcı nedendir.

Suçun Konusu

Suçun konusunu Resmi Belge veya TCK 210 uncu madde ile “resmi belge hükmünde sayılan belgeler” oluşturur.

 

Manevi Unsur

Resmi belgede sahtecilik suçları kasten işlenebilecek suçlardır. Failin suçu, suçun unsurlarını bilmesi ve sonucu istemesi gerekmektedir. Sanık işlediği suçun ayırdında değilse, sonucu istememişse suç oluşmaz. Resmi evrakta sahtecilik suçlarında kişinin zarar verme bilincinin bulunması ve bunun ispat olunması gerekir. Örneğin bir şirketin muhasebe veya finansman bölümünde çalışan elamanın şirket yetkilisinin talimatı ile çekleri imzalaması bir zarar verme kastı yok ise, işyerinin doğal akışından sayılabilecek; şirket yetkilisinin işyerinde olmaması, çekleri imzalayacak durumda olmaması gibi nedenlerle zarar verme kastı olmadan şirket yetkilisinin talimatı ile çek veya bonolara atılan imzalar sahtecilik suçunu oluşturmaz.

Yargıtay bir kararında;

“Sanığın aşamalarda değişmeyen suça konu 09.10.1997 tanzim 30.10.1997 vade tarihli bono altındaki borçlu gözüken Muammer Şahin tarafından atılan imzanın kendisine ait olduğunu kabul etmesi, katılan ( şikayetçi) şirkette pazarlama elamanı olarak çalışan H.Ş.’nin malları Halil Gedik’e bizzat sattığı, işyeri vergi kaydının Muammer Şahin adına olduğu, suça konu bononun bu satış sonucunda Muammer Şahin adına düzenlendiği, tanık İbrahim Sarıkaya’nın da bonodaki yazıları bizzat kendisinin yazdığını beyan etmesi nedeniyle sahteliği iddia olunun bonodaki imzanın verdikleri mal karşılığında borçlu yerine sanık tarafından atıldığını, bu durumu  katılan şirket çalışanları olan tanıkların bildiği; bu durum karşısında resmi belgede sahtecilik suçunun yasal unsurları yönünden oluşmadığı gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi ……. Yasaya aykırıdır”.  

İştirak

Suça İştirak yönünde TCK’nun genel hükümleri uygulanacaktır.

İçtima  

Resmi Evrakta Sahtecilik Suçunun bir başka suça neden olması halinde, örneğin; sahte olarak düzenlenen çek veya bono ile dolandırıcılık yapılması halinde içtima hükümleri uygulanacaktır, yani suçun failine hem TCK’nun resmi belgede sahtecilik suçlarına ilişkin maddelerinden ceza verilecek, hem de dolandırıcılık suçundan ceza verilecektir.

 

Yukarıdaki açıklamadan anlaşılacağı gibi uluslararası sözleşmelere ve iç hukuka aykırı olmasına rağmen, masumiyet karinesi, ceza hukukunun “şüpheden sanık yararlanır” ilkesine rağmen; işadamlarına, “ KOBİ Yetkililerine” suçsuz olduklarını ispatlama külfetinin yüklenmesi, KOBİ’ler açısından ciddi bir risk oluşturmaktadır. Yargıçlar, İş hayatının akışını fazla bilmediklerinden, ticaretin doğal akışından kaynaklanan masum hareketleri Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun maddi unsuru olarak görebilmektedir.  

Resmi Belgede Sahtecilik Suçuyla, Nitelikli Dolandırıcılık suçları çoğu kez birlikte dava konusu olmaktadır. Bu nedenle bir sonraki yazımızda Dolandırıcılık suçlarını, özellikle çek ve bono ile işlenebilen nitelikli dolandırıcılık suçunu ele alacağız. Uygulamada resmi belgede sahtecilik suçunda olduğu gibi nitelikli dolandırıcılık suçu da işadamları (KOBİ’ler) için ciddi bir risk oluşturmaktadır. Burada risk sözcüğünden kast ettiğimiz işadamları bu suçları işlemedikleri halde çoğu kez bu suçların sanığı olmaktalar, yargılanmaktalar ve mahkum olmaktadırlar.

 

20 Responses to “Resmi belgede sahtecilik”

 1. Demirtaş Aktaş Says:

  Sayın ofluoğlu noterin mirasçı olmayana nüfus bilgilerini araştırmadan vermiş bulunduğu veraset ,ilamı sahte veraset ilamı mıdır bu veraset ilamı ile tapuda intikal yapılıyor ve vatandaşın malı elinden alınıyor.bu olay nitelikli dolandırıcılığı girermi,

 2. abdulğani Says:

  Hocam mrb bana sahte çek verildi ve bende bunu kulandim ve günü geldiğinde sahte olduğunu savciliktan cagirilinca öğrendim bana bu çeki evrenin cirosu yok yanlız benden önce 3 kişinin cirosu var bana ceza varmı tşkler

 3. saniye Says:

  merhaba üzerime 4 araç aldırdılar parasını biz ödeyeceğiz diye 8-9 aydan sonra ödeme yapmadılar arabalar üzerime olduğundan araçları n borçları bana kaldı. bazı avukatlara sordum sen bu paralarını kurtaramazsın elinde evrak yok falan dediler. ama benim adıma olan araçları beni dolandıran kişi polise ve otosanayi de birilerine satmış para almış benden satışlarını vermemi istediler araçların borçları ödenmediğinden satışını vermedim bu kişiler verdikleri paraya karşı senet aldılar. ve araçların işlemleri için kendilerine vekalet vermiştim. elimde birde kendi aramızda yaptığımız sözleşme vardı onuda araç hırsızlık olayına girişmiş tuzlada bir karakolda bırakmışlar. evrağı buldurmaya çalışıyorum. araçları kafa kafaya vurdurarak sigortadan da baya bir para almışlar. araçları sattık borcunun altında paralara çok hasarları vardı. hala üzerimde 60-70. 000 lira borç görünüyor davacı oldum kazanma ihtimalim nedir tarafıma bilgi verilmesi hususunda gereğini rica ederim.
  bana yardımcı olabilme durumunuz varmı dır.

 4. omer Says:

  yaw telefonla avukat aramasını bizde biliyoruz, buraya soru sormanın ne anlamı var. her yorumun altına şunu arayın yazmışsınız

 5. asya yılmaz Says:

  Merhaba ben 18 yaş altında bir lise öğrencisiyim Bilirsiniz devamsızlık 10 güne indi.Bende zor durumda kaldım sahte rapor düzenledim sonra aile hekimimin adını da yazdım imzasını taklit ettim çok gerçekçi oldu.Bunu bir kaç kez yaptım idare anlamadı ama diyelim anladılar cezası nedir?Evrakta sahtecilikten içeri girermiyim? HElp ME lütfen!!!

  • rahmiofluoglu Says:

   Bu evet bu bir sahtecilik suçu ve bir kaç kez tekrarlandığı için verilecek ceza 1/4 arttırılır..

  • rahmiofluoglu Says:

   Bu soruya bizim avukatlar ücret karşılığında cevap verebilirler.Bunun için 0507 564 3802 den Senem Hanım ile iletişime geçiniz.

 6. tayfun Says:

  Arkadaşımın sürücü belgesi bilgileri ile sahte sürücü belgesi yaptırdım,bu belgeyi kimliğimi verdiğim polis ,unutup aracın evrakları arasında buldu ve savcılığa sevk etti savcı ifademi alıp serbest bıraktı hakkımda resmi evrakda sahtecilikden dava açıldı ve mahkeme oldu,hakim 25 ay hapis cezası ve temyiz hakkı verdi, şimdi dosyam temyizde,
  sonrasında olacaklar – başıma gelecekler nedir üstadım?

  • rahmiofluoglu Says:

   Yargıtayda uzman bir avukat takip etsin..
   Bizim ofis bu davalarda uzmandır.
   İLETİŞİM: 0507 564 38 02 SENEM HANIM

 7. Can turkasan Says:

  Mrb. Avukata yaptığım ödeme karşılığında belge aldım ancak belge hileli düzenlenmiş imza gercek belgeyi mahkeme ye sundum imza incelemesi imza ait ancak üstü kesilmiş vs yani sahte belge olarak nitelendirildi belgenin avukattan alındığını nasıl ispat edicem

 8. Hüseyin Kazım Çınar Says:

  sayın ofluoğlu cevabınızı merakla bekleyeceğim soru şu; Konut yapı kooperatifinde yönetim kurulunda 3 arkadaş görev yapıyoruz.Ancak 1 arkadaşımız bulunduğumuz yerde olmadığı için alınan kararlara amcası onun yerine imza attı.Ancak bu üyemizin para çekme veya yatırmayla harcamayla ilgisi yok.sadece 3 kişi olarak imzası var.Alınan kararlarda ise asla alım satım kararı yok.Bu durumda şikayet oldu.Ancak imza mağduru kişi şikayetci değil ama kendisinin atmadığını söylüyor.Bu durumda yasalar önünde konumumuz ne olabilir.saygılarla

 9. attilla Says:

  beni 23.08.2012 günü açığa aldılar 90 günlük süre dolduğunda il polis disiplin kurulundan yeniden açıkta kalma süresini uzatma gibi bir karar çıkmadı ve ben telefonla açıkta kalma sürem 21.11.2012 günü doluyor diye bildirdim beni göreve başlatacakmısınız diye sordum beni galeye almadılar ve beni 28.11.2012 günü göreve başlatacaklarını söylediler ben bulunduğum ile 28.11.2012 günü geldiğim halde beni 23 .11.2012 günü başlatmış gibi gösterdiler ve 23.11.212 gününden beri şubemizde çalışmaktadır diye bir yazı ile personel şubede göreve başlattılar ben bu günlerde memeleketimdeydim ve açtıkları dava için polis merkezinde ifade verdim bölge idare mahkemesine gittim ve bana fazladan çalışmadığım halde 5 gün terör tazminatı verdiler bu konunun yasalara göre durumu ve müeyyidesi nedir ben bunu mahkemeye suç unsuru diye versem ne gibi bir karar çıkar

 10. salih Says:

  bende bir nüfüs kağıdı alma belgesi aldırdım bir muhtardan kardeşimin adına ama benim resmimle bunu bir muhtar 20 tl karşılığı veriyor 2007 de bende bu kağıdı aldım eve attım gün geldi 3 yıl sonra bir olaydan evimin aranacağını haber alınca bu kağıdı memurlara teslim ettim şimdi mahkeme bana 3 yıl ceza verdi muhtara ceza yok muhtar bunu para karşılığı yapıyor nasıl ceza almaz

 11. eyup kısa Says:

  2007 yılında eniştemin adına açmış olduğum ticarethanede sigortalı işçi olarak görünmekteydim.fakat bütün alım satım işlerini ben yapmaktaydım.defalarca eniştemin adına senet imzaladım ve ödedim.bunu firmalar da biliyordu.x firmadan yüzbinlerce liralık alışverişimiz oldu.iki adet senedi elden ödedim.senedin bankaya krdiye kullandığını söyledi daha sonra vereceğini söyledi,aramızda güvene dayalı ilişki olduundan önemsemedim.2008 yılında belediye kanal çalışmaları sebebiyle caddeyi 8 ay gibi bir süre içerisinde kapattı.benim işlerim bozuldu işyerini kapatmak zorunda kaldım.bu esnada borçlu olduğum firmalara cari hesabıma karşılık mal iadesi yaptım.senedim olan x firma iade alısam yüzde 35 düşerim dedi ben kabul etmedim borcum un karşılığında iade yaptım.iki ortaklı x firmanın diğer ortağıyla tartşmalı kavga yaptık.diger ortağıyla helaleştik ve ticaretimize son verdik.2010 yılında enişteme gelen 1,300. 1,300.2 adet senedin icradan geldigini söyleyince şok yaşadım ve x firmay aradım benim borcumun olmadığını eniştemin borcu olduğunu gelip hesap mutabakatı yapmamı söylediler.yer uzak oldu için enişteme itiraz etmesini söyledim.o da itiraz etmiş imza kayıma aittir demiş.bana mahkeme açmış ben de savcıya imza benim fakat böyle bir borcumuz bulunmamaktadır diye ifade verdim.bir hafta sonra x firmanın avukatı resmi evrakta sahtecilik ve dolandırıcılıktan ağır ceza mahkemesinde dava açmış.25,09,2012 tarihinde mahkememiz var eniştemle birlikte.ben şimdi ne yapabilirim bana yardım ederseniz çok sevinirim saygılarımla..
  ,

 12. çek mağduru Says:

  abi iyi akşamlar bana ankara da irtibat kuaracağım tlf verebilirmisiniz


Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: