NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK

Dolandırıcılık suçunu, bir önceki yazımızda inceledik. Bu suçun nitelikli halleri, nitelikli dolandırıcılık suçu, dolandırıcılık suçunun düzenlendiği “Mal Varlığına Karşı İşlenen Suçlar” başlığı altında 158 nci maddede düzenlenmiştir. Buna göre 158 nci madde 11 farklı fiili nitelikli dolandırıcılık olarak düzenlemiştir. Bunlar;

a)      Suçun inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle işlenmesi: Bu suça örnek olarak muskacılık ve üfürükçülük gibi faaliyetleri verebiliriz.

b)      Suçun kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle işlenmesi:  Buna örnek olarak deprem veya trafik kazası gibi olaylarda kişinin içine düştüğü çaresiz durumdan yararlanarak kişiyi aldatmak suretiyle hile ile haksız kazanç sağlamayı verebiliriz.

c)       Suçun Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle işlenmesi: Burada yasa mağdurun yaş küçüklüğü, akıl zayıflığı, sarhoşluk gibi nedenlerle algılama yeteneğinin zayıflamasından yararlanmayı öngörmüştür. Eğer mağdurun algılama yeteneği zayıflama yerine tamamen ortadan kalkmışsa artık hileli davranışlarla aldatmak suretiyle dolandırıcılık suçundan değil hırsızlık suçundan söz edebiliriz. Bu suça örnek olarak algıma yeteneğini zayıflatacak derecede sarhoş olmayı verebiliriz.

d)      Suçun Kişinin Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasî parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle işlenmesi

e)      Suçun Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak işlenmesi

f)       Suçun Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlenmesi:

 

KOBİ sahibi işadamlarını en fazla ilgilendiren suç, yukarıda “f” bendinde tanımlanan dolandırıcılık suçunun nitelikli halidir. Bu suç genellikle piyasada Sahte Çeklerin dolaşıma sürülmesi suretiyle işlenmektedir. Sahte çekler ustaca girişimlerle dolaşıma sürülmektedir. Bunun en tehlikeli hali temel ilişkinin kanıtlanamadığı durumlardır. Buna bir örnek verecek olursak sahte çeki mal satımı karşılığında alan firma çeki kendisine ciro edene herhangi bir fatura kesmiyor. Örneğin işyerine gelen birileri 5.000 TL lik alışveriş yapıyor, fayans satın alıyor. Satıcı bankadan çeklerin istihbaratlarını yaptırıyor çeklerin istihbaratları çok güzel çıkıyor, alıcı malı faturasız olarak almak istediğini beyan ediyor. Her iki taraf satıcı ve alıcı da KDV’yi kazanç saydığı için bir anlamda kayıt dışı satış üzerinde anlaşıyor. Burada sahte çek kullanan alıcının gerçek amacı arkasında delil bırakmamaktır. Bu şekilde çeki alıp mal satan işyeri çeki üçüncü kişilere ciro ediyor. Çekin vadesi geldiğinde, bankaya ibraz edildiğinde çekin sahte olduğu anlaşılıyor. Satıcı gerçekte resmi belgede sahtecilik suçunu işlememesine rağmen, burada hem resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla hem de nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya kalacaktır. Uygulamada mahkemeler bu şekilde sahte belgeyi kullanan kişilerin sahte belgeyi bilerek kullanmadıklarını ispatlama yükümlülüğünü sanığa yüklemektedirler. Bu durum her ne kadar anayasanın 38/4. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6/2 nci maddesine aykırı ise de Türkiye de uygulama bu yöndedir. Hukuk sistemimizdeki uygulama burada masumiyet karinesini tersine çevirmiştir. Hukuk sistemimiz “Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz” temel prensibine rağmen uygulama bu yöndedir. Oysa masumiyet karinesine göre kişi suçlu olmadığın ispatlamak ile yükümlü değildir, kişinin suçlu olduğunu ispatlama yükümlülüğü iddia edene, iddia makamına, yani Cumhuriyet Savcılarına düşmektedir.

Yukarıda örneğini verdiğimiz resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçu piyasada birçok şekilde işlenebilmektedir. Bizim burada esas anlatmak istediğimiz gerçekte suçlu olmayan KOBİ sahiplerinin uygulamadaki bu terslik yüzünden bu suçlamaya maruz kalmaları ve ceza riski taşımalarıdır.

158 nci madde ’deki bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi hali de piyasanın sıkça karşılaştığı suçlardan birisidir. Örneğin internette bir firmanın web sitesinden elektronik ortamda sipariş verme ve dijital ortamda ödeme yapmak, elektronik iletişim araçları kullanılarak elektronik sözleşmeler yapmak günümüzde mümkündür. İnternetteki aldatıcı reklamalar ile veya gönderilen e-maillerle sağlanan avantajlar sonucu kişiye vaatlerde bulunarak sözleşme yapmaya ikna etmek ve bu yolla haksız kazanç sağlamak 158/1-f maddesinde tanımlanan bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık yapma suçunu oluşturmaktadır.

g) Suçun basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi

h) Suçun tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında işlenmesi,

i)   Suçun serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle işlenmesi,

j) Suçun banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla işlenmesi,

      158 nci maddenin bu fıkrası uygulamada çoğu kez f fıkrası ile birlikte olmaktadır. Banka veya finans kurumlarının sahte çekler, sahte bonolar ve diğer sahte belgelerle aldatılarak gerçekte bu sahte belgeler olmaksızın kullandırmayacakları, tahsis etmeyecekleri bir krediyi bu sahte belgeler sayesinde tahsis etmeleri piyasalarda çokça rastlanan durumlardandır. Yukarıda f fıkrasında açıkladığımız gibi piyasada sahte çekleri, sahte bonoları bilerek kullanmayan sahte olduklarının farkında olmayan KOBİ sahipleri temel ilişkiyi ispatlamakta zorlandıkları için bu suçlamanın muhatabı olmaktadırlar. Yukarıda belirttiğimiz gibi suçsuzluğun ispatının sanıktan istenmesi hukukun temel prensiplerine aykırı olmasına rağmen Türk hukuk sistemindeki uygulama bu yöndedir, bu sahte belgeleri bilerek kullanmadıklarını ispatlama yükümlülüğü sanığa yüklenmektedir.

k)   Suçun sigorta bedelini almak maksadıyla işlenmesi,

 

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNUN YAPTIRIMI

Bu suçun işlenmesi halinde 2 yıldan 7 yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezasına hükmolunur. Ancak e,f ve j bendelerinde sayılan hallerde alt sınır 3 yıldan az olamaz, adli para cezasının tutarı da elde edilen yararın iki katından az olamaz.  Örneğin kullanılan sahte çek veya bononun tutarı 30.000 TL ise hükmolunacak hapis cezası 3 yıl, hapis cezasıyla ile birlikte hükmolunacak adli para cezası da en az 60.000 TL olacaktır.

 

YARGITAY KARARLARI

Yargıtay 11 nci Ceza Dairesi 2009/9304E 2011/658K ve 09.02.2011 tarihli kararında bankalar gibi tüketicilere doğrudan nakit kredi tahsis edemeyen  “ Tüketici Finansmanı A.Ş” nin “Kredi Kurumu Niteliğinde” olmaması nedeniyle suçun oluşamayacağına hükmetmiştir.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 14.11.2007 tarihli ve 2007/9636-9375 sayılı ilamında belirttiği gibi; “3167 sayılı Çek ile Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun’unun 3. ve 5941 sayılı Çek Kanun’unun 2.Maddeleri uyarınca çek defterlerinin bankalarca bastırılıp, hesap sahibi müşterilere verilmesi karşısında, olaydan bankanın da bilgilendirilip sahtelik araştırmasının genişletilerek sürdürülmesi, iki ayrı çek yaprağı ile ilgili sahtecilik iddiası olduğu, ortada 5275 Sayılı Kanuna uygun soruşturmanın bulunmadığı bir durumda, anılan kanunun 160 nci maddesi ve diğer maddeleri uyarınca…” diyerek bankalarca basılıp, banka müşterilerine teslim edilen çek koçanlarının veya bu çek koçanındaki çek yapraklarının nasıl dolaşıma çıkarıldığı araştırılmaksızın karar oluşturulmasını yerinde bulmamıştır. Dairenin bu görüşü genel uygulamaya ters ancak suçsuzluk karinesi kuralına, dürüst yargılama kuralına uygun ve yerindedir.

11 nci Ceza Dairesi 22.10.2010-10804/11666 sayılı kararında sahte çek kullanımı iddiasında “ Defter ve belgelerin incelenerek çeki ne şekilde elde ettiklerinin tespiti ile çekin bankaya kim tarafından gönderildiği araştırılıp, varsa bu konuda bankadaki belgelerin celbi ve görevlilerin beyanlarının tespiti yerine şüpheli beyanlarıyla kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesi isabetsizdir.”

DOLANDIRICILIK SUÇLARI

OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Resmi Belgede sahtecilik okumak için TIKLAYINIZ

Av. Rahmi Ofluoğlu

33 Responses to “NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK”

 1. sercan Says:

  Doğuş akademi yayıncılık ltd şti tarafından 10200 tl lik ürünüm gelmedi para iadesi de olmadı, ben bir internet sitesinden 10,200 tl lik ürün siparişi verdim… tc ziraat bankasına vezneden yattı.devlet bankasını kullanarak dolandırıcılık.
  parayı havale ile yolladım 10 tl değerinde ürün yollamışlar. aradım hata olmuş beyefendi siz tekrar yollayın biz 10,200 tl lik ürününüzü yollayalım..
  yurtiçi karğo ile iade ettim sipariş verdiğim üründe gelmedi para iademde olmadı. 14 günlük cayma hakkımı kullandım iadeli tahütlü yazılı……beni telefon ile aradı sana hiç bir şekilde para iadesi yapılmayacak git istediğin yere şikayet et dedi…… MAKBUZDA AÇIKLAMA KISMINA ÜRÜN HAKKINDA BİŞİ YAZDIRMIYORLAR, FATURA YOLLAMIYORLAR,.İADE ALMIYORLAR,.para iadesi yapmıyorlar,.telefonları engelliyorlar.insanları dolandıran şahsın ismi= CANER DEMİRBAŞ cep tel..0530 498 56 56

 2. Mehmet Says:

  Merhaba Rahmi bey detay maxinet diye şu aralar tüm haberlerde çıkan dolandırıcılık mağduruyum devlet tüm banka hesaplarına el koymuş tüm tedbirleri almış kimsenin mağdur olmaması için ama biz paramızı nasıl alacaz yada devlet paramızı geri verir mi çok merak ediyorum sizden acil cevap bekliyorum iyi günler kolay gelsin

 3. Elif Says:

  Merhaba benim eşim bileşim sucundan ceza evin de ama beni bunun müşteki zararlarını ödedim yargıtaya gönderdim 18 sene var ne olur acaba dosya bozatlı sizce

 4. Ayşe Says:

  Merhaba,
  Herkesin malumu olan anadolufarm online çiftlik oyunu mağduruyum. Bu konuda biz mağdurlar nasıl hareket edeceğimizi bilemiyoruz. Devletin oyun içindeki paralara el koyduğu yönünde haberler var. 90 milyondan söz ediliyor. Bu aralar sahiplerine geri iade edilir mi ? Nasıl bir yol izlemeliyiz? İlamsiz icra takibi başlattik yeterli olur mu ? Whatsap grubunda yaklaşık 250 kişiyiz.iletişim bilgilerinizlê birlikte vereceğiniz cevabı grupta paylaşacağım. Yardımcı olursanız sevinirim. İyi günler

 5. Ahmet Says:

  Merhaba ben bir avm den elektronik esya aldim bir sure taksit odedim fakat issiz kalinca odeme yapamadim smdi magaza avukati beni arayip hakkinizda nitelikli dolandiriciliktan dava acacagiz diyor boyle birsey mumkunmu?

 6. Nihat Says:

  Merhaba.kisa sureli ankara merkezli devlet dairesine is yapan bir firmada çalıştım .
  Bu firma sahibi kontrollarin olmadigi zamanlarda ve gozden uzak farkedilmesi imkansiz yerlerde sartname disinda baya bir malzeme kullandı.
  Örnek vermem gerektirse bakir olmasi gereken malzeme bakır görünümlü demir. 50 lik nyy olmasi geren iletken 16nyy lik gibi.ve buradan vurgunu binlerce turk lirasi.
  Bunu dile getirdigimde birde tehdit edildim.
  20 tillik bu köklü firmanin bu zaman zarfinda ne kadar haksiz kazanc sagladigini tahmin bile edemiyorum.ve bu kisinin 2 tane firmasi olup ihalelere 2 firma ile girmesi.biri kaybederse biri kazaniyor.
  Bunu nasil ve ne sekilde ilgili makamlara sikayet edebilirim.

  • Demirtaş Aktaş Says:

   Ölen annemin mirasçısı olmayan dört kişi notere gidip mirasçı sıfatıyla bir veraset ilamı alıyorlar.oradan tapuya gidip alelacele üstlerine tescil ettirip bir üçüncü kişiye satıyorlar. Tapu iptal davası açtım hakim üçüncü kişiyi 6100 e göre iyi niyetli görüp davamı üç yıldan sonra red etti hem taşınmazın hem de on bin lira param gitti.bir.bu olay nitelikli dolandırıcılığa girer mi iki noter verdiği sahte veraset ilamı ile görevini kötüye kullanıp suçlu değilmi (1512)ye göre madde:123 124 bu noterin önünde nüfus kayıtları yokmu neye bakım veraset ilamı veriyor.tapu bu işlemi yaparken tapu kayıtlarında ismi cismi olmayan bh kişileri. Nasıl mirasçı olarak gösteriyor.bunlar yapılanlar devletin ayıbı değil de nedir, ben devlete güvenmeyip kime güvence taşınmazın elimden gitti on bin lira mahkeme masrafım oldu hem de davayı kaybettim takla ayklayabilirsen pirincin taşını Teşekkür ederim.

 7. Salih1972 Says:

  Noterden satışı ve verdikten sonra parayı vermeden araçımla birlikte ortadan kayboldular araçı başkasına satmışlar araçımı geri alma şanssım varmı kaskoya müracaat etsem bir sonuç çıkarmı saygılarımla

 8. Ersn Says:

  Merhaba Rahmi bey. Bir araç için galeri ile pazarlık yaptım. Belli bir mebla da para verdim. Sonra aracın satışını almadan arıza verince aracı geri götürdüm.sonrasinda başka bir marka araç gelecek diye o aracı beklerken galerici dükkanı kapatmış. Elimde sadece galeride yapılan satış sözleşmesi var. Haricinde de kredi kartından cektirdigim hesap hareketim. Alacağım araca rehin koydura bilirmiyiz. Karşı tarafta bir muhatabımız şu an yok. Yada nasıl bir yasal yol izlemeliyiz.

 9. HATİCE Says:

  Merhaba.internet uzerinden canlı kumar oynadım.hileli yazılım olması halınde dava açıp paramı geri alma şansım olur mu (nitelikli dolandırıcılık kapsamına girer mi)?yoksa kişilerin suçluluğu tespit edilse dahi ,uzlaşma hakkı tanınmaz mı?

 10. Esme Says:

  esim kamyonu cek karsiligi sati cekin arkasinida cirolati kamyona da rehin koydu cekin gunu gelmeden dolandirildimizi anladik kamyonu aramaya basladik sonra bir hurdacida bazi parcalarini bulduk polise gitik polis arabayi satmisin adam ister satar ister parcalar dedi rehineli araba parcalanirmi sahte sirket kurup banka cekiyle dolandiurmak suc deyilmi banka arastirmadan sahte sirketlere cek veriyo bankayi mahkemeye versek ekmek teknemizi kamyonumuzun parasini ala bilirmiyiz baska bir gelirimiz yok esim kamyon alip yola gitmese 3 çocuk u mun hali ne olur nereye bas vuralim derdimize kim derman olur ben 42yasin dabir anayim lutfen acele cevap bekliyom

 11. Adem Says:

  Merhabalar, ttnet aboneliğimi yenilerken yanında ücretsiz olarak 1 yıllık tam paket tivibu üyeliği hediye edildi , bu hediye edilme olayı esnasında özellikle hiç bir ücret ödemeyeceğim konusunda emin olmak için 3 kere sordum tamamen ücretsiz mi diye teyit ettim. 5-6 ay sonra öğrendim ki internet faturama her ay 9,90 tl bu tivibu giriş paketi ile ilgili ücret yansıtılmış. müşteri hizmetlerini aradım ve şikayette bulundum . yaklaşık bir ay sonra şikayetimin haklı olduğunu , istersem 9,90 tl den üyeliğe devam edebileceğimi veya istemezsem üyeliğimi bedelsiz iptal edeceklerini söylediler. ben tahsil ettikleri 6 aylık ücreti sorduğumda bununla ilgili bir işlem yapamayacaklarını , o paranın yandığını söylediler. Bu konu hakkında ne yapabilirim ??? eminim benim gibi binlerce kişiyi kandırmışlardır. Bu kurum hakkında tüketici hakem heyetine başvurumu yapacağım ama üstüne birde nitelikli dolandırılıcılık davası açabilir miyim ??

  teşekkürler

  Adem

 12. Ahmet yeni Says:

  Mrhb rahmi bey ben bir galeriye araç verdim aracımı sattığımda kilometre si 1888 bindeydi sonradan kilometre Şi ile oynamışlar ve 1350 düşünmüşler benim aracın satışını yaptıktan sonrada beni dolandırıp paramı kestiler şimdi mağdurum ne yapmam gerek beni aydınlatırmısınız şimdiden teşekkürler.

 13. Ebru Says:

  Iyi akşamlar işin içinden çıkamıyorum dolandirildik olay şöyle.gecen yıl bir ark vasıtasıyla araba alacağız die 40 milyar para yolladım izmir de bir sirket adına 5 hafta sonra gelecekti şubatta yolladım koca yaz geçti gelen giden yok bu işi yapan şahıs bir kadın. Para yada araba gelmeyince kadınla irtibata gectik kadını izmirde bulduk senet imzaladı paranızı vereceğim işler ters gitti dedi ama 1 yıl geçmesine rağmen oyalandik şimdide senet ımzalamadim die inkar ediyor ayrıca mahkemeye başvurmuş zorla senet imzalattigmzi söylemiş dolandirilan benim mağdur benim haklı gidi görünen o sebep benim parayla zengin yiyor icior iyi avukat tutuyor ben kan agliyorum üstüne hiç mal varlığı yok.kimr Sorduysak üstüne birsey yok hiç bir hak ıdda edemezsiniz dior.ama ben dolandirildim ve haziran 18 de mahkeme var ne olur bana yardım edin. Tskler.

 14. THK MEZUNU MAĞDUR Says:

  THK Üniversitesinin ilk mezunlarıyız okulun gerek rektörü gerek mütevelli heyet başkanı okula başlamadan önce ilk mezunların iş garantisi olduğunu birçok tv proğramında açıkladı okul bittikten bir hafta sonra tercih zamanı bile tv lerde ilk mezunlarımızın işi hazır şeklinde reklamlar yaptılar hatta biz mezuniyet belgelerimizi almadan bile tüm mezunlarımız işe başladı tarzında açıklamalar yaptılar ama ne yazıkki birçok kişiyi işe almadılar sürekli geçiştiriyorlar. Ne yapmamız gerkiyor dava açabilirmiyiz mağduriyetimizi nasıl giderebiliriz..

 15. merve Says:

  1 yıl önce kredi çektim.bir arkadaşıma gönderdim ptt aracılığla.kendi adına değil kuzeninin adıyla göndermemi istedi.ptt makbuzunu kaybettim.şimdi telefonlar yüzüme kapanıyor,açılmıyor,hakaret ediyor.ben bu adamı hapse attırabilirmiyim.paramı kurtarabiirmiyim.face mesajları silinse de ,savcılık istediğinde çıkar mı.adamın telefon numarasını bilsem de tc numaraını bilmediğimden savcılığa gidemedim.ne yapmam lazım.lütfen yardım eder misiniz?

 16. abdurrahman fidan Says:

  bir dava açmak için 50 bin liramı alan ve hiç dava açmayan bir avukat hakkında suç duyurusunda bulundum.paraları eşinin hesabına yatırttığı için eşi hakkında da suç duyurusında bulundum..ortağm dediği kişi hakkında da..avukat başka bir ilde olduğu için dosya o ile gönderilmiş ancak takip edemiyorum..acaba dava henüz açılmadı mı..yardımcı olurmusunuz

 17. mustafa duru Says:

  online oynadığım bir oyunda kullanılan eşyalardan almak için biri ile anlaştık hesabına yatırılacak paradan sonra eşyayı teslım edecektı lakin etmedı bu şekılde pek çok kışıyı dolandırdığını düşünüyorum ne yapabılırım bankaya yatırdığım dekont ve şahsın hesap ve telefon numarası var elimde sadece..

 18. yavuz Says:

  Hocam selamlar öncelikle böyle bir site açıp bizlere bu imkanı vermeniz sebebiyle teşekür ederim ben ankarada ikamet eden devlet memuruyum yıllardır biriktirdiğim paramla bir araç alayım istedim aracı kocelide buldum ve aldım aracımı kasko yaptırayım istedim araç pert kayıtlı çıktı aracı siğortadan satın almış bana satan şahıs yaptırıp bana satmış aracın kazası ve boyası yok dediler nasıl olduğunu anlayamadım bana satan şahıs da aracım orjinal değişeni yok dei ve pert kayıtlı olduğunu bildiği halde bana birşeyi yok dedi ve bana sattı beni kandırdı iade almasını talep ettik fakat almadı bende noter kanalı ile ihtarname çektim alması için ben bu aracı satın aldığım bedel karşılığını talep ediyorum alabilirmiyim asliye hukuk mahkemesine baş vursam bir şey tutururmuyum aracı aldığım şahıs bu memur ne gibi yaptırım olabilir yarımlarınızdan dolayı teşekür ederim ankarada bu davalara bakan avukat arkadaşlarınıza yönlendirirmisiniz sağolun

 19. emrah Says:

  merhaba ben Emrah aslan bir kargo şirketinde kurye olarak çalıştım. çalıştığım süre. zarfında 2 koli kayboldu ve kaybolan koli değeri 1. telefon 2250 ₺ 2. saat 200 ₺ değerinde ve suç bende kaldı 4 kişinin ifadesiyle ve savcını demesine göre de ceza alırmışım. ben almadım bana yardımcı olacak bir şeyler yazarsanız sevinirim.

 20. aydın Says:

  hakkımda dolandırıcılık evrakta shtecilik suçuyla dava açıldı ama dava 20 gün içinde bitti ve ben davaya çagrılmadım gerekçeli karar yazıldı yazıyo başkada bişe yazmıyor sadece çekte cirom var yardımcı olursanız sevinirim

 21. Metin2 Says:

  Güzel yazı :)

 22. yalçın Says:

  ben 38.000 tl karşılığında mal verdim vermeden evvel çeki sorgu yaptırdım.çok sağlam olduğunu fürmanın her hangi bir sıkıntısı olmadığına karşılık malı verdim.01.11.20011 ödeme tarihli çeki tahsilat için bankaya gittim.müsait olmadığını, hesabın.,ş yer,me döndüm istanbul cihangir şubesini özel bir bankanın aradım.direk çekin sahte olduğunu.söylediler.bende çeki bana getiren. emlakçılık yapan arkadaşları aradım.avukata verdim.avukata gidip başkasından aldık bize gun ver demişler avukat masraflar dahil bunlardan 42.000 güne karşı senet almış. onuda ödemediler.bundan sonraki süreç ne olur yardımcı olurmusunuz.


Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: