HACİZ

Haciz cebri icranın bir aşamasıdır. İcra takibinin başlaması gibi haczin uygulanması da talebe bağlıdır. İcra memurluğu alacaklının talebi ile borçlunun malvarlığını haczeder. Hacizlerden borçlunun yanı sıra, borçlunun ailesi de olumsuz olarak etkilenecektir. İcra iflas Yasası hacze 82. Madde ile sınırlamalar getirmiştir; bu yazımızın konusu 82. Madde ile düzenlenen haczedilmezlik değildir.  Yazının konusu hacizden borçlu olmayan eşin, dolayısı ile ailenin nasıl korunabileceğidir.

 BORÇLU OLMAYAN EŞİN KORUNMASI

Medeni Kanunun 224. Maddesi  “Eşlerden her biri kendi borçlarından bütün malvarlığıyla sorumludur.” Demektedir, ancak uygulamada ev eşyaları kime ait olduğuna bakılmaksızın haczedilmektedir. Bizce burada eşler arasındaki mal rejimi çok önemlidir.

HACZE KARŞI MAL REJİMLERİ

Yasal mal rejimi “Edinilmiş mallara ortaklık”tır.  Mal Rejimleri:

Edinilmiş mallara katılma

Mal Ayrılığı

Paylaşmalı Mal Ayrılığı

Medeni Yasanın 206/1 maddesi “Haklı bir sebep varsa hâkim, eşlerden birinin istemi üzerine, mevcut mal rejiminin mal ayrılığına dönüşmesine karar verebilir.” Demektedir.  Yasa eşlerden birinin iflasını veya haczi haklı neden olarak göstermektedir. Eşlerden birisi diğer eşin malvarlığına karşı yapılan haciz işlemlerinden ötürü hakimden mal ayrılığı rejimine karar vermesini isteyebilir. Hakim mal ayrılığı rejimine karar vermesi ile birlikte eşlerin mal varlığının envanterinin resmi senetle tespiti yapılabilir. Medeni Yasanın 216. Maddesi “Eşlerden her biri, diğerinden her zaman mallarının envanterinin resmî senetle yapılmasını isteyebilir.” Demektedir.

Eşlerin bu şekilde hakim kararı ile mal ayrılığı rejimine geçmeleri ve mal varlıklarının envanterini resmi bir senetle tespit etmelerinden sonra artık diğer eşin mal varlığının haczi mümkün olmayacaktır.  Bu işlemlerden sonra yapılacak bir hacze karşı icra mahkemesinden haczin kaldırılmasını talep etmemiz ve hakiminde “eşler arasında mal ayrığı rejimi olması, haczedilen eşyaların resmi senede göre diğer eşe ait olması nedenleri ile..” vereceği karar artık bütün diğer hacizlere karşı dayanılacak bir mahkeme kararı olacaktır.

3 Responses to “HACİZ”

  1. ali Says:

    mal rejimi ayırımı yaptık bundan dolayı eşime benden dolayı haciz gider mi*?

  2. SAMSUN55SAMSUN Says:

    eh bır nebze ferahlatıcı haber ama atmın edıcı degıl


Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: