DilekçeÖrnekleri

Bundan böyle önemli saydığımız dilekçe örneklerini burada yayınlayacağız. Şimdilik aşağıda ceza infaz kurumu aracılığı ile ilgili mahkemeye gönderilen bir taahhütname örneği ve tüzel kişiye vekaleten çeke imza atan sanığın müdafisinin esas hakkındaki savunma dilekçesini yayınlıyoruz. İleriki günlerde erken ibraz ve kusur ilkesine ilişkin dilekçeler ve davanın yenilenmesi dilekçelerini yayınlayacağız.

Dilekçe örnekleri bir fikir verse de çözüm değildir, çünkü her davanın kendine göre özellikleri vardır ve aslolan davanın takibi ve mahkeme önünde savunulmasıdır. Bunun için anayasanın 36 maddesi, avrupa insan hakları sözleşmesinin 6. maddesi savunma hakkını düzenlemiştir. Sanığın maddi durumu yoksa kendine avukat tayini mevzuatımızda düzenlenmiştir. Savunma hakkı kutsaldır ve herkesin bu hakkı olmalı ve anayasal olarak devlet bu imkanı sağlamak zorundadır. 

Yasalarımıza göre dilekçenin zorunlu bir şekli yoktur.

İSTANBUL .ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİM’LİĞİNE ,

DOSYA ESAS NO                  :

SAVUNMA

YAPAN-SANIK             :

MÜDAFİİ                      :

 ATILI SUÇ                   : Karşılıksız Çek, 5941,3167            

D.KONUSU                   : 5941 sayılı Kanunun uygulanması ve Beraat Talebimizdir.

SAVUNMALARIMIZ     :

 • 5941 sayılı Çek kanunu 3167 sayılı kanunla birlikte yürürlüktedir. Yeni çek kanununun geçici 1.maddesinin üçüncü fıkrasına göre eski çeklerle ilgili 3167 sayılı kanunun uygulanmasına devam olunur, Aynı fıkrada 26.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 7.maddesi hükmü saklıdır denmektedir. Kanun koyucu burada açıkça 5941 sayılı kanunun lehe hükümlerinin geçmişe yönelik uygulanmasına hükmetmektedir.
 • Yeni çek kanunun genel gerekçesinde 5941 sayılı kanunun 3167 sayılı kanunun halefi olmadığı açıkça belirtilmiştir. Kanun gerekçesinin (b)  bendinin 16.sırasında şöyle denmektedir:

 

“Çünkü tasarı 3167 sayılı kanundan farklı bir felsefeyi temel almıştır, değişik düşüncelerle yaklaşımların ürünüdür ve sadece çek hamillerini değil, genel olarak piyasayı, ticaret dünyasını ve kamuyu korumaktadır.”

 • Yeni bir felsefe ile hazırlanan çek kanunun 5.maddesi ceza sorumluluğunu, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağını düzenlemektedir. 5.maddedeki ceza sorumluluğu 3167’den tamamen farklıdır. 3167 sayılı kanunun 16.maddesi cezadan sorumlu olan kişiyi şöyle tanımlamaktadır.

 

MADDE 16.- (Değişik: 4814 – 26.2.2003 / m.14) Üzerinde yazılı keşide tarihinden önce veya ibraz süresi içinde 4 üncü madde uyarınca ibraz edildiğinde, yeterli karşılığı bulunmaması nedeniyle kısmen de olsa ödenmeyen çeki keşide eden hesap sahipleri veya yetkili temsilcileri, kanunların ayrıca suç saydığı haller saklı kalmak üzere, çek bedeli tutarı kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar.

 

Madde metninden anlaşılacağı gibi 3167 sayılı kanun çek keşide eden hesap sahipleri veya yetkili temsilcilerine ceza sorumluluğu yüklemektedir. Oysa 5941 sayılı kanun 3167’den tamamen farklıdır.

 • 5941 sayılı kanunun 5.maddesinin birinci fıkrası şöyle demektedir.

 

   MADDE 5- (1) Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, bin beş yüz güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

       5.Maddenin birinci fıkrasında anlaşılacağı gibi ceza sorumluluğu öncelikle çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, uygulanmaktadır. Maddenin ikinci fıkrası ise aynen şöyledir.

   (2) Birinci fıkra hükmüne göre çek karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmakla yükümlü olan kişi, çek hesabı sahibidir. Çek hesabı sahibinin tüzel kişi olması hâlinde, bu tüzel kişinin malî işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organının üyesi, böyle bir belirleme yapılmamışsa yönetim organını oluşturan gerçek kişi veya kişiler, çek karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmakla yükümlüdür.

  Her iki madde birlikte yorumlandığında karşılıksız çekten ceza sorumluluğunun tüzel kişilerde tüzel kişinin malî işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organının üyesi, böyle bir belirleme yapılmamışsa yönetim organını oluşturan gerçek kişi veya kişilerdir. Burada tanımlanan kişiler çek karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmakla yükümlüdür.

 • 5.Maddenin bu tanımı içerisinde vekiller yoktur. Zaten vekillerin bu tanımların içine alınması da maddenin sevk gerekçesine, özüne ve sözüne aykırıdır. Çünkü şirketi vekâleten temsil eden kişiler şirket ortakları ve şirket ortağı müdürler gibi şirket mal varlığına hükmetme erkine sahip değillerdir. Ltd. Şirketlerin yönetim organı ortaklar kuruludur. Vekil, bu ortaklar kurulunun veya yetkili temsilcinin tevkil ettikleri kişidir.
 • Taksirle işlenen fiilin faile objektif olarak isnat edilebilmesi gerekmektedir. 5. maddede, çekin karşılıksız çıkmasına sebebiyet veren kişilerin tanımında tüzel kişinin vekili sayılmadığı gibi, vekile böyle bir fiilin objektif olarak isnat kabiliyeti de yoktur.

 

 • Söz konusu şirket …………..Asliye Ticaret Mahkemesinin  …………. Karar Nosu ile İflasına karar verilmiş ve halen …………………Dairesinde İflas işlemleri yürütülmektedir. Hem 3167 sayılı kanun hem de 5941 sayılı kanunun ilgili hükümleri uyarınca Müştekinin alacağı kanunda belirtilen ferileri ile birlikte ödenmişse ceza verilmez, verilmişse düşer. Müştekinin bir alacağının mevcut olup olmadığı iflas masası kayıtlarından tespit edilmemiştir.

 İflas durumu 5941 sayılı kanunun sebebiyet verme ile tanımlanan kusur ilkesine göre kusursuzluğun açık ifadesidir. 

İSTEM SONUCU                   :  Yukarıda açıklanan ve re’sen göz önüne alınacak sebeplerle;  müvekkilim ……….. 5941 sayılı kanunun 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 7.Maddesi hükümleri gereğince lehe kanun uygulaması yapılarak ilgili kanunun 5.maddesine göre ceza sorumluluğu olmadığından, çekin karşılıksız çıkmasına sebebiyet vermediğinden, çekin karşılıksız çıkmasında kusuru olmadığından beraatine karar verilmesini, vekâleten arz ve talep ederim

EKLERİ :

1-     İflas Kararı

  Savunma Yapan Sanık Müdafiileri

_______________________________________________________________

   KAPALI CEZA İNFAZ KURMU

                                                                      ARACILIĞI İLE

……………………………………………………..…   ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

İLAMAT NO                         :

ESAS NO                              :

TALEPTE BULUNAN            :

TALEP KONUSU                   :  5941 sayılı çek kanununun geçici 2 maddesine göre düzenlenen

                                                 Taahhütname

TALEP TARİHİ                     :

TALEP                                  : Mahkemenizin yukarıda esas ve karar numarası ile belirtilen çek kanununa

Aykırı davranış eylemi  sebebiyle  verilen………………………………TL Adli para cezasının infazı nedeni ile

………………………………………….. Kapalı ceza infaz kurumunda bulunmaktayım.

                                         5941 Sayılı çek kanununun 6. Maddesi hükmünde belirttiği  üzere karşılıksız kalan çek bedelinin üzerinde yazılı düzenleme tarihine göre işleyecek 3095 sayılı kanuna göre ticari işlerde temerrüt faizi  oranı üzerinden  hesaplanacak faizi ile birlikte tamamen plan  dahilinde  ödemeyi kabul ve taahhüt ediyorum.

                                         5941  Sayılı çek kanununun geçici  2.Maddesine uygun taahhütname nitelikli ödeme planımı aşağıda sunuyorum.

                                           5941 Sayılı kanunun 2. Maddesi  ve 5275 Sayılı kanunun 98. Maddesi  gereğince Mahkemeniz hükmünün infazının durdurulmasına karar verilmesini

              Arz olunur.

TEBLİGAT ADRESİM                                                                       Adı Soyadı  :

                                                                                                                  Tarih            :

                                                                                                          İmza            :

ÖDEME TAAHHÜTÜM:

 1. 5941 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen toplam miktarın 1/3 ünü  15 Aralık  2010 tarihine kadar
 2. 5941 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen toplam miktarın 2/3 ünü  15 Aralık 2011

Tarihine kadar ödemeyi  taahhüt ediyorum.

One Response to “DilekçeÖrnekleri”

 1. onur erden Says:

  ben .taahütname de vermeyeceğim özgürlüğümüde kaptırmayacağım.bu kanunu çıkaran vekiller orada kazık gibi oturup ellerini indirip kaldırmak suretiyle kanun çıkardılar.bu yasa neden çıkıyor acaba diye işin özünü hiç düşünmeden sadece suat kılıç gibilerinin istekleri doğrultusunda bu kanunu çıkardılar. yazıklar olsun onlara.ben yasa iptali için anayasa mahkemesine gidilmesinden yanayım .yakalanırsam da hapis yatıp çıkacağım. para ödemeyi asla düşünmüyorum. çünkü bu paralar o kazık vekillerin cebine gidiyor.yargıtaydanda acaba bir şey çıkarmı bilmiyorum ama orayı beklemekte yarar var.


Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: