İcra İflas kanunu ve TTK 324

  SERMAYE ŞİRKETLERİ İLE KOOPERATİFLERİN İFLASI:

    Madde 179 – (Değişik madde: 17.07.2003 – 4949 S.K./49. md.)

    Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin borçlarının aktifinden fazla olduğu idare ve temsil ile vazifelendirilmiş kimseler veya şirket ya da kooperatif tasfiye halinde ise tasfiye memurları veya bir alacaklı tarafından beyan ve mahkemece tespit edilirse, önceden takibe hacet kalmaksızın bunların iflasına karar verilir. Şu kadar ki, idare ve temsil ile vazifelendirilmiş kimseler ya da alacaklılardan biri, şirket veya kooperatifin mali durumunun iyileştirilmesinin mümkün olduğuna dair bir iyileştirme projesini mahkemeye sunarak iflasın ertelenmesini isteyebilir. Mahkeme projeyi ciddi ve inandırıcı bulursa, iflasın ertelenmesine karar verir. İyileştirme projesinin ciddi ve inandırıcı olduğunu gösteren bilgi ve belgelerin de mahkemeye sunulması zorunludur.

    Mahkeme, gerekli görürse idare ve temsille vazifelendirilmiş kimseleri ve alacaklıları dinleyebilir. İflasın ertelenmesi talepleri öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırılır.

    ERTELEME TEDBİRLERİ:

    Madde 179/a – (Ek madde: 17.07.2003 – 4949 S.K./50. md.)

    İflasın ertelenmesine karar veren mahkeme, şirketin veya kooperatifin malvarlığının korunması için gerekli her türlü tedbiri iyileştirme projesini de göz önünde tutarak alır.

    Mahkeme erteleme kararı ile birlikte kayyım atanmasına karar verir. Mahkeme, yönetim organının yetkilerini tümüyle elinden alıp kayyıma verebileceği gibi yönetim organının karar ve işlemlerinin geçerliliğini kayyımın onayına bağlı kılmakla da yetinebilir.

    İflasın ertelenmesi kararında kayyımın görev ve yetkileri ayrıntılı olarak gösterilir.

    Mahkeme erteleme kararının hüküm fıkrasını 166 ncı maddenin ikinci fıkrasındaki usulle ilan eder ve gerekli bildirimleri yapar.

    ERTELEME KARARININ ETKİLERİ:

    Madde 179/b – (Ek madde: 17.07.2003 – 4949 S.K./50. md.)

    Erteleme kararı üzerine borçlu aleyhine 6183 sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur; bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez.

    Erteleme sırasında taşınır, taşınmaz veya ticari işletme rehniyle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabilir veya başlamış olan takiplere devam edilebilir; ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamaz ve rehinli malın satışı gerçekleştirilemez. Bu durumda erteleme süresince işleyecek olup mevcut rehinle karşılanamayacak faizler teminatlandırılmak zorundadır.

    206 ncı maddenin birinci sırasında yazılı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabilir.

    (Değişik fıkra: 12.02.2004-5092 S.K./4.mad) *1* Erteleme süresi azami bir yıldır. Bu süre kayyımın verdiği raporlar dikkate alınarak mahkemece uygun görülecek süreler ile uzatılabilir; ancak uzatma süreleri toplamı dört yılı geçemez. Kayyım, mahkemenin belirleyeceği sürelerde iflâsı ertelenenin faaliyetleri ve işletmenin durumu konusunda düzenli olarak mahkemeye rapor verir.

    İflasın ertelenmesi talebinin reddi ya da erteleme süresi sonunda iyileşmenin mümkün olmadığının tespiti üzerine mahkeme, şirketin veya kooperatifin iflasına karar verir. Erteleme süresi dolmamakla birlikte, mahkeme kayyımın verdiği raporlardan şirketin veya kooperatifin mali durumunun iyileştirilmesinin mümkün olmadığı kanaatine varırsa, erteleme kararını kaldırarak şirketin veya kooperatifin iflasına karar verebilir.

    Türk Ticaret Kanunu 324

Madde 324 – Son yıllık bilançodan esas sermayenin yarısının karşılıksız

kaldığı anlaşılırsa, idare meclisi derhal toplanarak durumu umumi heyete bildi-

rir.

    Şirketin aciz halinde bulunduğu şüphesini uyandıran emareler mevcutsa idare

meclisi aktiflerin satış fiyatları esas olmak üzere bir ara bilançosu tanzim

eder. Esas sermayenin üçte ikisi karşılıksız kaldığı takdirde, umumi heyet bu

sermayenin tamamlanmasına veya kalan üçte bir sermaye ile iktifaya karar verme-

diği takdirde şirket feshedilmiş sayılır. Şirketin aktifleri şirket alacakları-

nın alacaklarını karşılamaya yetmediği takdirde idare meclisi bu durumu derhal

mahkemeye bildirmeye mecburdur. Mahkeme bu takdirde şirketin iflasına hükmeder.

Şu kadar ki; şirket durumunun ıslahı mümkün görülüyorsa idare meclisi veya bir

alacaklının talebi üzerine mahkeme iflas kararını tehir edebilir. Bu halde mah-

keme, envanter tanzimi veya bir yediemin tayini gibi şirket mallarının muhafaza-

sı için lüzumlu tetbirleri alır.

One Response to “İcra İflas kanunu ve TTK 324”

  1. nesebey Says:

    selam sayın av rahmı bey benım sızden bir konuda bilginize ihtiyacım var bilgi verirseniz sevinirim konu. benim cek borcum vardı ödeyemedım fakat alacaklı taraf bu borctan dolayı ceza davası acmadı ama içraya verdi fakat bana birtürlü ulasamadılar 2 sene sonrada Alacakliyi zarara ugratmak için,mevcudu eksiltmek ten ceza davası actılar ben yıne mahkımeye katılamadım 1 mahkıme 23/12/2011 de oldu ve mahkime 20/03/2012 tarihine atıldı ve 2 inçi mahkimede dava sonuclandı gerekceli karar yazıldı dıyor benim anlamak istediğim 1 benim ifadem alınmadan dava sonuçlanırmı 2 ben bu davadan ceza almışmıyımdır ve aldıysan nasıl bir ceza almış olabılırım yanı dava sonucu ne olabilir saygılarımla


Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: