MyWay

Sayın Eralp,
Çek Kanunu Tasarısı tartışıldığı günlerde ilgililerle bir görüşmemde; iktidar partisinin görüş ve önerilere açık olduğu izlenimini aldım. Bunun üzerine tasarı ile ilgili önerilerimi Siyasi ve hukuki ilişkilerden sorumlu başkan yardımcılarından İzmir Milletvekili Av. Erdal Kalkana ilettim. Bu önerimi o tarihte kendi blogumda da yayınladım.
(http://rahmiofluoglu.blog/2009/04/29/cek-kanunu-tasarisi-degisiklik-onerileri/)
Ben tasarının 1/5 fıkrasına sadece “kast” sözcüğünü ilave etmiştim, birde tebligata ilişkin değişiklik önerilerim vardı. Bana bu değişiklik önerimi Adalet Komisyonuna ileteceklerini söylemişlerdi. Daha sonra Adalet Alt Komisyonunda maddeye bu sözcük eklendi. Bundan şunu anladım; demek ki etkili çevrelerden de bu öneri gelmişti.
Sizin de belirttiğiniz gibi bu değişiklik önerisi Adalet Komisyonunda tasarıdan çıkarıldı. Daha sonra kanun maddesinin meclisteki görüşmeleri sırasında CHP bir değişiklik önerisi vererek kastın maddeye eklenmesini istedi. Adalet Komisyonu Başkanı İyimaya, kastın maddede olduğunu söyleyerek değişikliğe ret yanıtı verdiler. Burada dikkat edilecek husus ret cevabı verilirken İyimaya’nın ilginç bir şekilde kast bu maddede var zaten demesidir.
Bildiğiniz gibi tasarının yasallaşması oldukça sancılı olmuştur. Siz yazınızda şöyle diyorsunuz :
“Doğal olarak biz yasayı, yasa koyucunun amacına uygun olarak yorumlamak ve uygulamak durumundayız.”
Bu görüşe katılmamak elde değil, siyasi iradenin bu düzenleme ile bir toplumsal amacı vardır ve uygulayıcılar bu amacı gözetmek durumundadırlar. Tasarının genel gerekçesinde bu kanun 3167 den farklı olarak, çek hamillerini korumak amacı ile değil kamuyu korumak amacını taşımaktadır denmektedir. Bu nedenlerle kanunun salt amacının karşılıksız çek suçlarını cezalandırmak olduğunu söylemek imkânsızdır. Görüşüme göre bu amaç ikincil bir amaçtır. Biz hukuk kurallarını yok sayarak, kötü niyeti olmayan insanları cezalandırarak bu kanunun kamuyu koruma amacına ters düşmüş oluruz.
Bize göre Çek Kanunu ileri bir adımdır ve bu alanda çıkan son kanun olacaktır. İkinci adım bu düzenlemeyi ceza sisteminin dışına çıkarmak olacaktır. Benim endişem yargının bu dar yorumla çek kanununu doğal mecrasından çıkarmasıdır. Hatırlayınız, Devlet Bakanı Ali Babacan karşılıksız çek suçunun uluslar arası hukukla bağdaşmadığını belirtmiş, Adalet Bakanı, orta vadede bu cezanın kalkacağını söylemişlerdir. Sizin yorumunuzla yasayı objektif suç gibi uygulayıp hakimler önüne gelene ceza verirlerse 25 yıldır olduğu gibi karşılıksız çekler azalmayacak artacaktır ve siyasi iradenin hedeflediği orta vadede bu cezayı kaldırma hedefi ile ters düşülecektir.
Bir yasa maddesinin uygulaması yapılırken sadece siyasi iradenin amacı gözetilirse bu kez biz HUKUK DEVLETİNDEN söz edemeyiz.Yorum yapılırken hukuk ceza hukuku sistemi gözardı edilemez. TCK 5. madde TCK’nın özel kanunları da kapsadığını, özel kanunların TCK’ya aykırı olamayacağını söylemektedir.Biz siyasi iradenin hukuka aykırı kanun vaaz edeceğini düşünemeyiz.Siyasi irade TCK yı dolanmak gibi bir amacı olmadığını, aksine TCK ile uyum sağlamak için bu yasayı çıkardığını çok açık bir dil ile yasa gerekçesinde belirtiyor.Biz 5941 in 5. maddesini TCK ile birlikte yorumlamak durumundayız.Bu açıdan Özgenç hocanın yorumu yerindedir.Hukuk sistemini gözardı ederek salt siyasal irade ne diyor gibi bir yorum yoluna gitmek ancak totaliter rejimlerde mümkün olabilir. Cezaların tayini, ceza siyasetleri parlamentodaki hakim gücün iradesine göre oluşur, ancak siyasi irade uluslar arası sözleşmelerle ve anayasa ile bağlıdır, yani siyasi irade Anayasanın 90. Maddesine göre uluslar arası sözleşmeleri yok sayamazlar, anayasaya aykırı düzenlemeler yapamazlar, kanun vaaz edemezler. Uygulayıcılar kanunları lafzı ve ruhu ile birlikte yorumlamak durumundadırlar. Çek hamillerinin çıkarları, banka ve faktöringlerin, lobilerin çıkarları ekonominin ve kamunun çıkarları ile örtüşmeyebilir, önemli olan hukukun üstünlüğüdür.
Bizce siyasi irade çek kanununda anayasaya ile uluslar arası sözleşmelerle uyumlu bir çek kanunu amaçlamıştır. Kanunun gerekçesinde bu açıkça vardır. Genel gerekçede bu kanunun çıkış amaçları sıralanırken ikinci ve önemli neden olarak 5237 sayılı TCK ile uyum sağlamak olduğu açık bir şekilde belirtilmiştir. TCK nın esasını oluşturan suç nazariyesinde ise objektif suç kabul edilemez.
Mağdur kimdir? Çekinin karşılığını alamayan kişi her zaman mağdurdur ama çekinin karşılığını temin edemeyen çek keşidecisi de çağdaş hukuk anlayışı nezdinde her zaman bir suçun faili değildir, ancak uygulamada karşılıksız çek keşidecilerine ön yargı ile suçlu, dolandırıcı olarak bakılmaktadır. Çağdaş ülkelerde iflas edenlere, borcunu ödeyemeyenlere böylesi önyargılı bir yaklaşım söz konusu değildir. Bu yaklaşım bir orta çağ yaklaşımıdır.
Sizin de dediğiniz gibi hukuk adil olmalı. Adalet kanun önünde ayrıcalıklı kesimler yaratarak sağlanamaz.

Rahmi Ofluoğlu

Sayın Eralp,

Sizi anlamakta güçlük çekiyoruz Sayın Savcım. Sizin temel göreviniz hukukun üstünlüğüne, adaletin tecellisine hizmet vermek, katkı sağlamak olduğunu düşünüyorum.Adalet mensuplarının ekonomiyi kurtarmak gibi öncelikli bir misyonları olmasa gerek. Karşılıksız çekte ceza kalkarsa ekonominin çökeceğini düşünmüyorum. İyi bir hukukçu olduğunuzu biliyorum.
5941 sayılı yeni çek kanuna adalet.0rg sitesinde yaptığınızı yorumları ve sorulara verdiğiniz cevapları zevkle okudum ve üstün hukuk bilginize saygı duydum, size güvenim arttı. Çek mağdurlarının internet siteleri yorumlarınıza büyük güven duydu ve yorumlarınızı yayınladı.
Dikkatimi çekmişti. Bunca güzel, yerinde yorumlarınızda çek kanunda önemli bir yenilik olan kusurluluk ilkesini görmemezlikten gelmiştiniz. Ben bunun bir atlama olduğunu ve bu konuya da değineceğinizi beklerken bugün adalet org sitesinde Çek kanununu hazırlayan bilimsel komisyonun üyesi hocaya verdiğiniz cevabı hayretler içerisinde okudum. Şöyle diyorsunuz:
“Bu Kanunun hazırlanması ve yasalaşmasının her aşamasında emeği geçen değerli hocam sayın Prof. Dr. İzzet Özgenç’in “Buna rağmen, TCK’nın 21 ve 22’nci maddeleri hükümleri göz önünde bulundurularak 5941 sayılı Kanunun 5’inci maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan suçun ancak kasten işlenebilen bir suç olduğunu kabul etmek gerekir.” yönündeki görüşü kabul edilecek olursa; ileri tarihli (vadeli) çeklerde bu yasanın 5. maddesinin uygulanması olanaksız hale gelecektir.”.
Siz bir hukuk uygulayıcısınız. İşinizin ehlisiniz, bunda şüphe yok. Neden hocanın görüşlerini hukuk açısından değerlendirmiyorsunuz da hemen ekonomi batacak kaygısına kapılıyorsunuz, telaşlanıyorsunuz. Sizden adaletin tecellisine katkı yapmaktan başka görevler bekleyenler mi var? Biz hakim ve yargıçların öncelikli görevlerinin adalete hizmet olduğunu düşünüyoruz. Ekonomiyi bırakınız uzmanları dert etsin. Karşılıksız çek suçlarında kusurluluk aranınca ekonomi için kabus olacağını söylüyorsunuz. Mesela ben buna inanmıyorum. 1985 yılına kadar Türkiye’de salt karşılıksız çeke ceza yoktur. TCK 503 madde ile yetiniliyordu. O zaman bu ülkede bir ekonomi yok mu idi? Türkiye dünyada karşılıksız çeke ceza veren tek ülke. Dünyanın Türkiye’den başka bütün bu ülkelerinin bir ekonomileri yok mu, efendim? Türkiye bu gezegende değil mi? Bu ülkede kapitalizmden başka bir rejim mi uygulanıyor? Nedir bu ülkeyi dünyanın bütün diğer ülkelerinden bu karşılıksız çek konusunda farklı kılan, çok merak ediyorum.
Siz bir hukukçu olarak kast olmadan suçun oluşamayacağını çok iyi bildiğinizden şüphem yok, tabii çağdaş ceza hukuku sistemleri için diyorum bunu. Suudi Arabistan gibi şeriat rejimleri konusunda bir fikrim yok. Anayasa mahkemesi 2009 yılında Osmaniye mahkemesinden gelen bir iptal talebinde esasın incelenmesinde çağdaş ceza sistemlerinde kusursuz ceza olamayacağı düşüncesine yere veriyor. Çağımızda şekli cezayı uygulayan Türkiye’den başka bir medeni ülke var mı?
Hem siz Anayasanı 38 maddesini, Avrupa insan Hakları sözleşmesi ek 4 nolu protokolün 1. Maddesinin iyi bilirsiniz. Hiç kimse yalnızca sözleşmeden kaynaklanan bir edimi yerine getirememesinden ötürü özgürlüğünden yoksun bırakılamaz diyor. Siz çekini ödeyemeyeni, kastı olsun olmasın cezalandırmakla hukukun bu temel ilkelerini hiçe saymış olmuyor musunuz? Sizin öncelikli kaygınız hukuk ve adalet olması gerekmiyor mu?

Rahmi ofluoğlu

 

TEHDİT

SAMİ KAL dedi ki… // 43

ERHAN AKYÜZ SANA MSN’DEN DAVET GÖNDERDİM KABUL ETMEDİN. NEDEN KORKUYORSUN. MADEM MAGDURSUN, MADEM HAKLISIN, NİYE KAÇIYORSUN. SANA BURDAN AÇIK OLARAK YAZIYORUM. SEN MAGDUR DEĞİL ALACAKLISIN, TEFECİLERE, BAROLARA KAPİTALİSTLERE HİZMET EDİYORSUN. SEN ARAMIZA SOKULAN BÖLÜCÜSÜN. HADİ BEKLİYORUM, samikal42@hotmail.com 05346629878 CESARETİN VARSA YÜREĞİN YETİYORSA HER ORTAMDA GÖRÜŞMEYE HAZIRIM.

way dedi ki… // 41

değerli arkadaşlar

SN ŞEVKİ KULKULOĞLU meclis konuşmasında ve HALK TV de yaptığı konuşma da bütün aksaklıkları ve en önemlisi de hakimlere taktir haklarını kullanmadan taksir ve kast aramadan direk ceza verilmesini telkin eden savcıdan bahsetti…bu bana göre çok önemli ve cesur bir konuşmaydı…bu konuyu daha önce sitede yargıtaya şikayet adlı yazıda dile getirmiştik…

sayın vekilimize tekrar saygı ve şükranlarımı sunuyorum…

SAYIN OFFFLUOĞLU

eğer eskiden yazdığı yazıları karıştırırsa benim yalan söylediğimi manşetine taşımayı bırakır ve gerçekleri görür…ayrıca kendisine tavsiyem daha önce CÜNEYT in de vurgu yaptığı gibi adı geçen savcı ocak 2009 dan bu yana yazdığı yazılarda hep bizim bir şekilde cezaevine gönderilmemizi telkin etti…bence offfluoğlu o bu durum hakkın da yorumlar yapsın ve site sayfasını bizimle meşgul etmek yerine methiyeler düzdüğü bu zat hakkın da bir yazı yazsın…

SAYIN ŞEVKİ KULKULOĞLU bunu tbmm kürsüsünden söyledi bu konuyu mağdurları savunan bir avukat olarak yorumlasın…boş işlerle uğraşmasın…

my way

My Way  yalan yazıyorsun.

myway dedi ki… // 27

erkan akyüz

polemik olmasın diye sana özellikle yazmadım ama görüyorum ki her gün yeni bir polemik ortaya atıyorsun…

ANAYASA MAHKEMESİ ne gitme konusunda offffluoğlu sitesinde yazdı ve gidecekler dedi ve bizi ve sitemizi suçladı hatırlarsın sonra gidilmesin dedi kast aranırsa diye ekledi…

onbinlerce kişiyi etkileyecek konu mahkemeler KAST aranırsa gidilmese de olur gibi bianlayışla sulandırırlırsa bu VEBAL ağır olur…bu kanun herşekilde ANAYASA MAHKEMESİ ne gitmeli…ve bunun sözünü verdiklerini sitesindede duyurdu…

burada birilerinin sözcülüğünü yapmayı bırakıp kendi yorumlarını yazsan ve bu polemikleri bırakıp siteye ve mağdurlara zarar vermesen iyi olacak…mümkünse…

my way

My way ben demişim ki  “kast aranırsa Anayasa Mahkemesine gidilmesin” , bunu nerde, ne zaman demişim, yazmışım? Bunu kanıtlayamazsan, hani siyasilerin bu durumda söylediği sözler var ya sana o sözlerin en kibarlarını sunuyorum.

Ben takma ad ile yazmıyorum, açık meydanda bir adamım, telefonum, adresim belli.. Umarım birgün siz de gerçek adınızla yazarsınız da neyin nesi olduğunuzu bilir anlarız.

Biz iki Taksim toplantısı düzenledik, birçok da dernek toplantısı, insanlar bizi bire bir tanıyor, biliyorlar. İnsanlar ofisime geliyorlar, onlar için birşeyler yapmaya çalışıyorum.

Siz sanallar, söyleyin bakayım ne iş yaparsınız? Ben bir yıldır yaptıklarımı anlatsam buralar sığmaz. derdiniz ne sizin? Neden CHP yi Anayasa Mahkemesi konusunda desteklemek için düzenlenen Çek Mağdurları İstanbul toplantısına köstek oluyorsunuz? derdiniz ne sizi?

 • Biz bu toplantıyı Ali Riza Öztürk ve CHP’ye çek mağdurları işte burda, sizin yanınızda demek için düzenliyoruz.
 • Biz bu toplantıyı çek mağdurlarına ve harekete moral olsun diye düzenliyoruz.
 • Biz bu toplantıyı Anayasa Mahkemesine sağlam gerekçelerle gidip orta çağdan kalma bu Çek Kanununu tarihin çöplüğüne atılsın diye düzenliyoruz.
 • Biz bu toplantıyı insan hakları yolunda bir adım ileri gitmek için düzenliyoruz.

                                       SİZE SORUYORUM    

SİZ NEDEN BU TOPLANTIYA DESTEK OLMAK YERİNE KÖSTEK OLUYORSUNUZ?

JENARDİ dedi ki… // 44

SAYIN ARKADAŞLAR SAĞDA SOLDA ALİ RIZA ÖZTÜRK BEYLE BİR TOPLANTI HABERİDİR GİDİYOR.

HERKES KATILSIN MIŞ,SAYIMIZ ÇOK OLSUN MUŞ..FALAN FİLAN.SEVGİLİ ARKADAŞLAR ZAMANININDA BEN CHP Yİ ARAYALIM DEDİĞİMDE BİZİ BASKICI Bİ USLUPLA ELEŞTİRİP, DAHA SONRA DA BU KANUN ANAYASAYA AYKIRI DEĞİLDİR DİYİP SEMPOZYUMLARDA YALAKALIK YAPANLARI TAKDİRLERİNİZE SUNUYORUM..

ANKARA ZİYERETLERİNDE BİZE DESTEK VERDİĞİNİ SÖYLEYEN KOSİAD, BİZE 100 LİRA GÖNDERMİŞ BİRDE ANTALYALI FİZİKSEL BİR ENGELLİ AİLENİN KATILIMI İÇİN 500 LİRA GÖNDERMİŞTİR.KOSİAD İÇİNDEN 2 KİŞİ ANKARAYA GELMİŞTİR.BİZE DESTEK OLUN DEDİĞİMİZDE BİZ SADECE İSMİMİZLE DESTEK OLURUZ DİYİP BİZİ YANLIZ BIRAKMIŞLARDIR..

RAHMİ OFLUOĞLUYLA BİR ZAMANLAR İYİ ANLAŞIRDIK.AMA O DEVİR BİTTİ.KEL GÖRÜNDÜ..

BİZ ÇEK MAĞDURLARI OLARAK SİZİN DÜZENLEYECEĞİNİZ HİÇ BİR TOPLANTIYA HİÇBİR BİRLEŞİME KATILMAYACAĞIZ..

ÇÜNKÜ SİZ; O TOPLANTIDA YADA KATILIMDA BİZDEN GELEN MAĞDURLARI MÜŞTERİ GİBİ GÖRÜP HEPSİNİ KOSİAD DERNEĞİNE KAYIT YAPABİLMEK İÇİN ELİNİZDE KAĞIT KALEMLE DOLAŞACAKSINIZ.BİZ BUNA İZİN VERMEYİZ.

MADEM YARARLI BİR TOPLANTI YAPIYORSUNUZ.YAPIN.ALİ RIZA BEYE BİR AVUKAT OLARAK YASADAKİ ÇARPIKLIKLARI ANLATIN.BİZE NE GEREK VAR? BİZDE SİZİ ALKIŞLAYALIM..SİZİN YAPTIĞINIZ BU SOYTARILIĞA DESTEK VERMEYECEĞİZ

ARKADAŞLAR HERKES LÜTFEN GÖZÜNÜ AÇSIN..SAĞDA SOLDA DERNEK ÜYELİĞİNE GİRİŞMEYİN.BİZ BURDAYIZ.FAX ÇEKİP MEKTUP GÖNDERİN.ŞUANDAKİ EYLEMİMİZ BUDUR..

BU YAZIMI KOPYALAIP BİNBİR TÜRLÜ YERE ÇEKMEK İSTEYENLER OLACAKTIR..BURDAN MÜFTERİLERE SESLENİYORUM; ÇEK MAĞDURLARI, SİZİN ÜYENİZ OLMAYCAKLARDIR.İNSANLARI, MÜVEKKİLİNİZ YAPIP,SAFLIĞINDAN YARARLANDIRAMAYACAKSINIZ

ÇOLUK ÇOCUK, MAGANDA AĞZI

Bunlar çoluk çocuk, maganda, lunpen..Jenardinin şu sülübüna bakarmısınız….

 • Bu nasıl uslup, bu nasıl terbiye?
 • Derneğe üye yapıyoruz

Evet doğru. Dernekler üyelerle güçlenir. Dernek belli amaçlar için kuruldu .

 • Toplantıya katılıma izin vemeyeceklermiş.

İnsanlar onların askerleri ya Jenardi AĞA insanların toplantıya katılmalarına izin vermeyecekmiş.

JENARDİ AĞA SENİN EN KALABALIK ANKARA EYLEMENİ 50 KİŞİ OLDU. BUNLARIN YARISI ŞU AN DERNEK ÜYESİ. DERNEĞİN ÜYE SAYISI 125. AKILLI OL….SONUNDA SİZDE İŞCAN GİBİ TEK BAŞINIZA KALACAKSINIZ.

11 Responses to “MyWay”

 1. su Says:

  emre(jenardi),
  Siz (yani iki kişisiniz zaten) sanalsınız.Reel olmak için gücünüz yok.Cahilsiniz,eğitimsiziniz bulmuşsunuz zor durumdaki inanları onlarla oynuyorsunuz.
  Siz orada ne yaparsanız yapın ne söylereniz söyleyin herkes tüm mağdurlar, siyaetçiler KOSİAD a akıyor akacak.Bu akışı ben bile durduramam.Çek yasası Kobileri ayağa kaldırdı ,akan uyu durduramazsınız .Biz örgütlüyüz insanları örgütlemek için elimde kağıt değil gerekire anisklopedi taşırım.Mücadeleci bir gelenekten geliyoruz
  SENİN BİZİ ANLAMAN ZOR.ENİYİSİ EFENDİ EFENDİ OTUR VE YALAN SÖYLEME GÖNDERDİĞİMİZ PARALARIN DEKONTLARINI YAYINLARIM UTANIRSIN

 2. Erkan AKYÜZ Says:

  Sami Kal ın burada ve diğer blogda şahsıma yöneltmiş olduğu hakaretler ve mağdurların maillerine yollamış olduğu asılsız yazılardan sonra,bugün kendisiyle uzun bir görüşmemiz oldu.
  Bu görüşme neticesinde tanışma imkanı bulduk.
  Konuyu enine boyuna tartıştık.
  Ve bu tartışma barışla neticelendi.Nedeninin tanışmamamız olduğu anlaşıldı.
  O görüşmeden sonra yazdığı yazıların tekrarlanacağını düşünmüyorum.Artık o kanaattede olduğunu da düşünmüyorum.
  Hatta bu yorumlarda dozu kaçırdıysam kusura bakma deme büyüklüğünüde göstermiştir.
  Belki kendiside konuyla ilgili açıklama yapacaktır.
  Ben şahsen değerli bir dost edindiğimi düşünüyorum.
  Selamlar..

 3. erkan şat Says:

  bu harekete cek magduru hareketıne ıhanet eden herkes haindir …beyler hanınmlar efendıler bızler ortak bir yol için yola cıktık zamanında ama şimdi bakıyorum orda burda kurulan 5-10 kişilik küçük gruplar ve o grubu olusturan kahraman olmak istiyor…kahraman olmak istiyorsanız başka yollar arayın bunu cek magdurları uzerınden yapmayın…cek hukumlileri blogunda toplantı tarıhını yazdım duvara …facerbookta ve kaldırıldı ..bu ne rezalet ..bu nedır ya..hala siyası gomlegını bırakamayanlar var aramazda ..ama sızlere tek diyeceğim şu beyler şanslısınız neden bılıyormusun yasal bir dernek adı altında bırleşen bızler kosiadda bu mucadeleyı enınde sonunda kazanacağız Allahın izni ile..cunku bızım aramızda gercek magdurlar var cunku biz hem magdurlarla hemde fırmalarla beraberız ..cunku bizde kımse bir mernfaat beklemıyor ..ve bızde Rahmi bey gibi bu işin hukuksal yanını cok ıyı bılen bır hukukcu var ..kendısı ne bir menfaat beklıyor nede menfaatı olmustur…ha şimdi cıkar konusan olur bu adam amma yalaka diye …ne dersenız deyın ne yazarsanız yazın..aklın ve mantığın bırlestığı yerdeyız..cek hukumluleri magduru sitesi facebookta bır bakın diyorum …1 duvar yazısı bu mudur bırlıktelık nedense insanlar orada bızden sogutulmaya calısılıyor ..bende o bloga uye oldum zamanında ve kendımı son yazımın silinmesi uzerıne sıldım oradan..cunku ben oradakı gercek magdurları bu toplantıya davet ettim ama nedense ınsanların bızlerden haberdar olması engellenıyor…engellesinler bakalım ..ama hıc kimse Kosiada zarar veremeyecek buna ne manevı nede maddı gucunuz yetmeyecektır..unutmayın kı paranın açamadığı kapıları hatırlı gönüller acar ..işte kosiadin onemını ve degerını sizler ancak seneler sonra belkı anlayabileceksiniz….

 4. sami kal Says:

  erhan akyüz senin masken düştü senin kimlerin adamı olduğun kimlere hizmet ettiğin ortaya çıktı, bu saatten sonra hangi yüzle çek magdurları sitesine girecen, hangi yüzle yazacan. allahtan kork, azıcık gururun varsa bizden uzak dur seni istemiyoruz

 5. Erkan AKYÜZ Says:

  CARPEDİEM
  Belki gene siteleri dolaşırken denk gelirsin diye yazıyorum.
  Sana teşekkür ederim.Kopyaladığın yazıma ve fikirlerime katılmadığın için.
  Hatta o yazıdan sonra yazdığım bir yazı daha vardı onuda kopyalayıp onada katılmamanı sabırsızlıkla bekliyorum.
  Çünkü yazılan yazıları o kadar manalıki senin gibi dar kafalıların katılması bana zul gelirdi.
  Sen benim o bahsettiğim şakşakçıların birtanesisin.
  Benim asıl üzüldüğüm orada senin gibi şakşakçıları birşey zannedip uçuruma sürüklenen diğer temiz mağdurlar.
  Yazdıklarımı orada kopyalamana gerek yok buradada cevaplayabilirsin.Ve orada bana gösterdiğiniz gibi bir tepkiylede karşılaşmazsın.Küfür ve hakaret içermeyen her cevabın burda yayınlanır.
  Yaptığın haraketle yazmadığım bir sitede bana ajan yakıştırması yapan kuş beyinlilerin ve soyismimle oynayan soysuzların,acizlerin önüne atıyorsun.
  Ve okadar emek verdiğim o site yönetimide sırf hakaret bana diye bu yazılara göz yumuyor.Yazıklar olsun.

 6. Erkan AKYÜZ Says:

  Allah aşkına yaptığımız çağrıya bakın.Dedimki;
  Ali Rıza Öztürk 20 ocakta bir toplantı düzenleyecek.Mağdurlar blog olarak bu toplantıya destek vermeliyiz.Yazılarım daha ordadır bakabilirsiniz.
  Peki ne dediler;mikser lik yapıyorsun(ortalığı kerıştırıyorsun),sen şekerin yaptığını yapıyorsun(şekeri provakatörlük yaptığı için söylüyorlar) sen anayasa mahkemesinede karşıydın zaten,haftadabir burayı karıştırıyorsun,sinirlerimizi germe,git buradan vs vs.
  Yahu ben ne dedimki.Küfürmü ettim,hakaretmi ettim.
  Neden bu tepki.
  Mağdurlar için iyi olacağını düşündüğüm birşeyi söyledim sadece.
  Zaten anayaca mahkemesi için chp ye baskı yapmayı bırakın zaten gidecek.Bubaskıyı yerel mahkemelere ve yargıtaya yapalım dediğimdede aynı tepkiyi vermişlerdi.
  Ama şu anda o dediğim noktaya geldiler.Hakim ve savcılara baskıyla meşguller.
  Ozaman beni niye eleştirdiniz kardeşim.Dinleyip anlamaya çalışsaydınız ya.
  Kusura bakmasınlar ama yanlış yoldalar.Bir anda anormal tepki gösteriyorlar.Hastalıklı tavırlar sergiliyorlar.
  Buradan mağdur ve biçare insanlara sesleniyorum lütfen sağduyulu davranın.Sürü psikolojisiyle ve baskıyla hareket etmeyin.Biz siyasi parti üyeleri değiliz.Mağduruz.
  Ben haddim olmayarak tüm mağdurları 20 ocakta düzenlenecek toplantıya davet ediyorum.
  Gelin kendiniz görün,sorularınızı kendiniz sorun,taleplerinizi kendiniz iletin.
  Bize hangi eylemlerde nekadar destek olacaklarına kendiniz şahit olun.
  Ne kadar çok mağdur olursa okadar çözüme yaklaşılır.
  Merak etmeyin dedikleri gibi bir tuzak olamaz.Derneğe üye yapmak için bir çalışma değil bu.
  Hapse geri dönmemek için bir adım.Bu adımı her mağdurun atması gerekiyor.
  Selamlar..

 7. Erkan AKYÜZ Says:

  Myway ve jenardi artık mağdurları şamaroğlanı gibi görmekte.Hiç çekinmeden ve haddini unutarak aşağılamaktadır.
  Bu tavır karşısında mağdurların sesi kesilmekte ve aksi görüşleri onaylayan mağdurlar bastırılmaktadır.
  Mağdurlar blog amacından uzaklaşmış adeta ego tatmininde kullanılmaktadır.Karşı yazılar yayınlanmamakta yayınlananlarda ağır şekilde eleştirilmektedir.
  Şahse ben artık çek mağdurları sitesinin çekte cezanın kalkmasını gönülden istediğinede inanmıyorum.
  cekmağdurları.com gücünü çeke cezadan almakta ve cezanın kalkması durumunda bu gücünü kaybedeceklerinin farkındadır.
  Olan oradaki biçare mağdurlara olmaktadır ve bu zararın ucu bizede dokunmaktadır.
  Böyle başarılı bir toplantıya bukadar tepki vermenin başka bir anlamı olamaz.
  Biran önce içlerindeki şeytanı çıkartmalarını dilemekten başka birşey gelmez elimizden.
  Bukadar lafı söyledikten sonra bile doğru bir organizasyon düzenlesinler destek vermeye hazırım.Çünkü bu benim davam.Bu davaya azıcık faydası bile olan herkese duacıyım

 8. erkan şat Says:

  Derneğin içinde birebir biri olarak soruyorum ..kımden derneğe bağış adı altında ne parası ıstendı…kımden zamanında kıtap parası ıstendı….her gun sehırlerarası bir cok cezaevı arandı taahutler ıcın ..her gun Rahmı bey aranıyor sorular soruluyor ulaşılamasa da Rahmı bey herkese dönüyor ve cevap verıyor…derneğe 1000 tl uzeri telefon ucretı geldı kırası var ve dığer masrafları var…son toplantıda 50-60 kişi vardı kım zorakı uye yapılmak istendı..arkadaşlar cok bılıyorsanız kurun sızde bır dernek ..cok bılıyorsanız verın ınsanlara bu kadar ucretsız hukuk servısı cok bılıyorsanız cıkın da bır ıcraat yapın bır yerlerde gorelım sızlerı..kımse bu kadar nankör olmasın ayıptır beyler ..bakalım yarın öbür gün ne camur atacaksınız..Rahmı bey buraya arkası yarın diye bir sayfa acsın ve içimizdeki ırlandalıların oyunlarını her gun dızı gıbı okuyalım..

 9. erkan şat Says:

  Bence en guzelı bunları yokmuş gibi kabul etmektir ..bunların zaten tek başlarına yapabıleceklerı bir bir meziyetleri yok..bugune kadar ne yapabıldıler de şimdi yapacaklar…zamanında bugunun derneğinden odemeler alarak ankaraya gidenlerı hepimiz bılıyoruz ..sonra bu ınsanlar cıkmış ortaya ahkam kesıyorlar..derneği kötülüyorlar..kendısini bu davaya adamış ustadımızı Rahmi Bey e laf sokmaya calısıyorlar..ne hakla ne amacla..senın etin budun ne ..senin vasfın ne …zaten cesaretın olsa cıkar zaten gercek kımlığınle yazar belli bir nıckin arkasına saklanmazdın …ama nerde bu cesaret sizlerde…bu yuzden destek vermesınızde bırakında bu mucadeleyı fedakarlıklarla yuruten degerli insanlara kostek olmayın..zaman bırlık zamanıdır ..sıyası gorusleri abuk sabuk seylerı bır yana bırakın sonucta bır gun bu yasadan dolayı tekrar ceza evıne gırıldığınde kımse sana bana görüş sormayacak..bu yuzden yeter artık ..bırakın mucadelemızı yapalım ..ha destek vermıyorsanızda kostek olmayın içimizdeki irlandalı olmayın

 10. acil demokrasi Says:

  çek yasası demokrasimizin turnusol kağıdı olmuştur
  anti demokratik yasaya karşı mücadelenin olmazsa olmazı örgütlü olmaktır
  insan haklarıyla insansa haklarını elde etmesinin yolu örgütlü olmaktan geçmektedir
  toplumsal bir olgu haline dönüşmüş olan çek mağdurluğu ve anti demokratik çek yasasına karşı mücadelede dernek örgütlenmesini anlaşılmaz bir biçimde reddetmenin hiçbir mantıklı açıklaması yoktur
  örgütlü güç olmayı reddetmek mevcut durumu desteklemek sonucuna varmaktadır
  bir yandan chp bu yasayı anayasa mahkemesine götürmelidir derken diğer yandan bu toplantıyı sabote etmeye çalışmanın arka planında ya ne yaptığını bilmemek ya da ihtiraslarına kurban olmak vardır
  elbetteki demokrasiyi ve demokrasi mücadelesini herkesin ayni düzeyde kavramasını beklememiz saflık olacaktır
  ya da demokrasiden yana olup olmama ayrımını yapma şansımız kalmayacaktır
  evet anti demokratik çek yasasına karşı mücadele demokrasimizin turnusol kağıdı olmuştur

 11. elif Says:

  Rahmi Bey
  Bugüne kadar yapmış olduğunuz katkılar ve emekleriniz için
  teşekkür ediyorum

  Toplantıda buradayız diyerek hem size hem de sn Ali Rıza Öztürk ve Chp ye olan desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz.


Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: