İFLASIN ERTELENMESİ

iflasınertelenmesiiyileştirmeprojesi

İflasın ertelenmesi talebinde bulunmaya kim yetkili?

6102 sayılı TTK’ya göre İflasın ertelenmesini talep etmeye yetkili olanlar:

1-Şirket yönetim kurulu

Limited şirketlerde yönetim kurulu bulunmamakta, anonim şirketlerdeki yönetim kurulunun karşılığı limitet şirketlerde müdürler kurulu olabilir, müdür tek kişi ise şirket müdürüdür. Ancak uygulamada limitet şirketlerde ortaklar kurulu kararı istenebilmektedir.

2- Herhangi bir alacaklı,

Yetkili mahkeme

TTK 376. Maddeye göre yetkili mahkeme şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesidir.  376. madde “yönetim kurulu, bu durumu şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine bildirir ve şirketin iflasını ister.” demektedir.

İflasın ertelenmesinin koşulları

İflasın ertelenmesinin birincil koşulu sermaye şirketinin borca batık olmasıdır.

İflasın ertelenmesinin ilk koşulu şirketin iflas halinde, bir başka deyişle borca batık olmasıdır.  Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin iflası TTK’nın 376, İİK’nın 179. maddelerinde düzenlenmiştir.

TTK 376  “Şirketin borca batık durumda bulunduğu şüphesini uyandıran işaretler varsa, yönetim kurulu, aktiflerin hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de muhtemel satış fiyatları üzerinden bir ara bilanço çıkartır. Bu bilançodan aktiflerin, şirket alacaklılarının alacaklarını karşılamaya yetmediğinin anlaşılması hâlinde, yönetim kurulu, bu durumu şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine bildirir ve şirketin iflasını ister.”    derken İİK 179 “Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin borçlarının aktifinden fazla olduğu idare ve temsil ile vazifelendirilmiş kimseler veya şirket ya da kooperatif tasfiye halinde ise tasfiye memurları veya bir alacaklı tarafından beyan ve mahkemece tespit edilirse, önceden takibe hacet kalmaksızın bunların iflasına karar verilir” demektedir.

TTK 376  sermaye şirketleri ile kooperatiflerin iflaslarının tanımında İİK 179 dan ayrılmaktadır. 376.  madde kaydı bilançonun yanı sıra hem işletmenin devamı esasına göre, hem de muhtemel piyasa satış fiyatına göre bilanço öngörmektedir. İİK 179 aktiflerin borcu karşılamamasını yeterli görmektedir. Asliye Ticaret mahkemeleri 6102 sayılı TTK’nın 376. maddesine göre uygulama yapmaktadırlar.

İyileştirme projesi

TTK 377. madde iflasın ertelenmesi için şirketin iflas durumundan çıkma yollarını gösteren bir iyileştirme projesi öngörmektedir.

ÖRNEK 1

İyileştirme projesi neleri içermelidir?

1-Yeni nakit sermaye konulması,

2-Nesnel, gerçekçi kaynaklar ve önlemler,

İYİLEŞTİRME PROJESİNİN İÇERİĞİ

Ortalama bir iyileştirme projesi şu başlıkları içerir:

Şirket hakkında genel bilgiler

Mali tabloların analiz sonuçları

Borca batıklık (rayiç değer)  bilançosu,

Zor duruma düşme sebepleri,

İyileştirme projesinin amaçları,

İyileştirme projesi kaynakları,

Şirketin finansman planlaması

ÖRNEK 2

Şirket hakkında genel bilgiler,

Kuruluşu

İletişim bilgileri,

Yatırımlar ve faaliyetler,

Şirket adına kayıtlı taşınmazlar,

Ticaret sicil bilgileri,

Ortaklık yapısı ve sermaye,

İstihdam,

Mali tabloların analiz sonuçları,

Borca batıklık (rayiç değer) bilançosu,

Zor duruma düşme sebepleri,

İyileştirme projesinin amaçları,

İyileştirme projesi kaynakları,

Nakdi sermaye artırımı,

Yeniden faaliyete geçmek ve satışlardan elde edilecek kar,

Şirketin finansman planlaması,

3 yıllık borç tasfiye planı

Sonuç

İyileştirme projesi kimin işi?

İyileştirme projesi öncelikle mali müşavirlerin işidir. Hukukçular iyileştirme projesini hukuk açısından değerlendirirler.

İyileştirme projeleri nasıl hazırlanır?

İyileştirme projesi masa başında hazırlanamayacağı gibi mali müşavir ve hukukçunun tek başlarına altından kalkabileceği bir iş de değildir. Sağlıklı bir iyileştirme projesinin hazırlanmasına başta CEO veya patron katılmak zorundadır çünkü şirketin en iyi bilen onlardır. Patronun yanı sıra şirketin muhasebe müdürü, varsa finansman müdürü, üretim müdürü gibi sorumlu yöneticilerin tamamı projeye katkı sunmalıdır.

Ancak uygulama böyle olmamakta, iyileştirme projeleri genellikle masa başında yazılmaktadır. Bu konuda piyasada oluşturulmuş organizasyonlar vardır. Bu organizasyonlar işi birbirlerine pas etmekte ve çok pahalı fiyatlara proje yazmaktadırlar. Kayyım bilirkişi dayanışması söz konusudur.

İyileştirme projeleri gereksiz detayları içermekte, tez gibi hazırlanmaktadır. Öyle ki bu projeleri ne avukatlar anlayabilmektedir, ne de hakimler. Projelere, özellikle gereksiz detaylar, akademik tanımlar yazılmaktadır ki iş karmaşık hale gelsin ve önemli, herkesin yapamayacağı bir iş yaptıkları havası verilsin.. Bu organizasyonlarda hiçbir şekilde hakimler yoktur. Hakimler bu projeleri kendi yöntemleri ile çözmekte ve büyük ölçüde gerçeği bulmaktadırlar.

İyileştirme projeleri 18 sayfada olabilmekte 60 sayfa da olmaktadır. Kalın projeler genelde gereksiz detayları ve gereksiz akademik tanımları içermektedir. Hakimler 18 sayfalık hatta 15 sayfalık projelere de iflasın ertelenmesi kararı verebilmektedirler, 60 sayfa olanlara da.. Projelerin kalınlığı hakimlerin kararlarını etkilememektedir.

Projenin ince veya kalın olması gerekmez, önemli olan yasa ve uygulamaya uyulmasıdır. Bazen işin gereği kalın bir projeyi gerektirebilir ama bizim sözünü ettiğimiz gereksiz kalınlaştırılan projelerdir. Bu konuda geçmişte polis operasyonlar yapmış, tutuklamalar olmuş, ceza alanlar olmuştur.

Rahmi Ofluoğlu

HUKUKÇU

İFLASIN ERTELENMESİ

İflasın ertelenmesi talebinde bulunmaya kim yetkili?

6102 sayılı TTK’ya göre İflasın ertelenmesini talep etmeye yetkili olanlar:

1-Şirket yönetim kurulu

Limited şirketlerde yönetim kurulu bulunmamakta, anonim şirketlerdeki yönetim kurulunun karşılığı limitet şirketlerde müdürler kurulu olabilir, müdür tek kişi ise şirket müdürüdür. Ancak uygulamada limitet şirketlerde ortaklar kurulu kararı istenebilmektedir.

2- Herhangi bir alacaklı,

Yetkili mahkeme

TTK 376. Maddeye göre yetkili mahkeme şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesidir.  376. madde “yönetim kurulu, bu durumu şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine bildirir ve şirketin iflasını ister.” demektedir.

İflasın ertelenmesinin koşulları

İflasın ertelenmesinin birincil koşulu sermaye şirketinin borca batık olmasıdır.

İflasın ertelenmesinin ilk koşulu şirketin iflas halinde, bir başka deyişle borca batık olmasıdır.  Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin iflası TTK’nın 376, İİK’nın 179. maddelerinde düzenlenmiştir.

TTK 376  “Şirketin borca batık durumda bulunduğu şüphesini uyandıran işaretler varsa, yönetim kurulu, aktiflerin hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de muhtemel satış fiyatları üzerinden bir ara bilanço çıkartır. Bu bilançodan aktiflerin, şirket alacaklılarının alacaklarını karşılamaya yetmediğinin anlaşılması hâlinde, yönetim kurulu, bu durumu şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine bildirir ve şirketin iflasını ister.”    derken İİK 179 “Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin borçlarının aktifinden fazla olduğu idare ve temsil ile vazifelendirilmiş kimseler veya şirket ya da kooperatif tasfiye halinde ise tasfiye memurları veya bir alacaklı tarafından beyan ve mahkemece tespit edilirse, önceden takibe hacet kalmaksızın bunların iflasına karar verilir” demektedir.

TTK 376  sermaye şirketleri ile kooperatiflerin iflaslarının tanımında İİK 179 dan ayrılmaktadır. 376.  madde kaydı bilançonun yanı sıra hem işletmenin devamı esasına göre, hem de muhtemel piyasa satış fiyatına göre bilanço öngörmektedir. İİK 179 aktiflerin borcu karşılamamasını yeterli görmektedir. Asliye Ticaret mahkemeleri 6102 sayılı TTK’nın 376. maddesine göre uygulama yapmaktadırlar.

İyileştirme projesi

TTK 377. madde iflasın ertelenmesi için şirketin iflas durumundan çıkma yollarını gösteren bir iyileştirme projesi öngörmektedir.

İyileştirme projesi neleri içermelidir?

1-Yeni nakit sermaye konulması,

2-Nesnel, gerçekçi kaynaklar ve önlemler,

İYİLEŞTİRME PROJESİNİN İÇERİĞİ

Ortalama bir iyileştirme projesi şu başlıkları içerir:

ÖRNEK 1

Şirket hakkında genel bilgiler

Mali tabloların analiz sonuçları

Borca batıklık (rayiç değer)  bilançosu,

Zor duruma düşme sebepleri,

İyileştirme projesinin amaçları,

İyileştirme projesi kaynakları,

Şirketin finansman planlaması

ÖRNEK 2

Şirket hakkında genel bilgiler,

Kuruluşu

İletişim bilgileri,

Yatırımlar ve faaliyetler,

Şirket adına kayıtlı taşınmazlar,

Ticaret sicil bilgileri,

Ortaklık yapısı ve sermaye,

İstihdam,

Mali tabloların analiz sonuçları,

Borca batıklık (rayiç değer) bilançosu,

Zor duruma düşme sebepleri,

İyileştirme projesinin amaçları,

İyileştirme projesi kaynakları,

Nakdi sermaye artırımı,

Yeniden faaliyete geçmek ve satışlardan elde edilecek kar,

Şirketin finansman planlaması,

3 yıllık borç tasfiye planı

Sonuç

İyileştirme projesi kimin işi?

İyileştirme projesi öncelikle mali müşavirlerin işidir. Hukukçular iyileştirme projesini hukuk açısından değerlendirirler.

İyileştirme projeleri nasıl hazırlanır?

İyileştirme projesi masa başında hazırlanamayacağı gibi mali müşavir ve hukukçunun tek başlarına altından kalkabileceği bir iş de değildir. Sağlıklı bir iyileştirme projesinin hazırlanmasına başta CEO veya patron katılmak zorundadır çünkü şirketin en iyi bilen onlardır. Patronun yanı sıra şirketin muhasebe müdürü, varsa finansman müdürü, üretim müdürü gibi sorumlu yöneticilerin tamamı projeye katkı sunmalıdır.

Ancak uygulama böyle olmamakta, iyileştirme projeleri genellikle masa başında yazılmaktadır. Bu konuda piyasada oluşturulmuş organizasyonlar vardır. Bu organizasyonlar işi birbirlerine pas etmekte ve çok pahalı fiyatlara proje yazmaktadırlar. Kayyım bilirkişi dayanışması söz konusudur.

İyileştirme projeleri gereksiz detayları içermekte, tez gibi hazırlanmaktadır. Öyle ki bu projeleri ne avukatlar anlayabilmektedir, ne de hakimler. Projelere, özellikle gereksiz detaylar, akademik tanımlar yazılmaktadır ki iş karmaşık hale gelsin ve önemli, herkesin yapamayacağı bir iş yaptıkları havası verilsin.. Bu organizasyonlarda hiçbir şekilde hakimler yoktur. Hakimler bu projeleri kendi yöntemleri ile çözmekte ve büyük ölçüde gerçeği bulmaktadırlar.

İyileştirme projeleri 18 sayfada olabilmekte 60 sayfa da olmaktadır. Kalın projeler genelde gereksiz detayları ve gereksiz akademik tanımları içermektedir. Hakimler 18 sayfalık hatta 15 sayfalık projelere de iflasın ertelenmesi kararı verebilmektedirler, 60 sayfa olanlara da.. Projelerin kalınlığı hakimlerin kararlarını etkilememektedir.

Projenin ince veya kalın olması gerekmez, önemli olan yasa ve uygulamaya uyulmasıdır. Bazen işin gereği kalın bir projeyi gerektirebilir ama bizim sözünü ettiğimiz gereksiz kalınlaştırılan projelerdir. Bu konuda geçmişte polis operasyonlar yapmış, tutuklamalar olmuş, ceza alanlar olmuştur.

Alacaklıların korkulu rüyası iflas erteleme

Rahmi Ofluoğlu

HUKUKÇU

rahmi68@hotmail.com

GSM 549 452 42 01

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: