AİHM Dilekçe Örneği

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME EUROPEN COURT OF HUMAN RIGHTS
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

REQUETE
APPLICATION
BAŞVURU

1-LES PARTİES
THE PARTİES
TARAFLAR
A. LE REQUERANT/LA REQUERANTE
THE APPLICANT
BAŞVURU
(Renseignaments afournir concernant le requérante et son/sa représentant(e) éventuel(le))
(Fill in the following details of the applicant and the representative if any)
(Başvurucu ve varsa temsilcisi hakkında verilmesi gereken bilgiler)

1. Nom de famille
2. Prénom (s)
Surname
Soyadı:

First name (s)
Adı:

Sexe: asculin/féminin
Sex : male/female
Cinsiyet : ERKEK

3. Nationalité
4. Profession
Nationality
Milliyeti: TÜRK

Occupation
Mesleği: TACİR

5. Daté et lieu de naissance
Date and place of birth
Doğum tarihi ve yeri : 10/07/1969,

6. Domicile
Permanent address
İkametgahı:

7.

8. Adresse actuella (sidifféerente de 6)
Present address (if diffrent from 6)
Şu anki adresi ( 6’da belirtilen ikametgahından farklı ise)

9. Nom et prénom du/de la représentant(e)
Name of representative
Temsilcinin adı:

10. Proffesion du/de la représentant(e)
Occupation of representative
Temsilcinin mesleği: AVUKAT

11. Adresse du/de la représentant(e)
Adres of representative
Temsilcinin adresi

B. LA HAUTE PARTIECONTRACTANTE
THE HIGHT CONTRACTING PARTY
YÜKSEK SÖZLEŞMECİ TARAF
12. ( Indıquer ci-prés le nom de l’Etat/des Etats contre le(s)quel(s) larequete est dirigée)
(Fiil the name of the State(s) against which the application is directed)
(Aşağıda başvurunun hangi devlet aleyhine yöneltildiğini belirtiniz)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Si le/la requérant(e) est représenré(e), joindre une procuration signée par le/la requérant(e) en faveur du/de la représentant(e).
A form of authority signed by the applicant should be submitted if a representative is appointed
Eğer başvurucu temsil ediliyorsa, temsilciyi vekil atayan ve başvurucunun imzasını taşıyan bir Yetki Belgesi ekleyiniz.
26 EKİM 2011 tarihli yetki belgesi
II- EXPOSE DES FAITS
STATEMENT OF THE FACTS
OLAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA
(Voir chapitre 11 de la note explicative)
(See Part 11 of Explanatory Note)
14. Müvekkil…………………………………………………………. ortağı ve müdürü olup, Ankara Ticaret Odasına kayıtlıdır. Müvekkilin şirket adına keşide edip verdiği 50.000.-TL bedelli çekle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 06.04.2006 tarihli iddianame ile karşılıksız çek keşide etmek suçundan kamu davası açılmış; Ankara 25. Asliye Ceza Mahkemesi, 15.12.2006 tarih ve 2006/311 Esas, 2006/1032 Karar sayılı kararı ile müvekkilin 50.000.-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar vermiştir. Daha sonra uyarlama yaparak 28.02.2010 tarihli ek kararla 49.650.-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, 5941 sayılı Kanunun 5/1. maddesi uyarınca çek düzenlemek ve çek hesabı açmaktan yasaklanmasına, yasaklama kararının tüm bankalara duyurulmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’na bildirilmesine, mahkeme kararının bu şekilde değiştirilmesine ve infazına karar verilmiştir.

Ayrıca 05.09.2005 tarihli 5.000.-TL bedelli çekten dolayı da Ankara 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 28.07.2008 tarih ve 2008/187 Esas, 2008/628 Karar sayılı kararı ile müvekkilin 5.000.-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Müvekkilim her iki mahkeme kararındaki adli para cezalarının hapse çevrilmesi nedeniyle 30.09.2010 tarihinde cezaevine konulmuş, 29.04.2011 tarihine kadar da cezaevinde hapis yatmıştır. Toplam 210 gün cezaevinde kalmıştır.

  
III- EXPOSE DE LA OU DES VIOLATION(S) DE LA CONVENTION ET/OU DES PROTOCOLES
ALLEGUEE(S), AINSI QUE DES ARGUMENTS AL’APPUI
STATEMENT OF ALLEGED VIOLATION(S) OF THE CONVENTION AND/OR PROTOCOLS
AND OF RELEVANT ARGUMENTS
BAŞVURUCU TARAFINDAN ÖNE SÜRÜLEN SÖZLEŞME VE PROTOKOL İHLALLERİ İLE
İDDİALARIN DAYANIKLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
(Voir chapitre III de la note explicative)
(See Part III of the Explanatory Note)
15. Müvekkilim Ankara 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2006/311 Esas, 2006/1032 Karar sayılı ve Ankara 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2008/187 Esas, 2008/628 Karar sayılı dosyalarında mevcut adli para cezalarının hapse çevrilmesi sonucu Silivri 1 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevinde 210 gün tutularak Ulusal ve Uluslar arası mevzuata göre yasasız ve hukuksuz olarak özgürlüğünden yoksun bırakılmıştır.

Müvekkilimin cezaevinde bulunmasına neden olan Ankara 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2008/187 Esas, 2008/628 Karar sayılı kararına göre verilen 5.000.-TL adli para cezası hapse çevrilmiş ve müvekkil bundan dolayı hapis yatmıştır. Ankara 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2006/311 Esas, 2006/1032 Karar sayılı dosyasındaki infaz, müvekkil hakkında oluşturulan hükmün yok hükmünde olduğu ve usul ve yasaya aykırılık olduğu gerekçesiyle Yargıtay 10.Ceza Dairesi’nin 29.04.2011 tarih ve 2011/9960 Esas, 2011/4259 Karar sayılı kararıyla durdurulmuştur.

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNİN 5. MADDESİNİN İHLALİ

 

Müvekkilim Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 5. Maddesine göre usulüne uygun olarak verilmiş bir mahkûmiyet hükmü olmadığı halde özgürlük ve güvenlik hakkından yoksun bırakılmıştır. Müvekkil haksız ve hukuka aykırı olarak 7 ay boyunca özgürlüğünden yoksun bırakılmıştır. Müvekkilimin Türkiye Cumhuriyeti tarafından 7 ay boyunca cezaevinde tutulması usul ve yasaya aykırı olduğu gibi bu durum Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 5.maddesinin de ihlalidir.

Yargıtay’ın müvekkilim hakkındaki mahkûmiyet kararının infazını durdurma nedenleri; mahkemelerce verilen gerekçeli kararların hüküm fıkrasının temyize ilişkin bölümünde kanun yollarının, temyiz şekillerinin, temyiz merciinin hiçbir duraksamaya yer bırakmayacak biçimde anlatılmamasıdır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 40/2.maddesi şöyle demektedir:

Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır.”

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 01.05.2007 tarih 2007/1-93 Esas, 2007/104 Karar sayılı kararı, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 07.07.2009 tarih, 2009/5-81 Esas, 2009/196 Karar sayılı kararı ve Yargıtay 10. Ceza Dairesinin 29.04.2011 tarih, 2011/9960 Esas, 2011/4259 Karar sayılı kararlarında,gerekçeli kararların temyize ilişkin bölümünde TEMYİZİN ŞEKİLLERİ, SÜRESİ, MERCİİ duraksamaya yer vermeyecek biçimde açıkça belirtilmemiş, bu eksiklikleri gidermek için açıklamalı davetiye gönderilmemişse hüküm kesinleşemez” denilmektedir. Yargıtay 10. Ceza Dairesinin 2010/30384 Esas, 2010/18525 Karar ve Yargıtay 10. Ceza Dairesinin 2008/18096 Esas,   2010/17204 Karar sayılı kararları da bu doğrultudadır.

Görüldüğü gibi müvekkilimin 7 ay cezaevinde kalmasına neden olan mahkeme kararları usulüne uygun olarak verilmiş hapis cezaları olmadığı gibi Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve Ceza Dairelerinin kararlarında belirtildiği gibi hukuken geçersiz kararlardır.

Mahkemece verilmiş bir hapis kararı olmamasına rağmen verilen para cezasının hapse çevrilmesi nedeniyle müvekkilin 7 ay boyunca özgürlüğünden yoksun bırakılması Sözleşmenin 5. maddesinin ihlalidir.

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNİN 6. MADDESİNİN İHLALİ

 

Müvekkilimin cezaevinde tutulmasına neden olan mahkeme kararları usul ve yasaya uygun kararlar olmadığı gibi müvekkilimin temyiz hakkını ortadan kaldırdığı için sözleşmenin 6.maddesindeki adil yargılama hakkının da ihlalidir.

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNİN 7. MADDESİNİN İHLALİ

 

Müvekkilin cezalandırılmasına ilişkin mahkeme kararları 3167 sayılı Yasaya dayanılarak verilen kararlardır. 5237 sayılı Türk Ceza Yasası 3167 sayılı Yasadan sonra yürürlüğe girmiştir. Modern hukuk ilkeleri ve Türk hukukunda kabul edilen genel ilkelere göre sonradan yürürlüğe giren yasa daha önce çıkan yasa ile çeliştiğinde yeni yasa geçerli olur, dolayısıyla yürürlük tarihi eski olan yasanın o konudaki hükümleri mülga olur.

Türk Ceza Yasasının “özel kanunlarla ilişki” başlığını taşıyan 5. Maddesi şöyledir:

MADDE 5. – (1) Bu Kanunun genel hükümleri, özel ceza kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır.”

Bu düzenlemeye göre özel kanunların Türk Ceza Kanunu ile uyumlu olması gerekirken, özel yasa niteliğinde olan 3167 sayılı Yasa TCK ile uyumlu değildir.

5252 Sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun ile özel kanunlarla 5237 Türk Ceza Kanununun Uyumlanması İçin Yasama Organına süre verilmiştir. Bu süre 31.12.2008 tarihinde sona ermiştir. Verilen tarihe kadar uyum sağlanmadığı için artık 3167 sayılı çek kanunu yürürlükte değildir ve bu yasa ile ilgili verilen mahkûmiyet kararları da yasal cezalar değildir; bu durum aynı zamanda Sözleşmenin 7. Maddesinin ihlalidir.
1.1.2009 tarihinden itibaren 3167 Sayılı Çek Kanunu yürürlükte değildir.

5252 Sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un geçici 1. maddesinde yeni bir değişiklik yapılmadığı için “diğer kanunların TCK’nun genel hükümlerine aykırı olan maddelerinin uygulanmasına devam edileceğine” ilişkin kural yürürlükten kalkmıştır.

TCK 5, 21 ve 52. maddeleri ile çelişki içinde olan 3167 sayılı Çek Kanunu, 31.12.2008 tarihinde yürürlükten kalkmıştır.  Başta Prof. Dr. Adem Sözüer olmak üzere hukuk otoriteleri ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, açık ve net biçimde 3167 sayılı yasanın ceza içeren hükümlerinin 5237 sayılı yasa ile çeliştiğini ve yasanın bu hükümlerinin 01.01.2009 tarihinden itibaren geçersiz olduğunu söylerken, TBMM’ne sunulan Çek Kanunu Yasa Tasarısının gerekçesinde de bu görüş açıkça teyit edilmiştir.

Çek Kanunu’ndaki cezaların uygulanma dayanağı kalmadığını ifadeedenSözüer, “Bu konuda yeni bir düzenleme yapılsa bile failin lehine olan hükümler uygulanacağı için belirsizlikler ortaya çıkacaktır. Yeni kanunun yürürlük tarihi geçmişe yönelik olsa bile aleyhte olan hükümler uygulanamaz. Çek yüzünden artık hiçbir yaptırım uygulanamaz durumdadır” demektedir.

 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun “Ceza Sorumluluğunun Esasları” başlıklı ikinci kısmının, “Kast” başlıklı 21. Maddesinde, suçta Kast olması gerektiği düzenlenmiştir ve “Kast, suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve isteyerek gerçekleştirilmesidir.” denmektedir, oysa 3167 Sayılı Çek Kanunu’na göre karşılıksız çek keşide etme suçunda Kast aranmamaktadır.

Kast unsuru aranmadan karşılıksız çek keşide etmek suçundan hapis cezası verilmesi 01.01.2009 tarihinden itibaren kanunsuz duruma gelmiştir. Ayrıca adli para cezalarının tam gün esasına göre verilmemesi de artık kanunsuzdur.

TCK Madde 2

(1) Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz.

(2) İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz.

“(3) Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz.” []

Yukarıda belirtilen Türk Ceza Kanunu’nun 2. maddesi gereğince “kanunsuz ceza verilemez” düzenlemesine rağmen verilen adli para cezalarının hapse çevrilmesi nedeniyle Yasanın emredici hükmüne aykırı olarak kanunsuz ceza verilmiş olup; TCK 2. maddesindeki “cezaların kanuniliği ilkesi” ihlal edildiği gibi bu durum Sözleşmenin 7. maddesinin de ihlalidir.

Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının “Suç ve Cezalara İlişkin Esaslar” başlığını taşıyan 38. maddesinde “(Ek: 3.10.2001-4709/15 md.) Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz.” düzenlemesi yer almaktadır. Müvekkile çekten dolayı verilen adli para cezasının hapse çevrilmesi ve haksız olarak 7 ay hapis yatması Anayasanın 38. maddesine de aykırıdır.   

Yukarıdaki açıklanan yasal düzenlemelere aykırı olarak Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri çeklerle ilgili olarak adil bir yargılama yapmadıkları gibi bir onay makamı gibi önlerine gelen cezaları onaylamaktadırlar. Zira 3167 sayılı Yasa Türk Ceza Yasasının genel hükümlerine aykırı olarak şekli (objektif) bir suç düzenlemesi yapmaktadır. 3167 sayılı Yasada düzenlenen suç bir yargılama gerektirmemektedir.

IV- EXPOSE RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE 35 1 DE LACON VENTION
STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35 1 OF THE CONVENTION
SÖZLEŞME’NİN 35.MADDESİNİN 1.FIKRASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
(Voir chapitre IV de la note explicative. Donner pour chaque grif, et au besoin sur une séparée, les renseignements demantés sous les points 16 a 18 ci-aprés)
(See part IV of the Explanatory Note. If necessary, give the details montioned below under points 16 to 18 on a sparete sheet for each separate complaint)

Karşılıksız çek davalarında etkili bir iç hukuk başvuru yolu bulunmamaktadır. Karşılıksız çek yasanın öngördüğü şekil şartlarını taşıyorsa mahkeme, iddianame ile talep edilen cezayı vermektedir. Çek davalarında 5271 sayılı CMK ve 5237 sayılı TCK nın temel hükümlerine uygun bir yargılama yapılmamaktadır. 4814 sayılı yasa ile değişik 3167 sayılı yasaya tabi yargılamalarda gıyapta karar verilmekte idi. Türkiye’de çekler yaygın bir biçimde ileri vadeli (postdate) olarak düzenlenmektedir. Uygulamada mahkemeler yargılama aşamasında çeklerin ödenmeme veya ödenememe nedenlerini araştırmamaktadırlar. Hangi nedenle olursa olsun çekin karşılıksız kalması cezalandırılmaktadır ve bu şekilde oluşturulan hükümleri de Yargıtay onamaktadır. Bu nedenlerle Türkiye’de çek hükümlerine karşı iç hukuk etkili bir başvuru yolu sunmamaktadır.
16. Décision interne définitive (date de la décision, organe-judiciaire ou autre-l’ayant rendue)
Final decision (date,court or authority and nature decision)
Nihai karar (kararın tarihi,niteliği, Kararı veren merci-adli veya diğer)
1- Ankara 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 28.07.2008 tarih ve 2008/187 Esas, 2008/628 Karar sayılı kararı (5.000.-TL adli para cezasına ilişkin)

2- Ankara 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 15.12.2006 tarih ve 2006/311 Esas, 2006/1032 Karar sayılı kararı (50.000.-TL adli para cezasına ilişkin)
17. Autres décisions (énumérées dans l’ordre chronologique en indiquant, pour chaque décision,
sa date, nature et l’organe-judicidire ou autre-l’ayant rendue)
Other decisions (list in chronologial order, giving date, court or authority and nature of decision for each of them)
Diğer kararlar (tarih sırasına göre her kararın tarihi, niteliği ve kararı veren merci-adli veya diğer-belirtilmelidir.)

1- Ankara 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 28.07.2008 tarih ve 2008/187 Esas, 2008/628 Karar sayılı 5.000.-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin kararı müvekkile tebliğ edilmeden kesinleşmiştir. Yine Ankara 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 15.12.2006 tarih ve 2006/311 Esas, 2006/1032 Karar sayılı müvekkilin 50.000.-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin kararı da müvekkile tebliğ edilmediğinden kesinleşmiştir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 13.07.2007 tarih ve 2007/2-3385 İlamat numaralı kararı ile adli para cezası hapis cezasına çevrilmiştir. Ankara 25. Asliye Ceza Mahkemesi kararın infazı için 08.11.2010 tarihli yazıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirmiştir. Ankara 25. Asliye Ceza Mahkemesinin uyarlama talebini ve temyiz dilekçesini reddetmesi üzerine 19.01.2011 tarihli dilekçe ile temyiz talebinin reddine ilişkin mahkeme kararı temyiz edilmiştir. Daha sonra 03.03.2011 tarihli dilekçe ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na Yerel Mahkeme kararının bozulması ve müvekkilin tahliyesi talebiyle başvuru yapılmıştır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 14.04.2011 tarih ve 2011/59599 sayılı tebliğnamesi ile müvekkilin hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekçesiyle bozma talep edilmiş; Yargıtay 10. Ceza Dairesi 29.04.2011 tarih ve 2011/9960 Esas, 2011/4259 Karar sayılı kararı ile Yerel Mahkeme kararının bozulmasına ve infazın durdurulmasına, müvekkilin salıverilmesine karar vermiş ve müvekkil 29.04.2011 tarihinde salıverilmiştir.

18. Dispos (i)ez-vous d’un recours que vous n’aves pas exerce? Si oui, lequel et pour quel motif
n’at-il pas été exsercé?
Is there or was there any ather appeal or other remedy available to youwhich you have not used? Lf so, explain why you have not used it.
Başvurmadığınız başka bir çözüm yolu var mı? Eğer varsa, nedir ve neden bu yola başvurulmadı?
HAYIR

V. EXPOSE DE L’OBJET DE LA REQUETE ETPRETENTIONS PROVISOIRES
POUR UNE SATISFACTION EQUITABLE
STATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION AND PROVISIONAL
CLAIMS FOR JUST SATISFACTON
BAŞVURUNUN AMACINA VE HAKKANİYETE UYGUN TATMİN TALEPLERİNE
İLİŞKİN AÇIKLAMA
(Voir chapitre V de la note explicative)
(See part V of the Explanatory Note)

19. Müvekkil, adli para cezalarının hapse çevrilmesi sonucu Silivri 1 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevinde 210 gün tutularak Ulusal ve Uluslar arası mevzuata göre yasasız ve hukuksuz olarak özgürlüğünden yoksun bırakılmıştır. 3167 sayılı Yasa 01.01.2009 tarihinden itibaren yürürlükte olmadığı halde ve Türk Ceza Kanununun 5. maddesi hükmüne aykırı olarak 7 ay gibi çok uzun bir süre cezaevinde yatırılmıştır. Hukuksuz ve hiçbir yasal dayanağı olmayan bu işlem nedeniyle müvekkil maddi ve manevi yönden büyük zarara uğramıştır. Tacir olan ve ticaretle uğraşan müvekkil bu süre boyunca ticari faaliyette bulunamadığı gibi bakmakla yükümlü olduğu eşini ve çocuklarını geçindirecek herhangi bir gelire dahi sahip olamamıştır. Ayrıca 7 ay boyunca haksız ve hukuka aykırı olarak cezaevinde tutulan müvekkil bu olay nedeniyle derin elem ve üzüntü duymuş, manevi çöküntü yaşamıştır. Uzun bir süre cezaevinde tutulan müvekkilin psikolojisi de bozulmuştur. Tüm bu nedenlerden dolayı maddi ve manevi zararlara uğrayan müvekkil için 100.000.- Euro maddi tazminat, 100.000.- Euro manevi tazminat ve ayrıca 15.000.- Euro avukatlık ücreti ve mahkeme masrafının tarafımıza ödenmesine karar verilmesi talebinden ibarettir.

VI- AUTRES INSTANCES İNTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT L’AFFAIRE
STATEMENT CONCERNING OTHER INTERNATIONEL PROCEEDINGS
DİĞER ULUSLAR ARASI MAKAMLAR ÖNÜNDEKİ USULLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA
(Voir chapitre VI de la noye explicative)
(See Part VI of the Explanatory Note)

20. Avez-vous soumis â une autre instance internationale denquéte ou deréglement les griefs énoncés dans la prénte requéte? Si oui, fournir des indications détaillées â ce sujet
Have you submitted the above complaints to any ather procedure of international investigation or
Settlement? Lf so, give full details.
Bu başvunuzdaki şikayetlerinizi başka bir uluslar arası makama sundunuz mu? Eğer sunduysanız, bu konuda ayrıntılı bilgi veriniz.

Hayır, başka bir uluslar arası makama başvuru yapılmamıştır.

VII- PIECES ANNEXEES (PAS D’ORIGINAUX, UNIQUEMENT DES COPIES)
LIST OF DOGUMENTS (NO ORIGINAL DOCUMENTS ONLY PHOTOCOPIES)

BELGELER LİSTESİ

(Voir chapitre VII de la note explicative. Joindre copie de toutes les décisions mentionnées sousch. IV et VI ci-dessus. Seprocurer, au besoin, les nécessaires, et en cas d’impossibbllité, exqliquer pourquoi celles-ci ne ppeuvent pas étre obtenuens.
Ces documents ne vous seront pas retournés.)
(See Part VII of the Explanatory Note. İnclude copies of all decisions referred to in Parts IV and VI above. If you do not have copies, you should obtain them. Lf you cannot obtain them, explain why not. No documents will be returned to you.)
(Açıklayıcı Not’un VII. Bölümüne bakınız. Yukarıdaki IV ve VI. Alt bölümlerde belirtilen bütün kararların örneğini ekleyiniz. Eğer bu belgeler elinizde yoksa temin ediniz. Eğer temin edemiyorsanız bunun nedenini açıklayınız. Gönderdiğiniz belgeler size geri verilmeyecektir.)

21.

I- Vekaletname Örneği

II- Yetki Belgesi

III- Ankara 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 15.12.2006 tarih 2006/311 Esas, 2006/1032 Karar sayılı kararı ile ilgili olarak;
a) Ankara 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 15.12.2006 tarih 2006/311 Esas, 2006/1032 Karar sayılı kararı,

b) Ankara 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 28.02.2010 tarih 2006/311 Esas, 2006/1032 Karar sayılı uyarlamaya ilişkin ek kararı

c)06.04.2006 tarihli 2006/17326 soruşturma nolu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesi

d) Müvekkilin yetkilisi olduğu şirketin Ticaret Sicil Gazetesi Örneği

e) Müvekkilin yetkilisi olduğu şirketin Ankara Ticaret Odası’na kayıtlı olduğuna dair belge

f) Müvekkilin yetkilisi olduğu şirketin vergi levhası

g) 18.04.2007 tarihli çek keşide etme yasağı müzekkeresi

h) 13.07.2007 tarihli Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2007/2-3385 dayılı ilamat evrakı

ı) 08.11.2010 tarihli kararın infazına dair yazı

j) 10.12.2010 tarihli müddetname

k) 28.12.2010 havale tarihli uyarlama ve temyiz istemine ilişkin dilekçe

l) Ankara 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nin temyiz talebinin reddine dair 04.01.2011 günlü ek kararı

m) Temyizin Reddine Dair Kararın Temyizine ilişkin 19.01.2011 havale (18.12.2010 tanzim tarihli) tarihli dilekçe

n) 23.03.2011 tarihli bozma ve tahliye istemli dilekçe

o) 14.04.2011 günlü Yargıtay Başsavcılığı tebliğnamesi

p) Yargıtay 10. Ceza Dairesi’nin 29.04.2011 günlü bozma ilamı

r) İnfazın durdurulmasına ilişkin 29.04.2011 günlü yazısı

IV- Ankara 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 28.07.2008 tarih ve 2008/187 Esas, 2008/628 Karar sayılı kararı ile ilgili olarak;

a)     Ankara 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 28.07.2008 tarih ve 2008/187 Esas, 2008/628 Karar sayılı kararı,

b)     Ankara 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 08.10.2010 tarih ve 2008/187 Esas, 2008/628 Karar sayılı uyarlama isteminin reddine dair karar

c)     01.10.2010 tarihli müddetname

VIII- DECLARATION ET SIGNATURE

DECLARATION AND SIGNATURE

BİLDİRİM VE İMZA

(Voir chapitre VIII de la note explicative)
(See Part VII of the Explanatory Note)
(Açıklayıcı Not’un VIII.Bölümüne bakınız.)

22. Je déclare en toute conscience et loyauté que les renseignements qui figurent sur la présente
formule de requéte sont exacts.
I hereby declare that, to the best of my knowledge and belief. The information I have given
İn the present Application form is correce
Bu başvuru formunda vermiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu bilgim ve inancım dahilinde beyan ederim.

Lieu/Place/Yer……………. /TÜRKİYE
Date/Date/Tarih

Signature du/de la requérant(e) o udu/de la représentant (e)
(Signature of the applicant or of the representative)
(Başvurunun ve temsilcinin.

4 Responses to “AİHM Dilekçe Örneği”

 1. Dursun kübra demir Says:

  Eşim cezaevinde aihm başvuru dilekçesi için yardım edermisiniz
  Başvurabileceğim kimse yok

 2. Ayşe Says:

  Ben ihraç olmuş bir öğretmenim aihm basvuru dilekçesi hazırlıyorum. Nasıl bir talepte bulunmaliyim ve isteğimi hangi bölümde dile getirmeliyiz.Yardımcı olursanız sevinirim.Teşekkür ederim.
  Bir dilekçe örneği var mi yararlanacagim acaba

 3. Tanfer Yasar German Says:

  BAZI ESNAFLARIN ÇEKLERİNİN KARŞILIKSIZ ÇIKMASI TAMAMEN SİSTEMDEN KAYNAKLANMAKTADIR,,TÜRKİYEDE DE TİCARETE SATAN VE ALAN HERİKİ TARAF İÇİN SİGORTA UYGULAMASI KESİNLİKLE GETİRİLMELİDİR..
  SAYGILAR.
  TANFER YASAR GERMAN.

 4. ayşegül Says:

  ELİNİZE SAĞLIK….


Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: