Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması

Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması

MADDE 292 – (1) Tutukevinden, ceza infaz kurumundan veya gözetimi altında bulunduğu görevlilerin elinden kaçan tutuklu veya hükümlü hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) Bu suçun, cebir veya tehdit kullanılarak işlenmesi halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) Bu suçun, silahlı olarak ya da birden çok tutuklu veya hükümlü tarafından birlikte işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza bir katına kadar artırılır.

(4) Bu suçun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin veya kasten öldürme suçunun gerçekleşmesi ya da eşyaya zarar verilmesi durumunda, ayrıca bu suçlara ilişkin hükümlere göre cezaya hükmolunur.

(5) Bu maddede yazılı hükümler, ceza infaz kurumu dışında çalıştırılan hükümlüler ile hapis cezası adlî para cezasından çevrilmiş olanlar hakkında da uygulanır.

(6) Kısa süreli hapis cezasının özel infaz şekillerinin gereklerine uymayan hükümlü hakkında bir aydan iki aya kadar hapis cezasına hükmolunur; geriye kalan ceza da ayrıca çektirilir. (6) (…) (Madde 292 nin 6. fıkrası, 8.7.2005 tarih ve 25869 sayılı R.G.’de yayımlanan, 29.6.2005 tarih ve 5377 sayılı Kanunun 33. maddesi hükmü gereğince madde metninden çıkarılmıştır.)

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2011/1074

K. 2011/4085

T. 29.3.2011

• CEZAEVİNDEN KAÇMA ( Sanığın Kendisinin Teslim Olduğunu İddia Ettiği – Bu Durumun Araştırılarak Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağına Karar Verileceği )

• TUTUKLU VEYA HÜKÜMLÜNÜN KAÇMASI ( Sanığın Kendisinin Teslim Olduğunu İddia Ettiği – Bu Durumun Araştırılarak Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağına Karar Verileceği )

• ETKİN PİŞMANLIK ( Tutuklu veya Hükümlünün Kaçması – Sanığın Kendisinin Teslim Olduğunu İddia Ettiği/Bu Durumun Araştırılarak Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağına Karar Verilmesi Gereği )

5237/m.292, 293

ÖZET : Cezaevinden kaçan sanığın kendiliğinden yetkili makamlara teslim olduğunu savunması karşısında; bu durum araştırılarak kendiliğinden mi teslim olduğu yoksa istek ve iradesi dışında kolluk kuvvetlerince mi yakalandığının belirlenmesi ve etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılması gerekir.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

Cezaevinden kaçan sanığın kendiliğinden yetkili makamlara teslim olduğunu savunması karşısında; bu durum araştırılarak kendiliğinden mi teslim olduğu yoksa istek ve iradesi dışında kolluk kuvvetlerince mi yakalandığının belirlenmesi ve sonucuna göre 5237 Sayılı T.C.K.’nın 293. maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılması gerekirken, eksik inceleme ve yetersiz gerekçe ile karar verilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş ve sanığın temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnameye aykırı olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 29.3.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2009/7127

K. 2009/11037

T. 3.6.2009

• HÜKÜMLÜ VEYA TUTUKLUNUN KAÇMASI ( Yakalama Emrinin Sanığın Savunmasının Alınmasına Yönelik İstinabe Talimatını da İçerdiği – Sorgusundan Önce Sanığa İfadesini Esas Mahkemesi Huzurunda Vermek İsteyip İstemediğinin Sorulacağı )

• YAKALAMA EMRİ ( Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması/Sanığın Savunmasının Alınmasına Yönelik İstinabe Talimatını da İçerdiği – Sorgusundan Önce Sanığa İfadesini Esas Mahkemesi Huzurunda Vermek İsteyip İstemediğinin Sorulacağı )

• SANIĞA İFADESİNİ ESAS MAHKEMESİNDE VERMEK İSTEYİP İSTEMEDİĞİNİN SORULMAMASI ( Yakalama Emrinin Sanığın Savunmasının Alınmasına Yönelik İstinabe Talimatını da İçerdiği – Hukuka Aykırı Olduğu )

• EK SAVUNMA HAKKI ( Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması – Sanığa Ek Savunma Hakkı Tanınması Gerektiği )

• LEHE KANUN UYGULAMASI ( Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması – 5237 S.K.’nın Sanık Lehine Olduğuna Karar Verildiği/Adli Para Cezasına veya Tedbire Çevirme İle Erteleme Konusunun 647 Sayılı Yasa Hükümlerine Göre Değerlendirilemeyeceği )

5271/m. 226

5237/m.292

ÖZET : Tutukevinden kaçma suçunda; yakalama emrinin sanığın yakalandığında nereye götürüleceğini belirten açıklamayla birlikte savunmasının alınmasına yönelik istinabe talimatını da içermesi karşısında, sorgusundan önce sanığa, ifadesini esas mahkemesi huzurunda vermek isteyip istemediğinin sorulması gerekir.

Sanığa ek savunma hakkı verilmemesi,

5237 S.K.’nın sanık lehine olduğuna karar verilmesine rağmen adli para cezasına veya tedbire çevirme ile erteleme konusunun 647 sayılı yasa hükümlerine göre değerlendirilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1 ) Kırşehir 1. Asliye Ceza Mahkemesince çıkarılan yakalama emrinin sanığın yakalandığında nereye götürüleceğini belirten açıklamayla birlikte savunmasının alınmasına yönelik istinabe talimatını da içermesi karşısında, sorgusundan önce sanığa, ifadesini esas mahkemesi huzurunda vermek isteyip istemediği sorulmayarak, C.Y.Y.’nın 196/2 maddesi hükmüne uyulmaması,

2 ) Sanığa, hakkında 5237 sayılı T.C.Y. nın 292/1 ve 53/1 maddelerinin uygulanması nedeniyle C.Y.Y.’nın 226/1-2 maddeleri uyarınca ek savunma hakkı verilmemesi,

3 ) Temel ceza, sanık lehine olduğu kabul edilen 5237 sayılı T.C.Y.a göre belirlenmesine karşın, adli para cezasına veya tedbire çevirme ile erteleme konusu 647 sayılı Yasanın 4. ve 6. maddeleri hükümlerine göre değerlendirilip karma uygulamaya yol açılması,

4 ) 5237 sayılı T.C.Y.’nın 53/1-c maddesinde öngörülen hak yoksunluğunun; aynı yasa maddesinin 3. fıkrası hükmü uyarınca koşullu salıverilme tarihine kadar süreceğinin gözetilmemesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı ve sanık Cemal Dinçsoy’un temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden, HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesinden başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 03.06.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

T.C.

YARGITAY

8. CEZA DAİRESİ

E. 2006/5106

K. 2007/2079

T. 15.3.2007

• FİRAR SUÇU ( Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren ve Sanık Lehine Olan 5237 S. TCK Uygulandığı Halde Sanığın Kişiliği Sosyal ve Ekonomik Durumu Yargılama Sürecinde Duyduğu Pişmanlık ve Suçun İşlenmesindeki Özellikler Kararda İrdelenip Değerlendirilmesi Gerektiği )

• LEHE KANUN UYGULAMASI ( Firar Suçu – Sanığın Kişiliği Sosyal ve Ekonomik Durumu Yargılama Sürecinde Duyduğu Pişmanlık ve Suçun İşlenmesindeki Özellikler Kararda İrdelenip Değerlendirilmesi Gerektiği )

• SANIĞIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ( Firar Suçu – Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren ve Sanık Lehine Olan 5237 S. TCK Uygulandığı Halde Sanığın Kişiliği Sosyal ve Ekonomik Durumu Yargılama Sürecinde Duyduğu Pişmanlık ve Suçun İşlenmesindeki Özellikler Kararda İrdelenip Değerlendirilmesi Gerektiği )

5237/m.50,62,292/1

647/m.4

ÖZET : Suç tarihinden sonra yürürlüğe giren ve sanık lehine olan 5237 sayılı TCK.nun 292/1, 62. maddeleri uygulandığı halde, hapis cezasına seçenek yaptırımları düzenleyen aynı yasanın 50. maddesine göre sanığın kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlık ve suçun işlenmesindeki özellikler, kararda irdelenip değerlendirilmeden, 647 sayılı Yasanın 4. maddesindeki hapis cezasına seçenek yaptırımların uygulanmasına yer olmadığına karar verilmesi, bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : Firar suçundan sanık Vedat’ın yapılan yargılaması sonunda; hükümlülüğüne dair ( ÇANAKKALE ) Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 28.7.2005 gün ve 42 esas, 201 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 26.5.2006 günü daireye gönderilmekle incelendi:

Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Sanık hakkında yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen kanıtlara, mahkemenin yargılama sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine göre yerinde görülmeyen sair itirazların reddine, Ancak;

Suç tarihinden sonra yürürlüğe giren ve sanık lehine olan 5237 sayılı TCK.nun 292/1, 62. maddeleri uygulandığı halde, hapis cezasına seçenek yaptırımları düzenleyen aynı yasanın 50. maddesine göre sanığın kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlık ve suçun işlenmesindeki özellikler, kararda irdelenip değerlendirilmeden, 647 sayılı Yasanın 4. maddesindeki hapis cezasına seçenek yaptırımların uygulanmasına yer olmadığına karar verilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı ( BOZULMASINA ), 15.03.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2006/10172

K. 2007/3415

T. 7.3.2007

• FİRAR SUÇU ( Nezarethaneden Kaçtığının Anlaşılmasına Göre Sanığın Tutuklu veya Hükümlü Bulunmaması Nedeniyle Firar Suçunun Unsurlarının Oluşmadığı )

• NEZARETHANEDEN KAÇAN SANIK ( Tutuklu veya Hükümlü Bulunmaması Nedeniyle Firar Suçunun Unsurlarının Oluşmadığı )

• TUTUKLU VEYA HÜKÜMLÜ BULUNMAMA ( Nezarethaneden Kaçtığının Anlaşılmasına Göre Sanığın Tutuklu veya Hükümlü Bulunmaması Nedeniyle Firar Suçunun Unsurlarının Oluşmadığı )

5237/m.50,292/1

ÖZET : Nezarethaneden kaçtığının anlaşılmasına göre sanığın tutuklu veya hükümlü bulunmaması nedeniyle 5237 sayılı TCK’nın 292/1. maddesinde düzenlenen firar suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi, isabetsizdir.

DAVA : Firar suçundan sanık N.’nin yapılan yargılaması sonucunda; MAHKUMİYETİNE dair ( MARDİN ) 1. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 25.11.2005 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenmekle ve dosya C. Başsavcılığının 14.11.2006 tarihli tebliğnamesiyle dairemize gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü:

KARAR : 1- Sanığın 10/08/2005 tarihinde 6136 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan dolayı Kaçakçılık ve Organize suçlar şube müdürlüğünce gözlem altına alınarak nezarethaneye konulmasından sonra 11/08/2005 günü saat 04.30 sıralarında nezarethaneden kaçtığının anlaşılmasına göre sanığın tutuklu veya hükümlü bulunmaması nedeniyle 5237 sayılı TCK’nın 292/1. maddesinde düzenlenen firar suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi,

2- Kabule göre de,

Sanık hakkında hükmolunan 25 gün hapis cezasının 5237 sayılı TCK’nın 50/3. maddesi uyarınca 1. fıkrada yazılı seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi BOZULMASINA, 07.03.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

25 Responses to “Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması”

 1. Ümmügül alkan Says:

  Benim eşim manisa akhisar cezaevinde yatıyordu sağ ayağını kaybetti hastalığı sürekli artıyor operasyon yapılmadığı takdirde sol ayağında kesilme aşamasına geliyor ve tedavi yapılmıyor hastalığı sürekli artıyor operasyon yapılmadığı takdirde sol ayağında kesilme aşamasına geliyor ve hastalığında dolayı firar etti hastalığı su an son evrede tedavi yapılmıyor ne yapsa ıyi olur

 2. Sami demirkol Says:

  Hocam abim 292/1 den 5 ay ceza aldi imzayi kacirmis
  Muddetnamede 1/4 infaz rejimine göre yaziyor bu cezanin hepsini kapalidami gecirecek simdiden teşekkürker

 3. Cakır Says:

  Bir hükümlünün açık ceza evinden kaçmasına yardım etmenin cezası nedir

 4. Ismail Says:

  Denetim serbestlik yasasindan yararlandim fakat imzami kacirdim eve kağıt geldi hakim karar vermiş geri kalan kismini yani 4 ay yatar vermis gittim teslim oldum cezaevine girdim fakat tekrardan mahkeme açılmış sebeb ne olabilir (eşimin adina yazıyorum buraya)

 5. birol Says:

  2007 yılında firar ettim 2008 yılında yurt dışında yakalanıp türkiyeye getirildim 20 gün hüçre ve 1 yıl açık görüş cezası(disiplin ) alıp kalan hükmümü tamamladım 2011 yılında tahliye oldum aradan 6 yıl geçti firar sucundan 6 ay hapis cezası aldım bu cezanın 3 ay yatarı var bu süreyi denetimli serbestlikte geçirme imkanım varmı yardımcı olursanız sevinirim yurt dışındayım ülkemi özledim ama işimden gücümdende olmak istemiyorum burada denetimlide gecirebilirsem 3 ayı bi şekilde idare ederim durumu konuşarak ederek ama kapalıda vs benim için çok ağır kayıplara sebep olur …..

 6. Buse Says:

  Meraba benim babam ifadeden kacma olayindan dolayi iceri girdi dun cezasi ne kadardir

 7. tolga Says:

  babam 3 ay tazzik cezası aldı on gun yattıktan sonra evcı ıznıne geldı gerı teslım olmadı 1.5 ay sonra jandarma tarafından yakalanarak kapalı ceza evine götürüldü eski cezasından 65 gun yatırı var bu dısıplın sucundan ceza alırmı alır ise ne kadar alır ve cezayı almış olsa bunu denetimliye çevire bilirmiyiz ayrıca önce acıkda ıdı sımdı kapalıya aldılar bunu terkrar acıga aldırma sansımız varmıdır bir yardımcı olursanız sevınırım ıyı gunler …

 8. tolga Says:

  babam 3 tazzik cezası aldı on gun yattıktan sonra evcı ıznıne geldı gerı teslım olmadı 1.5 ay sonra jandarma tarafından yakalanarak kapalı ceza evine götürüldü eski cezasından 65 gun yatırı var bu dısıplın sucundan ceza alırmı alır ise ne kadar alır ve cezayı almış olsa bunu denetimliye çevire bilirmiyiz ayrıca önce acıkda ıdı sımdı kapalıya aldılar bunu terkrar acıga aldırma sansımız varmıdır bir yardımcı olursanız sevınırım ıyı gunler …

 9. Dilek Says:

  Mayıs ayında acıktan fırar ettım 18 ay cezam var ilk firarım bıdaha acık ceza evıne ne zaman cıkarım

 10. Muharremceylan Alenak Says:

  annem Acikcezaevinden izinihlali yaptı kapalı cezaevinde disiplin yatti. cezası cekti acikcezaevine gecti. evizinini kullanabilirmi? aydinlatirsaniz seviniriz birkez ihlali yaptı

 11. remzi korkmaz Says:

  sayın .efendım ben acık ceza evı fırarıyım ..endım teslım olsam ne gıbı bır faydası olur ve ne kadar ıcerde kalmam gereklı cevap yazarsanız ..saygılarımla

 12. Yelda Says:

  Hocam benim annem cinayete kurban ve 25 sene ceza aldı o yaratık ve babamdan ve fat etti dayım dedemden kalan mal varlıklarını usulsüz yoldan üstüne geçirmiştir ve annenin cenazesine bile annem tarafından kimse gelmedi eşim engelli devletin verdiği yardim ayligila gecinmekteyim dayım halkımızı vermiyor bir şekilde nasıl oluyorsa her yerden kapatıyor eli kolu uzun ben geçim sıkıntısı yasarken çocuklarıyla o sefa sürüyor bu hakmi adaletmi ben yerinin oksuzun halini yiyor açıkçası her yerde isini hallediyor müge hanimada yazdım sanırım görmemiş olabilir bu konuyla ilgilenmezi saygılarımla arz edrim

 13. Ökkeş Says:

  Acik ceza evinde 2 ay 15 gün hapis cezasi ni çekmek için girdim üç gün sonra kaçtım pişmanım dönmek istiyorum fakat on gün yerine şimdi disiplin cezasi altı ay veya bir yıl yatmaktan korkuyorum bunun bir pişmanlık yolu varmi indirimi varmi lütfen açıklayın acil teslim olmak istiyorum.

  • Ökkeş Says:

   Firar edeli bir ayı geçti lütfen acil cevap yazın açık c.i.k dan kaçtım teslim olsam indirim veya disiplin almama ihtimalim varmi.

   • sevil kurt Says:

    kızım para cezasından dolayı yakalandı kapalı cezaevine alındı acık cezaevine gonderıldı 15 gun teslim olmadı tekrar yakalandı 3000 tl para cezasına karsılık 5 ay 15 gun hucre cezası aldı nezaman tahlıye olur fırar cezası
    6 ay mı 12 ay mıdır

 14. ahmet şen Says:

  babam 5 tane taahhutden acık ceza evıne gırdı. 2 taahhüt yatdıkdan sonra (6 ay) firara etti ve geriye gitdi polisler geldi teslim oldu.firar ettiiği için ayrıyeten ceza alırmı

 15. Caner Özden Says:

  hocam ben iki yıl önce açık cezaevinden 10 ay yatarım varken firar ettim hemen hemen bir 5 yıl cezam onaylandı ben teslim olsam 1 sene disiplinden sonra yine açık cezaevine çıkabilir miyim

 16. Rahim yavuz Says:

  Hocam ben eskisehir acik ceza evinden uyusturucu kullananlari ihbar ettigim icin uyusturucu kullananlar tarafindan siddet cebir ve ailemi tehdit ettikleri icin firar etmek zorun da kaldim yaklasil alti aydir firarim bir iki gune kadar teslim olacagim bana yardimci olabilirmisiniz ne ongorursunuz yardima ihtiyacim var lutfen

 17. Mustafa Dayıoğlu Says:

  Acaba cezaevinden izine ayrılıp, geri dònmeyenler ve cezası denetimli serbestlik kapsamında olan ve kendisi teslim olmuş bir suçlunun disiplin cezasının kalkması gerekmez mi?
  Cevap verebilir deniz seviniriz

 18. Dilara Says:

  Arkadasim Açık cezaevinden 6 ay önce firar etmişti ve yakalandı 3 aydırli içerde af cikti fakat disiplin yüzünden cikamiyo disiplin cezasını 2 hafta hücrede yattı. Nasıl faydalanabilir ya da ne zaman disiplin cezası kalkar bi bilginiz var mı? ??

  • ferdi devrin Says:

   bu ilk firari ise 2 hafta hücre disiplini verilip 6 ay kapalı da kalma şartıyla tekrar tekrar açık cezaevine gönderilir şayet tutuklu mahkum un iyi halli olarak kalma şartıyla şayet cezası hala var ise 1 yıl kapalıda kalıp tekrar açık cezaevine gönderilir

 19. İlyas Says:

  Açık cezaevinden izne gelip teslim olmayan firarinin alacağı disiplin cezasıne kadardır?


Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: