Hırsızlık

Hırsızlık

MADDE 141 – (1) Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

T.C.

YARGITAY

13. CEZA DAİRESİ

E. 2012/6510

K. 2012/10999

T. 14.5.2012

• KARŞILIKSIZ YARARLANMA ( Sanığın Eylemini Katılan Adına Kayıtlı Bulunan Telefon Hattına Saplama Yaparak Gerçekleştirdiği – 5237 S.K. Md. 163/2’deki Suçun Oluşacağı )

• HIRSIZLIK ( Sanığın Eylemini Katılan Adına Kayıtlı Bulunan Telefon Hattına Saplama Yaparak Gerçekleştirdiği – 5237 S.K. Md. 163/2’deki Suçun Oluşacağı/Eylemin Hırsızlık Olarak Değerlendirilemeyeceği )

5237/m.141, 163

ÖZET : Sanığın eylemini, katılan adına kayıtlı bulunan telefon hattına saplama yaparak gerçekleştirdiğinin anlaşılması karşısında eyleminin 5237 sayılı TCK’nın 163/2. maddesine uyan ( karşılıksız yararlanma ) suçunu oluşturduğu gözetilmelidir. Nitelendirmede hata yapılarak eylemin hırsızlık olarak takdir edilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

KARAR : Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmış, diğer temyiz itirazları da yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Sanığın eylemini, katılan adına kayıtlı bulunan 0 364 … … … abone nolu telefon hattına saplama yaparak gerçekleştirdiğinin anlaşılması karşısında; eyleminin 5237 sayılı TCK’nın 163/2. maddesine uyan suçu oluşturduğu gözetilerek, lehe yasanın buna göre tespit edilmesi gerekirken, nitelendirmede hata yapılarak eylemin aynı Yasanın 141/1.maddesine uyduğunun kabulü ile yazılı şekilde karar verilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA, 14.05.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

T.C.

YARGITAY

13. CEZA DAİRESİ

E. 2012/6510

K. 2012/10999

T. 14.5.2012

• KARŞILIKSIZ YARARLANMA ( Sanığın Eylemini Katılan Adına Kayıtlı Bulunan Telefon Hattına Saplama Yaparak Gerçekleştirdiği – 5237 S.K. Md. 163/2’deki Suçun Oluşacağı )

• HIRSIZLIK ( Sanığın Eylemini Katılan Adına Kayıtlı Bulunan Telefon Hattına Saplama Yaparak Gerçekleştirdiği – 5237 S.K. Md. 163/2’deki Suçun Oluşacağı/Eylemin Hırsızlık Olarak Değerlendirilemeyeceği )

5237/m.141, 163

ÖZET : Sanığın eylemini, katılan adına kayıtlı bulunan telefon hattına saplama yaparak gerçekleştirdiğinin anlaşılması karşısında eyleminin 5237 sayılı TCK’nın 163/2. maddesine uyan ( karşılıksız yararlanma ) suçunu oluşturduğu gözetilmelidir. Nitelendirmede hata yapılarak eylemin hırsızlık olarak takdir edilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

KARAR : Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmış, diğer temyiz itirazları da yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Sanığın eylemini, katılan adına kayıtlı bulunan 0 364 … … … abone nolu telefon hattına saplama yaparak gerçekleştirdiğinin anlaşılması karşısında; eyleminin 5237 sayılı TCK’nın 163/2. maddesine uyan suçu oluşturduğu gözetilerek, lehe yasanın buna göre tespit edilmesi gerekirken, nitelendirmede hata yapılarak eylemin aynı Yasanın 141/1.maddesine uyduğunun kabulü ile yazılı şekilde karar verilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA, 14.05.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

T.C.

YARGITAY

6. CEZA DAİRESİ

E. 2008/1320

K. 2012/5061

T. 19.3.2012

• NİTELİKLİ HIRSIZLIK ( Sanığın Yakınanın Konutuna Girerek Cep Telefonu ve Otomobilin Anahtarını Aldığı Eylemde Konuttan Çıkarak Arabayı Çaldığı – Araya Zaman Girmediğinden Bütün Halinde Tek Bir Hırsızlık Suçu Oluştuğundan En Ağır Nitelikte Olan 5237 S.K. Md.142/2-d’den Hüküm Kurulacağı )

• EVE GİREN SANIĞIN OTOMOBİLİ ÇALMASI ( Konutta Bulunan Arabanın Anahtarını Alan Sanığın Eylemlerinin Kesintiye Uğramadan Devam Ettiği Gözetildiğinde Tek Hırsızlık Suçu Oluştuğu ve Nitelikli Hırsızlık Suçundan Hüküm Kurulması Gerektiği )

• ARABA HIRSIZLIĞI ( Konuta Giren Sanığın Cep Telefonu Müzik Seti İle Otomobilin Anahtarını Aldıktan Sonra Konut Önünde Duran Arabayı Çaldığı – Nitelikli Hırsızlık Suçundan Hüküm Kurulacağı )

5237/m.141, 142

765/m.493/1

ÖZET : Sanığın yakınanın konutuna girerek cep telefonu, müzik seti ile birlikte aldığı otomobil anahtarıyla konuttan çıkıp konutun önünde bulunan otomobili çalması eyleminde, araya zaman aralığı girmediği ve eylemin kesintiye uğramadan devam ettirildiği gözetildiğinde, sanığın eylemi bütün halinde tek bir hırsızlık suçunu oluşturmaktadır. Suça vasıf verilirken eylem bütünlüğü içindeki en ağır niteliğe dayanılması gerektiğinden Yasa’nın 142/2-d maddesinde düzenlenen hırsızlık suçundan karar verilmesi gerekir.

DAVA : Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR: 5237 sayılı TCY’nın 141 ve 142. maddelerinde tanımlanan hırsızlık suçu ile 765 sayılı TCY’nın 493/1. maddesinde yer alan suçun öğelerinin farklı olduğu,somut olayda sanığın eylemlerinin Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 02.12.2007 gün ve 2007/6-195 esas, 2007/197 sayılı kararı ışığında, sanığın yakınanın konutuna balkon kapısından girerek 1 adet cep telefonu, 1 adet müzik seti ile birlikte aldığı otomobilinin anahtarıyla konuttan çıkıp hemen konutun önünde bulunan otomobili çalması eyleminde, araya zaman aralığı girmediği ve eylemin kesintiye uğramadan devam ettirildiği gözetildiğinde, hırsızlık suçunda, sanığın eyleminin bütün halinde tek bir hırsızlık suçunu oluşturduğu, suça vasıf verilirken eylem bütünlüğü içindeki en ağır niteliğe dayanılması gerektiği ve bu nedenle hakkında anılan Yasa’nın 142/2-d maddesinde düzenlenen hırsızlık suçundan karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 19.03.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

T.C.

YARGITAY

13. CEZA DAİRESİ

E. 2011/7904

K. 2012/6221

T. 19.3.2012

• HIRSIZLIK ( Sanığın Motosikletle Seyir Halinde Oldukları Sırada Müştekiye Ait Cüzdanındaki Parayı Alması – Müştekinin Hissedip Motosikleti Durdurarak Parasını Geri Alması/Suça Teşebbüs Kapsamında Kalıp Kalmadığının Tartışılması Gereği )

• SUÇA TEŞEBBÜS ( Sanığın Motosikletle Seyir Halinde Oldukları Sırada Müştekiye Ait Cüzdanındaki Parayı Alması/Müştekinin Hissedip Motosikleti Durdurarak Parasını Geri Alması – Suça Teşebbüs Kapsamında Kalıp Kalmadığının Tartışılacağı/Özel Beceri İle Hırsızlık )

• BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA ( Sanığın Adli Sicil Kaydında Tekerrüre Esas İlamı Bulunduğu Halde Uygulanmamasının İsabetsiz Bulunduğu )

• SANIĞIN ADLİ SİCİL KAYDINDA TEKERRÜRE ESAS İLAMI BULUNMASI ( Hakkında Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği )

5237/m. 35, 58, 141

ÖZET : Sanık ile müştekinin motosikletle seyir halinde oldukları sırada sanığın müştekiye ait cüzdanındaki parayı aldığını hissetmesi üzerine müştekinin motosikleti durdurarak parasını geri alması şeklindeki eylemin suça teşebbüs kapsamında kalıp kalmadığı hususunun tartışılmaması,

Sanığın adli sicil kaydında tekerrüre esas ilamı bulunduğu halde hakkında TCK’nın 58. maddesinin uygulanmaması, isabetsizdir.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

KARAR : Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçun sanıklar tarafından işlendiğini kabulde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmış, diğer temyiz itirazları da yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- Sanık ile müştekinin motosikletle seyir halinde oldukları sırada sanığın müştekiye ait cüzdanındaki parayı aldığını hissetmesi üzerine müştekinin motosikleti durdurarak parasını geri alması şeklindeki eylemin TCK’nın 35. maddesi kapsamında kalıp kalmadığı hususunun tartışılmaması,

2- Sanığın adli sicil kaydında tekerrüre esas ilamı bulunduğu halde hakkında TCK’nın 58. maddesinin uygulanmaması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA, 19.03.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi

 

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: