Hakkı olmayan yere tecavüz

Hakkı olmayan yere tecavüz

MADDE 154 – (1) Bir hakka dayanmaksızın kamuya veya özel kişilere ait taşınmaz mal veya eklentilerini malikmiş gibi tamamen veya kısmen işgal eden veya sınırlarını değiştiren veya bozan veya hak sahibinin bunlardan kısmen de olsa yararlanmasına engel olan kimseye, altı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası verilir.(Değişik birinci fıkra: 5841 – 25.2.2009 / m.1) (1) Bir hakka dayanmaksızın başkasına ait taşınmaz mal veya eklentilerini malikmiş gibi tamamen veya kısmen işgal eden veya sınırlarını değiştiren veya bozan veya hak sahibinin bunlardan kısmen de olsa yararlanmasına engel olan kimseye, suçtan zarar görenin şikâyeti üzerine altı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası verilir.

(2) Köy tüzel kişiliğine ait olduğunu veya öteden beri köylünün ortak yararlanmasına terk edilmiş bulunduğunu bilerek mera, harman yeri, yol ve sulak gibi taşınmaz malları kısmen veya tamamen zapt eden, bunlar üzerinde tasarrufta bulunan veya sürüp eken kimse hakkında birinci fıkrada yazılı cezalar uygulanır.

(3) Kamuya veya özel kişilere ait suların mecrasını değiştiren kimse hakkında birinci fıkrada yazılı cezalar uygulanır.

T.C.

YARGITAY

8. CEZA DAİRESİ

E. 2012/1718

K. 2012/10883

T. 3.4.2012

• HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Tapulu Taşınmazının Bitişiğindeki Köy Yolunu Daraltacak Biçimde Taş Dökme Şeklinde Gerçekleşen Eyleminde Zapt ve Tasarruf Kastı Bulunmadığından Suçun Oluşmayacağı )

• ZAPT VE TASARRUF KASTI ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz – Sanığın Tapulu Taşınmazının Bitişiğindeki Köy Yolunu Daraltacak Biçimde Taş Dökme Şeklinde Gerçekleşen Eyleminde Zapt ve Tasarruf Kastı Bulunmadığı – Suç Oluşmadığından Sanığın Beraatine Karar Verileceği )

• KÖY YOLUNU DARALTACAK BİÇİMDE TAŞ DÖKME ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz – Zapt ve Tasarruf Kastı Bulunmadığından Suçun Oluşmayacağı )

5237/m.154

ÖZET : Tapulu taşınmazının bitişiğindeki köy yolunu daraltacak biçimde taş dökme şeklinde gerçekleşen eyleminde zapt ve tasarruf kastı bulunmayıp suçun yasal unsurları oluşmadığından, sanığın beraatiine karar verilmelidir.

DAVA : Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Tapulu taşınmazının bitişiğindeki köy yolunu daraltacak biçimde taş dökme şeklinde gerçekleşen eyleminde zapt ve tasarruf kastı bulunmayıp suçun yasal unsurları oluşmadığından, sanığın beraati yerine dosya içeriği ile uyuşmayan gerekçelerle mahkumiyetine karar verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince ( BOZULMASINA ), 03.04.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

T.C.

YARGITAY

8. CEZA DAİRESİ

E. 2009/14768

K. 2012/7203

T. 7.3.2012

• HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Hazine Adına Susuz Tarla Vasfıyla Kayıtlı Parseli Sürüp Ekmesi – TCK. Md. 154/1 İle Eylemin Suç Olmaktan Çıkarıldığı/Beraat Hükmünün İsabetli Olduğu )

• HAZİNE ADINA KAYITLI PARSELİ SÜRÜP EKMEK ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu Oluşmayacağı – TCK. Md. 154/1 İle Eylemin Suç Olmaktan Çıkarıldığı )

5237/m. 154/1

ÖZET : Sanık, hazine adına “susuz tarla” vasfıyla kayıtlı parseli sürüp ekmiş ise de, hükümden sonra yürürlüğe giren 5841 sayılı Kanunun 1. maddesiyle değişik TCK.’nun 154/1. madde ve fıkrası karşısında, eylem suç olmaktan çıkarılmıştır.

DAVA : Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Sanığın, Tezekli köyünde hazine adına “susuz tarla” vasfıyla kayıtlı 259 nolu parseli sürüp ekmiş ise de,

Hükümden sonra yürürlüğe giren 5841 sayılı Kanunun 1. maddesiyle değişik 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 154/1. madde ve fıkrası karşısında, eylemin suç olmaktan çıkarılması nedeniyle,

SONUÇ : Sonucu itibariyle isabetli bulunan beraat hükmün ( ONANMASINA ), 07.03.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

T.C.

YARGITAY

8. CEZA DAİRESİ

E. 2010/11067

K. 2012/3597

T. 9.2.2012

• HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ (Devletin Tasarrufu Altında Bulunan Yer Olduğu Belirtilen Taşınmazın Köylünün Ortak Yararlanmasına Terk Edilmiş Mera Harman Yeri Yol ve Sulak Gibi Yerlerden Olup Olmadığı ve Niteliğinin Belirleneceği)

• KÖYLÜNÜN ORTAK YARARLANMASINA TERK EDİLMİŞ TAŞINMAZ (Öteden Beri Mera Harman Yeri Yol ve Sulak Gibi Yerlerden Olup Olmadığı ve Niteliği Taşınmaz Üzerinde Yeniden Keşif Yapılarak ve Tanıklardan Sorularak Kesin Olarak Saptanacağı)

• ADLİ PARA CEZALARININ TOPLANAMAYACAĞI (Hapis Cezası Yanında Hükmolunan Adli Para Cezasının da Hapis Cezası Gibi Alt Sınırdan Tayin Edileceği – Cezaların İçtimai Olmadığından Adli Para Cezalarının Toplanamayacağı)

• KEŞİF (Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu – Taşınmazın Öteden Beri Köylünün Ortak Yararlanmasına Terk Edilmiş Yer Olup Olmadığının Yeniden Keşif Yapılarak Tarafsız Bilirkişi ve Tanıklardan Sorulup Kesin Olarak Saptanacağı)

5237/m.154/2

ÖZET : Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yer olduğu belirtilen suça konu taşınmazın öteden beri köylünün ortak yararlanmasına terk edilmiş mera, harman yeri, yol ve sulak gibi yerlerden olup olmadığı ve niteliği, yeniden keşif yapılarak tarafsız bilirkişi ve tanıklardan sorulup kesin olarak saptandıktan sonra sanığın hukuki durumunun tayini gerekir. Kabule göre de temel ceza belirlenirken hapis cezasının alt sınırdan tayin edilmesine karşın, hapis cezasının yanında hükmolunan adli para cezasının aynı gerekçelerle alt sınırdan uzaklaşılarak tayini ve adli para cezalarının toplanması hukuka aykırıdır.

DAVA : Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- Kadastro çalışmaları sırasında kadastro harici kayalık ve çalılık olarak tescil dışı bırakılan devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yer olduğu belirtilen suça konu taşınmazın TCK.nun 154/2. maddesinde sayılan öteden beri köylünün ortak yararlanmasına terk edilmiş mera, harman yeri, yol ve sulak gibi yerlerden olup olmadığı ve niteliği, suça konu taşınmaz üzerinde yeniden keşif yapılarak tarafsız bilirkişi ve tanıklardan sorulup kesin olarak saptandıktan sonra sanığın hukuki durumunun tayini gerektiğinin gözetilmemesi,

2- Kabul ve uygulamaya göre de:

a) Temel ceza belirlenirken suçun işleniş şekli, işlendiği yer ve zaman ile fiilin diğer özellikleri gözetilerek hapis cezasının alt sınırdan tayin edilmesine karşın, hapis cezasının yanında hükmolunan adli para cezasının aynı gerekçelerle alt sınırdan uzaklaşılarak tayini,

b) 5237 sayılı TCK.nda cezaların içtimaının düzenlenmediği gözetilmeden, sanığa hükmolunan adli para cezalarının toplanması,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken CMUK.nun 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA), 09.02.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

T.C.

YARGITAY

8. CEZA DAİRESİ

E. 2010/7580

K. 2012/2971

T. 6.2.2012

• HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Kanun Değişikliği Uyarınca Sanığın Durumunun Değerlendirileceği )

• MÜTEMADİ SUÇ ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz – İlk İddianame İle Oluşan Hukuki Kesintiden Sonra Devam Eden Aynı Eyleme İlişkin Olarak İkinci Bir İddianame Düzenlendiği/Eylemin Tek Suç Kabul Edilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )

• HUKUKİ KESİNTİDEN SONRA SANIĞIN EYLEME DEVAM ETMESİ ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz – İlk İddianameden Sonra Aynı Eyleme İlişkin Olarak İkinci Bir İddianame Düzenlendiği/Eylemin İki Suç Oluşturabileceği Gözetilmeden Tek Suç Kabul Edilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )

5237/m.154

ÖZET : Hazine arazisine yönelik eylemleri ile ilgili olarak hükümden sonra yürürlüğe giren kanun değişikliği uyarınca sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesi gerekir.

Sanığın köy yolu ve hazine arazisine yönelik eylemleri ile ilgili olarak Kaymakamlığın suç duyurusuna istinaden düzenlenen ilk iddianame ile oluşan hukuki kesintiden sonra devam eden aynı eyleme ilişkin olarak ikinci bir iddianame düzenlenmiş olması karşısında, iki ayrı suç oluşturabileceği gözetilmeden eylem tek suç kabul edilerek ceza tayini hukuka aykırıdır.

DAVA : Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : I- Sanık B. D.’in temyiz talebine yönelik incelemede;

22.07.2008 tarihinde usulüne uygun olarak tebliğ olunan hükmü, CMUK.nun 310. maddesinde belirtilen bir haftalık yasal süreden sonra 11.08.2008 günü temyiz eden sanığın vaki temyiz isteminin 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken CMUK.nun 317. maddesi gereğince oybirliğiyle (REDDİNE),

II- O yer Cumhuriyet Savcısının temyiz istemine gelince;

Yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

A- Hazine arazisine yönelik eylemler bakımından ise hükümden sonra yürürlüğe giren 5841 sayılı Kanunun 1. madde ve fıkrası kapsamında sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesi zorunluluğu,

B- Kabul ve uygulamaya göre de;

1- Sanığın köy yolu ve hazine arazisine yönelik eylemleri ile ilgili olarak Kaymakamlığın suç duyurusuna istinaden 16.01.2007 tarihinde düzenlenen ilk iddianame ile oluşan hukuki kesintiden sonra devam eden aynı eyleme ilişkin olarak 16.05.2007 tarihinde ikinci bir iddianame düzenlenmiş olması karşısında, iki ayrı suç oluşturabileceği gözetilmeden eylem tek suç kabul edilerek yazılı şekilde ceza tayini,

2- Sanık hakkında hapis cezası alt sınırdan tayin edildiği halde, adli para cezası belirlenirken farklı gerekçe gösterilmeden alt sınırdan uzaklaşılması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, o yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA), 06.02.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

16 Responses to “Hakkı olmayan yere tecavüz”

 1. ADNAN DOĞANER Says:

  babam 2012 yılında vefaat etti. vefaat ettikten sonra 1995 yılında babamın vasiyeti çıktı. vasiyetinde 20 dönüm olarak sürdüğümüz ve sadece 7 dönümü tapulu olan tarlayı bana bırakmış, diğer 35 dönüm tapulu tarlayıda kardeşime bırakmış. vasiyetnamenin tenfizi için dava actık ve mahkeme sonucunda tapuları adımıza tescili yapıldı. bana bırakılan babamın zilliyetliğindeki 20 dönüm tarlanın sadece 7 dönümü tapulu, diğer kısmı ise babamızın sağlığında bize söylediği 1950 yıllarında aynı parsel içindekilerden parayla satın aldığını ve tapu kaydını almadığıdır. mahkeme 2015 yılında sonuçlandı, mahkeme bitene kadar ben tarlayı işlemedim, annem hayatta diye ancak annem 2017 yılında vefaat ettikten sonra köyde ikamet eden kardeşim bana bırakılan tarlayı bi başkasına 2 yıllığına kiraya vermi. kardeşimi uyarmama rağmen tarlayı bana vermeyeceğini ve benim sadece 7 dönüm tapum olduğunu diğer kısımların kendisinin olduğunu beyan etmektedir, bana bırakılan tarla parseli kaydında kardeşimin ismi geçmemektir. bu gibi durumlarda nasıl bir yol izlemem gerekir. saygılarımla

 2. Hakan Says:

  Arsamızı mütayite verdik ancak yandaki 3 katlı 25 senelik binanın 80 cm tecavüzü var bu yüzden 1 kat 2 daire eksik oluyo ne yapabilirim sonuç ne olur

 3. erkam Says:

  Merhaba abim ayrılma aşamasında gelinimiz evde kalıyordu .Evde Annemin üzerine su ve elektiriği fazla kullanınca annem elektiriği kesti .gelinimizin eniştesi sigortacı onun elinde bulunan tapu fotokopisini kullanarak elektiriği kendi üzerine almış nasıl bir işlem başlatmalıyız bize yardımcı olursanız seviniriz

 4. vakkas ç Says:

  4 yıl önce bir satın aldım tapulu malım. Ama bir türlü ekip biçemiyorum .Birisi izinsiz benim tarlama ekiyor ikaz ediyorum tamam diyor ama sonra tekrar ekiyor. bunun hukuk yollarıyla nasıl çözebilirim ?

 5. mustafa özbek Says:

  Komşu parsel, 2005 yılında yapılan imar planında gösterilen 7 metre genişliğindeki yolun 3 buçuk metrelik yarısını çit ile işgal etmiş olduğu gibi, 2015 yılından beri çitlerinin sıfırından ve yolun üzerinde kalacak şekilde sürekli olarak kümes adı altında 70 metre boyunca yapılar yapıyor. Bu nedenle de ben yolu kullanamıyorum. Komşumun belediye memurları ile ilişkisi çok yakın. İkaz ediyorum ama yolu açacağı yerde, tersine habire tavuk kümesi diye kiremit çatılı mekanlar inşa ediyor yolun üzerine. Hukuken cezası varmı ve nasıl açtırabilirim yolu.

 6. dilek Says:

  Merhaba.
  Sitemizde bazı malikler. Yönetim planına aykırı cam agacları ile evlerinin önünü kapatmış fakat bakım masrafları kendilerine ait oldugu halde site bahcevanı ve site ortak malsemelerini kullanmaktadırlar.
  Ayrıca bu sahışlar yönetimde olup diğer maliklerin ayni oranda hak sahibi oldugu ortak yesıl alanlarımızı da geçisi engelleyecek bitkiler dikmiştir.
  Yönetim ortak alanlarımıza kat maliklerinin onayını almadan cit ile alan cevirmiş arac park yerine. Ve ortak yeşil alanımıza mangal alanı yapmı*tır.
  Hala daha da aynı gasplar ortak alanlarımızda yapılmaktadır.ortak alanların gasp ından ve bu gasplara göz yuman ve kendileride bu faspları alenen yapan site yönetimi hakkında suc duyurusunda bunmak istiyorum. Bu suc duyurusu hangi birime yapılmaktadır.
  Izlemem gereken yol nedir.
  Tesekkürler.

 7. Hakan Says:

  12 yıl önce tarafımıza kalmış ama yeni öğrendiğimiz fıstık ağacı dikili arazi diğer ortaklardan dahi olmayan ama bazı ortakların vekaleti olduğunu beyan eden bir şahıs ürünleri 12 yıldır ürünleri topluyormuş savcılığa dilekçe vererek bu duruma engel olabilirmiyim

 8. Hamdin akgül Says:

  Köyden geçen yolun üzere kasis yapan bir vadandaşin arabasi o kasisw altı çarpmasi sonucu o mahkemeye verirse kasisi yapan kişi mi suçlu yada o arabanın masrafını kım ödeyecek

 9. erol Says:

  2001 senesınde almısoldugumuz arsaya ev yaptırdık ve o zamanda 19 mt karesi bıtısık arsaya tasıyordu ve o zamanda sadec 19 mtre kareyı satın alamadık ama ucretını odedık ve ucretını odedıgımız kısı kabul ettı su anda hayatta ama daha sonra sattıgı kısı 19 mt re için dava acmıs hakkımda tutuklama kararı cıkmıs mahkemeye daha 4 ay var ne yapabılırım yurt dısında yasıyorum 8. ayda tatıle gelıcem tutuklanıp hapsemı gırerım yardımcı olursanız sevınırım. benım ucretını odedıgım kısı su anda hayatta ve ucretı aldıgını soyleyecek tabı sahıtlerımızde var ucretı aldıgına daır.

 10. Cumali Says:

  Selam yan komşumuz kendi sınırlarında olmayan ve bizim eve çıkan yolu kapatmak istiyor bunun hakkında neler yapabiliriz

 11. Alattin öztaş Says:

  Mera harman yerine tecavüz eden hakkında bilgi almak istiyorum. Muhtar olarak. Teşekkürler iyi günler kaymakam ve köy idik mahalle olduk muhtar olarak yetkili kişi miyiz

 12. Alattin öztaş Says:

  Mera harman yerine tecavüz eden hakkında bilgi almak istiyorum. Muhtar olarak. Teşekkürler iyi günler

 13. Şevket Says:

  Merhaba benim babamın üstüne olan talla başka biri tarafından ekilmis biz Simdik bu tarlayi sursek sıkıntı olabilirmi bize ve ne yapmam gerekiyor
  Teşekkürler

 14. Derya bakar Says:

  Merhaba benim babamın köy içinde bir evi vardı köye tapu geldi babamın evini köy merasina yazmışlar duzeltirmek için dava açtım olmadı köy merasindan Evimi nasıl alabilirim hayvancılık yapıyorum bu benim için arti olabilirmi lütfen bana yardımcı olabilirmisiniz teşekkürler.

 15. Yusuf Says:

  Slm benim babam dan kalan tapusu benim üzerime bir tarlam var ve diğer kardeşlerim den bir tanesi tarlamı işgal ediyor. Ve beni tarlama gir dirdirmiyor bunun için nereye baş vurmalıyım

  • ahmet ali gultekin Says:

   Yan komsumuz köyde evinin dogu ve guneyinde gecen yollari daraltmis aramızda gecen ortak kullandığımız yoluda daraltmıs bir bucuk metre yolumuz kalmış orayida kapatmak icin taş dökmüş Tapudan memur getirmemize karsi cikiyor nereye sikayet edebilirim dilekce örneği yazarsaniz sevinirim ilgileriniz icin cok tesekkur ederim


Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: