Görevi yaptırmamak için direnme

Görevi yaptırmamak için direnme

MADDE 265 – (1) Kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Suçun yargı görevi yapan kişilere karşı işlenmesi halinde, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) Suçun, kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle veya birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte biri oranında artırılır.

(4) Suçun, silahla ya da var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(5) Bu suçun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

T.C.

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/3751

K. 2012/6297

T. 12.4.2012

• NAKDİ TAZMİNATIN RÜCUEN TAHSİLİ DAVASI ( 2330 S.K. Gereği – Davalının Dava Dışı Polis Memuruna Görevini Yaptırmamak İçin Etkin Direnme Suçunu İşlemiş Olduğunun Sabit Olduğu/Ceza Mahkemesinin Mahkumiyet Kararının Dikkate Alınması Gerektiği )

• ETKİN DİRENME SUÇU ( Davalının Ceza Mahkemesinde Almış Olduğu Mahkumiyet Kararının Mahkemece Dikkate Alınacağı – Davalının Sorumluluğuna Karar Verilmesi Gerekirken Davanın Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu/Nakdi Tazminatın Rücuen Tahsili )

• CEZA MAHKEMESİNCE VERİLEN MAHKUMİNET KARARI ( Davalının Sorumluluğu Açısında Eldeki Davada Dikkate Alınması Gerektiği )

2330/m. 3,6

5237/m.265

ÖZET : Dava, dava dışı polis memurunun görevi sırasında davalı tarafından yaralanması nedeniyle ödenen nakdi tazminatın rücuen tahsili istemine ilişkindir. Davalının görevli polis memuruna görevini yaptırmamak için etkin direnme suçunu işlediği sabit olup bu durum kesinleşmiş olduğundan mahkemenin ceza mahkemesinin bağlayıcı olan mahkumiyet kararını dikkate almayarak istemin reddine karar vermesi doğru değildir.Davalının sorumluluğuna karar verilmesi gerekir.

DAVA : Davacı İçişleri Bakanlığı vekili tarafından, davalı aleyhine 15/09/2011 gününde verilen dilekçe ile 2330 sayılı yasa uyarınca ödenen nakdi tazminatın rücuen tahsilinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 26/10/2011 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, 2330 sayılı yasa uyarınca ödenen nakdi tazminatın rücuen tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece istem reddedilmiş; karar, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, dava dışı polis memurunun görevi sırasında davalı tarafından yaralanması nedeniyle ödenen nakdi tazminatın rücuen tahsilini istemiştir. Mahkemece, Asliye Ceza Mahkemesinde savunmasına hiç değer verilmediği, direnmeden söz edilip saldırıya yer verilmemesi de dikkate alınıp davalının devletçe ödenen tazminattan sorumlu olmayacağı gerekçesiyle istem reddedilmiştir.

Dosya kapsamına ve İzmir 19. Asliye Ceza Mahkemesinin kesinleşen 2010/245 Esas-876 Karar sayılı kararı içeriğine göre davalının görevli memur H. Ş.’yı tekme ve tokatla vurarak yaraladığı ve polis memuruna görevini yaptırmamak için etkin direnme suçunu işlediği sabit olup bu durum kesinleşmiştir. Mahkemenin ceza mahkemesinin bağlayıcı olan mahkumiyet kararını dikkate almayarak istemin reddine karar vermesi doğru değildir. Şu durumda, mahkemece kapsam belirlenip davalının sorumluluğuna karar verilmelidir. Bu yön gözetilmeden verilen karar usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA, 12.04.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2010/4980

K. 2012/4215

T. 29.2.2012

• GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME ( Sanığın Evde Haciz İşlemi Yapan Avukata Yumrukla Vurup “Ben Seni Öldüreceğim Cinayet İşleyeceğim Bu İş Burada Kalmayacak” Diyerek Tehdit Etmesi ve Haczin Yapılmasını Engelleme Eylemi )

• HACİZ YAPAN AVUKATA VURMAK VE TEHDİT ETMEK ( Haczin Yapılmasını Engelleme Eylemi – Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçunu Oluşturduğu )

• AVUKATA VURMAK VE TEHDİT ETMEK ( Sanığın Evinde Haciz İşlemi Yapan – Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçunu Oluşturduğu )

5237/m.265/2

DAVA : Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : a ) Borcu nedeniyle sanığa ait evde icra memurları ile birlikte haciz işlemi yapan mağdur avukata, yumrukla vurup ” ben seni öldüreceğim, cinayet işleyeceğim bu iş burada kalmayacak” diyerek tehdit etmesi biçimdeki haczin yapılmasını engellemekten ibaret sanığın eyleminin bütünüyle TCY.nın 265/2. maddesinde düzenlenen görevi yaptırmamak için direnme suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek tehditle birlikte yaralama suçundan hüküm kurulması,

b ) Kabule göre de;

Tekerrüre esas geçmiş hükümlülükleri bulanan sanık hakkında 5237 sayılı TCY’nın 58 maddesinin uygulanmaması,

SONUÇ : Yasaya aykırı O yer C.Savcısının temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnameye uygun olarak HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyama esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine,yeniden hüküm kurulurken karşı temyiz olmadığından 5520 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte olan 1402 sayılı CMY.nın 326/son maddesinin gözetilmesine, 29.02.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2009/17873

K. 2011/18206

T. 26.10.2011

• GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME ( Sanığın Haciz Sırasında Alacaklı Vekili ve Avukata Sinkaflı Sözler Söylediği – Sanık Hakkında Bu Suçtan Açılmış Bir Kamu Davası Bulunmadığı/Haciz İşlemini Engellemek İçin Kullandığı Cebir veya Şiddet Eylemlerinin Nelerden İbaret Olduğunun Açıklanacağı )

• HACİZ İŞLEMİ SIRASINDA ALACAKLI VEKİLİ VE GÖREVLİ POLİS MEMURUNA SİNKAFLI SÖZLER SÖYLEMEK ( Sanık Hakkında Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçundan Açılmış Dava Bulunmadığının Gözetileceği – Kamu Görevlisine Hakaret Suçunun Oluşup Oluşmadığının Tartışılacağı )

• HAKARET ( Sanığın Haciz Sırasında Alacaklı Vekili ve Avukata Sinkaflı Sözler Söylediği – Kamu Görevlisine Hakaret Suçunun Oluşup Oluşmadığının Tartışılacağı )

5237/m.125, 265

ÖZET : Görevi yaptırmamak için direnme suçunda; sanık hakkında görevi yaptırmamak için direnme suçundan açılmış bir kamu davası bulunmadığı gözetilmeden, sanığın haciz işleminin yapılmasını engellemek amacıyla gerçekleştirdiği cebir veya tehdit eylemlerinin nelerden ibaret olduğu açıklanmadan ve sanığın alacaklı vekili avukatla polis memuruna görevlerinden dolayı sinkaflı sözler söylemesi eylemlerinin “kamu görevlisine görevinden dolayı” hakaret suçuna uyup uymadığı tartışılmadan karar verilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi:

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1-) Sanığın savunmasıyla yakınanın anlatımının saptandığı ve katılma kararının verildiği 30.11.2006 tarihli duruşma tutanağının ilk sayfası yazman tarafından imzalanmayarak, C.M.K.nın 219/1 maddesi hükmüne uyulmaması,

2-) İddianamedeki anlatıma göre, sanık hakkında görevi yaptırmamak için direnme suçundan açılmış bir kamu davası bulunmadığı gözetilmeden, sanığın haciz işleminin yapılmasını engellemek amacıyla gerçekleştirdiği cebir veya tehdit eylemlerinin nelerden ibaret olduğu açıklanmadan ve sanığın alacaklı vekili avukatla polis memuruna görevlerinden dolayı sinkaflı sözler söyleyerek hakaret eylemlerinin T.C.K.nın 125/3-a maddesine uyup uymadığı tartışılmadan, yetersiz gerekçeyle T.C.K.nın 265/1 maddesi uyarınca mahkumiyet hükmü kurulması,

3-) Kabule göre:

a-) Hüküm fıkrasında, uygulanan Yasa maddesi numarasının yanlış yazılması.

b-) T.C.K.nın 53/1-c maddesinde öngörülen hak yoksunluğunun süresi açısından aynı Yasa maddesinin 3 üncü fıkrası hükmünün dikkate alınmaması.

SONUÇ : Yasaya aykırı ve sanık müdafiinin temyiz nedenleriyle tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden hükmün BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 26.10.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2009/13445

K. 2011/18058

T. 25.10.2011

• GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME ( Sanığın Haciz Yapmakta Olan İcra Memurunun Elindeki Haciz Tutanağını Yırttığı – Cebir veya Tehdit Öğelerinin Ne Suretle Oluştuğunun Açıklanması Gereği )

• HACİZ TUTANAĞINI YIRTMAK ( Sanığın Haciz Yapmakta Olan İcra Memurunun Elindeki Haciz Tutanağını Yırttığı/Görevi Yaptırmamak İçin Direnmede Cebir veya Tehdit Öğelerinin Ne Suretle Oluştuğunun Açıklanması Gereği – Resmi Bir Belgeyi Yok Etmek Suçunu Oluşturup Oluşturmayacağının Tartışılacağı )

• RESMİ BELGEYİ YOK ETMEK ( Sanığın Haciz Yapmakta Olan İcra Memurunun Elindeki Haciz Tutanağını Yırttığı – Eylemin Resmi Bir Belgeyi Yok Etmek Suçunu Oluşturup Oluşturmayacağının Tartışılacağı )

5237/m.205, 265

ÖZET : Sanık işyerinde haciz yapmakta olan icra memurunun okumak için aldığı haciz tutanağını yırtarak haczedilen araca binip olay yerinden uzaklaşması biçiminde oluşan eyleminde, görevi yaptırmamak için direnme suçunun cebir veya tehdit öğelerinin ne suretle oluştuğu açıklanmadan ve eyleminin resmi bir belgeyi yok etmek suçunu oluşturup oluşturmayacağı da tartışılmadan karar verilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi:

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Sanık işyerinde haciz yapmakta olan icra memurunun okumak için aldığı haciz tutanağını yırtarak haczedilen araca binip olay yerinden uzaklaşması biçiminde oluşan eyleminde, görevi yaptırmamak için direnme suçunun cebir veya tehdit öğelerinin ne suretle oluştuğu açıklanmadan ve eyleminin T.C.K.nın 205’inci maddesinde düzenlenen resmi bir belgeyi yok etmek suçunu oluşturup oluşturmayacağı da tartışılmadan, yetersiz gerekçeyle hüküm kurulması,

SONUÇ : Yasaya aykırı ve sanığın temyiz nedenleriyle tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden hükmün BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 25.10.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

7 Responses to “Görevi yaptırmamak için direnme”

 1. serkan ferit Says:

  hocam benim olay internet cafem soyuldu gelen polisler parmak izi aldılar sonra gidecekleri zaman onlara dedim abi okulun güvenlik kamerası net gösteriyor ben okul müdürü ile konuştum dedi üst yazı veya polis gelmeden ben gösteremem. polislere hocanın dedigini dedim bana sonra bakarız dediler. şimdi niye bakmıyorsunuz dedigimde bana macımız var gidecegiz dediler bende dalgamı geciyorsunuz dedim ve tartışma başladı. onlara peki nereye gideyim dedikce bunlar üstüme saldırmaya başladılar dişimi burnum kırdılar üstünden 5 yıl gecmiş dava yeni acıldı

 2. Oğuz Says:

  2 arkadaşımla beraber polise mukavemet suçumdan hakim karşısına çıktık, görevli polisler bizden şikayetçi olmadı ama “görevi yaptırmamak için direndiler” şeklinde ifade verdiler mahkeme de.
  4. Mahkemede arkadaşlardan biri orada olmadığı için ileri bir tarihe ertelendi, bize gelmemize gerek olmadığı, kararın posta yolu ile tebliğ edileceği söylendi. Gelmeyen arkadaş için zorla getirme kararı verildi.
  Acaba ne ceza alırız?

 3. Nilhan Says:

  Parkta iki grup kavga eder bi kisi hafif sekilde yaralanıyor ustune polisler geliyor bi tarafa hic birsey yapmazken karsı tarafı aşırı sekilde darp ediyor darp edilenlerden biri silahıni alıyor polisin abiside silahı kardesinin elindrn alip havaya ates ediyor az ilerleyip geri dönüyor silahı polislere geri atıyor polisin olay yerindr kolu kesiliyor fakat karsı tarf yapmadıgi haldr polisletin ifadesinde silah bize sıkıldı kırılan camla karnıma salladı koluma geldi diyo kavga edilen karşı gruptaki kiz arkadaşlarıda bizi taciz ettiler diyo cezaları ne olur acaba kızlara rapor alınmamıs kamera kaydında havaya ates ettigi görünüyo

 4. fatih Says:

  hocam bırsey sormak ıstıyorum gorevı yaptırmamak ıcın dırenme sucu işlemış olmuşum fakat bu yenı ıkı yıllık denetım serbeslık yasası vuruyormu

 5. ali Says:

  bi akşam vakti kimlik sormak sureti ile emniyet otosu tarafından durduruldum. üst araması yapıldı ve cebimde bir çakı çıktı. alırdın alamazdın diye şiddet olmadan direndim ve şimdi mahkeme açıldı. bu davanın sonucu ne olur aceba

  • rahmiofluoglu Says:

   Ceza

  • ÖZTÜRK YILDIRIM Says:

   Hocam arabami polisin park yasagi cebi disina park ettikten sonra kapida gorevli polise bir sakincasi varmi diye sordum.bana kabaca cek arabani dedi.bende kendine guven vermek icin emekli astsubayim dedim.yine bana sert bir sekilde kimligini goster dedi.bende burdan her gecene sen kimlikmi soruyorsun dedim.bana cek gitlan dedi.bende nebicim konusuryorsun dedim.bu sefer seni goz altina alirim dedi.bende alistiniz albaylari goz altina dedim.bunun uzerine kolumdan cekip iceri surmeye basladi.bende direndim.hakkimda direnme sucundan dava acildi.hocam aciklama yaparsaniz sevinirim saygilarimla


Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: