Denetim görevinin ihmali

Denetim görevinin ihmali

MADDE 251 – (1) Zimmet veya irtikap suçunun işlenmesine kasten göz yuman denetimle yükümlü kamu görevlisi, işlenen suçun müşterek faili olarak sorumlu tutulur.

(2) Denetim görevini ihmal ederek, zimmet veya irtikap suçunun işlenmesine imkan sağlayan kamu görevlisi, üç aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

T.C.

YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

E. 2009/5669

K. 2009/7303

T. 15.6.2009

• ZİMMETE NEDEN OLMAK ( Sanıkların Denetim Görevlerini Yerine Getirmedikleri – Zimmet Eylemini Gerçekleştiren Sanığın Basit Zimmet Suçundan Mahkumiyetine Karar Verildiği/Görevini İhmal Eden Sanıklar Hakkında da Zimmete Neden Olmak Suçundan Mahkumiyet Kararı Verileceği )

• BASİT ZİMMET ( Zimmet Eylemini Gerçekleştiren Sanığın Basit Zimmet Suçundan Mahkumiyetine Karar Verildiği – Denetim Görevini İhmal Eden Sanıklar Hakkında da Zimmete Neden Olmak Suçundan Mahkumiyet Kararı Verileceği )

5237/m.251

ÖZET : Denetim görevini ihmal ederek zimmete neden olmak suçundan sanıklar hakkında işletme sorumlusu ve idari mali sorumlu olarak görev yapan sanıkların, veznedarların günlük ve aylık tahsilât listelerinin bilgisayardan çekimini yaptırıp kontrol etmeyerek diğer sanığın zincirleme zimmet suçunu işlemesine neden oldukları, mahkemece de bu sanığın eyleminin oluşa uygun olarak basit zimmet suçunu oluşturduğunun kabul edilmesi karşısında sanıkların atılı suçtan mahkumiyetlerine karar verilmesi gerekir.

DAVA : Zimmet ve denetim görevini ihmal ederek zimmete neden olmak suçlarından sanıklar Mehmet, Erhan, Ekrem, Kubilay ve İlmiye’nin yapılan yargılanmaları sonunda; sanık Mehmet’in atılı zimmet suçundan mahkumiyetine, diğer sanıkların ise atılı denetim görevini ihmal ederek zimmete neden olmak suçundan beraetlerine dair, Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 07.11.2007 gün ve 2007/113 Esas, 2007/381 Karar sayılı hükümlerin süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık Mehmet müdafii ve katılan vekili taraflarından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanık Mehmet Manav’ın hakkında kurulan hükme yönelik yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Suçu 5237 sayılı Yasanın 53/1-a maddesindeki yetkinin kötüye kullanılması suretiyle işleyen sanık Mehmet hakkında 53/5. maddenin uygulanmaması

Sanıklar Erhan, Ekrem, Kubilay ve İlmiye hakkında denetim görevini ihmal ederek zimmete neden olmak suçundan kurulan beraat hükümlerine gelince;

Suç tarihlerinde Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş Orhangazi İşletme Başmühendisliğinde işletme sorumlusu ve idari mali sorumlu olarak görev yapan sanıkların, veznedarların günlük ve aylık tahsilât listelerinin bilgisayardan çekimini yaptırıp kontrol etmeyerek sanık Mehmet’in zincirleme zimmet suçunu işlemesine neden oldukları, mahkemece de bu sanığın eyleminin oluşa uygun olarak basit zimmet suçunu oluşturduğunun kabul edilmesi karşısında sanıkların atılı suçtan mahkumiyetleri yerine yazılı gerekçelerle beraetlerine karar verilmesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı, sanık Mehmet müdafii ve katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 15.06.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

T.C.

YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

E. 2004/2607

K. 2005/21975

T. 10.11.2005

• ZİMMET ( Sanığın Kurum Saymanı Olmakla Sorumluluğundaki Kasadan Para Maledinme Fiilinin Zimmet Suçunu Oluşturduğu – Şube Başkanı Olan Sanığın Kurumun İşlemleri Üzerinde Gerekli Denetimi Yapmayarak Görevini İhmalle Zimmetin Oluşumuna Neden Olduğu )

• ZİMMETE SEBEBİYET VERMEK ( Şube Başkanı Olan Sanığın Kurumun İşlemleri Üzerinde Gerekli Denetimi Yapmayarak Görevini İhmalle Zimmetin Oluşumuna Neden Olduğu )

• GÖREVİ İHMAL ( Şube Başkanı Olan Sanığın Kurumun İşlemleri Üzerinde Gerekli Denetimi Yapmayarak Görevini İhmalle Zimmetin Oluşumuna Neden Olduğu – 5237 S. TCK’nun 247-248 ve 251. Maddeleri Gözetilerek Cezalandırılmaları Gerektiği )

5237/m.247,248,251

ÖZET : THK Tarsus Şubesinin, kurum müfettişliğince denetlenmesi sırasında, Şube Saymanı olan sanığın sorumluluğunda bulunan yardım pulu hesabında açık olduğunun tesbiti üzerine, sanık bu açığın satışı yapılan pul bedellerinden olduğunu, hazırlık anlatımlarına göre de bu parayı uhdesinde tutarak kullandığını ifade etmesi ve müfettişin tesbiti üzerine temin ederek kurum hesabına ödemesi şeklinde oluşan eylemde, kurum saymanı olmakla sorumluluğundaki kasadan para maledinme fiilinin zimmet suçunu oluşturduğu, yine şube başkanı olan sanığın kurumun işlemleri üzerinde gerekli denetimi yapmayarak, görevini ihmalle, zimmetin oluşumuna neden olduğu sabit olduğu ve 5237 Sayılı TCK.nun 247-248 ve 251 maddeleri de gözetilerek cezalandırılmaları gerekir.

DAVA : Zimmet ve zimmete sebebiyet vermek, görevi kötüye kullanmak, görevi ihmal suçlarından sanıklar Ahmet Turhan Koçak, Ali Cirit, Şahin Güneş, Arif Ateş ve Ali İhsan Sarı’nın yapılan yargılanmaları sonunda; beraetlerine dair ( TARSUS ) Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 21.11.2003 gün ve 2001/131 Esas, 2003/12 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi müdahil vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Sanıklar Ali Cirit ve Ahmet Turan Koçak haklarında 26.1.2001 günlü iddianame ile açılıp 2001/27 Esas sayılı dosya üzerinden yürütülen kamu davasının yargılaması sırasında müşteki THK vekili bu dava ve sanıklar yönünden müdahillik talebinde bulunmuş, mahkemece de 20.3.2001 tarihinde aynı şekilde müdahilliğe karar vermiş, yine Ali Cirit, Ahmet Turan Koçak ve diğer sanıklar Şahin Güneş, Arif Ateş, Ali İhsan Sarı haklarında bu kez 15.5.2001 günlü iddianame ile 2001/131 esasta kayıtlı farklı eylemlerden dolayı yeni dava açılmış olup, 9.10.2001 tarihinde iki dosyanın birleştirilmiş olması ve 2001/131 sayılı dosya yönünden müşteki THK.nun müdahillik talebi ve bu hususta verilmiş bir katılım kararı da bulunmaması karşısında; müdahil vekilinin temyizinin sanıklar Ali Cirit ve Ahmet Turan Koçak haklarında ve bu sanıkların 26.1.2001 tarihli iddianamede konu edilen eylemleriyle sınırlı olduğu kabul edilerek bu sanıklar yönünden inceleme yapılıp, diğer sanıklar ve eylemlere yönelik temyiz itirazlarının ise Reddine karar verildikten sonra gereği düşünüldü:

KARAR : THK. Tarsus Şubesinin, kurum müfettişliğince denetlenmesi sırasında, Şube Saymanı olan sanık Ali Cirit’in sorumluluğunda bulunan yardım pulu hesabında 18.302.550.027 lira açık olduğunun tesbiti üzerine, sanık Ali bu açığın satışı yapılan pul bedellerinden olduğunu, hazırlık anlatımlarına göre de bu parayı uhdesinde tutarak kullandığını ifade etmesi ve müfettişin tesbiti üzerine temin ederek kurum hesabına ödemesi şeklinde oluşan eylemde, kurum saymanı olmakla sorumluluğundaki kasadan para maledinme fiilinin zimmet suçunu oluşturduğu, yine şube başkanı olan sanık Ahmet Turan Koçak’ın kurumun işlemleri üzerinde gerekli denetimi yapmayarak, görevini ihmalle, zimmetin oluşumuna neden olduğu sabit olduğu ve 5237 Sayılı TCK.nun 247-248 ve 251 maddeleride gözetilerek cezalandırılmaları gerektiği halde yazılı şekilde beraetlerine karar verilmesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı, müdahil vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün 5320 Sayılı Yasanın 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK.nun 321.maddesi gereğince ( BOZULMASINA ), 10.11.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

One Response to “Denetim görevinin ihmali”

  1. Ümit ÇAKALOZ Says:

    görevi ihmal suçunun yargıtay içtihatları kararları nedir


Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: