Çocuğun soybağını değiştirme

Çocuğun soybağını değiştirme

MADDE 231 – (1) Bir çocuğun soybağını değiştiren veya gizleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Özen yükümlülüğüne aykırı davranarak, sağlık kurumundaki bir çocuğun başka bir çocukla karışmasına neden olan kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

T.C.

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2011/184

K. 2011/530

T. 10.10.2011

• ÇOCUĞUN SOYBAĞINI DEĞİŞTİRME SUÇU ( Sanığın Kamu Görevlisi Olmasının Artırım Nedeni Olarak Öngörülmediği Halde Lehe Yasa Değerlendirilmesi Yapılırken Her İki Kanuna Göre Teşdit Oranının Farklı Belirlenmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )

• LEHE KANUN UYGULAMASI ( Çocuğun Nesebini Değiştirme Suçunda Sanığın Kamu Görevlisi Olmasının Artırım Nedeni Olarak Öngörülmediği Halde Lehe Yasa Değerlendirilmesi Yapılırken Her İki Kanuna Göre Teşdit Oranının Farklı Belirlenmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )

• CEZANIN AĞIRLAŞTIRILMASI ORANLARI ( Çocuğun Nesebini Değiştirme Suçu – Sanığın Kamu Görevlisi Olmasının Artırım Nedeni Olarak Öngörülmediği/Lehe Yasa Değerlendirilmesi Yapılırken Her İki Kanuna Göre Teşdit Oranının Farklı Belirlenemeyeceği )

5237/m.231

765/m.445

ÖZET : Çocuğun nesebini değiştirme suçunda; sanığın kamu görevlisi olması artırım nedeni olarak öngörülmediği halde, sanık hakkında 5237 Sayılı Kanun ile 765 Sayılı Kanun hükümleri kıyaslanarak lehe yasa değerlendirilmesi yapılırken her iki kanuna göre teşdit oranının farklı belirlenmesi suretiyle orantılılık ilkesine aykırılık yapılması hukuka aykırıdır.

DAVA : Çocuğun nesebini değiştirme suçundan sanıklar M. Y.ve B. Ş.’in yapılan yargılamaları sonunda; atılı suçtan mahkumiyetlerine dair Tokat 1. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 30.11.2007 gün ve 2006/214 Esas, 2007/486 Karar sayılı hükümlerin süresi içinde Yargıtayca incelenmesi sanıklar müdafileri tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğnameyle Daireye gönderilmekle incelendi,

Sanık B. müdafiin süresinden sonra vaki duruşmalı inceleme isteminin 5320 Sayılı Kanunun 8/1 inci maddesi de gözetilerek C.M.U.K.nun 318 inci maddesi uyarınca reddiyle, incelemenin duruşmasız yapılmasına karar verildikten sonra gereği düşünüldü:

KARAR : Sanık M. hakkında kurulan hükümden sonra 08.02.2008 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ve T.C.K.nun 7/2 nci maddesi uyarınca sanık yararına olan 5728 Sayılı Kanunun 562 nci maddesinin 1 inci fıkrası ile C.M.K.nun 231/5 inci maddesinde hapis cezası için öngörülen sınırın 2 yıla çıkartılması ve anılan maddenin 2 nci fıkrası ile de 231/14 üncü maddesindeki soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suç olma koşulunun kaldırılması karşısında, sanığın adli sicil kaydında yer alan hükümlülükten dolayı uyarlama kararı verilip verilmediği araştırıldıktan sonra 6008 Sayılı Kanunun 7 nci maddesi hükmü de gözetilerek mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılıp bırakılmayacağının karar yerinde tartışılması lüzumu,

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanık B. hakkında kurulan hükme dair sanık müdafiin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

5237 Sayılı T.C.K.nun 231 inci maddesinde, sanığın kamu görevlisi olması artırım nedeni olarak öngörülmediği halde, sanık hakkında 5237 Sayılı Kanun ile 765 Sayılı Kanun hükümleri kıyaslanarak lehe yasa değerlendirilmesi yapılırken her iki kanuna göre teşdit oranının farklı belirlenmesi suretiyle orantılılık ilkesine aykırılık yapılması,

SONUÇ : Kanuna aykırı, sanıklar müdafilerinin temyiz itirazları bu sebeplerle yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin 5320 Sayılı Kanunun 8/1 inci maddesi gözetilerek C.M.U.K.nun 321 inci maddesi uyarınca BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 10.10.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

T.C.

YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

E. 2011/2098

K. 2011/2568

T. 31.3.2011

• ÇOCUĞUN SOYBAĞINA DEĞİŞTİRME SUÇU ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması İçin Öngörülen Ceza Sınırının 2 Yıla Çıkarıldığı – Soruşturulması ve Kovuşturulması Şikayete Bağlı Suç Olma Koşulunun Kaldırılması Karşısında HAGB Kararı Verilip Verilmeyeceğinin Tartışılacağı )

• HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Çocuğun Soybağını Değiştirme Suçu – Öngörülen Ceza Sınırının 2 Yıla Çıkarıldığı/Soruşturulması ve Kovuşturulması Şikayete Bağlı Suç Olma Koşulunun Kaldırılması Karşısında Karar Verilip Verilmeyeceğinin Tartışılacağı )

5237/m.231

5271/m.231

ÖZET : Çocuğun soybağını değiştirme suçunda hükümün açıklanmasının geri bırakılması için öngörülen ceza sınırının 2 yıla çıkarılması ve soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suç olma koşulunun kaldırılması karşısında, mahkemece hükümlerin açıklanmasının geri bırakılıp bırakılmayacağının karar yerinde tartışılması gerekir.

DAVA : Çocuğun soybağını değiştirme suçundan sanıkların yapılan yargılanmaları sonunda; atılı suçtan mahkûmiyetlerine dair, Silifke 1. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 24.10.2007 gün ve 2007/214 Esas, 2007/401 Karar sayılı hükümlerin süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar müdafii tarafından istenilmiş ve 22.12.2010 tarihli tevdi kararında belirtilen noksanlık giderilmiş olduğundan, dava evrakı Yargıtay C.Başsavcılığından daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Hükümlerden sonra 8.2.2008 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ve T.C.K.nun 7/2. maddesi uyarınca sanıklar yararına olan 5728 Sayılı Kanunun 562. maddesinin 1. fıkrası ile değişik C.M.K.nun 231/5. maddesinde hapis cezası için öngörülen sınırın 2 yıla çıkarılması ve anılan maddenin 2. fıkrası ile de 231/14. maddesindeki soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suç olma koşulunun kaldırılması karşısında, bu maddenin 6. fıkrasına 25.7.2010 tarihinde yürürlüğe giren 6008 Sayılı Kanunun 7. maddesiyle eklenen cümlede nazara alınarak mahkemece hükümlerin açıklanmasının geri bırakılıp bırakılmayacağının karar yerinde tartışılması lüzumu,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanıklar müdafiin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, sair yönleri incelenmeyen hükümlerin 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek C.M.U.K.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 31.3.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

T.C.

YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

E. 2008/16017

K. 2011/2017

T. 16.3.2011

• ÇOCUĞUN SOYBAĞINI DEĞİŞTİRME ( Sanığın Gayri Resmi Eşinden Olan Çocuğunu Resmi Eşinden Olma Çocuklarıymış Gibi Nüfus Aile Kütüğüne Tescil Ettirdiği/Nüfus Kütüğünün Sahte Olarak Oluşturulduğu – Eylem Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturabileceğinden Ağır Ceza Mahkemesi’nin Görevli Olacağı )

• GÖREVLİ MAHKEME ( Sanığın Gayri Resmi Eşinden Olan Çocuğunu Resmi Eşinden Olma Çocuklarıymış Gibi Tescil Ettirdiği/Nüfus Kütüğünün Sahte Olarak Oluşturulduğu – Eylem Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturabileceğinden Davanın Ağır Ceza Mahkemesince Değerlendirileceği )

• RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Sanığın Gayri Resmi Eşinden Olan Çocuğunu Resmi Eşinden Olma Çocuklarıymış Gibi Tescil Ettirdiği/Nüfus Kütüğünün Sahte Olarak Oluşturulduğu – Eylem Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturabileceğinden Davanın Ağır Ceza Mahkemesince Değerlendirileceği

5237/m.204, 231

765/m. 342

ÖZET : Çocuğun soybağını değiştirmek suçunda; sanığın gayri resmi eşinden olan çocuğunu resmi eşinden olma çocuklarıymış gibi nüfus aile kütüğüne tescil ettirilmesi sonucu nüfus kütüğünün sahte oluşturulmasından ibaret eylemin resmi belgede sahtecilik suçunu oluşturabileceği dikkate alındığında delilleri tartışma görevinin Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilmelidir.

DAVA : Çocuğun soybağını değiştirmek suçundan sanığın yapılan yargılanması sonunda; atılı suçtan mahkûmiyetine dair, Keskin Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 16.5.2007 gün ve 2006/257 Esas, 2007/115 Karar sayılı hükümün süresi içinde Yargıtay ‘ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Yargıtay C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Sanığın gayri resmi eşinden olan çocuğunu resmi eşinden olma çocuklarıymış gibi nüfus aile kütüğüne tescil ettirilmesi sonucu nüfus kütüğünün sahte oluşturulmasından ibaret eylemin 765 Sayılı T.C.K.nun 342/1. ( 5237 Sayılı T.C.K.nun 204/1. ) maddesinde tanımlanan suçu oluşturabileceği ve bu konudaki delilleri tartışıp değerlendirme ve suç niteliğini belirleme görevinin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait bulunduğu nazara alınarak C.M.K.nun 4. ve 5. maddeleri gereğince görevsizlik kararı verilmesi yerine duruşmaya devamla yazılı şekilde hükme varılması,

SONUÇ : Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları yerinde görülmüş olduğundan hükümün bu sebepten dolayı 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek C.M.U.K.nun 321 ve 326. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 16.3.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

9 Responses to “Çocuğun soybağını değiştirme”

 1. Fatih Says:

  İyi akşamlar avukat bey her iki tarafında gönül rızası olduğu takdirde soy bağı suçu işlenmiş olurmu acaba

 2. elif Says:

  Cevap werirmsnzz

 3. elif Says:

  Ben esimden 2015 yilinda ayrildim ama bi turlu bosanamdik ve 5 yildan sonra dini nikah yaptm ve cocugum resmi nikahli esmin uzerine nufsnu cikarmak zorunda kaldm ki cocugumu kmlksz mahrum etmemek icn zten kanun gregi resmi nikahli es baba gozkurmus ben ceza alirmiyim hapislik falan cevap yazrmsnzzz

 4. elif Says:

  Mrb bn acilllllllll bsyyyy sorcaktimmmmm

 5. elif Says:

  Mrb bn bsey diycktm

 6. eliff Says:

  Mrb bende bsey sorcaktim

 7. Ömer Says:

  Resmi nikahli kocasindan ayrilmadan imam nikahiyla başkasıyla evlenip çocuk dogurup benim nufusuma kayit yapdirmis bunun yasal sucu nedir

  • Mustafa Fatih Says:

   TMK m. 285 ve m. 295 hükümleri gereği çocuk evlilik birliği içerisinde doğduğundan biyolojik babası farklı olsa dahi koca üzerine soy bağı kurulur. Ancak soy bağının reddi davası ile koca kendinden olmayan çocuk ile arasındaki soy bağını ortadan kaldırabilir. Evlilik birliği içerisinde meydana gelen çocuğu resmi nikahlı eş üzerine kaydettirmek zorunda olan anneye TCK m. 231 kapsamında ceza verilmez. Zira kanuni zorunluluk nedeniyle suçun unsurları oluşmamıştır.

 8. Özlem Says:

  2010 yılında evlilik birliği içerisinde dogan çocuğa mk 285 e göre yasal anne ve baba uzerine kimlik çıkartılmıştır. 2014 yılında biyolojik baba olduğunu iddia eden şahıs savcılığa çocuğun babası olduğunu iddia eden bir dilekçe vermiş ve Red cevabı almıştır. Bu Red cevabına itiraz edip shm den tck 231 e göre dna testi kararı çıkarmıştır. Bu karara nasıl itiraz edilebilir. Evlilik birliği devam etmektedir.


Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: