Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması

Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması

MADDE 234 – (1) Velayet yetkisi elinden alınmış olan ana veya babanın ya da üçüncü derece dahil kan hısmının, onaltı yaşını bitirmemiş bir çocuğu veli, vasi veya bakım ve gözetimi altında bulunan kimsenin yanından cebir veya tehdit kullanmaksızın kaçırması veya alıkoyması halinde, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) Fiil cebir veya tehdit kullanılarak işlenmiş ya da çocuk henüz oniki yaşını bitirmemiş ise ceza bir katı oranında artırılır.

(Ek fıkra: 5560 – 6.12.2006 / m.10) (3) Kanuni temsilcisinin bilgisi veya rızası dışında evi terk eden çocuğu, rızasıyla da olsa, ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutan kişi, şikayet üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

T.C.

YARGITAY

1. CEZA DAİRESİ

E. 2008/3609

K. 2011/6764

T. 15.11.2011

• KASTEN YARALAMA ( Sanıktan Şikayetçi Olduğunu Belirten ve Kararı da Şikayetçi Sıfatıyla Temyiz Eden Mağdura Hakları Hatırlatılarak Davaya Katılmak İsteyip İstemediğinin Sorulacağı – Davaya Katılmak İstediği Takdirde İse Olumlu veya Olumsuz Karar Verileceği )

• MAĞDURA HAKLARININ HATIRLATILMAMASI ( Kasten Yaralama – Şikayetçi Sıfatıyla Temyiz Eden Mağdura Hakları Hatırlatılarak Davaya Katılmak İsteyip İstemediğinin Sorulacağı )

• DAVAYA KATILMA ( Kasten Yaralama – Şikayetçi Sıfatıyla Temyiz Eden Mağdura Hakları Hatırlatılarak Davaya Katılmak İsteyip İstemediğinin Sorulacağı )

5237/m.86, 234

ÖZET : Kasten yaralama ve hakaret suçlarında; sanıktan şikayetçi olduğunu belirten ve kararı da vekili aracılığıyla şikayetçi sıfatıyla temyiz eden mağdura hakları hatırlatılarak davaya katılmak isteyip istemediğinin sorulması, davaya katılmak istediği takdirde ise bu konuda olumlu veya olumsuz bir karar verilmesi gerekir.

DAVA : Y. M.’ı kasten öldürmeye teşebbüsten sanık M. Ö., M. Ö. kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde yaralamaktan ve hakaretten sanık Y. M.’ın yapılan yargılanmaları sonunda; hükümlülüklerine dair ( Kocaeli ) Birinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 18.9.2007 gün ve 12/289 Sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar müdafiileri taraflarından istenilmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğnameyle Dairemize gönderilmekle; incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi:

KARAR : Sanık Y. hakkında kasten yaralama ve hakaret suçlarından kurulan hükümler yönünden;

a- ) 5728 Sayılı Kanunun 562 nci maddesiyle değişik 5271 Sayılı C.M.K.nun 231 maddesi uyarınca, sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,

b- ) Sanıktan şikayetçi olduğunu belirten ve kararı da vekili aracılığıyla şikayetçi sıfatıyla temyiz eden mağdur M.’ya hakları hatırlatılarak davaya katılmak isteyip istemediğinin sorulması, davaya katılmak istediği takdirde ise bu konuda olumlu veya olumsuz bir karar verilmesi gerektiği gözetilmeyerek 5271 Sayılı C.M.K.nun 234,237 ve 238 maddelerine aykırı davranılması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık Yüksel müdafiiyle şikayetçi-sanık M. vekilinin temyiz itirazları bu sebeplerle yerinde görüldüğünden, diğer yönleri incelenmeksizin sanık Y. hakkındaki hükümlerin bu nedenlerle, sanık M. hakkındaki hükmün ise irtibat sebebiyle tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak ( BOZULMASINA ), 15.11.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

T.C.

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2011/17826

K. 2011/1346

T. 26.10.2011

• VELAYETİ ANNEYE VERİLEN ÇOCUĞUNU KAÇIRAN BABA ( Müşteki Üzerinde Tehditle Baskı Kurmak Suretiyle Kaçırdığı – Çocuk 12 Yaşından Küçük Olduğundan Çocuğa Cebir ve Tehdit Uygulanmasa Dahi Artırımın Uygulanacağı )

• ÇOCUĞUN KAÇIRILMASI VE ALIKONULMASI ( Çocuk 12 Yaşından Küçük Olduğundan Çocuğa Cebir ve Tehdit Uygulanmasa Dahi Artırım Uygulanacağı – Sanığın Boşanma İlamında Belirtilen Zaman Dışında Çocuğunu Kaçırdığı/Sanığın Mahkumiyetine Karar Verileceği )

• CEBİR VE TEHDİT ( Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması – Çocuk 12 Yaşından Küçük Olduğundan Çocuğa Cebir ve Tehdit Uygulanmasa Dahi Artırımın Uygulanacağı )

5237/m.234/1-2

ÖZET : Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçunda; çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçunun henüz 12 yaşını bitirmemiş çocuklara dair olarak cebir veya tehditle işlenmemiş olsa dahi sanık hakkında arttırımın uygulanacağı gözetilmelidir. Boşanma ilamındaki babayla şahsi münasebet tesisine dair olan zamanın dışındaki suç tarihinde müştekinin aşamalardaki anlatımına ve dosya içeriğine göre müşteki üzerinde tehditle baskı kurmak suretiyle kaçırdığı anlaşılıp sanığın mahkumiyetine karar verilmelidir.

DAVA : Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçundan sanık N. K.’ün yapılan yargılaması sonunda; atılı suçtan beraatine dair Bozüyük Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 18.2.2009 gün ve 2008/331 Esas, 2009/46 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi O Yer Cumhuriyet Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğnameye Daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : 5237 Sayılı T.C.K.nun 234 üncü maddesinde düzenlenen çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçunun henüz 12 yaşını bitirmemiş çocuklara dair olarak cebir veya tehditle işlenmemiş olsa dahi sanık hakkında 2. fıkrada düzenlenen arttırımın uygulanacağı gözetilerek nüfus kaydına göre 30.3.2001 doğumlu olup olay tarihinde 8 yaş içerisinde bulunduğu anlaşılan ve daha önce kesinleşmiş mahkeme kararıyla sanıkla müşteki B. K. (B.)’ın boşanmaları üzerine velayeti anneye verilen müşterek çocuk A. K.’ü boşanma ilamındaki babayla şahsi münasebet tesisine dair olan zamanın dışındaki suç tarihinde müştekinin aşamalardaki anlatımına ve dosya içeriğine göre müşteki üzerinde tehditle baskı kurmak suretiyle kaçırdığı anlaşılıp T.C.K.nun 234/1-2 maddesinde yazılan suçun oluştuğu anlaşıldığı halde mahkumiyet yerine olaya uygun düşmeyen gerekçeyle beraat kararı verilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, sanık hakkında kurulan hükmün 5320 Sayılı Kanunun 8/1 inci maddesi gözetilerek C.M.U.K.nun 321 inci maddesi gereğince BOZULMASINA, 26.10.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2010/9-149

K. 2010/205

T. 19.10.2010

• KATILMA İSTEMİ ( Temyiz İncelemesi Aşamasında Herhangi Bir İnceleme ve Araştırma Yapılmadan Karar Verilmesinin Olanaklı Bulunduğu Ahvalde Öncelikle Dairesince Karar Verilerek Makul Sürede Yargılanma İlkesinin Hayata Geçirilmesi Gerektiği )

• İNCELEME VE ARAŞTIRMA YAPILMADAN KARAR VERİLMESİ ( Olanaklı Bulunduğu Ahvalde Öncelikle Dairesince Karar Verilerek Makul Sürede Yargılanma İlkesinin Hayata Geçirilmesi Gerektiği – Araştırma Zorunluluğunun Doğduğu Ahvalde İse Bu Hususun Bozma Nedeni Yapılarak Sorunun Çözümlenmesi Gerektiği )

• ALEYHE BOZMA ( Sanıklar Haklarındaki Hükmün Aleyhe Bozulmasına Karar Verilmesi İsabetsiz Olup Yargıtay C. Başsavcılığının İtirazının Kabulü Gereği )

5237/m.234,237/2,239

ÖZET : 5237 Sayılı CYY’nın 237/2. maddesi hükmü nazara alınarak, Yargıtayca sanıklar hakkındaki katılma istemi konusunda, temyiz incelemesi aşamasında herhangi bir inceleme ve araştırma yapılmadan karar verilmesinin olanaklı bulunduğu ahvalde öncelikle dairesince karar verilerek, makul sürede yargılanma ilkesinin hayata geçirilmesi, araştırma zorunluluğunun doğduğu ahvalde ise bu hususun bozma nedeni yapılarak sorunun çözümlenmesi gerektiği halde, doğrudan dosyanın esası hakkında inceleme yapılarak sanıklar haklarındaki hükümün aleyhe bozulmasına karar verilmesi isabetsiz olup, Yargıtay C. Başsavcılığının itirazının kabulüyle yukarda belirtilen ilkeler doğrultusunda işlem yapılmak üzere dosyanın Özel Dairesine gönderilmesine karar verilmelidir.

DAVA : Kamu malına zarar vermek suçundan sanıklar U. B., S. U. ve S. E.’nin beraatlerine ilişkin, Bartın Asliye Ceza Mahkemesince verilen 19.12.2006 gün ve 222-701 Sayılı hüküm, katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Ceza Dairesince 11.5.2010 gün ve 13108-5243 sayı ile;

“… Sanıkların parkta bulunan beton oturma gruplarından 17 adedini yerlerinden sökerek kırmak suretiyle kamu malına zarar verdikleri tüm dosya kapsamından anlaşılmakla atılı suçtan mahkumiyetleri yerine, yazılı gerekçe ile beraatlarına karar verilmesi…” isabetsizliğinden Daire Üyesi A. Doğan’ın karşı oyu ve oyçokluğuyla bozulmuştur.

Yargıtay C. Başsavcılığınca 28.6.2010 gün ve 84918 sayı ile;

“… Sanıklar S. U. ve U. B. hakkında suç tarihinde Bartın Belediyesi Gazi Çocuk Parkındaki beton oturma grupları üzerindeki ahşap kaplamaların onyedi tanesini sökerek yaktıklarından dolayı, yakarak kamu malına zarar vermek suçundan, 18.4.2006 tarihli iddianamenin kabulü kararı ile haklarında kamu davası açılmıştır. Yapılan yargılama sonucu Bartın Asliye Ceza Mahkemesi, sanıkların savunmalarını almış, Bartın Belediyesini temsil belgesi bulunmayan zabıta memuru müşteki Ahmet Abaylı’yı dinlemiş, müştekiye C.M.K.nun 234/b maddesindeki haklarını hatırlatmıştır. Bartın Asliye Ceza Mahkemesi 29.9.2006 tarih ve 2006/244 esas 2006/405 Sayılı karar ile sanıklar S. U. ve U. B. hakkında açılan davanın, aynı olayda yer alan ve yaşı küçük olduğu için evrakı tefrik edilerek 14.4.2006 tarihinde iddianamenin kabulü kararıyla hakkında kamu davası açılan sanık S. E. hakkındaki 2006/222 E. sayılı dava ile birleştirilmesine karar vermiştir. Birleştirme tarihi 29.9.2009 olup, birleştirilen dosyada katılma konusunda bir karar verilmemiştir. Sanık S. E. hakkındaki aynı olayla ilgili açılan kamu davasında suçtan zarar gören belediye başkanlığına davaya katılıp katılmayacağı hususunda davetiye çıkartılmış, 26.9.2006 tarihli duruşmada Bartın Belediyesinin davaya katılmasına karar verilmiştir. Şikayetçi belediye vekili 19.9.2006 tarihli katılma dilekçesi ile sadece sanık S. E. hakkında katılma talebinde bulunmuştur. Katılma kararı 26.9.2006 tarihli duruşmada verilmiş olup, birleştirme tarihinden önceki bir tarihtir. Dolayısıyla birleştirilen dosyayı kapsamamaktadır. Her iki dosyanın birleştirilmesinden sonra 16.11.2006 tarihli duruşmada, katılan idare vekili, sanıklar S. ve U. yönünden katılma talebinde bulunmuş, ancak C.M.K.nun 238. maddesi uyarınca usulüne uygun yapılan bu sözlü katılma talebi hakkında mahkemece bir karar verilmemiştir. 19.12.2006 tarihli duruşmada ise tüm sanıklar hakkında ‘sanıkların tahta parkeleri zarar verme kastıyla koparıp bilahare yaktıkları yönünde savunmalarının aksi yönünde, iddia dışında, cezalandırılmalarına yeterli, şüpheden uzak, yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden ayrı ayrı beraatlarına’ karar verilmiştir. Katılan kurum vekili ise süresinde her üç sanık hakkındaki beraat kararını temyiz etmiştir.

Yukarıda bahsedildiği üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımızca 4.7.2008 tarih ve 2007/84918 Sayılı tebliğname ile sanıklar S. U. ve U. B. hakkında katılma kararı verilmemesinden dolayı bozma talep edilmiş, Yüksek Daire tarafından ise esasa girilerek sanıkların atılı suçtan mahkumiyetleri yerine beraatlarına karar verilmesinden dolayı beraat hükmünün bozulmasına karar verilmiştir. Katılma kararı verilmemesi önemli bir usulü bozma nedeni olup, bu konuda bir karar verilmeden, Yüksek Daire tarafından esasa ilişkin bozma yapılması mümkün değildir. Sanıklar S. U. ve U. B. hakkında C.M.K.nun 238/3. maddesi uyarınca katılma istemi hakkında bir karar verilmemesi sebebiyle hükümün bozulmasına karar verilmesi gerekirken, esastan beraat hükmünün bozulmasına karar verilmesi usule aykırı olup itirazı gerektirmiştir. Ayrıca, hem mahkeme tarafından katılma kararı verilmemesi, hem de Yüksek Daire tarafından katılma kararı verilmemesi sebebiyle bozma yapılmaması yüzünden, sanıklar S. U. ve U. B. tarafından haklarındaki beraat kararının kesinleştiği yönünde itirazda bulunmaları önlenmiş olmaktadır…”,

Gerekçeleriyle itiraz yasa yoluna başvurularak sanıklar S. U. ve U. B. hakkında kamu malına zarar verme suçundan mahkumiyetleri yerine beraatlarına karar verilmesi şeklindeki Özel Daire bozma kararının kaldırılması, Bartın Belediye Başkanlığının katılma istemi hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemesi sebebiyle sanıklar hakkındaki hükümün bozulmasına karar verilmesi talebiyle Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilen dosya, Ceza Genel Kurulunca değerlendirilmiş ve açıklanan gerekçelerle karara bağlanmıştır:

KARAR : Özel Daire ile Yargıtay C. Başsavcılığı arasındaki uyuşmazlık, sanıklar S. U. ve S. E. yönünden katılma kararı verilip verilmediği ve katılma istemi hakkında karar verilmeden, katılan vekilinin temyizi üzerine hükümün esasının incelenip incelenemeyeceği noktalarında toplanmaktadır. Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 15.7.2008 gün ve 95-195 Sayılı kararında da belirtildiği üzere; İlk derece mahkemelerinde, kovuşturma aşamasında hüküm verilinceye kadar, suçtan zarar gören, mağdur veya malen sorumlu olanlar, mahkemesine bir dilekçe vermek veya katılma istemini içeren sözlü başvurularının tutanağa geçirilmesi suretiyle kamu davasına katılabilirler.

Yasayolu yargılamasında, katılma isteminde bulunulması olanaklı değil ise de, ilk derece mahkemesinde ileri sürülüp reddolunan veya karara bağlanmayan katılma istekleri yasayolu başvurusunda açıkça belirtilmiş olmak koşuluyla, inceleme merciince 5271 Sayılı CYY’nın 237/2. maddesi uyarınca incelenip karara bağlanabilmektedir.

Tasarıda, ilk derece mahkemesince red olunan veya karara bağlanmayan katılma isteklerinin istinaf yolu başvurusunda açıkça belirtilmek koşuluyla karara bağlanacağı belirtilmiş ise de, Tasarının 249. maddesinin 2. fıkrasındaki, “Bölge Adliye Mahkemesi” ve “istinaf” ibareleri “Kanun yolu” şeklinde değiştirilerek 237. madde bütünlüğü altında kabul edilmiş bulunduğundan, yasayolu ibaresinin temyiz incelemesini de kapsadığını kabul etmekte zorunluluk bulunmaktadır.

Bir an için CYY’nın 238. maddesindeki katılmaya ilişkin merasimin Yargıtay’ca yerine getirilmesinin olanaksızlığı nedeniyle, katılma isteminin Yargıtay tarafından karara bağlanamayacağı ileri sürülebilir ise de, 238. madde usulüne uygun bir katılma istemi üzerine ilk derece mahkemesince yapılması gereken işlemleri belirtmekte olup, anılan Yasanın 237. maddesinin 2. fıkrasındaki istisnai durumu kapsamamaktadır. 237/2. maddesi hükmünün katılma istemleri hakkında özel bir düzenleme getirdiği, usul tasarrufu amacı güttüğü ve 238. maddede öngörülen genel statüye üst derece mahkemelerinde özel bir istisna oluşturduğu nazara alındığında, Yargıtayca katılma istemi konusunda, temyiz incelemesi aşamasında herhangi bir inceleme ve araştırma yapılmadan karar verilmesinin olanaklı bulunduğu ahvalde öncelikle dairesince karar verilmeli, makul sürede yargılanma ilkesi hayata geçirilmeli, araştırma zorunluluğunun doğduğu ahvalde ise bu husus bozma nedeni yapılarak sorun çözümlenmelidir. İnceleme konusu somut olayda;

Sanıklar S. U., U. B. ve S. E. hakkında suç tarihinde Bartın Belediyesi Gazi Çocuk Parkındaki beton oturma grupları üzerindeki ahşap kaplamaların on yedi tanesini sökerek yaktıkları, bu suretle, yakarak kamu malına zarar vermek suçunu işledikleri iddiasıyla yapılan soruşturmada; Şüpheli S. E. hakkındaki evrakın 5395 Sayılı Kanunun 17/1. maddesi uyarınca tefrikine karar verilerek şüpheliler S. U. ve U. B. hakkında Bartın C. Başsavcılığının 3.4.2006 gün ve 109 Sayılı iddianamesiyle, T.C.K.nın 152/1-a, 2-a ve 63. maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmaları istemiyle kamu davası açıldığı, Bartın Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2006/244 esasına kayıt edilen bu dosyada, katılma konusunda herhangi bir karar verilmediği, Bartın C. Başsavcılığının 31.3.2006 gün ve 108 Sayılı iddianamesiyle de; şüpheli S. E. hakkında T.C.K.nın 152/1-a, 2-a, 31/3 ve 63. maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle kamu davası açıldığı, 2006/222 esasına kayıt edilen bu dosyada ise, suçtan zarar gören belediye başkanlığına davaya katılıp katılmayacağı hususunda davetiye çıkartıldığı ve 26.9.2006 tarihli duruşmada da Bartın Belediyesinin davaya katılmasına karar verildiği, şikayetçi belediye vekilinin 19.9.2006 tarihli katılma dilekçesinin sadece sanık S. E. hakkında olduğu, katılma kararının verildiği 26.9.2006 tarihinde diğer sanıklarla ilgili yargılamanın ise halen 2006/244 esas sayılı dosyası üzerinde yürütüldüğü, her iki dosyanın birleştirildiği 29.9.2006 tarihinden sonra 16.11.2006 tarihli duruşmada, katılan idare vekilinin sanıklar S. ve U. yönünden de katılma talebinde bulunduğu, ancak CYY’nın 238. madde uyarınca usulüne uygun yapılan bu sözlü katılma talebi hakkında mahkemece bir karar verilmediği, 19.12.2006 tarihli duruşmada ise tüm sanıkların beraatine karar verildiği, hükümün katılan kurum vekili tarafından tüm sanıklarla ilgili olarak temyiz edilmesi üzerine, Özel Dairece, katılma konusunda herhangi bir karar verilmeksizin, tüm sanıklar yönünden suçun sabit olduğu gerekçesiyle beraat hükmünün aleyhe bozulduğu anlaşılmaktadır. 5237 Sayılı CYY’nın 237/2. maddesi hükmü nazara alınarak, Yargıtayca sanıklar S. ve U. hakkındaki 16.11.2006 tarihli katılma istemi konusunda, temyiz incelemesi aşamasında herhangi bir inceleme ve araştırma yapılmadan karar verilmesinin olanaklı bulunduğu ahvalde öncelikle dairesince karar verilerek, makul sürede yargılanma ilkesinin hayata geçirilmesi, araştırma zorunluluğunun doğduğu ahvalde ise bu hususun bozma nedeni yapılarak sorunun çözümlenmesi gerektiği halde, doğrudan dosyanın esası hakkında inceleme yapılarak sanıklar S. U. ve U. B. haklarındaki hükümün aleyhe bozulmasına karar verilmesi isabetsiz olup, Yargıtay C. Başsavcılığının itirazının kabulüyle yukarda belirtilen ilkeler doğrultusunda işlem yapılmak üzere dosyanın Özel Dairesine gönderilmesine karar verilmelidir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;

1-) Yargıtay C. Başsavcılığının itirazının KABULÜNE,

2-) Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 11.5.2010 gün ve 13108-5243 Sayılı bozma kararının KALDIRILMASINA,

3-) Dosyanın öncelikle katılma istemi konusunda karar verilmek ve sair temyiz nedenlerinin bu aşamadan sonra incelenmek üzere Özel Dairesine gönderilmesi için Yargıtay C. Başsavcılığına TEVDİİNE, 19.10.2010 günü yapılan müzakerede oybirliğiyle karar verildi.

yarx

3 Responses to “Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması”

 1. Emine gok Says:

  Merhaba ben esim den ayrılalı 3 bu iki sene oldu esim tarafından aldatıldım ve dıddrt girdim ıcn Bos andık beslenme yasına girecek ortak bir oglum var velayeti bende mahkeme ayda iki kez girme ve nafaka başladı yalnız bu surece nafaksyıda girme hakkında kendisi dizgin kullandı iki bicim senedir cocuvum girmiyorum kendisi sicak meyilli daha inceden uyuşturucu ve ruhsatsız silahtan yattı. Simdi evlilik yaptı ama bn cocugumn dengesinin bozulan dusunuyorum kendisi cocugumn almak istiyorum kısa sureli ne bu durumda bn ne yapabilirim cocugumn uzun zamandır girmediği birisi tarafında alınacak ve bu sahi alkol kullanıyor ister istemez endişe ediyorum cocugumn dengesi bozulur diye godtermez isem suc islem olurmuyom yada bn bu sahsin cocugumn girmemesi için nasıl engellerım

  • yasin Says:

   İcra mahkemesi’ne yazılı müracaat etmelisiniz.

   sonra icra ceza mahkemesi’ne müraacat edip polis, icra memuru ve uzman kontrolünde alabilirsiniz çocukları

   2. seçenek ise tck madde 234e dayandırarak savcılık yoluyla çocuğun kaçırılması suçundan şikayetçi olabilirsiniz.

 2. Kadir yasakcı Says:

  Eşimle tartıştık eşimi darp etmediğim halde Polis nezaretinde hastaneye gidip darp raporu aldı olaydan 3 gün sonra eşim kardeşleriyle birlikte benim rızam olmadan iki çocuğumu da alıp evi terketti. benim barışmak için tüm cabalarima dair eşim ailesinin baskısıyla barışmayı reddediyor . benden habersiz eşimin yakınları ve eşim dahil çocukları götürebilirlermi?bunun yasal suçu varmıdır ! Varsa eşim ve kardeşleri hakkında suç duyurusunda buluna bilirmiyim. Teşekkür ederim


Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: