CİNSEL SALDIRI VE CİNSEL TACİZ SUÇLARI

CİNSEL SALDIRI VE CİNSEL TACİZ SUÇLARI

GENEL OLARAK

5237 s. TCK’da cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, “cinsel saldırı”(m.102) “çocukların cinsel istismarı”(m.103), “reşit olmayanla cinsel ilişki”(m.104) ve “cinsel taciz”(m.105) başlıkları altında dört ana grupta ele alınmıştır.

Bu suç düzenlemeleriyle kişilerin cinsel dokunulmazlığını korunması amaçlanmaktadır. Cinsel amaçlı olarak gerçekleştirilen hareketlerin tamamı birer cinsel fiildir. Kişilere karşı işlenen cinsel fiiller, kişilerin cinsel dokunulmazlığının ihlalidir. Cinsel saldırı suçları (MADDE 102) kişinin vücut dokunulmazlığını ihlal edilmesi ile işlenebilirken, cinsel taciz suçları kişinin vücut dokunulmazlığın ihlal etmeksizin edinebilir.

CİNSEL SALDIRI SUÇLARI (M.102)

BASİT CİNSEL SALDIRI

Vücuda organ veya başka bir cisim sokulmaksızın gerçekleştirilen cinsel saldırı suçu TCK’nun 102.maddesinde düzenlenen basit saldırı suçudur. Vücut dokunulmazlığı ihlal edilmeden cinsel saldırı suçu işlenemez. Suçun gerçekleşmesi için saldırının cinsel arzuları tatmin etme amacına yönelik olması gerekir.

SUÇUN FAİLİ VE MAĞDURU

Cinsel saldırı suçunun faili ve mağduru erkek, kadın veya eşcinsel olabilir. Suçun faili mağdur ile aynı cinsten olabileceği gibi farklı cinsten de olabilir.

SUÇUN MADDİ UNSURU

Cinsel saldırı suçu cinsel arzuları tatmin etme amacıyla cinsel ilişki boyutuna varmayan cinsel davranışlarla işlenebilir. Bu suç şehvet içermeyen davranışlarla işlenemez. Suçun maddi unsurunun gerçekleşmesi için cinsel tatmin şartı aranmaz.

Bu suçun işlenmesinde belirleyici olan mağdurun rızasının olmamasıdır; çünkü rıza 5237 sayılı TCK’nun 26/2.maddesine göre hukuka uygunluk nedenidir. Fiil rıza ile gerçekleşmiş ise cinsel saldırı suçu oluşmaz. Suçun işlenmesinde cebir, tehdit kullanılabileceği gibi hileye de başvurulabilir.

Cebir tehdit veya hile suçun maddi unsurlarındadır.

SUÇUN MANEVİ UNSURU

Bu suçun manevi unsuru kasttır. Cinsel saldırı suçunun olası kast ile de işlenmesi mümkündür. Cinsel arzuların tatmin edilmesi amacıyla kişilerin vücut dokunulmazlığın ihlal edilmesi yeterlidir.

HUKUKA AYKIRILIK UNUSURU

Mağdurun rızası bir hukuka uygunluk nedenidir ve rıza varsa suç oluşmaz. Suçun oluşması için cinsel saldırının mağdurun rızası olmaksızın gerçekleşmesi gerekir. Rıza fiilden önce olabileceği gibi fiilin işlendiği sırada da açıklanmış olabilir, rıza açık veya örtülü olarak açıklanabilir. Mağdurun hiçbir tepki göstermemesi, karşılık vermesi örtülü rızadır.

Rıza kural olarak reşit kişiler tarafından açıklanabilir; ancak 15 yaşını bitiren cinsel ilişkinin anlam ve sonuçlarını kavrama yeteneği gelişmiş çocukların da rızası hukuki sonuç doğurur.

SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA-YAPTIRIM

Cinsel saldırı suçu şikâyete bağlıdır, mağdur veya suçtan zarar gören kişi 6ay içerisinde şikâyette bulunmazsa soruşturma veya kovuşturma yapılamaz. Fail bilinmiyorsa süre fiilin veya mağdurun tespit edildiği günden başlar.

Yaptırım iki yıldan yedi yıla kadar hapistir.

NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI SUÇLARI (madde 102/2)

Suçun Faili ve Mağduru

Suçun faili ve mağduru basit cinsel saldırı suçuyla aynıdır. Herkes bu suçun faili ve mağduru olabilir.

Suçun Maddi Unsuru

Basit cinsel saldırı suçun olduğu gibi cebir, tehdit veya hileden başka mağdurun vücuduna vajinal, anal veya oral yoldan organ veya herhangi bir cisim sokulması gerekir.

Vücuda penis, parmak, jop, vibratör gibi cisimlerin sokulmasıyla suç oluşur.

Bu suç evli kişiler arasında da gerçekleşebilir. Cinsel organ veya cisim eş tarafından rıza dışında vücuda sokulmuşsa bu suç oluşur.

Suçun Manevi Unsuru

 

Nitelikli cinsel saldırı, kasten ya da olası kast ile işlenebilen bir suçtur. Ancak buradaki cinsel davranışların mutlaka cinsel arzuları tatmin amacına yönelik olması şart değildir.

Hukuka Aykırılık

Nitelikli cinsel saldırı fiillerinin mağdurun bilgi ve iradesi dışında, mağdurun rızası hilafına gerçekleşmiş olması gerekir. Rızanın varlığı hukuka uygunluk nedenidir.

Soruşturma-Kovuşturma-Yaptırım

Nitelikli cinsel saldırı suçunun soruştura ve kovuşturması re’sen yapılır.

Yaptırımı yedi yıldan oniki yıla kadar hapistir.

DAHA AĞIR CEZAYI GEREKTİREN NİTELİKLİ HALLER (m.102 (3)

5237 s.TCK’nun 102(3) maddesinde daha ağır cezayı gerektiren nitelikli haller düzenlenmiştir.

A) Suçun beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi (m.102 (3)-a)

B) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi (m.102 (3)-b)

ÜÇÜNCÜ DERECE DAHİL KAN VEYA KAYIN HISIMLIĞI İLİŞKİSİ İÇİNDE BULUNAN BİR KİŞİYE KARŞI İŞLENMESİ (m.102/3-c)

1) Kan hısımlığı

2) Kayın hısımlığı

SİLÂHLA VEYA BİRDEN FAZLA KİSİ TARAFINDAN BİRLİKTE İŞLENMESİ (M.102 (3)-D)

1) Suçun silahla işlenmesi

2) Birden fazla kişi ile işlenmesi

NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞAN CİNSEL SALDIRI SUÇLARI (M.102 (5), (6)

A)Mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması (m.102 (5)

B) Mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü (m.102 (6)

CİNSEL SALDIRI SUÇLARININ ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ

A) Suça Teşebbüs ve Gönüllü vazgeçme

1) Teşebbüs (TCK.m.35)

a) Genel olarak

b)Cinsel Saldırı Suçlarına teşebbüs

Cinsel saldırının temel şeklinde, cinsel arzuları tatmin amacıyla gerçeklerleştirilen cinsel davranışların failin elinde olmayan sebeplerle mağdurun vücuduna dokunamadan sonuçlanması halinde teşebbüs hükümleri uygulanacaktır.

2-Gönüllü vazgeçme (TCK.m.36)

Cinsel saldırı suçunda fail, suçun icra hareketlerinden gönüllü vazgeçer veya kendi çabalarıyla suçun tamamlanmasını veya neticenin gerçekleşmesini önlerse, teşebbüsten dolayı cezalandırılmaz; fakat tamam olan kısım esasen bir suç oluşturduğu takdirde, sadece o suça ait ceza ile cezalandırılır.

B) İştirak

1-Cinsel Saldırı Suçlarında Faillik

5237 s. TCK’nın 37(1) maddesindeki düzenlemeye göre fiilin birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi durumunda, bu kişilerin her biri müşterek fail olarak sorumlu tutulacaklardır. Birlikte suç işleme kararının varlığı ve fiil üzerinde ortak hâkimiyet kurulması halinde her bir suç ortağı fail olarak cezalandırılacaktır.

Ayrıca, 52377 s. TCK’nın 102(3)-d bendinde cinsel saldırı suçunun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde temel cezanın yarı oranında attırılması öngörülmüştür. Bu halde cinsel saldırının daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hallerinden biri söz konusudur.

2-Cinsel Saldırı suçlarında iştirak

a)    Azmettirme (TCK.m.38)

Azmettirme, suç işleme iradesi bulunmayan bir kişiye suç işleme kararı verdirilerek suçun işletilmesidir. Bu durumda azmettirilen kimsede daha önce suç işleme düşüncesi yoktur. Azmettiren ise herhangi bir şekilde suçun icrai (yapıcı davranışlarına katılmamaktadır.

Niteliği itibariyle cinsel saldırı suçları azmettirmeye elverişlidir25 ve azmettiren işlenen cinsel saldırı suçunun cezası ile cezalandırılacaktır.

b) Yardım etme (TCK.m.39)

Fiil üzerinde etkinlik sağlamadan suçun icra hareketlerine katılıp, suçun işlenmesinde önem taşıyan hareketleri yapan kişi yardım eden sıfatıyla sorumlu olur. Asıl faile destek olmak, suçun nasıl işleneceği konusunda yol göstermek, gerekli araçları temin etmek şeklindeki davranışların varlığı halinde yardım etme söz konusudur.

c)    Zincirleme Suç (TCK.m.43)

Cinsel saldırının aynı suç işleme kararıyla ve aynı mağdura karşı birden fazla gerçekleştirilmesi halinde 5237 s. TCK’nın 43(1) maddesi kapsamında zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerekir. Aynı suç işleme kararına dayalı cinsel saldırı fiillerinin teşebbüs aşamasında kalması halinde de zincirleme suç söz konusu olabilir. Bu durumda failin cezası, suçun niteliği, sonucun vehameti, tekrarlanan suç sayısı, sanığın kişilik özelliklerine göre dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılabilir.

Kanaatimce, cinsel saldırı suçları niteliği gereği tek bir fiille birden fazla kişiye karşı işlenmesi mümkün değildir. Bir başka ifadeyle fail aynı olayda cinsel davranışlarıyla birden fazla mağdurun vücut dokunulmazlığını ihlâl ederse mağdur sayısınca ayrı ayrı cezalandırılması gerekir.

D) İçtima (TCK.m.44)

Cinsel saldırı suçları cebir, tehdit veya hile ile işlenebildiğinden birleşik suç tipine dâhildirler. Bu nedenlerle TCK 106 ve 108.maddelerine göre cebir, tehdit için ayrıca ceza verilemez.

Cebir mağdurun direncini kırmaya yetecek sınırlarda kalmalıdır. Bu nedenlerle TCK 86/2 maddesi kapsamında yaralama eylemleri cinsel saldırının maddi unsurları olarak değerlendirilmesi gerekir.

TCK’ nun 86/1, 87/1 maddeleri kapsamında yani mağdurun direncini kırmaya yetecek sınırın ötesinde cebir kullanışmışsa mağdura ayrıca bu maddelerden de ceza verilebilir. Ayrıca özgürlükten yoksun kılma, konut dokunulmazlığını ihlal suçları da birlikte işlenmiş ise yine gerçek içtima kuralları uyarınca ceza verilecektir.

Cinsel taciz suçundan sonra cinsel saldırı suçu işlenmiş ise TCK’ nun 102.maddesi yani sıra 105.maddesine göre de ceza verilmelidir.

Cinsel saldırı suçu, işkence sırasında işlenmiş ise yine gerçek içtima kurallarına göre her bir fiile ayrı ayrı ceza verilmelidir. Çünkü 5237 s. TCK’ nın 94(3) maddesinde, işkencenin cinsel yönden taciz şeklinde gerçekleşmesi hâlinde, on yıldan on beş yıla kadar hapis cezası hükmolunacağı öngörülmüştür. Yasa koyucu sadece cinsel tacizi belirtip işkencenin nitelikli halini düzenlerken bilinçli bir tercihte bulunmuş, daha ağır suç olan cinsel saldırının ayrıca cezalandırılmasını amaçlamıştır.

36 Responses to “CİNSEL SALDIRI VE CİNSEL TACİZ SUÇLARI”

 1. Zehra Says:

  Merhaba benim size başımıza gelen bir olayı anlatacam iki ay önce bir kız oğluma mesaj yazıyor buluşalım diye buluşuyorlar kız ben çok bunaldim havadar bir yere gidiyorlar içki içiyorlar birlikte oluyorlar kız ertesi gün şikayetçi oluyor yalan ifade veriyor zorla yaptı diye oğlumu tutukladılar oğlum kaç yıl yer teşekkür ederim simdiden

 2. ÖZKAN ÇOLAK Says:

  merhaba iyi günler benim sorunum şöyle benim bundan iki ay önce bir kız arkadaşım oldu biz onunla 1.5 ay önce bir kaç kez ilişkiye girdik sonra eroin içtiğini ve benden başka aynı zamanda eroin satıcısı bir sevgilisi olduğunu öğrendim ve buna çok fazla kızdım ayrıldım hattımı değiştirdim aradan 1.5 ay geçti bana faceden ulaştı ve numarasınıda verdi herkeze hala sevgili olduğumuzu benim onu çok sevdiğimi ne isterse yaptığımı söylediği için bu kızı görünce kızdım elinde eroini vardı onlarıda aldım yaktım kızdıktan sonra benim arabama bindik normal olarak konuştum bir daha benim hakkımda konuşmamasını benden uzak durmasını söyledim ve istediği yere bıraktım birde arabadan inerken benden hiç param yok diye parada istedi parada verdim ama ben bunun eroinini yaktığımda ağladı bağırdı çağırdı seeni şöyle yapacam böyle yapacam diye neler söyledi kayda almadım ben bunu bıraktıktan sonra aradan 5 saat geçiyo ben eroin satıcısı sevgilisini bu kızı ve bir arkadaşlarını gördüm ben yanına gittiğimde kız orda yoktu eroin satıcısı sevgilisine kızdım bir daha bu mahallede eroin satmayacaksın satarsan şöyle yaparım böyle yaparım diye tehditte ettim sonra bunlar gidiyolar 2 saat eroin içiyolar ve o kız beni gidiyor şikayet ediyor ama ne şikayet ilişkiye girdiğimiz zaman beraber eve gittiğimizi onun evden benle ilişkiye girmeden çıkacamayacağını düşündüğü için benle ilişkiye girdiğini sonra, yalnız ben bunla ilişkiye gireli bir buçuk ay oluyor ona kızalı eroinini yakalı 3 gün yani bir buçuk ay boyunca bununla hiç bir görüşmem yok bunu tehdit ettiğimi alı koymaya çalıştığımı dah a bunlara benzer neler söylemiş ama hala benle irtibat kurmaya çalışıyor kardeşimi arayıp benim onu aramamı istiyor dün bu karakola gitmiş şikayetini almaya gitmiş benle hiç bir alakası yok kendi gitmiş tam gerçekleri anlatıyomuş eski sevgili olduğumuzu anlatırken polis memuru kemal diye biri sen niye şikayetini alıyon çağır o gelsin o geldikten sonra şilkayetini alırsın sen şikayetini geri alırsan sonra şikayet ettin diye üstüne gelir diye kıza doğruları söyletmiyor kızda ona uyarak anlatmayı kesiyor şikayetinide almıyor yani bana iftira attığını kanıtlayacak ifadeyi görevi insanların güvenliğini sağlamak olan bir polis en büyük delili kapatıyor hocam ben ifadeye gitmedim benide ifadeye gel diye kimse aramadı benim sorularım şunlar bu benle ilişkiye girdi diyo bunun adli tıpa gidip rapor alması gerekmiyormu birde ilişkiye gireli bir buçuk ay olmuş öyle şikayet etmiş bu kadar uzun süre sonra şikayetçi olmasının ne gibi bir geçerliliği var sevgili olmadığımızıda iddia ediyor ve sevgilisine ve kendisine kızdığım olaydada 6.5 saat sonra beni şikayet ediyor bunun ne gibi hukiki sonuçları olur birde bu kızın buna benzer iddialardan bir çok kişiye karşı böyle şikayeti devam eden davaları varmış yani gıcık olduğu kişilere karşı şikayette bulunmayı alışkanlık haline getirmiş bende başka suçlardan sabıkalıyım bu mahkemeyi veya savcının düşüncesini etkilermi

 3. Hasan Says:

  Merhaba

 4. Ali Says:

  Cinsel istismarı bilipte göz yunanlar bilipte soylemeyenler kaç yıl hapis yatar

 5. Erkan eren Says:

  Musteki sikayetten vaz gecti ..ama benim avukat sikayeti geri cekmeyi kabul etmiyorum dedi beraat alamassan dava dusermi ceza alirmiyim

 6. Uzgun izmirli Says:

  Merhaba ben gecen sene Facebook aracılığıyla bir bayanla tanıştım yaklasik 2ay konustuk ve gorusme karari aldik gorustuk kizi kendi evinin yakınlarindan aldim onunla otopark kenarinsa bir tir parkinda gorustuk kadinla ilk defa yan yana gelmiştik arabadan iki tane sandalye cikardim ve konusmaya basladik kadinin paraci olduğunu anladim ve fazla konuyu uzatmadimeve birakmak icin arabaya bindik onu metro istasyonuna birakmak istedim arabaya binince ona evli oldugumu çocuğumun oldugunu onunla bi geleceğimiz olmayacagi tarzında seyler soleyince birden bagirmaya cagirmaya basladi hakaretler etti kendisi arabamin on koltugu tamirde oldugu icin arka koltukta oturuyordu we birden otobanda saatte 70 veya 80km hizla giderken arka kapiyi acmaya calisti ben birden panik oldum bunu boynundan yakaladim ve arabayi yavas yavas kenari cektim cekerkende buna bagirmaya basladik sen delimisin ne yapmaya çalışıyorsun tarzinda cok korkmuştum ve kenara cekip biraktm otobanda hepiniz aynisiniz sefersizsiniz tarzinda seyler soylerken arabadan indi ve gittii bende ordan uzaklastim beni karakola sikayet etmis ona sahip olmaya çalıştığımı onu tehtit ettigimi afedersiniz ama goguslerini bacak arasını optugumu ona zorla cinsel organimi sokmaya calistigimi solemis hastaneye goturmusler ve doktorsan rapor almis raporda göğüs ve bacak arasinda hic bir seye raslanmadigini sadece el bileginin incildigi cikmis suan cinsel saldiriya tesebbus ve kisiyi hürriyetinden yoksun birakma sucundan yargilaniyorum avukat tuttum ama maddi gelirim iyi olmadigi icin iyi bir avukat tutamadim 3durusmaya gelmedi gecen durusmaya geldi kadin eyni yalanlari soledi ne yazikki kamera kayiti ve yapmadigima dair bir ispat veya gorgu tanigim yok ayni sekilde onunda bir ispati yok bundan nasil kurtulabilirim lütfen yardım edin

 7. mehmet Says:

  Merhaba benm 1 yıldır ilişki yaşadığım kız arkadşm vardı aramzda birliktelik yaşandı birçok kez en son kız arakdşmn beni aldattğnı öğrendğm için kavga ettim ve ona tokat atmştm oda beni gidip şikayet etti bana zorla sahip oldu diye nöbetci mahkemede beni elimde fotoğraf ve görüntüler olduğu çin serbest bıraktı birdahaki mahkeme birkaç ay sonra görülecek sizce sonuc ne olur ?

 8. Feyza Demirci Says:

  Merhaba hocam benim sorum genel olarak hukuk sistemimizle alakalı her gün kadın cinayetleri,tecavüzleri duyuyoruz bunlarla alakalı kuralları neden güncelleyemiyoruz. Sokakta yürümeye korkar olduk. Psikopatın biri kıza tecavüze teşebbüs ediyor kız sesini duyuramasa amacına ulaşacak ve o şahıs serbest bırakılıyor bu BASİT bir saldırı olarak görülmemeli çok üzülüyorum ben hak nerede adalet nerede bir insanın hayatını karartmak cezasız kalıyor veya 1,yıl 2 yıl yatıyor çıkınca kaldığı yerden devam… Biz mi yapalım ya da imza mı toplayalım milletçe kimse elini taşın altına koymuyor insanları da anlamıyorum kimse bu konuda tepkili değil çok mu memnunuz sapıklarla yaşamaktan hepsi canlı bomba gibi her gün kimimizin kardeşinin yanından ,annesinin yanından geçip gidiyor şanslı olan o sapık cani ruhlulara denk gelmiyor ama nereden biliyoruz bir gün bize, en yakınlarımıza gelmeyeceğini. Avukatlar bir şeylere önayak olamazlar mı onlar hepimizden bilgili hepsi toplu şekilde kenetlenseler en azından bu adi ötesi suçlarda hak edenler en ağır cezalarını alsa. Bir de bu isteğim mi diyim şikayetim mi bilemedim şahsa yönelik bir şikayet konusu yok ortada zaten ancak Bu isteğim için yani cezaların ağırlaştırılmasını istediğimi hangi kuruma bildirmeliyim en azından bir şeyler yapmış olmak istiyorum nereye dilekçe yazmalıyım?

  • Anti tagut Says:

   Allahın kanunları uygulanmadığı sürece, bu dinsiz kanunlar yürürlükte olduğu sürece hiç birimizin can ve mal güvenliğimiz asla olmayacak !!

 9. cevdet Says:

  merhaba biz iki gay arkadaşız 13 yıldır beraberliğimiz var…sinemaya gittik yerimiz önden 3 yada 4 sıra idi …yerimize bir bayan oturmuştu 22 yaşlarında bizde rahatsız olmasın diye oturabilirsin dedik erkek arkadaşım yanına oturdu bende arkadaşımın yanına oturdum…kız tek gelmiş yan ıkı koltuk boş idi…filim 90 dk surdu molasız festifal filimiydi…filim bitti kız montu giydi çantasını taktı gider ayak ikimizin arasına geldi ve erkek arkadaşıma beni taciz ettin dedi biz anlamadık donduk kaldık sonra tekrar söyleyince sen ne diyorsun terbiyesizlik yapma biz 13 senedir beraberiz biz eşcinseliz dedik …kız o arada sesini yukseltı ve çok arka sıralardan bir kaç bayan ortaılıgı karıştırdı…erkek arkadaşım daha önceden kalp kirizi geçirmişti kalp hastası idi ben insanlara açıklama yaparken biz gayız böyle birşey olamaz yıllardır bu sinemaya geliyoruz dedik böyle birşey olmadı dedik..daha sonra ben gişede çalışan ablayı çagırmaya gittim yıllardır gittiğimiz yer olduğu için insanlara bizi anlatsın diye çağırdım abla benimle geldiği için dediki bunlar yıllardır gelir gay bunlar hiçbir zaman böyle bir şey yaşamadılar dedi ve kıza tepki gösterdi…ben erkek arkadaşımı göremedim meğersem bizim hemen arkamızda olan iki arkadaş rahatsızlasınca dışarı çıkarmışalar kalp hastası oldugu için ilacı arabada oldugundan arabaya kadar götürmüşler fakat kız ve onu kışgırdan 3 kız kaçtı olarak lanse etti fakat o iki erkek kaçmadıgını hasta oldugu için ilacını içmesi için yardımcı olduklarını hakıme söylediler …ayrıca bir bayanda hakime kızın 90 dk hiç bir tepki göstermediğini diğer şahitlerimizde dahil olmak üzere biz beyfendilerin arkasında oturan kişileriz biz hiç bir rahatsızlık görmedik tacizde görmedik dedi ayrıca ışıklar açılmıştı kız gider ayak böyle tepki verdi dediler hakime….fakat o arka sıralarda oturan bayanlar ışık kapalı idi beyfen dide kaçtı dedi karanlık ta nasıl gördünüz diye sordu hakım sinema perdesinde 3 kişi ayaktaydı diye yalan konuştu fakat kız tarafında olan 3 şahit TACİZİ GÖRMEDİKLERİNİ SADECE KIZ TEPKİSİNİ GÖRDÜKLERİNİ VE BİRİNİN ÇIKTIGINI GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ…OK KADAR KIZIN ŞAHİTLERİ ÇOK ARKADA OTURUYORLARDI ….BİZİM 3 ŞAHİDİMİZ IKISİ HEMEN BİZİM ARKAMIZDA DİĞER BAYANSA KIZIN ARKASINDA OTURUYORDU..VE 3 ŞAHİDİMİZ IŞIKLARIN AÇIK BAYANIN ÜSÜTÜNÜ GİYDİĞİNİ GİDER AYAK BÖYLE TEPKİ VERDİĞİNİ GFİLİM SIRASINDA HER HANGİ BİR TACİZ VE RAHATSIZLIK GÖRMEDİKLERİNİ HAKİME SÖYLEDİLER HATTA BAYAN ŞAİDİMİZ KIZIN YAN İKİ KOLTUGU BOŞTU HAKIME YER DEĞİŞTİREBİLİRDİ DEDİ..KIZ BİRKAÇ KEZ ELLENDİĞİNİ SÖYLEDİ FAKA BİR BAYANKİ BİR KEZ ELLENSE TEPKİ GÖSTERMESİ GEREKİRKEN BİRKAÇ KEZ ELENMEYİ NASIL BEKLEYEBİLİR…HAKİM SORDUGUNDA NEDEN YERİNİ DEĞİŞTİRMEDİN DEDİĞİNDE EMİN OLMAK İSTEMİŞ BİZİM AVUKATIMIZ YANINDA BİRİ OTURUYORMUYDU DİYE SORDUGUNDA HAYIR DEMİŞ KIZ HAKIMDE BİZİM AVUKAT BAYANA NEDEN SORDUGUNUZU ANLADIM AVUKAT HANIM DEMİŞ..AYRICA BAYAN VE ŞAHİTLERİ BİZİM IKI YILLIK BERABER OLDUGUMUZU SÖYLEDİLER HAKİME FAKAT BENİM ELİMDE YILLARDIR BERABER OLDUGUMUZA DAHİ FOTOĞRAF VE FOTOGRAFLARIMIZ ALTINDA 2005 TARİHLERİ VAR AYRICA KALP HASTASI OLDUGUNA DAHİ BELGEDE VAR AYNI EVİ PAYLAŞTIGIMIZ BUGUNE KADAR OTURDUMUZ ADRES BELGELERİ VE 3 ŞAHİDİMİZ VAR …KIZIN ELİNDE HİÇ BİR DELİL YOK SATEN SİNEMADAN KAMERA SİSTEMİNİ SORDUM FAKAT SİNEMA İÇİNDE KAMERA YOKMUŞ…OLSA İDİ ÇOK İYİ OLURDU..FAKAT YOKTU…BİZ İKİ GAY SEVGİLİ GÜVENLİKTE ÇALIŞIYORUZ ERKEK ARKADAŞIMIN BERAT ALMASI LAZIM KİMLİĞİNİN YANMAMASI İÇİN …BU BENİ ÇOK ÜZÜYOR İLK MAHKEMEYE ÇIKTIK ŞAHİTLERDE DİNLENDİ…HAKIM BEY BİZİM AVUKAT BAYANA SAVUNMANIZI HAZIRLAYIN DELİLLERİNİZİ VERİN MAHKEMEYE SUNUN İKİNCİ MAHKEME KARAR AŞAMASI DEDİ…BU TARZ MAHKEMELER BİLDİĞİM KADARIYLA 3 YADA 4 MAHKEME SÜRER FAKAT BİZİMKİSİ 2 CİDE BİTİYOR…KIZ TARAFINDA HER HANGİ BİR DELİL SÖZ KONUSU DEĞİL AYRICA ŞAHİTLERİ TACİZ OLDUGUNU GÖRMEDİKLERİNİ SADECE BAYANIN TEPKİSİ GÖRDÜKLERİNİ BİDE BİR TANESİ BİRİNİN GİTTİĞİNİ KAÇTIGINI SÖYLEDİ O KADAR…BU DAVADA NE OLUR BİLMEK İSTERİM BU ARADA …SEVGİLİMİN HERHANGİ BİR SİCİLİ YOK …BU TARZ YADA BU TARZ DAVA OLARAK BİR SİCİLİ YOK…BENİM EN ÇOK ÜZÜLDÜĞÜM BİZ GAYIZ BÖYLEYİZ KIZLARDAN HOŞLANMIYORUZ KEŞKE EŞCİNSEL OLMASAYDIK AMA OYLEYİZ İŞTE…EN ÇOK ÜZÜLDÜĞÜM ŞEY 200 KİŞİYE BİZ EŞÇİNSEL DEMEMİZ ÖZEL HAYATIMI İLK DEFA DEŞİFRE ETMEK ÜZDÜ BENİ…BU ARADA SİNEMANIN YUZDE 90 UMURSAMADAN GİTTİ SADECE BENİM YANIMDA BANA DESTEK VERENLER BİDE BAYANIN YANINDA ÇOK ARKADA OTURAN 3 4 KİŞİ VARDI O KADAR…SİZCE BU DAVADA SONUÇ NE OLABİLİR…ÇOK TŞK EDİYORUM CVP ATARSANIZ SEVİNİRİM SAYGILAR EFENDİM.

 10. sercan adiguzel Says:

  Slm oncelikle sorum su olacak cinsel istismarda erkek veye kadin yada escinsel kendi rizasiyla iliskiye girip sonra sikayet ediyosa cezasi ne olue
  bide iki erkek escinsel biri 17 digeri 28 yasinda ve rizayla iliski yasasalar sonra digeri sikayetci olsa ceza ne olur

 11. akın Says:

  Bize de bi yardımcı olun, amcamın arkadaşları arıyo abi gel beraber alkol içelim diye Amcam da tamam geliyorum deyip evden çıkıyor ve arkadaşının evine gidiyo ve evde dört kişi oluyo iki eş cinsel çocuklar biri 16 biri 17 yaşında amcamı çağıran arkadaşları yiyolar içiyorlar ve bunlar başlıyo ilişki yaşamaya amcam para karşılığı 17 yaşındaki kişiyle ilişki yapıyo ve amcamı eve davet eden kişi diyo abi 20 tl para ver diğeriyle de yap diyo ve bu kabul ediyor veriyo parayı ilişki yaşanmamis sadeceaamcam. Tecavüz etmeye kalıyo bu sefer kabul etmiyo eş cinsel amcam parasını geri istiyo ama vermiyo araların da bi tartışma0 yaşanıyo ve bunlar karakola şikayet e gidiyo. Onunla ilişkiye giren degil diğer parayı alipda sonradan istemeyen şikayet ediyor bu durum da hangisi suçlu

 12. Gamze Says:

  Allah rızası için yardımcı olun. Eşim 43 yıl hapis cezası aldı. Temize gitme hakkı vermişler. Olay günü evde eşimleyken. Eşimi arkadaşı aradı. Abi çabukgel bir durum var dedi. Eşim arkadaşının evine gitti. Arkadaşı bir gay ile facebook üzerinde randevulaşıp evine çağırmış. (Arkadaşı kadın sanıyordum demiş mahkemede) sonra eşimi aradı durum var dedi ve eşimde gitti. Eşim gittiğinde o gay birden soyunma ya başlamış. Eşim noluyo deyince gay kadın erkek fark eder mi demiş. Eşimde o kişiyi tokatlamış. Arkadaşıda tokatlamış. Bunı zeytibliğe bağlayıp polis çağaralım die konuşmuşlar aralarında. Sonra eşimin arkadaşı ben sigara alaçam diyip çıkmış.o arada gay kaçmış. Arkdaşı geldiğinde nerde diyince eşimde gitti demiş. Gay de Polise eşim hakkında bana zorla oral sex yaptırdı. Eşimin arkadaşı hakındada bana zorla anal sex yaptırdı die ve paramı çaldılar. Kredi kartlarımı çaldılar. Telefonumu alıp bir kağıda sattığıma dair zorla imza attırdılar demiş. Beni öldürmekle tehdit ettiler demiş.şikayetçi olmuş. Daha sonra eşimin arkadaşı telefonu birine vermiş satsın die.ve verdiği kişi telefonu bir polise satmış. Sonra polis çalıntı olduğunu öğrenince. Eşimin arkadaşı telefonu sattırdığı kişiye telefonu eşimden aldığını söylemesini istemiş. Ama telefonu sattırdığı kişi doğruyu söylemiş. Eşimin arkadaşından aldığını eşimle bir alakası olmadığını söylemiş. Mahkemede gay delil olarak kamera kayıtlarını sunmuş. Kayıtlarda eşimin arkadaşının bankamtikten gayın kartından parayı çekerken görünteri varmış. Ve eşimin arkadaşını n telefonundan gayın çıplak fotosunu bulmuşlar..ve eşiminde orda bulunduğu için suçlu durumuna düşürdüler. Ama doktor raporunda ne gayın tecavüze uğradığına dair bir kanıt var. Ne eşimin tecavüz ettiğine dair bir kanıt var. Yani eşim oradan temiz çıkıyor. Eşim sadece arkadaşının evine girerken mobese kaydı var DİE. Orda suçlu durumuna düştü. Temize gitme hakkım ız var. Her şeyi yapan arkadaşı ama eşimede suç atmış. Ben napabilirim

 13. mustafa aybnın Says:

  Cinsel taciz suçundan 5 yıl alan kişi ye adım adresim tc kimlik noma kadar gönderilmiş nasıl ceza bu 5 dakikalık yolda oturan biz sana ceza verdik ama seninde likayetçi olan kişiyi darp taciz öldürme hakkın var demekki oluyo nasıl adalet buu bir ayakkabı numaram gitmemiş şahsa…akıl işi değil..

 14. Faruk Says:

  Basit taciz ve konut ihlalinden davasi olan ne kadar ceza alir mahkeme olmadi ne yapilabilir kisi suan tutuklu mahkemeye cikmasi ne kadar surer.

 15. ads nermin Says:

  Kasriye moroglu daki kiz ogrenci S.N.Demirkiran nin
  Yavuz D. Ve Erdal D niyasadiklarinin .erdal ve yavuz yaptiklarinin Taciz ve psikolojik baskı olduğu nu bilmiyor.

 16. sevda Says:

  oglan 98 mart doğumlu kız 2000 agutos doğumlu kızın suçlaması 2 sene önce ağustos ayında cisel taciz oğlanın ifadesi kız yaş olarak brnden büyük olduğunu söyladi görünüşü de öyle kız şu an 20 gösteriyo ilişki yok oral seks var dedi durum ne oldu

 17. Nihal aksu Says:

  Merhaba, facebooktan bir mesaj aldım ve çok fazla rahatsız olduğumu belşrtmek isterim. Acaba cinsel taciz sayılır mı öğrenmek istiyorum.

  slm adım serkan çalık 84lüm floryada oturuyorum resimlerini inceledim tek kelimeyle muhtesemsin eğer cok acil paraya ihtiyacın varsa her görüşmede peşin para 5 milyar vermeye hazırım paranı peşin almadanda benimle görüşme…

  Cevap bekliyorum

  Teşekkür ederim

  • mustafa aybnın Says:

   Sakın mahkemeye felan verme senin evinin adresinden tutt tc kimliğinden çık kişiye gönderiliyor ..yani seni bulup istediklerini yapabilirler …ben mahkemeye verdim şahısa bir ayakkabı numaramı vermemişler sakın deneme…tavsiye..

 18. mağdur Says:

  arkadaşlar merhaba; amcam kiracısı olan bir kadınla gizli gizli konuşuyormuş. aralarında ne gecti bilmiyorum kadın amcayı şikayet etmiş ve elinde ses kaydı var. versen ne olur diye falan. şimdi mahkeme haftaya sizce ne olur.

 19. kerem Says:

  mhb arkadaslar anlamadıgım su ya bu kız larda suç hiçmi yok ya hiçbişekilde yargılanmıyolar herzaman erkek ya gözaltı ya hapis ya nezaaret adalet bu degil bence bukadar yıl yaazık günah

 20. aaaa Says:

  arkadaşlar şimdi benim bi akrabam var hiç bi sabıkası falan hiç bişeyi yok adam işinde gücünde evli birisi yalnız buna 15 gün falan sürekli bi kadından telefon geliyor yok benle konuşmazsan yuvanı yıkarım falan diye bu da her seferinde azarlıyo yalnız kız bi gün bunu tehdit ediyo ve buluşmaya gidiyo neyse gitiginde diyoki kız beni şuraya bırak oda bırakıyo olay bitiyo sonra kız gidiyo şu araçlı şu isimli kişi bana zorla sahip olmak istedi falan filan oral seks yaptı diye şikayetçi oluyo halbuki böyle bişey yok neyse bunu tutukluyolar 4 aydır falan içerde bir haftasonra mahkemesi var ve 16 yıldan yargılanıyomuş ama normalde delillere falan bakarsan hem adamdan yana yani yapmadı açıkça ortada artı kızda zeke özürlülüğü var ve kızında bu tür olaylardan dolayı 6 tane dosyası var yani kız iftara atıp para koparmaya calışıyo şimdi nasıl olcak bi yardımcı olup bana cvp yazarsanız sevinrim

 21. banu Says:

  Cinsel İstismar yasası degişmezse cinsel istismarla suçlananlara acırım.Tecavüz edenlerede kızamam.Nedemi kızın burnuna dokunan,saçına dokunan istismarcı.istismarada tecavüzede aynı agırlaştırıcı ceza uygulanıyor.Yerel mahkeme bile tecavüz fiiliyle temas etme arasında fark vardır.agır suçla hafif suça aynı agırlaştırıcısı ceza uygulaması olmaz dedi.Tecavüzcüye verilen 15 yıllık ceza istismara burnuna,saçına dokunanada veriliyor.Kaza ilede olsa çünkü iddia oldumu sanıgın yapacagı bir şey yok.istismara 3 yıl verilmesi gerekirken 15 yıl 12 yıl düzmece ruhsaglıgı raporlarından fazladan adaletsizce veriliyor.onun için istismarla suçlananlara acıyorum.

  • Nihat AYDIN Says:

   kitap okumadı diye gözlerini oyarım dediğim kız çocuğuna kendiside değil diğer arkadşaı makas aldı diye ifade veriyor falan hocada gördüm diyor fakat o hoca ifadesinde ben öyle bir hareket görmedim diyor. ama cinsel istismar yaşı 18 den bir kaç ay küçük diye de çocuğa cinsel saldırı diye istinafta dava var böyle saçmalıkmı olur

 22. HÜRREM Says:

  Zira,cebren ırza geçmede dahi ceza,çocuklarda 8 yıl iken basit bir cinsel eylemde ruhsağlığının bozulduğundan bahisle15 yıla çıkar?

 23. Adalet Terazisi (@AdaletTerazisi) Says:

  Bu yönü ile iddia konusu eylemler açısından cezai mesuliyeti 2 ila 3 yıldan 10 ila 15 yıla çıkartan son derece ciddi bir ağırlatıcı sebebin sanık yahut sanıklar hakkında tatbikinin hukuken kabul edilebilmesi son derece güçtür. Zira, cebren ırza geçmede dahi ceza, yetişkinlerde 7 yıl, çocuklarda 8 yıl iken basit bir cinsel eylemde ruh sağlığının herhangi bir suretle bozulduğundan bahisle bu ceza nasıl olur da 10 ila 15 yıla çıkar?

 24. Adalet Terazisi (@AdaletTerazisi) Says:

  8 yıl oldu bu adaletsizlik düzeltilmedi.yakışmıyor bu ülkeye.iç hukuksa iç hukuku adil düzenleyin.masum insanlar içeride fazladan ceza almışlar bunların çolugu çocugu hepsi mahvoldu biraz adalet biraz vicdan biraz insaf delilide düzmece ruh saglıgı raporlar oda hergelene bozuk veriyorlarmış kendileri basında anlatıyor resmen adaletsizlik.bunlarda bizim insanımız yazık degilmi adaletsiz yasa adaletsiz uygulama haksız 10 yıl agırlatılmış ceza üstüne ceza tecavüzcüye tamam da ya digerlerine niye bu adaletsizlik.

 25. Adalet Terazisi (@AdaletTerazisi) Says:

  ANAYASA MAHKEMESİ İÇ HUKUKA KARIŞAMAYIZ DEDİ.ADALETSİZLİGİ GÖRMEDİ ÇÖZMEDİ.OYSA MAHKEME ŞÖYLE SÖYLEMİŞTİAğır Ceza Mahkemesi, gerekçesinde ”102. maddede cinsel saldırı, 103. maddede çocukların cinsel istismarı suçlarının sayıldığını, bu suçlar arasında fark bulunduğunu, ceza artırımına ilişkin hükümlerin ise tüm suçları kapsayacak şekilde düzenlendiğini” belirtti. Bu suçlarda ceza artırımının, daha hafif suç için ayrı, daha ağır suç için ayrı belirlenmesi gerektiğine işaret eden yerel mahkeme, bunun Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu savundu.

 26. HÜRREM BARIŞ Says:

  kaza ile temas edende.tecavüz edende sapık.cinsel olan ne varsa tecavüzle sapıklıkla suçlanıyor cezasıda aynı 2005 ten önce istismarmı vardı sarkıtılık oldu istismar bu yasayı çıkaranlar fiile eyleme göre ceza verme adaletini unutmuşlar.ötede binlerce kişi yakalarına yapışacaktır.tabi hergelene bozuk raporu verenlerinde yakasına ötede yapışılacaktır.test yapmazlar okul başarısına bakmzlar.taktirlr her yıl geçene bozuk kalıcı bozuk vermişler.allah cezalarını verecektir onların.

 27. HÜRREM BARIŞ Says:

  YARGITAY ÜYESİNİNDE ÇIKMASINI İSTEDİGİ ADALET KOMİSYONUNDANDA GEÇEN SUÇUN ANİ VE KESİK GAREKETLERLEN İŞLENMESİ MADDESİ BİRAN ÖNCE YASALLAŞMASI GEREKİR.BEKLİYORUZ.

 28. HÜRREM BARIŞ Says:

  eski tck yeni tck ADALET FARKI@HÜRREM
  Ahlaksızlar asalım keselim ama tecavüz ettiyseler iyi etmediyseler burnuna dokunduysalar onlar için kötü neden böyle dedim kanun ikisinin arasında fark yok diyor o zaman tecavüz ettiyseler sanıklar karlı.burnuna dokunduysalar yine aynı cezada aynı yani tecavüz etmek karlı.Ben demiyorum 2005 ten sonra degişen kanun diyor.Bence 2005 önceki daha adaletli yasaya dönelim.


Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: