İcra takibinden sonra zamanaşımı

İcranın geri bırakılması

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/25178

K. 2017/16438

T. 28.12.2017

2004/m.33a,59, 62

 

 

 

 

ÖZET: Dava, icranın geri bırakılması istemine ilişkindir.

Alacaklının sadece haciz talebinde bulunması yeterli olmayıp, işlemin zamanaşımını kesmesi için İİK’nun 59. maddesi uyarınca işlemin gerektirdiği masrafın da yatırılmış olması gerekir. Mahkemece, borçlunun zamanaşımı şikayetinin kabulüyle icranın geri bırakılmasına karar verilmesi gerekirken, istemin reddi isabetsizdir.

DAVA: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü: Read the rest of this entry »

İlama dayalı bir alacak ilamsız takip konusu yapılamaz

T.C.

YARGITAY

İÇTİHADI BİRLEŞTİRME GENEL KURULU

E. 2017/2

K. 2017/3

T. 26.5.2017

 

 

 

 

 

ÖZET: İlama dayalı bir alacak ilamsız takip konusu yapılamaz. İlamların genel haciz yolu ile ilamsız takibe konu edilmesinin icra hukukuna ve yargılama tekniğine uygun düşmediği, bu yola başvurmakta alacaklının hukuki yararının bulunmadığı gibi borçlunun hukuki durumunun ağırlaştırıldığı ve taraflar arasındaki menfaatler dengesinin bozulduğu sonucuna varılmıştır.

DAVA : I. GİRİŞ

A. İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KONUSUNDAKİ BAŞVURULAR

Avukat Abdullah Duran ve Avukat Eda Tanrıverdi 08.10.2013 dilekçesi ile ilama dayalı para alacağının tahsili için ilamsız takip yolu ile takibe geçilip geçilemeyeceği konusunda Hukuk Genel Kurulu ile Daireler arasında ortaya çıkan görüş ayrılıklarının içtihatların birleştirilmesi yolu ile giderilmesini istemiştir.

B. YARGITAY BİRİNCİ BAŞKANLIK KURULUNUN KARARI VE İÇTİHADI BİRLEŞTİRMENİN KONUSU Read the rest of this entry »

Borç prangası

Görsel

Elinizde olmayan nedenlerle ömür ödeyemeyeceğiniz bir borç altına girdi iseniz artık yaşam sizin için çekilmez bir hal alır. Artık sizin için bir gelecek yoktur. Bu durum sizin başınıza her yaşta gelebilir, 20 yaşında da olabilecek bir şey 70 yaşında da…

Ödeyemeyeceği bir borçla karşı karşıya kalan kişi eğer bir batı ülkesinde yaşıyorsa, AB ülkelerinde veya ABD’de ömür boyu borç prangası ile yaşamayacaktır. Batıdaki yasal düzenlemeler kişilerin ödeyemeyecekleri bir borçları varsa onların borçlarını sıfırlamakta, onlara hayata yeniden başlama şansı tanımaktadır.

Türkiye’de ise kişi ömür boyu borçlu  yaşamak zorundadır. Bu yüzden insanlar boşanmakta, sevdiklerinden, eşlerinden, çocuklarından ayrı yaşamak zorunda kalmaktadırlar.

Bu durum hiç de adil değildir. Kişiye bir ömür boyu borçlu yaşamaya mahkum etmek, onu  geleceğini karartmayı çağdaş hukuk kabul etmez. Sanıyoruz hazırlanmakta yeni İİK’da bu çağdışılığa son verilecektir. Ancak o zaman kadar milyonlarca insan borç prangası ile yaşamak zorunda kalacaktır.

Bugün başbakan faiz lobisinden, kredi kartı vurgunundan bahsederken kişilerin ödeyemediği borçlarının silinmesini, kredi kartı ve tüketici kredisi borçlarının eğer kişi hiçbir şekilde ödeyemeyecek durumda ise silinmesine talep etmenin tam zamanıdır.

Yurttaşların ödeyemeyecekleri borçları silinsin ..

İcralık durumdaki KOBİ’lerin banka borçları yeniden yapılandırılsın, en az beş yıl uzatılsın.

Bireysel iflası hakimler yönetecek, bireylerin borçlarını hiç bir koşulda ödeyemeyeceğine hakim karar verecektir.Tabii bütün bunlar bir yasal düzenleme ile olacaktır.

Bireysel iflasla ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki linke tıklayınız.

Bireysel iflas

İİK. MADDE 100

HACZE İŞTİRAK DERECELERİNİN TEŞKİLİ:

İlk haciz üzerine satılan malın tutarı vezneye girinceye kadar aynı derecede hacze iştirak edebilecek alacaklılar:

1 – İlk haciz ilamsız takibe müstenitse takip talebinden ve ilama istinat ediyorsa dava ikamesinden mukaddem yapılmış bir takip üzerine alınan aciz vesikasına,

2 – Yukarki fıkrada yazılı tarihlerden önce açılmış bir dava üzerine alınan ilama,

3 – Aynı tarihlerden mukaddem tarihli resmi veya tarih ve imzası tasdikli bir senede,

4 – Aynı tarihlerden mukaddem tarihli resmi dairelerin veya salahiyetli makamların salahiyetleri dahilinde ve usulüne göre verdikleri makbuz veya vesikaya istinat eden alacaklılardır.

Bu suretle iştirak halinde icra dairesi müracaat üzerine aynı derecedeki alacaklıların bütün alacaklarına yetecek nispette ilave suretiyle hacizler yapar.

Bunların haricindeki alacaklılar ancak, evvelki dereceden artacak bedeller için hacze iştirak edebilirler.

Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takiplerde takip süreci, rehin konusu malın satışı ve bedelin alacaklılara dağıtılması ile son bulur. Borçlunun rehinli malının bedeli araç üzerindeki hak sahiplerinin alacaklarını karşılamaya yetmezse, başka malların haczi suretiyle takibe devam edilemez. Bu durumda alacaklılara rehin açığı belgesi verilir ve alacaklılar bu belgeye dayanarak borçlu hakkında haciz ya da iflas yolu ile takip yollarına müracaat edebilirler. Read the rest of this entry »

Şirket müdürlerine taahhüdü ihlalden ceza verilemez

Şirket müdürlerine taahhüdü ihlalden(ödeme şartının ihlali İİK 340) ceza verilemez. İİK 340 borçlunun ödeme şartını ihlal etmesini cezalandırmaktadır. Şirketlere karşı yapılan icra takiplerinde borçlu şirkettir. Borçlusu şirket olan icra takiplerinde şirket müdürlerinin yapacağı taahhüt geçerli değildir, çünkü borçlu olan şirkettir, şirket müdürü değildir.DEVAMI

Taahhüdü ihlal suçu

Hacizler yeni yasaya tabi

Adalet Bakanlığı bir başvuruya verdiği cevapta “6352 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış bir icra takibinde, kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılan bir haciz işleminde artık yeni hükümler uygulanacaktır” diyor.DEVAMI

HACİZ İŞLEMLERİ YENİ YASAYA TABİ OLACAKTIR

Geçici 10. madde eski dosyalar demiyor,” takip işlemleri” diyor.DEVAM

%d blogcu bunu beğendi: