Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti

Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti

MADDE 186 – (1) Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş, değiştirilmiş her tür yenilecek veya içilecek şeyleri veya ilaçları satan, tedarik eden, bulunduran kimseye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve binbeşyüz güne kadar adlî para cezası verilir.

(2) Bu suçun, resmi izne dayalı olarak yürütülen bir meslek ve sanatın icrası kapsamında işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır.

T.C.

YARGITAY

7. CEZA DAİRESİ

E. 2009/9771

K. 2011/7153

T. 26.5.2011

• GIDA VE YEM İLE İLGİLİ YAPTIRIMLAR ( 5996 S.K. Md. 40/1-a’da Yapılan Atıf Nedeniyle 5327 S.K. Md. 186’nın Uygulanacağı – Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olacağı )

• KAMUNUN SAĞLIĞINA KARŞI SUÇLAR ( Bozulmuş Değiştirilmiş Gıda Veya İlaçları Satan Tedarik Eden Bulunduranlara 1 Yıldan 5 Yıla Kadar Hapis Cezası Öngörüldüğü – Davanın Asliye Ceza Mahkemesinde Görüleceği )

• BOZULMUŞ DEĞİŞTİRİLMİŞ GIDA VEYA İLAÇLARIN TİCARETİ ( 1 Yıldan 5 Yıla Kadar Hapis Cezası Öngörüldüğü – Davaya Bakma Görevinin Asliye Ceza Mahkemesine Ait Bulunduğu )

• GÖREVLİ MAHKEME ( Bozulmuş Değiştirilmiş Gıda Veya İlaçların Ticareti – Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )

5996/m. 40/1-a

5237/m. 186/1

ÖZET : 5996 sayılı yasanın 40/1-a maddesinde, gıda ve yem ile ilgili yaptırımların Türk Ceza Kanununun “Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar” başlıklı bölümünde yer alan hükümlere göre cezalandırılacağı düzenlenmiştir. TCK.nun 186/1.maddesinde “Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş, değiştirilmiş her tür yenilecek veya içilecek şeyleri veya ilaçları satan, tedarik eden, bulunduran kimseye bir yıldan beş yıla kadar hapis veya binbeşyüz güne kadar adli para cezası” öngörülmüştür. Hapis cezasının üst sınırı itibariyle davaya bakma görevinin Asliye Ceza Mahkemesine ait bulunduğu gözetilmelidir.

DAVA : Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-Suç ve karar tarihi itibariyle 5179 sayılı Kanunun 29/ı maddesinde öngörülen cezanın miktarına göre sulh ceza mahkemesi görevli ise de,

Hükümden sonra, 13.12.2010 tarihinde yürürlüğe giren ve 5179 sayılı yasayı yürürlükten kaldıran 5996 sayılı yasanın 40/1-a maddesine göre Türk Ceza Kanununun “Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar” başlıklı bölümünde yer alan hükümlere göre cezalandırılacağı düzenlenmiş olup; 5237 sayılı TCK.nun 186/1.maddesinde “Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş, değiştirilmiş her tür yenilecek veya içilecek şeyleri veya ilaçları satan, tedarik eden, bulunduran kimseye bir yıldan beş yıla kadar hapis veya binbeşyüz güne kadar adli para cezası” öngörüldüğünden, anılan hapis cezasının üst sınırı itibariyle suç tarihine göre lehe yasanın belirlenip uygulanması bakımından davaya bakma görevinin 5235 sayılı yasanın 11.maddesi uyarınca Asliye Ceza Mahkemesine ait bulunduğu gözetilerek 5728 sayılı yasanın geçici 2.maddesi uyarınca görevsizlik kararı verilmesinin gerekmesi,

2-5271 sayılı CMK.nun 5560, 5728 ve 6008 sayılı yasalar ile değişik 231.maddesinin 5, 6 ve 14.fıkralarında değişiklikler uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulaması olanaklı hale geldiğinden, 5237 sayılı TCK.nun 7.maddesi gözetilerek, yasal koşullarının oluşup oluşmadığının saptanması ve sonucuna göre uygulama yapma görevinin de yerel mahkemeye ait bulunması zorunluluğu,

SONUÇ : Bozmayı icabettirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün sair yönleri incelenmeksizin BOZULMASINA, 26.05.2011 günü oybirliğiyle karar verildi.

T.C.

YARGITAY

7. CEZA DAİRESİ

E. 2009/3904

K. 2011/3095

T. 29.3.2011

• BOZULMUŞ VEYA DEĞİŞTİRİLMİŞ GIDA VEYA İLAÇLARIN TİCARETİ ( Maddede Öngörülen Hapis Cezasının Üst Sınırı İtibariyle Davanın Asliye Ceza Mahkemesinde Görüleceği )

• GÖREVLİ MAHKEME ( Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti – Maddede Öngörülen Hapis Cezasının Üst Sınırı İtibariyle Davanın Asliye Ceza Mahkemesinde Görüleceği )

5237/m.186

ÖZET : Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti suçunda maddede öngörülen hapis cezasının üst sınırı itibariyle davaya bakma görevinin asliye ceza mahkemesine ait bulunduğu gözetilmelidir.

DAVA : Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihi ne göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- ) Suç ve karar tarihi itibariyle 5179 Sayılı Kanunun 29/1. maddesinde öngörülen cezanın miktarına göre sulh ceza mahkemesi görevli ise de;

Hükümden sonra, 08.02.2008 tarih ve 26781 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 23.1.2008 tarih ve 5728 Sayılı Kanun’un 542. maddesiyle değişik 5179 Sayılı Kanun’un 18. maddesinde belirtilen sağlığın korunması ile ilgili yasakları ihlal eden kişilerin, Türk Ceza Kanunu’nun “Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar” başlıklı bölümünde yer alan hükümlere göre cezalandırılacağı düzenlenmiş olup, 5237 Sayılı T.C.K.nun 186/1. maddesinde “Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş, değiştirilmiş her tür yenilecek veya içilecek şeyleri veya ilaçları satan, tedarik eden, bulunduran kimseye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve binbeşyüz güne kadar adli para cezası verilir” şeklinde düzenleme yer aldığından, maddede öngörülen hapis cezasının üst sınırı itibariyle davaya bakma görevinin 5235 Sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca asliye ceza mahkemesine ait bulunduğundan, 5728 Sayılı Kanun’un geçici 2. maddesi uyarınca görevsizlik kararı verilmesinde zorunluluk bulunması,

2- ) Hükümden sonra, 08.02.2008 tarih ve 26781 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 23.01.2008 gün ve 5728 Sayılı Kanun’un 562. maddesiyle değişik 5271 Sayılı C.M.K.nun 231. maddesinin 5 ve 14. fıkraları uyarınca hükümün açıklanmasının geri bırakılması uygulamasının olanaklı hale gelmesi ve bu maddenin 6. fıkrasına 25.07.2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6008 Sayılı Kanun’un 7. maddesiyle bir cümle eklenmesi karşısında, 5237 Sayılı T.C.K.nun 7. maddesi gözetilerek, hükümün açıklanmasının geri bırakılmasının yasal koşullarının oluşup oluşmadığının mahkemesince saptanarak sonucuna göre uygulama yapılması zorunluluğu,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükümün diğer yönleri incelenmeksizin 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 Sayılı C.M.U.K.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 29.03.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

T.C.

YARGITAY

7. CEZA DAİRESİ

E. 2008/1427

K. 2010/12819

T. 14.7.2010

• BOZULMUŞ VEYA DEĞİŞTİRİLMİŞ GIDA VEYA İLAÇLARIN TİCARETİ ( Davanın Asliye Ceza Mahkemesinde Görülmesi Gereği )

• GÖREVLİ MAHKEME ( Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti – Davanın Asliye Ceza Mahkemesinde Görüleceği )

5237/m.186

ÖZET : Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti suçunda; hapis cezasının üst sınırı itibariyle davaya bakma görevinin Asliye Ceza Mahkemesine ait olduğu dikkate alınmalıdır.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Suç ve karar tarihi itibariyle 5179 sayılı Kanunun 29/1 maddesinde öngörülen cezanın miktarına göre Sulh Ceza Mahkemesi görevli ise de,

Hükümden sonra 08.02.2008 tarih ve 26781 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 23.01.2008 gün ve 5728 sayılı yasanın 542’inci maddesiyle değişik 5179 sayılı yasanın 18. maddesinde belirtilen sağlığın korunması ile ilgili yasakları ihlal eden kişilerin, Türk Ceza Kanununun “Kamu Sağlığına Karşı Suçlar” başlıklı bölümünde yer alan hükümlere göre cezalandırılacağı düzenlenmiş olup; 5237 sayılı TCK’nun 186/1. maddesinde” Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş, değiştirilmiş her tür yenilecek veya içilecek şeyleri veya ilaçları satan, tedarik eden, bulunduran kimseye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve binbeşyüz güne kadar adli para cezası” öngörüldüğünden, maddede öngörülen hapis cezasının üst sınırı itibariyle davaya bakma görevinin 5235 sayılı yasanın 11’inci maddesi uyarınca Asliye Ceza Mahkemesine ait bulunduğu gözetilerek 5728 sayılı yasanın geçici 2’nci maddesi uyarınca görevsizlik kararı verilmesinin gerekmesi,

SONUÇ : Bozmayı icabettirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün sair yönleri incelenmeksizin BOZULMASINA, 14.07.2010 günü oybirliğiyle karar verildi.

 

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: