Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması

MADDE 245 (Değişik: 5377 – 29.6.2005 / m.27) (1) Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

(2) Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üreten, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

(3) Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

(4) Birinci fıkrada yer alan suçun;

a) Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin,

b) Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlatlığın,

c) Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin,

Zararına olarak işlenmesi halinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz.

(Ek fıkra: 5560 – 6.12.2006 / m.11) (5) Birinci fıkra kapsamına giren fiillerle ilgili olarak bu Kanunun malvarlığına karşı suçlara ilişkin etkin pişmanlık hükümleri uygulanır.

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2008/16323

K. 2011/21710

T. 16.11.2011

• KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI ( Sanığın Mağdura Farklı Bankalardan Verilmiş İki Kredi Kartını Haksız Ele Geçirip Ayrı Ayrı Alışveriş Yaparak Yarar Sağlaması – Zincirleme Suç )

• ZİNCİRLEME SUÇ ( Sanığın Mağdura Farklı Bankalardan Verilmiş İki Kredi Kartını Haksız Ele Geçirip Ayrı Ayrı Alışveriş Yaparak Yarar Sağlaması – Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması )

5237/m. 43/1, 245/1

ÖZET : Sanığın aynı mağdura ait farklı bankalardan verilmiş iki adet kredi kartını haksız olarak ele geçirip her iki kredi kartı ile ayrı ayrı alışveriş yapmak suretiyle yarar sağlaması şeklinde gerçekleşen eylemi, zincirleme suretiyle banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunu oluşturur.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : 1- Sanığın aynı mağdura ait farklı bankalardan verilmiş iki adet kredi kartını haksız olarak ele geçirip her iki kredi kartı ile ayrı ayrı alışveriş yapmak suretiyle yarar sağlaması şeklinde gerçekleşen eyleminin 5237 sayılı TCK.nun 245/1, 43. maddelerinde öngörülen zincirleme suretiyle banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunu oluşturacağının gözetilmemesi,

Yasaya aykırı,

2- Hükümden sonra 19.12.2006 gün ve 26381 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5560 sayılı Yasanın 11. maddesi ile 245. maddesine eklenen “birinci fıkra kapsamına giren fiillerle ilgili olarak bu Kanunun mal varlığına karşı suçlara ilişkin etkin pişmanlık hükümleri uygulanır” hükmü ve 09.02.2006 tarihli celsede sanığın mağdurun zararını tamamen tazmin ettiğine dair savunması ve mağdurunda bu savunmayı doğrulayan beyanı karşısında; zararın giderilme tarihi tam olarak belirlenip sonucuna göre sanık hakkında TCK.nun 168. maddesinin 1 veya 2. fıkrasının uygulanmasında zorunluluk bulunması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK. nun 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, kazanılmış hakkın saklı tutulmasına, 16.11.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.

yarx

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2011/3341

K. 2011/2818

T. 28.6.2011

• BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI ( Kart Sahiplerinin Verdikleri “Farklı” Bankalarca Üretilmiş Gerçek Kredi Kartlarının “Kopyalama Cihazından” Geçirilerek Kopyalanıp Bilahare Çeşitli Tarihlerde Nakit Çekim İşlemlerinde Kullanılarak Haksız Yarar Sağlanması )

• ZİNCİRLEME SUÇ ETKİN PİŞMANLIK ( Suç Mağdurunun Banka ve/veya Kredi Kartını Üreten “Banka” Olacağı Aynı Bankaya Ait Kopyalanmış Kartın Manyetik Şerit Numaralarının Farklı Olması Durumunda da Sözkonusu Olduğu )

• HAKSIZ YARAR SAĞLAMA ( Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması – Kart Sahiplerinin Verdikleri “Farklı” Bankalarca Üretilmiş Gerçek Kredi Kartlarının “Kopyalama Cihazından” Geçirilerek Kopyalanıp Bilahare Çeşitli Tarihlerde Nakit Çekim İşlemlerinde Kullanılarak Haksız Yarar Sağlanması )

• ETKİN PİŞMANLIK ( Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması – 245/3. Md.sinde Düzenlenen Suça Uygulanamayacağı )

5237/m.43, 168, 245/3

ÖZET : Katılan işyerine muhtelif günlerde gelen ve iddianamede adları yazılı kart sahiplerinin aldıkları akaryakıtın bedelini ödemeleri aşamasında verdikleri “farklı” bankalarca üretilmiş gerçek kredi kartlarının “kopyalama cihazından” geçirilerek kopyalanıp bilahare çeşitli tarihlerde nakit çekim işlemlerinde kullanılarak haksız yarar sağlanmasından ibaret somut olayda; suç mağdurunun banka ve/veya kredi kartını üreten “banka” olacağı aynı bankaya ait kopyalanmış kartın manyetik şerit numaralarının farklı olması durumunda da “zincirleme suç” hükmünün değerlendirilmesi gerekeceği nazara alınmalıdır.

5560 sayılı Yasa’nın 11. maddesiyle eklenen TCK.’nun 245/5. fıkrası uyarınca; TCK.’nun 168. maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık hükmünün 245/3. maddesinde düzenlenen suça uygulanamayacağı gözetilmelidir.

DAVA : Dosya incelendi. Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanıklar müdafilerinin suçun unsurlarının oluşmadığına, eksik soruşturma-inceleme yapıldığına, mahkumiyete yeter delil bulunmadığına yönelen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

1- Katılan U… Petrol Ürünleri Pazarlama Ltd. Şti. unvanlı işyerine muhtelif günlerde gelen ve 06.03.2009 tarihli iddianamede adları yazılı kart sahiplerinin aldıkları akaryakıtın bedelini ödemeleri aşamasında verdikleri “farklı” bankalarca üretilmiş gerçek kredi kartlarının “kopyalama cihazından” geçirilerek kopyalanıp bilahare çeşitli tarihlerde nakit çekim işlemlerinde kullanılarak haksız yarar sağlanmasından ibaret somut olayda; suç mağdurunun banka ve/veya kredi kartını üreten “banka” olacağı aynı bankaya ait kopyalanmış kartın manyetik şerit numaralarının farklı olması durumunda da “zincirleme suç” hükmünün değerlendirilmesi gerekeceği nazara alınmadan, sahih kartların hamilleri olan iddianamede adları yazılı gerçek kişiler mağdur kabul edilerek sanıklar hakkında yazılı şekilde hüküm tesisi,

2- Kabule göre de; 5560 sayılı Yasa’nın 11. maddesiyle eklenen TCK.’nun 245/5. fıkrası uyarınca; TCK.’nun 168. maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık hükmünün 245/3. maddesinde düzenlenen suça uygulanamayacağının gözetilmemesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı, sanıklar müdafiilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.’nun 321. maddesi uyarınca ( BOZULMASINA ), kazanılmış hakların saklı tutulmasına, 28.06.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.

yarx

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2011/821

K. 2011/1777

T. 31.3.2011

• KATILANIN SANIKTAN YARDIM TALEBİ İLE KATILANA AİT BANKA KARTINDAN ÇEKİLEN PARANIN ÇALINMASI ( Katılan Rızası İle Şifreyi Verdiğinden Eylemin Kredi Kartının Kötüye Kullanılması Olmadığı – Hırsızlık Suçunun Oluşacağı )

• KREDİ KARTININ KÖTÜYE KULLANILMASI ( Katılanın ATM’den Para Çekmesi Hususunda Sanıktan Yardım İstediği/Katılanın Sanığa Şifresini Verdiği Sanığın Çektiği Parayı Cebine Soktuğu – Suçun Oluşmayacağı/Eylemin Hırsızlık Olarak Değerlendirileceği )

• HIRSIZLIK ( Katılanın ATM’den Para Çekmesi Hususunda Sanıktan Yardım İstediği/Katılanın Sanığa Şifresini Verdiği Sanığın Çektiği Parayı Katılan Görmeden Cebine Soktuğu – Suçun Oluşacağı )

5237/m.141, 245

ÖZET : Suç tarihinde ATM’den para çekmek isteyen katılanın yardım isteği üzerine kartı alıp şifreyi öğrenen sanığın, katılanın huzurunda çekmiş olduğu parayı miktarını söylemeden ve cihazın para vermediğini ifade ederek el çabukluğuyla cebine koyup, başka bir ATM’den çekim yapılması gerektiğini söyleyerek kartı iade edip, birlikte bu mahale gidilirken aniden uzaklaştığının iddia ve kabul olunması karşısında, kartın sahibinin önceden var olan rızası ve izin verilen limitler dahilinde kullanılması nedeniyle kartın kötüye kullanıldığından söz edilemeyeceği, kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunun oluşmayacağı ancak, menkul mal niteliğinde olan katılana ait paranın el çabukluğuyla gizlenmesi suretiyle zilyedinin rızası dışında alıkonulması nedeniyle eylemin katılanın icra hareketlerinin sonuna kadar sanığın yanından ayrılmadığı cihetle hırsızlık suçunu oluşturduğu gözetilmelidir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma ve kovuşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanık ve müdafiinin suçun sabit olmadığına, cezadan indirim yapılması gerektiğine, tekerrür hükümlerinin uygulamasına yönelik ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

TCK’nun 245/1 madde ve fıkrasında; “Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.” hükmüne yer verilerek, suça konu kartın ele geçiriliş biçiminin önemi olmadığına ancak kart sahibi veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın kullanılması gerektiğine işaret olunmuştur. Bunun için rızanın sakatlanmamış olması gerektiği ve ayrıca belli bir miktar para çekilmek yada belirli bir alışveriş yapılmak üzere sahibinin rızası ile verilmiş kartın, bu yetki sınırları dışında kullanılması halinde de anılan suçun oluşacağı noktasında şüphe yoktur. Fakat kartın, sahibinin rızası ve izin verilen limitler dahilinde kullanılması halinde anılan madde kapsamında kartın kötüye kullanıldığından bahsetmek mümkün değildir.

Açıklamalar ışığında somut olay incelendiğinde; suç tarihinde ATM’den para çekmek isteyen katılanın yardım isteği üzerine kartı alıp şifreyi öğrenen sanığın, katılanın huzurunda çekmiş olduğu 440,00 TL. parayı miktarını söylemeden ve cihazın para vermediğini ifade ederek el çabukluğuyla cebine koyup, başka bir ATM’den çekim yapılması gerektiğini söyleyerek kartı iade edip, birlikte bu mahale gidilirken aniden uzaklaştığının iddia ve kabul olunması karşısında, kartın sahibinin önceden var olan rızası ve izin verilen limitler dahilinde kullanılması nedeniyle kartın kötüye kullanıldığından söz edilemeyeceği, başka bir ifadeyle suçun menfi unsurlarından olan “rızaya aykırılık” koşulu gerçekleşmediğinden 245/1 madde ve fıkrasında tanımlanan banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunun oluşmayacağı ancak, menkul mal niteliğinde olan katılana ait paranın el çabukluğuyla gizlenmesi suretiyle zilyedinin rızası dışında alıkonulması nedeniyle eylemin katılanın icra hareketlerinin sonuna kadar sanığın yanından ayrılmadığı cihetle hırsızlık suçunu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçundan mahkumiyetine hükmedilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanık ve müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ceza yönünden kazanılmış hakkın saklı tutulmasına, 31.03.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2011/450

K. 2011/1748

T. 30.3.2011

• SAHTE KREDİ KARTLARI İLE ALIŞVERİŞ YAPMAK ( Aynı Bankaya Ait Birden Fazla Sahte Kredi Kartının ya da Aynı Bankaya Ait Kartın Değişik Zamanlarda Birden Fazla Kullanılması Halinde Zincirleme Biçimde Ayrı Ayrı Suçların Oluşacağı )

• ZİNCİRLEME SUÇ ( Sahte Kredi Kartları İle Alışveriş Yapmak – Gerekli Araştırma Yapılmadan Her Bir Kartın Ayrı Eylem Kabul Edilemeyeceği )

• BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI ( Aynı Bankaya Ait Birden Fazla Sahte Kredi Kartının ya da Aynı Bankaya Ait Kartın Değişik Zamanlarda Birden Fazla Kullanılması Halinde Zincirleme Biçimde Ayrı Ayrı Suçların Oluşacağı )

5237/m.245

ÖZET : Sanığın, yabancı bankalara ait kredi kartlarının manyetik şeritleri kopyalanarak sahte olarak oluşturulmuş kredi kartlarını kabul etmek ve alış verişler yapmaktan ibaret eylemlerinde; kredi kartlarını çıkartan yabancı bankaların zarar görmesi sebebiyle mağdur olan yabancı banka sayısınca suçun oluşacağı, banka veya kredi kartlarının manyetik şeritlerinde yer alan ilk altı rakama ilgili katalogdan bakıldığında kartı çıkaran bankanın belirlenebileceği; sahte üretilen ve kullanılan kredi kartlarının manyetik şeritlerinde yapılan inceleme sonucu tespit edilecek bankalar sayısınca ve aynı bankaya ait birden fazla sahte kredi kartının ya da aynı bankaya ait kartın değişik zamanlarda birden fazla kullanılması halinde zincirleme biçimde ayrı ayrı suçların oluşacağı gözetilmeden, her bir kart ayrı eylem kabul edilerek karar verilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Sanıkta yakalanan ve kullanmak eylemlerine konu sahte kredi kartları üretmek eylemleri ile ilgili olarak T.C.K.nun 245/2. madde ve fıkrasından mahallinde kamu davası açılması mümkün görülmüştür.

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanık ve müdafiinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

1-)Sanığın, yabancı bankalara ait kredi kartlarının manyetik şeritleri kopyalanarak sahte olarak oluşturulmuş kredi kartlarını kabul etmek ve alış verişler yapmaktan ibaret eylemlerinde; kredi kartlarını çıkartan yabancı bankaların zarar görmesi sebebiyle mağdur olan yabancı banka sayısınca suçun oluşacağı, banka veya kredi kartlarının manyetik şeritlerinde yer alan ilk altı rakama ilgili katalogdan bakıldığında kartı çıkaran bankanın belirlenebileceği ve Bankalararası Kart Merkezi’nin 18.3.2010 tarihli yazında 5234 0030 6685 0638. 5486 2252 4903 3866 ve 6722 2065 0008 8234 numaraları kartların üretim algoritmasına uymayan geçersiz numaralar olup bir kredi kartına tekabül etmediklerinin belirtilmesi karşısında; sahte üretilen ve kullanılan kredi kartlarının manyetik şeritlerinde yapılan inceleme sonucu tespit edilecek bankalar sayısınca ve aynı bankaya ait birden fazla sahte kredi kartının ya da aynı bankaya ait kartın değişik zamanlarda birden fazla kullanılması halinde zincirleme biçimde ayrı ayrı suçların oluşacağı gözetilmeden, her bir kart ayrı eylem kabul edilerek yazılı şekilde eksik inceleme ile hüküm kurulması,

2-)Hükmolunan cezanın sonucu olarak 5237 Sayılı T.C.K.nun 53. maddesindeki hak yoksunluklarına hükmedilmemesi.

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanık ve müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümün bu sebeplerden dolayı 5320 Sayılı yasanın 8/1 maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı C.M.U.K. nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 30.3.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

One Response to “Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması”

  1. zeynep Says:

    merhaba avukat bey eşimde üstüne atılan bir iftira ile bu suçtan yargılandı.mahkemede işyeri sahibi mail order la kartları getirip çektiren bu değildi dedi. imza sonucuda eşime ait olmadıgı çıktığı halde hakim 2 yıl 2 ay hapis cezası verdi.aynı işyeri sahibi diğer kartlar içinde eşimin adını verdi hakim nasıl böyle karar verdi anlamadık. yargıtaya göndereceğiz davayı. nasıl sonuçlanır bilmiyoruz .hayatımız mahvoldu.ertelemedende denetimli serbestlik tende yararlanamıyomuyuz. ne olur yardımcı olun. bilgi verin


Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: