Askerî tesisleri tahrip ve düşman askerî hareketleri yararına anlaşma

Askerî tesisleri tahrip ve düşman askerî hareketleri yararına anlaşma

MADDE 307 – (1) Devletin silahlı kuvvetlerine ait olan veya hizmetine verilmiş bulunan kara, deniz ve hava ulaşım araçlarını, yolları, müesseseleri, depoları ve diğer askerî tesisleri, bunlar henüz tamamlanmamış bulunsalar bile, kısmen veya tamamen tahrip eden veya geçici bir süre için olsa bile kullanılmayacak hale getiren kişiye, altı yıldan oniki yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Suçun;

a) Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletin çıkarı için işlenmiş olması,

b) Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş kudret ve yeteneğini veya askerî hareketlerini tehlikeye koymuş olması,

Halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

(3) Tahrip veya kullanılamaz hale gelme, birinci fıkrada belirtilen bina, tesis veya eşyayı elinde bulunduran veya korumak ve gözetlemekle yükümlü olan kimsenin taksiri sonucunda meydana gelmiş veya bu nedenle suçun işlenmesi kolaylaşmış ise, bu kişi hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(4) Savaş zamanında Türkiye Devleti zararına olmak üzere, düşman askerî hareketlerini kolaylaştırmak veya Türkiye Devletinin askerî hareketlerine zarar vermek maksadıyla yabancıyla anlaşan veya anlaşma olmasa da aynı sonuçları meydana getirmeye yönelik fiilleri işleyen kişiye on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası verilir.

(5) Dördüncü fıkrada tanımlanan fiil sonucunda, düşman askerî hareketleri fiilen kolaylaşmış veya Türk Devletinin askerî hareketleri zarar görmüş ise faile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir.

(6) Dört ve beşinci fıkralarda yazılı suçları işleyen kimse ile anlaşan yabancıya da aynı ceza verilir.

(7) Yukarıdaki fıkralarda yazılı fiillerin Türkiye Devleti ile aralarında savaş için ittifak veya iştirak olan devlet zararına olarak Türkiye’de işlenmesi halinde de bu madde hükümleri uygulanır.

T.C.

YARGITAY

9. CEZA DAİRESİ

E. 2011/6378

K. 2011/8651

T. 6.7.2011

• PATLAYICI MADDE BULUNDURMA VE TAŞIMA ( Temadi Eden Suçlardan Olup Sanığın Patlayıcılarla Yakalandığı Tarihte Eylem Hukuki Kesintiye Uğrar ve Sanık Hakkında Tek Hüküm Kurulması Gerektiği )

• TEMADİ EDEN SUÇLAR ( Patlayıcı Madde Bulundurma ve Taşıma Suçu Temadi Eden Suçlardan Olup Sanığın Patlayıcılarla Yakalandığı Tarihte Eylem Hukuki Kesintiye Uğrar ve Sanık Hakkında Tek Hüküm Kurulması Gerektiği )

• GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Askeri Binalarda Zarar Meydana Gelmesi ve İki Askerin Yaralanması İle Sonuçlanan Olayda Hukuki Anlamda Bir Fiil İle Birden Fazla Farklı Suçun Oluşmasına Neden Olan Sanığın Daha Ağır Cezayı Gerektiren Kasten İnsan Öldürmeye Teşebbüs Suçundan Cezalandırılması Gerektiği )

• ASKERİ TESİSLERİ TAHRİP ETME ( Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması – İki Askerin Yaralanması İle Sonuçlanan Olayda Hukuki Anlamda Bir Fiil İle Birden Fazla Farklı Suçun Oluşmasına Neden Olan Sanığın Daha Ağır Cezayı Gerektiren Kasten İnsan Öldürmeye Teşebbüs Suçundan Cezalandırılması Gerektiği )

• KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( İki Askerin Yaralanması İle Sonuçlanan Olayda Hukuki Anlamda Bir Fiil İle Birden Fazla Farklı Suçun Oluşmasına Neden Olan Sanığın Daha Ağır Cezayı Gerektiren Kasten İnsan Öldürmeye Teşebbüs Suçundan Cezalandırılması Gerektiği )

5237/m.44, 80, 170, 174, 307

ÖZET : Patlayıcı madde bulundurma ve taşıma suçu temadi eden suçlardan olup, sanığın patlayıcılarla yakalandığı tarihte eylem hukuki kesintiye uğrar ve sanık hakkında tek hüküm kurulması gerekir. Sanığın da içinde bulunduğu grubun 12.05.2007 tarihinde ateş etmesi suretiyle genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi, askeri binalarda zarar meydana gelmesi ve iki askerin yaralanması ile sonuçlanan olayda; hukuki anlamda bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına neden olan sanığın TCK.’nun 44. maddesi hükmü gereği daha ağır cezayı gerektiren kasten insan öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılması gerektiği gözetilmelidir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : 5237 sayılı TCK.’nun 58/9. maddesi infaz rejimi ile ilgili olup, kazanılmış hak oluşturmayacağı da gözetilerek Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, kasten insan öldürme, kasten insan öldürmeye teşebbüs, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, patlayıcı madde bulundurma, 6136 sayılı Kanun’a aykırılık suçlarından mahkumiyetine karar verilen sanık hakkında anılan maddenin uygulanması konusunda her zaman karar verilmesi mümkün görülmüştür.

1- Sanık hakkında devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, kasten insan öldürme, kasten insan öldürmeye teşebbüs, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, patlayıcı madde bulundurma, 6136 sayılı Kanun’a aykırılık suçlarından kurulan hükümlere yönelik incelemede;

Yapılan yargılama sonunda toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın üyesi bulunduğu silahlı terör örgütünün, Devletin birliğini bozma ve ülke topraklarından bir kısmını Devlet idaresinden ayırma amacına yönelik olarak vahamet arz eden olayları gerçekleştirdiği, sanığın sübutu kabul olunan eylemlerinin amaç suçun işlenmesi doğrultusundaki örgütsel bağlılık ile ülke genelindeki organik bütünlüğüne göre, amacı gerçekleştirme tehlikesi yaratabilecek nitelikte olduğu belirlenip, kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde suçun vasfı tayin edilmiş, kasten insan öldürme ve öldürmeye teşebbüs, patlayıcı madde bulundurma, 6136 sayılı Kanun’a aykırılık, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarının sübutu kabul edilmiş, cezaları azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, incelenen dosya kapsamına göre verilen hükümlerde aşağıdaki husus dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Sanık hakkında maktul Osman’ı tasarlayarak ve canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme suçundan hüküm kurulurken uygulanan Kanun maddesinin TCK.’nun 82/1-a, b maddesi yerine TCK.’nun 81/1-a, b olarak yazılması,

Kanuna aykırı olup, hükmün bu nedenle ( BOZULMASINA ), bu hususun yeniden duruşma yapılmaksızın CMUK.’nun 322. maddesine göre düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hükmün 12. fıkrasının birinci bendindeki “81/1-a-b” ibaresinin çıkarılarak yerine “82/1-a-b” ibaresinin eklenmesi suretiyle diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ( DÜZELTİLEREK ONANMASINA ),

2- 14.09.2006 ve 09.09.2007 tarihli patlayıcı madde bulundurma, 12.05.2007 tarihli genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve askeri tesisleri tahrip etme suçlarından kurulan hükümlere yönelik temyize gelince;

a ) Patlayıcı madde bulundurma ve taşıma suçunun temadi eden suçlardan olması ve temadinin sanığın patlayıcılarla yakalandığı tarihte kesildiğinin anlaşılması karşısında patlayıcı madde bulundurma ve taşıma suçlarından dolayı tek bir hüküm kurulması ile yetinilmesi gerektiği gözetilmeden,

14.09.2006 ve 09.09.2007 tarihinde sanığın koyduğu iddia ve kabul edilen patlayıcılar nedeni ile de ceza tayin edilmesi,

b ) Sanığın da içinde bulunduğu grubun 12.05.2007 tarihinde ateş etmesi suretiyle genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi, askeri binalarda zarar meydana gelmesi ve iki askerin yaralanması ile sonuçlanan olayda hukuki anlamda bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına neden olan sanığın TCK.’nun 44. maddesi hükmü karşısında daha ağır cezayı gerektiren kasten insan öldürmeye teşebbüs suçundan sorumlu tutulması ile yetinilmesi gerektiği gözetilmeden ayrıca TCK.’nun 170/1 ve 307/1. maddeleri uyarınca da ceza-landırılmasına karar verilmesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı; sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden dolayı ( BOZULMASINA ), 06.07.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

T.C.

YARGITAY

10. CEZA DAİRESİ

E. 2006/3932

K. 2007/409

T. 23.1.2007

• UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ ( Sanığa Yazılan “Merhaba Beşir Çok Sağol Sigara Gönderdiğin İçin Ama Buna İhtiyacımız Yok Varsa Öbüründen Olsa Seviniriz” Şeklindeki İfadelerinin Tek Başına Suçun Kabulü İçin Yeterli Olmadığı )

• KULLANMAK AMACIYLA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK ( Sanığa Yazılan “Merhaba Beşir Çok Sağol Sigara Gönderdiğin İçin Ama Buna İhtiyacımız Yok Varsa Öbüründen Olsa Seviniriz” Şeklindeki İfadelerinin Suçu Oluşturduğu )

• SANIĞA YAZILAN YAZIDAKİ İFADELER ( Sanığa Yazılan “Merhaba Beşir Çok Sağol Sigara Gönderdiğin İçin Ama Buna İhtiyacımız Yok Varsa Öbüründen Olsa Seviniriz” Şeklindeki İfadelerinin Kullanmak Amacıyla Uyuşturucu Madde Bulundurmak Suçunu Oluşturduğu )

5237/m.307

ÖZET : Cezaevinde yapılan arama neticesinde üzerinde 4.4 gr esrar ele geçirilen sanığın, kendisine hitaben yazılan “Merhaba Beşir, çok sağol sigara gönderdiğin için, ama buna ihtiyacımız yok, varsa öbüründen olsa seviniriz” şeklindeki ifadelerin yer aldığı yazının tek basına sanığın uyuşturucu madde ticareti yaptığının kabulü için yeterli olamayacağı, bu halde eyleminin kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak suçunu oluşturacağı gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması, bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sanık Beşir E. hakkında Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonunda, 29.12.2005 tarih ve 2005/66 esas, 2005/378 karar sayı ile mahkumiyet kararı verildiği; hükmün sanık müdafii tarafından temyiz edildiği; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca hükmün bozulması isteğiyle dava dosyasının tebliğname ekinde 21.03.2006 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı.

Dosya incelendi.

Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- Sanık hakkında cezaevinde uyuşturucu madde bulundurduğundan bahisle TCK.nun 307/a-1 maddesi gereğince açılan dava hakkında bir karar verilmemesi,

2- Cezaevinde yapılan arama neticesinde üzerinde 4.4 gr esrar ele geçirilen sanığın, kendisine hitaben yazılan “Merhaba Beşir, çok sağol sigara gönderdiğin için, ama buna ihtiyacımız yok, varsa öbüründen olsa seviniriz.” şeklindeki ifadelerin yer aldığı yazının tek basına sanığın uyuşturucu madde ticareti yaptığının kabulü için yeterli olamayacağı, bu halde eyleminin kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak suçunu oluşturacağı gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, hükmün istem gibi BOZULMASINA, 23.01.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: