5237 Sayılı TCK Madde 91 İçtihat

T.C.

DANIŞTAY

1. DAİRE

E. 2006/1270

K. 2007/101

T. 7.2.2007

• ORGAN VE DOKU NAKLİ ( Ölünün Gözlerini İzinsiz Olarak Almak/İlgilinin Sağlığında Aksine Vasiyet Veya Beyanının Olmaması Halinde Korneasının Alınmasının Suç Teşkil Etmediği – Lüzum-u Muhakeme Kararı Verilmesi )

• ÖLÜDEN GÖZÜN TAMAMININ İZİNSİZ OLARAK ALINMASI ( Lüzum-u Muhakeme Kararı Verilmesi – İlgilinin Sağlığında Aksine Vasiyet Veya Beyanının Olmaması Halinde Korneasının Alınmasının Suç Teşkil Etmediği )

• KORNEA ALINMASI ( Ölenin Sağlığında Aksine Vasiyet Veya Beyanının Olmaması Halinde Suç Teşkil Etmediği – Gözlerin Tamamının İzinsiz Olarak Alınmasının Lüzum-u Muhakemeyi Gerektirmesi )

2238/m.14, 15

5237/m. 91

ÖZET : 2238 Sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinde gözün sadece korneasının alınmasının, izne tabi olmadığı belirtilmesine rağmen, ölüden gözün tamamının izinsiz olarak alındığı konusunda yeterli şüphenin oluştuğu, şüphelillerin üstlerine atılı suçu işlediklerini doğrulayacak ve haklarında kamu davasının açılmasını gerektirecek nitelikte kanıtın dosyada mevcut olduğu anlaşıldığından, men-i muhakeme kararının bozulmasına, şüphelinin lüzum-u muhakemelerine ve eylemlerine uyan türk ceza kanunu’nun 91 inci maddesi ve 2238 Sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun’un 15 inci maddesi gereğince yargılanmaları gerekir.

Şüpheliler : 1- …- … Üniversitesi … Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi 2- …- ” ” ” ” ” ” 3- …- ” ” ” ” ” Teknisyeni 4- …- ” ” ” ” ” ” 5- …- ” ” ” ” ” ”

Suç : Şikayetçi …’un vefat eden kızının gözlerini izinsiz olarak almak.

Suç Tarihi : 24.5.2005.

İncelenen Karar : … Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun 3.11.2006 günlü ve 49 sayılı men-i muhakeme kararı.

Karara İtiraz Eden : Şikayetçi Vekili Av. …

İnceleme Nedeni : Yasa gereği kendiliğinden ve itiraz üzerine … Üniversitesi Rektörlüğünden 21.12.2006 günlü ve 61137 sayılı yazısıyla gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen Kurul kararı, Tetkik Hakimi Hamza Eyidemir’in açıklamaları dinlendikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü:

KARAR : 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanununun 14 üncü maddesinde bir kimse sağlığında vücudunun tamamını veya organ ve dokularını, teşhis, tedavi ve bilimsel amaçlar için bıraktığını resmi veya yazılı bir vasiyetle belirtmemiş veya bu konudaki isteğini iki tanık huzurunda açıklamamış ise sırasıyla ölüm anında yanında bulunan eşi, ana veya babası veya kardeşlerinden birisinin bunlar yoksa yanında bulunan herhangi bir yakınının muvafakatiyle ölüden organ veya doku alınabileceği, aksine bir vasiyet veya beyan yoksa, kornea gibi ceset üzerinde bir değişiklik yapmayan dokuların alınabileceği, ölü, sağlığında kendisinden ölümünden sonra organ veya doku alınmasına karşı olduğunu belirtmişse organ ve doku alınamayacağı hükmü yeralmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, şikayetçinin kızı olan …’un rahatsızlanması üzerine 24.5.2006 tarihinde … Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldüğü, 24.5.2006 tarihinde kalp yetmezliği nedeniyle vefat ettiği, hastane morguna getirilen cenazenin … Göz Bankası Teknisyeni … tarafından sadece kornealarının alındığı, diğer teknisyenler … ve … tarafından korneaların değerlendirilmesi yapılıp kayıtları tutulduktan sonra Göz Hastalıkları Ameliyathanesinde kullanılmak üzere ameliyathaneye götürüldüğü, Öğretim Üyeleri … ile … tarafından 30.5.2005 tarihinde korneaların iki ayrı hastaya nakledildiği olayda, ölen hastanın gözlerinin değil sadece kornea tabakalarının alınmış bulunması, ilgilinin sağlığında aksine bir vasiyet veya beyanının olmaması ve kornea dokusunun yetkili kişilerce usulüne uygun biçimde alınmasının mevzuat karşısında suç teşkil etmediği, belirtilerek şüpheliler hakkında men-i muhakeme kararı verilmiş ise de, cenazenin defnedilmesi aşamasında gözlerinin tamamen alındığının farkedilmesi üzerine 25.5.2005 tarihli dilekçe ile Fatih Cumhuriyet Başsavcılığına müracat edildiği Fatih Cumhuriyet Başsavcılığının Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne yazdığı 25.5.2005 günlü 2005/13740 sayılı talimat üzerine polis memurlarınca Yeni Kozlu Mezarlığı Gasilhanesine gidilerek, cesedin sol göz kapağının kaldırıldığında sol gözün tamamen boş olduğunun, sağ göz kapağının ise dikili olduğunun 25.5.2005 tarihli tutanakla saptandığı, bu tutanakla ölünün gözünün alındığının tespit edildiği anlaşılmıştır. Yukarıdaki Kanun hükmü gereğince, gözün sadece korneasının alınmasının, izne tabi olmadığı belirtilmesine rağmen, 25.5.2005 tarihli tespit tutanağına göre cesedin sol gözünün tamamının alındığı, sağ gözünün kapağının ise dikili olduğunun saptandığı, nöbetçi teknisyen …’ın ise soruşturmacıya verdiği ifadede ölü …’un sadece her iki göz kornea dokularının alındığını, ne sağ ne de sol göz kapaklarına dikiş koymadığını beyan ettiği, bu ifade ile sağ göz kapağının dikili olduğu yolundaki polis tespit tutanağı arasında çelişki bulunduğu, ayrıca 30.5.2005 tarihinde 05/950 ve 05/981 protokol nolu ameliyatlarla … ve Fatma Çarçabuk adlı hastalara uygulanan operasyonların niteliğinin ve kapsamının bu hastaların dosyalarındaki tüm tıbbi verilerin ve kanıtların takdirinin ceza yargısına ait bulunduğu, bu durumda, yukarıda sözü edilen Kanun hükmüne aykırı olarak ölüden gözün tamamının izisiz olarak alındığı konusunda yeterli şüphenin oluştuğu, şüphelilerin üstlerine atılı suçu işlediklerini doğrulayacak ve haklarında kamu davasının açılmasını gerektirecek nitelikte kanıtın dosyada mevcut olduğu anlaşıldığından,

SONUÇ : … Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Yetkili Kurulun 3.11.2006 günlü ve 49 sayılı men-i muhakeme kararının bozulmasına, şüphelilerin lüzum-u muhakemelerine ve eylemlerine uyan Türk Ceza Kanununun 91 inci maddesi ve 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanunun 15 inci maddesi gereğince yargılanmalarına, yargılamanın İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yapılmasına, dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, kararın bir örneğinin … Üniversitesi Rektörlüğü ile şikayetçi vekiline gönderilmesine 7.2.2007 gününde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY :

Dosyanın incelenmesinden, şikayetçinin kızı olan …’un rahatsızlanması üzerine 24.5.2006 tarihinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldüğü, 24.5.2006 tarihinde kalp yetmezliği nedeniyle vefat ettiği, 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanununun 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, aksine bir vasiyet veya beyan yoksa, kornea gibi ceset üzerinde bir değişiklik yapmayan dokuların alınabileceği hükmü uyarınca hastane morguna getirilen cenazenin Cerrahpaşa Göz Bankası Teknisyeni … tarafından kornealarının alındığı, diğer teknisyenler … ve … tarafından korneaların değerlendirmesi yapılıp kayıtları tutulduktan sonra Göz Hastalıkları Ameliyathanesinde kullanılmak üzere ameliyathaneye götürüldüğü, korneaların Öğretim Üyeleri … ile … tarafından 30.5.2005 tarihinde iki ayrı hastaya nakledildiği, Cenazenin defnedilmesi aşamasında gözlerinin tamamen alındığının fark edilmesi üzerine 25.5.2005 tarihli dilekçe ile Fatih Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan müracaat üzerine verilen talimatla Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü polis memurlarınca, Cesedin sol göz kapağı kaldırıldığında gözün tamamen boş olduğu, sağ göz kapağının ise dikili olduğu şeklinde tıbbi bilgiye sahip olmayan kişilerce tutulan tutanağa istinaden gözün tamamının alındığının söylenmesininde mümkün olmadığı, bu durumda, şüphelilerin üsterine atılı suçu işlediklerini doğrulayacak ve haklarında kamu davasının açılmasını gerektirecek yeterli kanıtın dosyada mevcut olmadığı anlaşıldığından, men-i muhakeme kararının onanması gerektiği düşüncesiyle aksi yöndeki çoğunluk kararına karşıyız.

danx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: