5237 Sayılı TCK Madde 88 İçtihat

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2010/11

K. 2010/3585

T. 10.2.2010

• ESKİ HALE GETİRME ( Talebinde Bulunarak Kanun Yoluna Başvurması Durumunda Hukuksal Sürecin Tamamlanması Gerektiği )

• KANUN YOLUNA BAŞVURMA ( Sanığın Başvuru Yapılacak Merci İle Başvuru Şekli ve Süresi Konusunda Bilgilendirilmesi ve Eski Hale Getirme Talebinde Bulunarak Kanun Yoluna Başvurması Durumunda Hukuksal Sürecin Tamamlanması Gerektiği )

• KANUN YARARINA BOZMA KURUMU ( Kesin Olan ya da Temyiz Edilmeden Kesinleşen Hükümlere Karşı Başvurulan Olağanüstü Bir Kanun Yolu Olduğu – Henüz Kesinleşmeyen Kararın Kanun Yararına Bozulamayacağı )

765/m.51, 456

5237/m.29, 88

5271/m.34, 40, 232, 309

ÖZET : Sanığın başvuru yapılacak merci ile başvuru şekli ve süresi konusunda bilgilendirilmesi ve eski hale getirme talebinde bulunarak kanun yoluna başvurması durumunda hukuksal sürecin tamamlanması gerekmektedir.

5271 S. CMK’nun 309. maddesinde düzenlenen kanun yararına bozma kurumu, kesin olan ya da temyiz edilmeden kesinleşen hükümlere karşı başvurulan olağanüstü bir kanun yoludur. Henüz kesinleşmeyen kararın kanun yararına bozulması olanaksızdır. Kanun yolu mercii, süresi ve başvuru şekli gösterilmeyen hükmün kesinleştiğinden söz edilemez.

DAVA : Müessir fiil suçundan sanığın, 765 s. Türk Ceza Kanunu’nun 456/4, 51/1. maddeleri uyarınca 2 ay hapis ve 450 yeni Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına dair Kocaeli 5. Asliye Ceza Mahkemesinin 03.12.2008 günlü ve 2007/561 esas, 2008/618 s. karar aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığınca verilen 14.12.2009 tarih ve 2009/14332-70452 s. yasa yararına bozma talebine dayanılarak dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 28.12.2009 tarih ve 2009/289751 s. tebliğnamesiyle dairemize gönderilmekle okundu.

Kanun yararına bozma isteyen tebliğnamede;

Dosya kapsamına göre, sanığın yokluğunda verilen kararda yasa yoluna başvuru süresi ve başvuru usulü gösterilmemiş ve bu hususların gösterildiği meşruhatlı davetiye de gönderilmemiş ise de, cezasının infazına başlanan sanığın hakkında verilen hükmü öğrendiği ve yasa yoluna başvuruda bulunmaması nedeniyle kararın kesinleştiği nazara alınarak yapılan incelemede.

Sanığın eylemini yaptırıma bağlayan 765 s. Türk Ceza Kanunu’nun 456/4. maddesinde hapis ve adli para cezasının seçenek yaptırım olarak öngörüldüğü, mahkemece bu yaptırımlardan birinin uygulanması gerektiği gözetilmeden her iki yaptırımın uygulanmasında isabet görülmediğinden 5271 S. CMK.nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu yasa yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunmuştur. Gereği düşünüldü:

KARAR : 5271 s. Kanunun 34/2. maddesinde; “Kararlarda, başvurulabilecek yasa yolu, süresi, mercii ve şekilleri belirtilir.”, 232/6. maddesinde; “Hüküm fıkrasında, yasa yollarına başvurma olanağının bulunup bulunmadığının, başvuru olanağı varsa süresi ve merciinin tereddüde yer vermeyecek biçimde açıkça gösterilmesi gerekir.” biçiminde emredici düzenlemeler bulunmaktadır. Gerek yüze karşı, gerekse yoklukta verilen hüküm ve kararlarda, başvurulacak kanun yolunun, süresinin, başvuru yapılacak merci ile başvuru şeklinin belirtilmesi zorunludur.

5271 s. kanunun 40. maddesinin 1. fıkrasında, kusuru olmaksızın bir süreyi geçirmiş olan kişinin, eski hale getirme isteminde bulunabileceği, 2. fıkrasında ise, kanun yoluna başvuru hakkının kendisine bildirilmemesi halinde, kişinin kusursuz sayılacağı hususlarının düzenlenmesi karşısında, kanun yolu, mercii, süre ve şekilden birinin veya birkaçının hiç gösterilmemesi veya yanlış gösterilmesi halinde, 5271 s. Kanunun 40. maddesindeki düzenleme uyarınca eski hale getirme nedeninin varlığı kabul edilmelidir.

Kocaeli 5. Asliye Ceza Mahkemesinin incelemeye konu 03.12.2008 günlü kararında, sanıkların yokluğunda verilen hükmün temyizi kabil olduğu belirtilmiş, kanun yolu mercii ve süresi gösterilmemiştir. Sanığın başvuru yapılacak merci ile başvuru şekli ve süresi konusunda bilgilendirilmesi ve eski hale getirme talebinde bulunarak kanun yoluna başvurması durumunda hukuksal sürecin tamamlanması gerekmektedir.

5271 S. CMK’nun 309. maddesinde düzenlenen kanun yararına bozma kurumu, kesin olan ya da temyiz edilmeden kesinleşen hükümlere karşı başvurulan olağanüstü bir kanun yoludur. Henüz kesinleşmeyen kararın kanun yararına bozulması olanaksızdır. Kanun yolu mercii, süresi ve başvuru şekli gösterilmeyen hükmün kesinleştiğinden söz edilemez.

SONUÇ : Bu itibarla, sanığa başvuracağı kanun yolu, süresi, mercii, usulüne uygun biçimde açıklanarak gerekçeli karar yeniden tebliğ edilip, kararın usulüne uygun biçimde kesinleşmesi sağlandıktan sonra yasa yararına bozma isteminde bulunulması mümkün bulunmakla, Kocaeli 5.Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 03.12.2008 tarih ve 2007/561, 2008/618 s. kesinleşmemiş karara yönelik yasa yararına bozma isteminin REDDİNE, 10.02.2010 günü oybirliği ile karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: