5237 Sayılı TCK Madde 129 İçtihat

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2011/24905

K. 2011/38654

T. 15.11.2011

• HAKARET ( 5237 Sayalı TCK’nu Düzenlemesinde Suçun Haksız Fiile Karşı Tepki Olarak İşlenmesi Halinde Verilecek Cezanın İndirilebileceği Gibi Ceza Vermekten Vazgeçilebileceği – Hakeret Suçu Hakkında 5237 Sayılı TCK Düzenlemesinin 765 Sayılı TCK’na Göre Daha Lehe Olduğu )

• SORUŞTURMASI VE KOVUŞTURMASI ŞİKAYETE BAĞLI SUÇ ( Hakaret Suçunun Soruşturması ve Kovuşturmasının Şikayete Bağlı Olduğu – Uzlaştırma İşlemi Yapılmadan Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )

• UZLAŞTIRMA ( Soruşturması ve Kovuşturması Şikayete Bağlı Suçlarda Uzlaştırma İşlemi Yapılması Gereği – Hakaret Suçu Suçunun Soruşturması ve Kovuşturmasının Şikayete Bağlı Olduğu Halde Uzlaştırma İşlemi Yapılmadan Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )

5237/m. 129

765/m. 485/2

5271/m. 253, 254

ÖZET : Hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Yokluğunda karar verilip. 29.1.2007 tarihinde tebliğ edilen hükmü 7.2.2007 günü temyiz eden katılan-sanık G. V.’nin, 1412 Sayılı C.M.U.K.nun 310 maddesi uyarınca yasal süresinde olmayan temyiz isteğinin aynı kanunun 317. maddesi gereğince reddine,

O yer Cumhuriyet Savcısının ve katılan vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesi neticesinde, Dosya içeriğine göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- ) 5237 Sayılı T.C.K.nun 129/1. maddesinde; hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir düzenlemesi karşısında hükmün sonuçları itibariyle 5237 Sayılı T.C.K.nun 129/1 maddesinin 765 Sayılı T.C.K.’nun 485/2. maddesine göre daha lehe bir düzenleme olduğu gözetilmeden ve suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 Sayılı T.C.K.nu ile sonradan yürürlüğe giren 5237 Sayılı Kanunun ilgili hükümleri karşılaştırılmadan sanık Gülnur vayni hakkında hakaret suçundan tayin olunan cezanın 765 Sayılı T.C.K.nun 485/2. maddesi gereğince ıskatına karar verilmesi,

2- )Kabule göre de;

a- ) Sanık Gülnur vayni’ye atılı hakaret suçu soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlardan olduğu halde, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 253 ve 254. maddeleri uyarınca uzlaştırma işlemleri yapılmadan eksik kovuşturmayla yazılı şekilde hüküm kurulması,

b- ) Hükümden sonra 8.2.2008 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5728 Sayılı Kanunun 562. maddesiyle değişik 5271 Sayılı C.M.K.nun 231. maddesi uyarınca ve bu maddenin 6. fıkrasına 25.7.2010 tarihinde yürürlüğe giren 6008 Sayılı Kanunun 7. maddesiyle eklenen cümle de gözetilerek; hükmolunan cezanın tür ve süresine göre hükmün açıklanmasının geri bırakılıp bırakılmayacağı hususunun değerlendirilmemesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, katılan vekili ve O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 15.11.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: