5237 Sayılı TCK Madde 115 İçtihat

T.C.

YARGITAY

6. CEZA DAİRESİ

E. 2007/9414

K. 2011/35534

T. 18.7.2011

• HIRSIZLIK ( Sanığın Görevlileri Gördüğü Anda Belinden Silah Çıkardığı/Etkisiz Hale Getirmek İçin Zor Kullandığı – Eylemin Yağma Suçunu Oluşturup Oluşturmadığına İlişkin Kanıtları Takdir ve Tartışmanın Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )

• YAĞMA ( Sanığın Çalma Eylemde Görevlileri Gördüğü Anda Belinden Silah Çıkardığı/Etkisiz Hale Getirmek İçin Zor Kullandığı – Eylemin Yağma Suçunu Oluşturup Oluşturmadığına İlişkin Kanıtları Takdir ve Tartışmanın Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )

• EK SAVUNMA HAKKI ( Hırsızlık/İddianamede Sanık Hakkında 765 S.K. Md. 523’ün Uygulanmasının Talep Edildiği – Ek Savunma Hakkı Verilmeden Hüküm Kurulamayacağı )

• KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ ( Hırsızlık – Sanığın Eyleminin Konut Dokunulmazlığını Bozma ve Mala Zarar Verme Suçlarını da Oluşturduğu )

• MALA ZARAR VERME ( Hırsızlık – Sanığın Eyleminin Konut Dokunulmazlığını Bozma ve Mala Zarar Verme Suçlarını da Oluşturduğu )

• HIRSIZLIK MÜRACAAT VE GÖRGÜ TESPİT TUTANAĞI ( Dosyada Onaysız Fotokopilerinin Bulunmasının Hukuka Aykırı Olacağı )

5237/m.115, 142, 151

765/m.523

5271/m.226

ÖZET : Hırsızlık suçunda, sanığın görevlileri gördüğü anda belinden silah çıkartarak kaçmaya çalıştığı, etkisiz hale getirmek için zor kullanıldığı dikkate alındığında eylemin yağma suçunu oluşturup oluşturmadığına ilişkin kanıtları takdir ve tartışmanın Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilmelidir.

Sanığın diğer yakınana karşı olan eyleminde; 765 Sayılı T.C.K.nun 523/1. maddesinin uygulanması iddianamede istenmiş bulunduğu halde ek savunma hakkı verilmeden hüküm kurulması hukuka aykırıdır.

Eylemin 5237 Sayılı T.C.K.da hırsızlığın yanı sıra aynı yasanın konut dokunulmazlığını bozma ve mala zarar verme suçlarını da oluşturduğunun gözetilmelidir.

Dosya arasında bulunan hırsızlık müracaat ve görgü tespit tutanağının onaysız fotokopi niteliğinde olması hukuka aykırıdır.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : I-) Sanık hakkında yakınan Ç. K.’ya yönelik hırsızlık suçundan kurulan hükümün incelenmesinde;

30.4.2004 tarihli yakalama tutanağına göre 101 numaralı bina önünde elinde beyaz torba bulunan bir kişi ile karşılaşıldığı, sanığın görevlileri gördüğü anda belinden silah çıkartarak kaçmaya çalıştığı, etkisiz hale getirmek için zor kullanıldığı, silahının şarjörünün yere düştüğü, sanığın silahını yaya devriye üzerine doğrultarak kaçmaya devam ettiği, daha sonra yakalandığı, üst aramasında elinde taşıdığı beyaz torbada iki adet altın gerdanlık, iki adet altın bilezik, altı adet çeyrek altın, bir çift altın küpe bir adet altın nazarlık ve diğer bir kısım eşyaların çıktığının anlaşılması karşısında eylemin yağma suçunu oluşturup oluşturmadığına ilişkin kanıtları takdir ve tartışmanın üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekirken duruşmaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması,

II- Sanık hakkında yakınan M. D.’ye yönelik hırsızlık suçundan kurulan hükümün incelenmesinde;

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimin takdirine göre, suçların sanık tarafından işlendiğini kabul ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

5252 Sayılı Kanunun 9/3. maddesi uyarınca sanık yararına olan hükümün önceki ve sonraki kanunların ilgili bütün hükümlerinin olaya uygulanarak ortaya çıkan sonuçların birbiriyle karşılaştırılması suretiyle bulunacağı, 5237 Sayılı Kanun hükümleri uyarınca uygulanan yasa maddeleri ve ceza sürelerinin denetime olanak sağlanması bakımından karar yerinde gösterilmesi gerektiğinin gözetilmemesi;

1-) Sanığın eylemine uyan 765 Sayılı T.C.K.nın 493/1, 522/1 ( sanığın adli sicil kaydında yer alan mahkumiyet kararlarının kesinleşme ve infaz durumlarını gösterir örnekleri denetime olanak sağlayacak şekilde getirtilerek ve sonucuna göre sanık hakkında 765 Sayılı T.C.K.nın 81. maddesi gereğince tekerrür hükümlerine göre değerlendirme yapılarak ), maddelerine göre, 1.6.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 Sayılı T.C.K.nın aynı suça uyan 142/1-b, 53, 116/1, 53, 151/1, 53. maddelerinde öngörülen özgürlüğü bağlayıcı cezanın türü, alt ve üst sınırları bakımından ve konut dokunulmazlığını bozma ve mala zarar verme suçlarında 5560 Sayılı Yasayla değişik 5271 Sayılı C.M.K.nun 253-254. maddelerinde düzenlenen uzlaşma hükümleri bakımından anılan Yasanın 7/2, 5252 Sayılı Kanunun 9/3. maddeleri ışığında sanık yararına yasanın uygulamaya göre belirlenmesinde zorunluluk bulunması,

2-) Sanık hakkında yakınan M. D.’ye yönelik eyleminden dolayı 765 Sayılı T.C.K.nun 523/1. maddesinin uygulanması iddianamede istenmiş bulunduğu halde yararlandırmama yönünden C.M.K.nun 226. maddesi gereğince ek savunma hakkı verilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,

III- Sanık hakkında yakınan M. M.’na yönelik hırsızlık suçundan kurulan hükümün incelenmesinde;

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimin takdirine göre, suçların sanık tarafından işlendiğini kabul ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1-)Eylemin 5237 Sayılı T.C.K.da hırsızlığın yanı sıra aynı Yasanın 116/1. maddesindeki konut dokunulmazlığını bozma ve 151/1. maddesindeki mala zarar verme suçlarını da oluşturduğunun gözetilmemesi,

2-) Kasten işlemiş olduğu suçtan, hapis cezasıyla mahkumiyetinin yasal sonucu olarak sanığın, 5237 Sayılı T.C.K.nın 53/1. maddesinin ( a ), ( b ), ( c ), ( d ), ( e )” bendinde yazılı haklardan aynı maddenin 2. fıkrası uyarınca cezanın infazı tamamlanıncaya kadar, kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından ise anılan maddenin 3. fıkrası uyarınca mahkum oldukları hapis cezasından koşullu salıverilinceye kadar yoksun bırakılmasına karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

IV- Sanık hakkında yakınanlar F. A., K. K.yönelik hırsızlık suçlarından kurulan hükümlerin incelenmesinde;

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimin takdirine göre, suçların sanık tarafından işlendiğini kabul ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1-) Sanığın yakınan F. A.’a karşı hırsızlık suçundan eylemine uyan 765 Sayılı T.C.K.nın 493/1; yakınan K. K.karşı hırsızlık suçundan eylemine uyan 765 Sayılı T.C.K.nın 493/1. maddelerine göre, 1.6.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 Sayılı T.C.K.nın aynı suçlara uyan 142/1-b, 53, 116/1, 53, 151/1 53. maddelerinde öngörülen özgürlüğü bağlayıcı cezanın türü, alt ve üst sınırları bakımından ve konut dokunulmazlığını bozma ve mala zarar verme suçları açısından 5271 Sayılı C.M.K.nun 253-254 maddelerinde düzenlenen uzlaşma hükümleri de gözetilerek anılan Yasanın 7/2, 5252 Sayılı Kanunun 9/3. maddeleri ışığında sanık yararına olması ve 5237 Sayılı Kanun hükümleri uyarınca yeniden değerlendirme ve uygulama yapılmasında zorunluluk bulunması,

2-)Dosya arasında bulunan 24.3.2004 tarihli hırsızlık müracaat ve görgü tespit tutanağının onaysız fotokopi niteliğinde olması sebebiyle 5271 Sayılı C.M.K.nun 169. maddesine aykırı davranılması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık C. A. İ. savunmanının temyiz itirazı ile tebliğnamedeki düşünce bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin açıklanan sebeplerle BOZULMASINA, 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi aracılığı ile 1412 Sayılı C.M.U.K.nun 326. maddesi gereğince sanığın kazanılmış hakkının korunmasına, 18.7.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: