Yeni Çek Yasası (5941) Yorumlar Uygulamalar Kitabı Çıktı

kitap çekKarşılıksız çek suçu, Ortaçağ “kanonik hukukunun kalıntısı olup dünyada Türkiye’deki gibi bir karşılıksız çek suçu yoktur.

Hocaların hocası Prof. Dr. Hayri Domaniç karşılıksız çeke cezası için diyor ki;

İnsan ZALUMEN CEHULA yani İNSAN ÇOK ZALİM ve ÇOK CAHİLDİR (AHZAP Suresinin 72. Ayeti)

Karşılıksız çek suçu, Ortaçağ “kanonik hukukunun kalıntısı olup dünyada Türkiye’deki gibi bir karşılıksız çek suçu yoktur.

Detay:

Kitap 4 bölümden oluşmaktadır. DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ. Read the rest of this entry »

Konkordato Ön Projesinin Önemi

Konkordato Ön Projesinin Önemi

Konkordato taleplerinde konkordato ön projesi ve ön projede yer alan teklifin gerçekleşeceği hususunda “makul güvence veren denetim raporu ile dayanakları” raporu sunulması zorunlu evraklardır.

Cümleden de anlaşılacağı gibi “makul güvence veren denetim raporu” tamamen ön proje ile ilgilidir.

Konkordato ön projesi şirketin mevcut gerçeklerini esas alan açık, net, anlaşılır bir proje değilse “makul güvence veren denetim raporu” yazacak olan bağımsız denetçinin işi bir hayli zor olacaktır.

Bu konuda yetkili bağımsız denetçilerin şikayetçi olduğu bilinmektedir.

Aynı şekilde mahkeme başkanlarının da “makul güvence veren denetim raporu”dan zaman zaman şikayetçi olduğu ilgililer arasında sohbet konusu olmaktadır.

Konkordato ön projeleri çoğu kez konkordato talep eden şirketin gerçeğinden kopuk, kopyala yapıştır yöntemiyle oluşturulmaktadır. Ön projelerde konuyla doğrudan ilişkisi olmayan akademik kitap veya makalelerden alıntılar, ağdalı cümleler yer almaktadır. DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Read the rest of this entry »

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’nin Konkordato İle ilgili Bozma Kararı

T.C.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi

17. HUKUK DAİRESİ

E. 2019/872

K. 2019/1177

T. 31.5.2019

• KONKORDATO İSTEMİ ( Mahkemece Alınan Komiserler Heyeti Raporuna Karşı Beyan ve İtirazlarını Bildirmesi İçin Davacıya Süre Verilmesi Gerektiği/Davacının Savunma Hakkı Kısıtlanarak Davacıya Süre Verilmeden Davanın Esası Hakkında Karar Verilmesinin 6100 S.K. Md. 27 Hükmüne Aykırılık Teşkil Ettiği )

• SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Mahkemece Alınan Komiserler Heyeti Raporuna Karşı Beyan ve İtirazlarını Bildirmesi İçin Davacıya Süre Verilmesi Gerektiği Gözetilmeksizin Davanın Esası Hakkında Karar Verilmesinin 6100 S.K. Md. 27 Uyarınca İsabetsiz Olduğu )

• KONKORDATO TALEBİNE EKLENECEK BELGELER ( Davacının 2004 S.K. Md. 286 Uyarınca İbraz Etmesi Gereken Tüm Alacaklı ve Borçluları İle Vadeleri Birlikte Göstermesi Gereken Listelerin de Davacıya Süre Verilerek Temini Gerektiği )

• DAVANIN TEFRİKİ ( Gerçek Kişi Davacı Davacı Şirketin Ortak ve Yöneticisi Olup Müşterek Kefalet Durumlarının Söz Konusu Olduğu/Davaların Aynı Hukuki Nedenden Kaynaklanması Dava Sebeplerinin Kefili Bulundukları Kredi Borçlarının Benzer ve Aynı İlişkilerden Kaynaklanmış Olması Karşısında 6100 S.K. Md. 166/4 Uyarınca Davanın Davacı Gerçek Şahıs ve Asıl Dosyadaki Şirket Yönünden Birlikte Görülmesi Gerekirken Tefrikine Karar Verilerek Ayrı Esaslarda Yürütülmesinin Usul ve Yasaya Uygun Bulunmadığı )

• BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Mali Müşavir Bilirkişi Tarafından Şirket Kayıtları Esas Alınarak Düzenlenen Raporun İflas Kararı Verilmesi Açısından Yeterli Olmadığı/Mahkemece Sektör Bilirkişisi Değerlendirme Uzmanı Makine Mühendisi Mali Müşavir veya Bağımsız Kamu Denetçisinden Oluşan Heyetten Rapor Alınarak Sonucuna Göre Borca Batık Olup Olmadığının İflasın Açılması Gerekip Gerekmediğinin Tespiti Gerektiği )

2004/m.286/1 ( b ),287,291,292,297/2

6100/m.27,166/4

ÖZET : Dava, konkordato istemine ilişkindir.

İlk derece mahkemesince konkordato talebinin reddine ve davacı şirketin iflasına karar verilmiştir.

Mahkemece, davacı tarafa konkordato komiseri nihai raporu tebliğ edilip, rapora karşı beyan ve itirazda bulunma hakkı verilmeyerek davacı tarafın savunma hakkı kısıtlanmıştır. Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: