KONKORDATO Sürecinde Geçici Ve Kesin Mühletin Sözleşmelere Etkisi

Konkordato geçici ve kesin mühletin, banka kredi sözleşmeleri, ham madde tedarik, enerji tedarik, bayilik, franchising, satış, distribütörlük, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, mühendislik, müşavirlik, taşeronluk sözleşmeleri vs. gibi sözleşmelere etkisi.

Bu çalışmanın amacı konkordatoyu reel sektör açısından ele almak ve sözleşmeler yönünden konkordato süreci ile ilgili sorulara cevap aramaktır. Bilindiği gibi yeni konkordato hukukunun 6 ay gibi kısaca bir geçmişi var. Konkordato talep eden firmaların çoğu henüz daha geçici mühlet içerisindedir, kesin mühlet sürecine giren çok az firma bulunmaktadır.

Öncelikle söyleyelim İİK 288/1 inci madde uyarınca “Geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğurur.” 

Konkordato sürecinde geçici ve kesin mühletin sözleşmelere etkisi İİK/294, 295, 296 ve 297 inci maddelerle düzenlenmiştir.

Sözleşmeler açısından geçici ve kesin mühleti, borçlu, sözleşmenin karşı yanı ve sözleşme ile ilgili 3’üncü şahıslar açısından ele alacağız.

Konumuza sorularla devam edelim. Devamı İçin Tıklayınız.

Konkordato başvurusu nedeniyle sözleşmenin diğer tarafı sözleşmeyi feshedebilir mi?

Konkordato sürecinin sözleşmelere etkisi İİK 296 madde ile düzenlenmiştir.

Madde Metni

 (Değişik madde ve başlığı: 7101 – 28.2.2018 / m.24) Sözleşmenin karşı tarafının konkordato projesinden etkilenip etkilenmediğine bakılmaksızın, borçlunun taraf olduğu ve işletmesinin faaliyetinin devamı için önem arz eden sözleşmelerde yer alıp da borçlunun konkordato talebinde bulunmasının sözleşmeye aykırılık teşkil edeceğine, haklı fesih sebebi sayılacağına yahut borcu muaccel hâle getireceğine ilişkin hükümler, borçlunun konkordato yoluna başvurması durumunda uygulanmaz. Sözleşmede bu yönde bir hüküm bulunmasa dahi sözleşme, borçlunun konkordatoya başvurduğu gerekçesiyle sona erdirilemez.

Borçlu, tarafı olduğu ve konkordatonun amacına ulaşmasını engelleyen sürekli borç ilişkilerini, komiserin uygun görüşü ve mahkemenin onayıyla herhangi bir zamanda sona erecek şekilde feshedebilir. Bu çerçevede ödenmesi gereken tazminat, konkordato projesine tabi olur. Hizmet sözleşmelerinin feshine ilişkin özel hükümler saklıdır.

Maddenin lafzından anlaşılacağı üzere sözleşmenin karşı yanının konkordato sürecinden etkilenip etkilenmediğine bakılmaksızın borçlunun konkordato talebinde bulunması halinde;

*Konkordato talebinin sözleşmenin ihlali olduğu,

*Haklı fesih sebebi sayılacağı,

*Borcu muaccel hale geleceğine ilişkin sözleşmeye konulacak hükümler borçlunun konkordato yoluna başvurması halinde uygulanmaz.

Sözleşmede bu yönde bir hüküm bulunmasa dahi sözleşme, borçlunun konkordatoya başvurduğu gerekçesiyle sona erdirilemez.

Kanun koyucu 296’ıncı madde ile konkordato sürecinde sözleşmelerin geçersiz sayılmasının önüne geçmeyi amaçlamıştır.

Neden?

Konkordato sürecindeki firmaların iyileşmesinin, düze çıkmasının önünü açmak için.

Yine konkordatonun amacına ulaşmasına engel teşkil eden sürekli borç ilişkileri “komiserin uygun görüşü ve mahkemenin onayıyla herhangi bir zamanda sona erecek şekilde feshedebilir.”

Bu şekilde sürekli borç ilişkisinin sona ermesi nedeniyle ödenmesi gereken tazminat, konkordato projesine tabi olur.

Kanun hizmet sözleşmelerini bu kuralın dışında tutmuştur.

İİK 296’ıncı maddenin somut olaylara uygulanması

Söz konusu maddenin somut olaylara uygulanmasına geçmeden belirtmemiz gerekir ki sözleşmenin feshi ile sözleşmenin uygulanması farklı şeylerdir.

Konkordato sürecinde sözleşmelerin feshedilememesi sözleşmenin karşı yanına  sözleşmeden kaynaklanan bütün edimlerini tek taraflı olarak uygulama zorunluluğu yüklemez.

Kredi sözleşmeleri

Konkordato sürecinde banka ve finans kurumları ile yapılan kredi, finansal kiralama, faktöring sözleşmeleri devam eder mi?

Konkordato sürecinde kural olarak kredi sözleşmeleri devam eder.

Ancak sözleşmenin devam etmesi farklı bir şey, uygulanması farklı bir şey.

Kredi sözleşmeleri ile ilgili can alıcı soru;

Bankalar konkordato sürecinde borçluya kredi kullandırmaya devam edecekler mi?

Konuyu rotatif (BCH) krediler açısından ele almak gerekir çünkü diğer kredilerde vade ve faizler genellikle sabitlenmiştir.

Konuya girmeden önce sözleşmenin tanımını yapmak gerekecektir.

Sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur. (BK Madde 1)

Sözleşme karşılıklı edimleri içerir. Bu açıdan bakıldığında bankanın müşterisine kredi sözleşmesi ile müşteriye tanınan limit içerisinde kredi kullandırması belli koşullara bağlıdır.

Bu koşulların en önemlisi kullandırılacak kredinin teminatıdır. Banka müşterinin kullanmak istediği krediye karşılık gösterdiği teminat yeterli bulmayabilir veya ek teminat talep edebilir. Kredi sözleşmesi ile öngörülen veya sözleşmeye dayalı olarak bankanın isteyeceği teminat gösterilmediği takdirde banka krediyi kullandırmayabilir.

Özet konkordato nedeniyle kredi sözleşmesi feshedilemez ancak bankanın sözleşme ile belirlenen limit dahilinde her koşulda müşteriye kredi kullandırma zorunluluğu yoktur.

Bu durumda konkordato nedeniyle bankanın kredi sözleşmesini devam ettirme zorunluluğunun borçlu açısından ne yararı olacaktır?

Temerrüt

296’ıncı madde düzenlemesi ile konkordato talebi nedeniyle sözleşmenin feshi yasaklanmamış olsaydı;

Banka kredi sözleşmesini kat ederek(feshederek) borçluya temerrüt faizi uygulayabilecektir. Bilindiği gibi ticari kredilerde serbest faiz mevcuttur. Bankalar kredi sözleşmelerinde temerrüt faizlerini çok yüksek tutmaktadır.

Bu nedenlerle 296’ıncı madde uyarınca borçlunun konkordato talebi nedeniyle bankalar kredi sözleşmelerini feshedemeyeceği için temerrüt faizi de uygulayamayacaklardır.

Sözleşmelerin karşılıklı edimleri içermesi, 296’ıncı maddede düzenlenen konkordato sürecinde sözleşmenin feshi yasağı; sözleşmenin karşılıklı edimleri içermesi, fesih yasağının sözleşmenin karşı yanına kayıtsız koşulsuz sözleşme edimlerini yerine getirme zorunluluğu yüklemeyeceği kuralı aynı şekilde tedarik, enerji, bayilik, franchising, satış, distribütörlük, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, mühendislik, müşavirlik, taşeronluk sözleşmeleri vs. için de geçerlidir.

Sayılan ve benzeri sözleşmeler içerisinde inşaat sözleşmeleri, özellikle Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri özellik arzetmektedir.

NOT: Gelecek yazıda inşaat sözleşmelerini ele alacağız.

Av. Rahmi Ofluoğlu

Biz

Posted in Genel. 2 Comments »

2 Responses to “KONKORDATO Sürecinde Geçici Ve Kesin Mühletin Sözleşmelere Etkisi”

  1. Niyazi kandemir Says:

    Çok faydalı bir kunuyu değinmişiniz teşekkürler

  2. com9663x Says:

    Linkteki yazıda Konu sizin yeni yazacağınız başlık açısından ele alınmış üstad. Faydalanabilirsiniz.

    http://www.hukukihaber.net/konkordatoda-kesin-muhletin-kat-karsiligi-insaat-sozlesmeler-i-bakimindan-sonuclari-makale,6183.html


Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: