KONKORDATO Krizdeki Şirketlere Önemli Bir Fırsat Sunmaktadır

İflasın ertelenmesi hukuk sistemimize 2003 yılında girdi. Amaç borca batık sermaye şirketleri ve kooperatiflere mali darboğazı aşması ve ekonomiye katkılarını sürdürmeleri için bir şans tanımaktı.
Uygulamada iflasın ertelenmesi kurumuna itirazlar geldi. Bu kez 7101 sayılı yasa ile bu kurum hukuk sistemimizden çıkarıldı ve aynı amaca yönelik olarak KONKORDATO kurumu yeniden düzenlendi.
Eski düzenlemede görevli mahkeme icra mahkemeleri iken yeni düzenlemede Asliye Ticaret Mahkemeleri görevlidir.
İflasın ertelenmesini sermaye şirketleri ve kooperatifler talep edebilirdi, yeni konkordato düzenlemesinde vadesi geldiği halde borçlarını ödeyemeyen bütün borçlular konkordato talep edebilirler.
İflas ertelemede borçlunun malvarlığını korumaya yönelik verilen ihtiyati tedbir kararının yerini konkordatoda aynı işlevi gören geçici mühlet düzenlemesi almaktadır.
Konkordato iki şekilde sonuçlanır;

 1. Borçlunun durumu düzelir ve borca batık durumdan çıkar. Bu durumda konkordato kalkar ve borçlu normal faaliyetlerine döner.
  2) Borçlunun durumunda düzelme olmaz ve mahkeme borçlunun iflasına karar verir.İflasın ertelenmesine ilişkin eski düzenlemenin birçok eksiklikleri mevcuttu, uygulamada ortaya çıkan bu eksiklikler Yargıtay içtihatları ile giderilmekteydi. Yeni konkordato düzenlemesinde Yargıtay kararları gözönünde bulundurulmuş ve çok net kurallar getirilmiştir.

Konkordato talebine eklenecek bütün belgeler yasada tek tek sayılmıştır.
İflasın ertelenmesinde istenen iyileştirme projesinin yerini yeni konkordato düzenlemesinde konkordato ön projesi almış ve nasıl bir ön proje hazırlanması gerektiği yasada açıkça gösterilmiştir.
Nasıl bir konkordato ön projesi? Projede yer alması gerekenler:
Borçlunun borçlarını hangi oranda veya vadede ödeyeceğini, bu kapsamda alacaklıların alacaklarından hangi oranda vazgeçmiş olacaklarını, ödemelerin yapılması için borçlunun mevcut mallarını satıp satmayacağını, borçlunun faaliyetine devam edebilmesi ve alacaklılara ödemelerini yapabilmesi için gerekli malî kaynağın sermaye artırımı veya kredi temini yoluyla yahut başka bir yöntem kullanılarak sağlanacağını gösteren konkordato ön projesi.
Biz, konkordato ön projesi ve eklerinin deneyimli hukukçu ve mali müşavirlerin yer aldığı bir ekip tarafından hazırlanması gerektiği kanaatindeyiz.
Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler:

 1. a) Borçlunun borçlarını hangi oranda veya vadede ödeyeceğini, bu kapsamda alacaklıların alacaklarından hangi oranda vazgeçmiş olacaklarını, ödemelerin yapılması için borçlunun mevcut mallarını satıp satmayacağını, borçlunun faaliyetine devam edebilmesi ve alacaklılara ödemelerini yapabilmesi için gerekli malî kaynağın sermaye artırımı veya kredi temini yoluyla yahut başka bir yöntem kullanılarak sağlanacağını gösteren konkordato ön projesi.b) Borçlunun malvarlığının durumunu gösterir belgeler; borçlu defter tutmaya mecbur kişilerden ise Türk Ticaret Kanununa göre hazırlanan son bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu, hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden hazırlanan ara bilançolar, ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri ile elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin e-defter berat bilgileri, borçlunun malî durumunu açıklayıcı diğer bilgi ve belgeler, maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ait olup defter değerlerini içeren listeler, tüm alacak ve borçları vadeleri ile birlikte gösteren liste ve belgeler.
  c) Alacaklıları, alacak miktarlarını ve alacaklıların imtiyaz durumunu gösteren liste.
  d) Konkordato ön projesinde yer alan teklife göre alacaklıların eline geçmesi öngörülen miktar ile borçlunun iflâsı hâlinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktarı karşılaştırmalı olarak gösteren tablo.

Finansal Analiz Raporu
Yetkili bir bağımsız denetim kuruluşunun ön projede yer alan teklifin gerçekleşme ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğunu gösteren finansal analiz raporunun da konkordato ile birlikte mahkemeye sunulması gerekir. Küçük işletmelerden finansal analiz raporu istenmez.
KOBİ TANIMI
24.06.2018 tarihli Resmi Gazete ’de 2018/11828 Karar yayımlanarak yürürlüğe giren, “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” ile KOBİ tanımı revize edilmiştir.
Bu tanıma göre, KOBİ’ler aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır:

 

Kriter​ Mikro Ölçekli KOBİ ​ Küçük Ölçekli KOBİ ​ Orta Ölçekli KOBİ ​
Çalışan Personel Sayısı ​ ‹ 10 ​ ‹ 50 ​ ‹ 250​
Yıllık Net Satış Hâsılatı​ ≤ 3 Milyon TL ​ ≤ 25 Milyon TL ​ ≤ 125 Milyon TL​
Yıllık Mali Bilanço Toplamı​ ≤ 3 Milyon TL ​ ≤ 25 Milyon TL ​ ≤ 125 Milyon TL​

Mahkemeye sunulan belge ve tabloların tarihi en fazla 45 gün öncesinde ait olmalıdır.
Geçici Konkordato Mühleti
Konkordato talebi üzerine mahkeme derhal geçici mühlete karar verir. Mahkeme kararla birlikte borçlunun malvarlığını korumak için gerekli önlemleri alır.
Mahkeme, geçici mühlet kararıyla birlikte konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla bir geçici konkordato komiseri görevlendirir. Alacaklı sayısı ve alacak miktarı dikkate alınarak gerektiğinde üç komiser de görevlendirilebilir.
Geçici mühlet üç aydır. Mahkeme bu üç aylık süre dolmadan borçlunun veya geçici komiserin yapacağı talep üzerine geçici mühleti en fazla iki ay daha uzatabilir, uzatmayı borçlu talep etmişse geçici komiserin de görüşü alınır. Geçici mühletin toplam süresi beş ayı geçemez.
Geçici Konkordato Mühleti Kesin Mühletin Sonuçlarını Doğurur.
Mühlet içinde borçlu aleyhine 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz,
 Ve evvelce başlamış takipler durur,
İhtiyati tedbir ve ihtiyatî haciz kararları uygulanmaz,
 Bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez.
Tasdik edilen konkordato projesi aksine hüküm içermediği takdirde kesin mühlet tarihinden itibaren rehinle temin edilmemiş her türlü alacağa faiz işlemesi durur.
Konkordato mühletinin verilmesinden önce, müstakbel bir alacağın devri sözleşmesi yapılmış ve devredilen alacak konkordato mühletinin verilmesinden sonra doğmuş ise, bu devir hükümsüzdür.
Konusu para olmayan alacaklar, alacaklı tarafından, ona eşit kıymette para alacağına çevrilerek komisere bildirilir. Şu kadar ki borçlu, komiserin onayıyla taahhüdün aynen ifasını üstlenmekte serbesttir.
Haciz Yoluyla Takip Yapılabilen Alacaklar

A) İşçilerin, iş ilişkisine dayanan ve iflasın açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk etmiş ihbar ve kıdem tazminatları dahil alacakları ile iflas nedeniyle iş ilişkisinin sona ermesi üzerine hak etmiş oldukları ihbar ve kıdem tazminatları,
B) İşverenlerin, işçiler için yardım sandıkları veya sair yardım teşkilatı kurulması veya bunların yaşatılması maksadıyla meydana gelmiş ve tüzel kişilik kazanmış bulunan tesislere veya derneklere olan borçları,
C) İflasın açılmasından önceki son bir yıl içinde tahakkuk etmiş olan ve nakden ifası gereken aile hukukundan doğan her türlü nafaka alacakları.
Kesin Mühlet
Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması hâlinde borçluya bir yıllık kesin mühlet verilir. Bu kararla birlikte mahkeme, yeni bir görevlendirme yapılmasını gerektiren bir durum olmadığı takdirdegeçici komiser veya komiserlerin görevine devam etmesine karar verir ve dosyayı komisere tevdi eder.
Mahkeme ayrıca tek sayıda olmak ve 7 kişiyi geçmeyecek şekilde bir alacaklılar kurulu atar.
Mahkeme alacaklılar kurulunu oluştururken alacakların hukuki niteliğini, alacaklıların kategorilerini, rehinli alacaklı gibi, göz önünde bulundurur.
Alacaklılar kurulu her ay en az bir kere toplanır ve hazır bulunanların oy çokluğuyla karar alır. Komiser bu toplantıda hazır bulunarak alınan kararları toplantıya katılanların imzasını almak suretiyle tutanağa bağlar.
Güçlük arz eden özel durumlarda kesin mühlet, komiserin bu durumu açıklayan gerekçeli raporu ve talebi üzerine mahkemece altı aya kadar uzatılabilir. Borçlu da bu fıkra uyarınca uzatma talebinde bulunabilir; bu takdirde komiserin de görüşü alınır. Her iki hâlde de uzatma talebi kesin mühletin sonra ermesinden önce yapılır ve uzatma kararı vermeden önce, varsa alacaklılar kurulunun da görüşü alınır.
Kesin mühlet verilmesine, kesin mühletin uzatılmasına ve kesin mühletin kaldırılarak konkordato talebinin reddine ilişkin kararlar, ilân edilir ve ilgili yerlere bildirilir.
Konkordato Süreleri
Uzatma ile birlikte 5 ay geçici konkordato süresi ve uzatma ile birlikte18 ay kesin süre konkordato süresi, sonuç olarak konkordato uzatmalarla birlik 23 aylık bir süreyi kapsamaktadır.
Akademik çevreler kesin süreni 6 ay uzatılmasının bir kez mi yoksa birçok kez mi uygulanabileceğini tartışmaktadırlar.
Alacaklılar Toplantısı Ve Projenin Kabulü İçin Gerekli Çoğunluk:
Konkordato projesinin kabulü içi kanun iki farkı nisap öngörmüştür:

1- Kaydedilmiş olan alacaklıların ve alacakların yarısı,
2- Kaydedilmiş olan alacaklıların dörtte birini ve alacakların üçte ikisinin oyu ile konkordato projesi kabul edilir.
Söz konusu çoğunluklar sağlanamazsa konkordato ret edilmiş sayılacaktır.
Konkordatonun reddi halinde iflasa tabi borçluların iflasına karar verilir.
KONKORDATO SON ŞANS
Konkordato Mali Sıkıntıda Olan Firmanız İçin Son Bir Fırsat Olabilir
Konkordato ödeme güçlüğünde olan borçlulara,
Borca batık sermaye şirketlerine ayakta kalmaları ve ekonomiye katkılarını sürdürmeleri için tanınan yasal bir çözümdür.
Krizde Çözüm Dergisi’nin Ücretsiz Toplantıları
KONKORDATO TOPLANTILARI
Firmanız konkordato koşullarına uygun mu?
Konkordato firmanıza neler kazandırabilir?
Konkordato talebi nasıl ve nereye yapılır?
Talebe eklenecek belgeler ve içeriklerinin hazırlanışı,
Kısaca; Konkordato konusunda bütün sorularınıza cevap alabileceğiniz bu toplantılar derginin tanıtımı için bir süre ücretsiz olacaktır.
GENEL KONULAR
İcra, haciz, haczedilmezdik,
Alacakların tahsili ve benzeri konularda Çözüm Ofisin düzenlediği toplantılara ücretsiz katılabilirsiniz.
Ücretsiz ikili danışma
Yüz yüze ikili ücretsiz görüşmeler için randevu talep etmelisiniz.

Posted in Genel. 11 Comments »

11 Responses to “KONKORDATO Krizdeki Şirketlere Önemli Bir Fırsat Sunmaktadır”

 1. C.S.B Says:

  Konkartoda ilan edilmeden onceki arkasi yazilan ve bunlardan icraya verilenler , bir de icra ceza mahkemesine intikal eden ceklerin durumu ve çeki veren borçlunun idari para cezasi ve hapis durumu konkartodan sonra ne olur? Cevaplarınız için teşekkürler.

 2. KUTSİ BAŞKURT Says:

  Kutsi Başkurt Konkordato talebi uygun görülen şirketin mevcut yönetim kuruluna alacakliların veya komiserin talebiyle dışarıdan atama yapılabilirmi? Teşekkürler.

 3. kutsibaskurt@gmail.com Says:

  Konkordato talebi uygun görülen şirketin mevcut yönetim kuruluna alacakliların veya komiserin talebiyle dısarıdan atama yapılabilirmi? Kutsi Başkurt

 4. Baki demir Says:

  Kongordato çekmiş firma iflas verilirse isleri iyiye gitmezse biz işçiler 10 yildir çalışıyorum tazminatimi alabilirmiyim

 5. SAFİYE Says:

  Merhabalar, Konkordato geçici mühletin de olan firmanın dava dilekçesinde belirtip listelediği bilanço da kayıtlı çeklerin muhatap banka tarafından ödenip ödenemeyeceği, ödenemeyecekse yazılması durumunda bankanın sorumlu olduğu 1600 TL nin banka tarafından ödenip ödenemeyeceği hususunda görüşleriniz nedir.bu konuda tereddütler yaşanmaktadır. Teşekkürler.

  • Murat KILIÇ Says:

   Bahsettiğiniz hususa ilişkin her hangi bir tereddüt bulunmamaktadır. Zira Korunma tedbirleri kapsamında firmanın Konkordato Projesinde itfa planı içine aldığı vadeli borç çekleri, ilgili bankalar tarından KARŞILIKSIZDIR ifadesi ile damgalanamaz. Yasada açık hüküm var. Bu konuda bir tereddüt yok. Ayrıca çekler İİK çerçevesinde ödenmediği için Karşılıksız sayılamayacakları gibi 1.600 TL’nin ödenmesi için de gerekli koşullar oluşmamaktadır. Zira tahsili mümkün olmayan çekler için ödenmesi öngörülen tutardır 1.600 TL. Oysa ki Konkordato planına girmiş çekler ödenmemek üzere değil, ödenmek üzere plana girdiğinden bahsettiğiniz hususlara konu olmamaktadır.

   Sorunuzda bahsettiğiniz husus, bir şehir efsanesi olabilir veya yasa ve hukuk bilmeyen birilerinin uydurduğu şeylerdir. Lütfen itibar etmeyiniz…

   Sağlıcakla…

  • Mustafa şehit Says:

   Merhaba bi konuda anlamadığım husus var aydınlatabilirsiniz. Konkordato ilan eden şirketin banka borcu var, konkordato süresi içinde çekmiş olduğu krediyi ödeyemeceğinden faiz işlemeye devam eder mi ? Yoksa konkordato ilan etmeden önceki borcu tutarında sabitlenir mi ? Teşekkür ederim

 6. rahmiofluoglu Says:

  23 ay uzatmalarla geçici ve kesin sürelerin toplamıdır, konkordato anlaşmasında vade farklı olabilir, yeter ki yasadaki nisaplara uygun olarak alacaklılar onaylasın..

 7. Murat KILIÇ Says:

  Sayın ŞAHBAZ ;

  Toplam 23 aylık süre TEDBİR süresidir, Konkordato süresi değildir. Sizin kesin mühlet içerisinde Konkordato Ön Projesi kapsamında alacaklılarla borçların itfasına yönelik akdedeceğiniz sözleşme süresi ne kadar ise konkordato hükmü de o süre ile sınırlıdır. Yani 23 ay değil de 5 yıl vadeli faizsiz bir geri ödeme planı üzerinde anlaşmış iseniz konkordato o 5 yıl boyunca konkordato hükümleri çerçevesinde devam edecektir. 23 ay sonra Konkordato haricinde doğan yeni borçlar da elbette ki konkordato hükümlerine tabi olmayacaktır.

  Bilgilerinize…
  Sağlıcakla,

  Murat KILIÇ
  S.M. Mali Müşavir

 8. MEHMET SALİH ŞAHBAZ Says:

  ÇOK HARİKA BİR ANLATIM TARZINIZ VAR. HUKUKU BU KADAR SADE ANLATIMIZ İÇİN TEBERİK EDİYORUM. BİR SORUM OLACAK… 1. KONKORTADO ÖN PROJES : TENZİLAT VE VADE KONKORTADOTOSUNDA , GEÇİCİ VE KESİN MUHLET EN FAZLA 23 YRİMİ ÜÇ AYDIR. BİZ ÖRNEĞİM 5 YILDA ÖDEYECEĞİZ DEDİK. ALACAKLILAR KABUL ETTİ. 23 AYLA SINIRLI OLAN MUHAFAZ TEDBİRLERİ 23 AYSONRA KENDİLİĞİNDEN KALKIYOR MU. SAYGILAR SUNUYORUM. MERSİN TARSUS MEHMET SALİH ŞAHBAZ 05347163203


Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: