İcra takibinden sonra zamanaşımı

İcranın geri bırakılması

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/25178

K. 2017/16438

T. 28.12.2017

2004/m.33a,59, 62

 

 

 

 

ÖZET: Dava, icranın geri bırakılması istemine ilişkindir.

Alacaklının sadece haciz talebinde bulunması yeterli olmayıp, işlemin zamanaşımını kesmesi için İİK’nun 59. maddesi uyarınca işlemin gerektirdiği masrafın da yatırılmış olması gerekir. Mahkemece, borçlunun zamanaşımı şikayetinin kabulüyle icranın geri bırakılmasına karar verilmesi gerekirken, istemin reddi isabetsizdir.

DAVA: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı tarafından borçlu aleyhine dört adet çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla icra takibine başlandığı, borçlunun takibin kesinleşmesinden sonra çeklerin 6 aylık zamanaşımına uğradığını ileri sürerek İİK’nun 71/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken aynı Kanun’un 33/a maddesi uyarınca icranın geri bırakılması talebiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece istemin reddine karar verildiği görülmektedir. İİK’nun 59. maddesinde “Takip masrafları borçluya aittir. Alacaklı, yapılmasını talep ettiği muamelenin masrafını ve ayrıca takip talebinde bulunurken borçlunun 62. maddeye göre yapabileceği itirazın kendisine tebliğ masrafını da avans olarak peşinen öder” hükmüne yer verilmiş olup, aksi halde talep hükümsüz kalır.

Somut olayda, 10 örnek ödeme emri borçluya 30.12.2011 tarihinde tebliğ edilmiş ve takip kesinleşmiştir. Alacaklının, talep edildiğini iddia ettiği ve bu taleplerin yapıldığına dair olarak da icra müdürlüğünce “aslı gibidir” onayı yapılmış suretlerini sunduğu 28.06.2012 tarihli 89/1. haciz ihbarnamesi, 15.05.2013 tarihli 89/1. haciz ihbarnamesi ve 19.06.2014 tarihli 89/1. haciz ihbarnamesi ile ilgili işlemlere dair takip dosyasında herhangi bir talep ve karar evrakına rastlanmadığı gibi, yine takip dosyasının incelenmesinde, bu haciz işlemleri için masraf yatırıldığına dair tahsilat makbuzlarının da dosya içerisinde bulunmadığı görülmektedir. Alacaklının sadece haciz talebinde bulunması yeterli olmayıp, işlemin zamanaşımını kesmesi için İİK’nun 59. maddesi uyarınca işlemin gerektirdiği masrafın da yatırılmış olması gerekir. Alacaklı sözü edilen koşulu yerine getirmemiş olup, en son haczin talep edildiği 11.03.2014 tarihi ile 30.09.2014 tarihli haciz talebi arasında zamanaşımını kesen herhangi bir işlem yapılmadığından, çeklerin ibraz sürelerinin bitim tarihleri itibariyle geçerli olan 6 aylık zamanaşımı süreleri dolmuştur. O halde, 11.03.2014 ile 30.09.2014 tarihleri arasında zamanaşımını kesen bir işlem yapılmadığından, mahkemece, borçlunun zamanaşımı şikayetinin kabulüyle icranın geri bırakılmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ: Borçlunun temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK’nun 366 ve HMUK’unun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: