Tüzel kişilere ödeme emrinin tebliği

tuzel_kisilere_odeme_emrinin_tebligi_h210073_88b9b

ÖZET

Tüzel kişilere(limitet, A.Ş., Kooperatifler) 21. Maddeye göre yapılan tebligatlarda tebliğ memurunun  muhatabın adreste bulunmama nedenini araştırma, adrese dönüp dönmeyeceğini tespit etme zorunluluğu yoktur.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Gaziantep 1. İcra Mahkemesi
TARİHİ : 15/11/2005
NUMARASI : 2005/369520

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :


Tebliğ tarihinin düzeltilmesi isteminde bulunan S.S. Y.Y. Yapı Koop. hakkında kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlatılan icra takibi için adı geçenin Ticaret Sicilindeki adresine gönderilen örnek 163 no’lu ödeme emrinin 7201 Sayılı Kanunun 21. maddesine göre tebliğ edildiği görülmektedir. Borçlu vekili tarafından 21. maddeye göre yapılan tebligatın usulsüzlüğünden söz edilerek tebliğ tarihinin öğrenme tarihi olan 22.07.2005 olarak düzeltilmesi isteminde bulunulduğu, borca itiraz nedenlerinin de sunulduğu ve mahkemece bu istemin ve itirazın 7201 Sayılı Kanunun 32. maddesi de gözetilerek kabul edildiği anlaşılmıştır.
Hükmi şahıslar adına ve adı geçenin Ticaret Sicilinde yazılı adreslerini gönderilen tebligatların 7201 Sayılı Kanunun 21. maddesine göre yapılmış olması halinde tebliğ memurunun tüzüğün 28. maddesindeki koşulları araştırması gerekli değildir. Zira, muhatabın adreste bulunmaması halinde, bunun nedeninin araştırılması ve tevziat saatinden sonra adrese dönüp-dönmeyeceğinin tespit edilmesi gerçek kişiler yönünden zorunlu olup, hükmi şahısların sıfatı ve niteliği itibariyle böyle bir araştırmanın yapılmamış olması tebligatın usulsüzlüğü sunucunu doğurmaz. Dairemizin yeniden oluşan ve süreklilik arz eden içtihadı bu yöndedir. O halde, şikayet ve buna bağlı olarak itirazın reddi gerekirken kabulü isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 09.03.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: