Tasfiye edilmiş şirkete karşı hizmet tespit davası

Tasfiye edilmiş şirkete karşı hizmet tespit davası

 

 

 

 

 

Şirketin ihyası davası

Hak düşürücü süre

11. Hukuk Dairesi 2018/641 E. , 2018/1501 K.

“İçtihat Metni”

….
Taraflar arasında görülen davada…. Hukuk Dairesi’nce verilen 23/11/2017 tarih ve 2017/1050-2017/809 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi tasfiye memuru … tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, tasfiye edilmiş olan ….aleyhine…..Mahkemesi’nin 2012/80 esas sayılı dosyasında hizmet tespiti davası açtıklarını, şirketin sicil kaydının terkin edildiğinin öğrenilmesi ve mahkemenin şirketin ihyası için taraflarına yetki ve süre vermesi üzerine şirketin ihyası talebinin zorunlu bulunduğunu ileri sürerek…. ihyasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı … davaya cevap vermemiştir.
Davalı tasfiye memuru …, şirketin 28.12.2005 tarihinde tasfiye işlemlerinin tamamlandığını, ihya davası açmak için hak düşürücü ve zamanaşımı sürelerin geçtiğini, açılan davayı kabul etmediğini, tasfiye memuru olarak atanmayı kabul etmediğini, şirketin tasfiye öncesi ortaklarının davaya dahil edilmesi gerektiğini savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, dava açılmadan önce veya sonra şirketin tasfiye ve terkin edilmesinin ihya işlemine engel olmadığı, görülecek olan bir davanın devamını sağlamak amacı ile şirketin ihyasının gerektiği gerekçesiyle davanın kabulüne, ….. ihyasına, ek tasfiye işlemleri için son tasfiye memuru olan …’nın atanmasına, yargılama masraflarının davalı … üzerinde bırakılmasına karar verilmiştir
Davalının tasfiye memuru …’nın istinaf başvurusu üzerine Bölge Adliye Mahkemesince, davalı şirketin genel kurulunca 27/12/2004 tarih ve 48 sayılı kararı ile tasfiye kararı alınarak şirket müdürü … tasfiye memuru olarak atandığı, 22/10/2008 tarih ve 57 sayılı ortaklar kurulu kararı ile tasfiyenin kapatılmasına karar verildiği, davacı tarafından ihyası istenen şirket aleyhine…. Hukuk (İş) Mahkemesi’nin 2012/80 Esas sayılı dosyası ile hizmet tespiti istemli dava açıldığı, açılan davanın derdest olduğu halde davalı tasfiye memurunca bu davanın akıbeti beklenilmeden şirketin tasfiye kapanışının 28/12/2015 tarihinde ortaklar kurulu kararına dayanılarak yapıldığı, ilk derece mahkemesinin şirketin ihyasına dair kararının hukuka uygun olduğu gerekçesiyle davalı tasfiye memurunun istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

…/…

Kararı, tasfiye memuru … temyiz etmiştir.
İlk Derece Mahkemesince verilen karara yönelik olarak tasfiye memuru …’ca yapılan istinaf başvurusu üzerine HMK’nin 355 vd. maddeleri kapsamında yöntemince yapılan inceleme sonucunda Bölge Adliye Mahkemesince esastan verilen nihai kararda, dosya kapsamına göre saptanan somut uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken hukuk kurallarına aykırı bir yön olmadığı gibi HMK’nin 369/1. ve 371. maddelerinin uygulanmasını gerektirici nedenlerin de bulunmamasına göre usul ve yasaya uygun Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarda açıklanan nedenlerle, tasfiye memuru …’nın temyiz isteminin reddi ile Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın HMK’nin 370/1. maddesi uyarınca ONANMASINA, HMK’nin 372. maddesi uyarınca işlem yapılmak üzere dava dosyasının Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, aşağıda yazılı bakiye 4,50 TL temyiz ilam harcının temyiz eden tasfiye memuru …’dan alınmasına, 28/02/2018 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: