Tüzel kişilere ödeme emrinin tebliği

tuzel_kisilere_odeme_emrinin_tebligi_h210073_88b9b

ÖZET

Tüzel kişilere(limitet, A.Ş., Kooperatifler) 21. Maddeye göre yapılan tebligatlarda tebliğ memurunun  muhatabın adreste bulunmama nedenini araştırma, adrese dönüp dönmeyeceğini tespit etme zorunluluğu yoktur.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Gaziantep 1. İcra Mahkemesi
TARİHİ : 15/11/2005
NUMARASI : 2005/369520

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

Read the rest of this entry »

Ticaret Sicilinden kaydı silinen şirketin ihyası, taraf teşkili

Ticaret Sicilinden kaydı silinen şirketin ihyası, taraf teşkili

 

 

 

 

11. Hukuk Dairesi 2018/401 E. , 2018/1193 K.

“İçtihat Metni”

….

Taraflar arasında görülen davada İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi’nce verilen 15/11/2017 tarih ve 2017/574-2017/700 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkili ile ….. Yapı Ticaret Sanayi Limited Şirketi arasında kredi sözleşmeleri imzalandığını, bu sözleşmelerden dolayı kredi borcunun ödenmemesi nedeniyle ….. 8. İcra Müdürlüğünün 2016/623 Esas sayılı dosyası ile icra takibi yapıldığını ancak borçlu şirketin 18/12/2013 tarihinde ticaret sicilinden TTK geçici 7. maddesi gereğince terkin edildiğini ileri sürerek, icra takibinde taraf teşkilini sağlayabilmek için bu şirketin ihyasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Read the rest of this entry »

Tasfiye edilmiş şirkete karşı hizmet tespit davası

Tasfiye edilmiş şirkete karşı hizmet tespit davası

 

 

 

 

 

Şirketin ihyası davası

Hak düşürücü süre

11. Hukuk Dairesi 2018/641 E. , 2018/1501 K.

“İçtihat Metni”

….
Taraflar arasında görülen davada…. Hukuk Dairesi’nce verilen 23/11/2017 tarih ve 2017/1050-2017/809 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi tasfiye memuru … tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, tasfiye edilmiş olan ….aleyhine…..Mahkemesi’nin 2012/80 esas sayılı dosyasında hizmet tespiti davası açtıklarını, şirketin sicil kaydının terkin edildiğinin öğrenilmesi ve mahkemenin şirketin ihyası için taraflarına yetki ve süre vermesi üzerine şirketin ihyası talebinin zorunlu bulunduğunu ileri sürerek…. ihyasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Read the rest of this entry »

Banka kredisine kefil olan borçlunun malvarlığının ihtiyaten haczi

Banka kredisine kefil olan borçlunun malvarlığının ihtiyaten haczi

 

 

 

 

 

11. Hukuk Dairesi 2018/190 E. , 2018/1060 K.

“İçtihat Metni”

….

….Asliye Ticaret Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 13.05.2016 tarih ve 2015/685 D.İş sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi ihtiyati haciz talep eden (alacaklı) vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
İtirazın iptali davasında ihtiyati haciz talep eden (alacaklı) vekili; borçlu şirket ile müvekkili banka arasında imzalanan kredi sözleşmesine …’ın da kefil olarak imza koyduğunu, borcun ödenmemesi üzerine hesabın kat edilerek karşı tarafa ihtarname gönderildiğini ve icra takibi başlatıldığını, karşı tarafın itirazı üzerine takibin durduğunu ileri sürerek itirazın iptali ile borçluların taşınır taşınmaz ve alacaklarına ihtiyati haciz konulmasını talep etmiştir. Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: