Münfesih duruma düşen şirkete icra takibi

Ticaret Sicilinden kaydı silinen şirketin ihyası, taraf teşkili

munfesih_duruma_dusen_sirkete_icra_takibi_h209687_e5aa7

11. Hukuk Dairesi 2018/401 E. , 2018/1193 K.
“İçtihat Metni”

Taraflar arasında görülen davada İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi’nce verilen 15/11/2017 tarih ve 2017/574-2017/700 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkili ile ….. Yapı Ticaret Sanayi Limited Şirketi arasında kredi sözleşmeleri imzalandığını, bu sözleşmelerden dolayı kredi borcunun ödenmemesi nedeniyle ….. 8. İcra Müdürlüğünün 2016/623 Esas sayılı dosyası ile icra takibi yapıldığını ancak borçlu şirketin 18/12/2013 tarihinde ticaret sicilinden TTK geçici 7. maddesi gereğince terkin edildiğini ileri sürerek, icra takibinde taraf teşkilini sağlayabilmek için bu şirketin ihyasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, dava konusu şirketin adresinin ve durumunun tespit edilememesi nedeni ile odadaki üyeliğinin askıya alındığı ve kaydının silindiğini, yapılan ilanlara rağmen eksikliğin giderilmediğini, bu nedenle 18/12/2013 tarihinde TTK geçici 7. maddesi gereğince ticaret sicilden terkin edildiğini, işlemin mevzuata uygun olduğunu savunarak davanın reddini, aksi halde yasal hasım olmaları nedeniyle aleyhlerine yargılama giderine hükmedilmemesini istemiştir.
İlk derece mahkemesince, davanın kabulü ile, ….. Yapı Ticaret Sanayi Ltd. Şti.’nin ….. 8.İcra Müdürlüğünün 2016/623 Esas sayılı dosyasıyla sınırlı olmak üzere ihyasına, ticaret sicilinde tescil ve ilanına, tasfiye memuru olarak Şükrü Özkan’ın atanmasına karar vermiştir.
Karara karşı, davalı vekilince istinaf yoluna başvurulmuştur.
…. Bölge Adliye Mahkemesince, tüm dosya kapsamına göre, Ticaret Sicil Memurluğunun TTK geçici 7. maddesindeki usulü uyguladığı dava konusu olayda, yasal hasım olması sebebi ile yargılama gideri ve vekalet ücretinden sorumlu tutulmaması gerektiği gerekçesiyle, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak ve yeniden hüküm kurularak, ….. Yapı Ticaret Sanayi Ltd. Şti.’nin ….. 8.İcra Müdürlüğünün 2016/623 Esas sayılı dosyasıyla sınırlı olmak üzere ihyasına, ticaret sicilinde tescil ve ilanına, tasfiye memuru olarak …. atanmasına davalı yasal hasım olduğundan; yargılama gideri ve vekalet ücretinden sorumlu tutulmamasına karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

…/…

İlk Derece Mahkemesince verilen karara yönelik olarak davacı vekilince yapılan istinaf başvurusu üzerine HMK’nın 355 vd. maddeleri kapsamında yöntemince yapılan inceleme sonucunda Bölge Adliye Mahkemesince esastan verilen nihai kararda, dosya kapsamına göre saptanan somut uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken hukuk kurallarına aykırı bir yön olmadığı gibi HMK’nın 369/1. ve 371. maddelerinin uygulanmasını gerektirici nedenlerin de bulunmamasına göre usul ve yasaya uygun Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz isteminin reddi ile Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın HMK’nın 370/1. maddesi uyarınca ONANMASINA, HMK’nın 372. maddesi uyarınca işlem yapılmak üzere dava dosyasının Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, aşağıda yazılı bakiye 4.50 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 19.02.2018 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

EKLEYEN

AV. RAHMİ OFLUOĞLU

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: