İş akdinin feshi, 22. Hukuk Dairesi

ÖZET

 

Feshin yazılı biçimde yapılması, geçerli bir nedene dayanması, ayrıca feshin yetkili işveren tarafından gerekir. Feshin sonraki alt işveren tarafından yapılması geçersizdir.

 

  1. Hukuk Dairesi         2017/45762 E.  ,  2017/30468 K.
  •  

“İçtihat Metni”

BÖLGE ADLİYE : … 9. Hukuk Dairesi
DAVA TÜRÜ : İŞE İADE
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalılar … Oto İnş. Elekt. Gıda Tem Sos. ve … vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili; Davacının hizmet alım sözleşmeleri kapsamında belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştığını, iş sözleşmesinin davalı … Otomotiv İnş….Gıda Tem.Sos. Hiz….ve Tic.Ltd.Şti. tarafından fesih sebebi belirtilmeden ve yazılı fesih bildirimi yapılmadan feshedildiğini beyanla davanın kabulünü talep etmiştir.
Davalılar Cevabının Özeti:

Mahkemece, davalılar arasında asıl işveren alt işveren ilişkisinin bulunduğu, son alt işveren … Şirketinin işyeri devri hükümlerine göre sorumlu olduğu, dava dışı … Şirketi’nin davaya dahil edilmesinin usul hukukunda yeri olmadığı, davanın esasını da etkiler yönü bulunmadığı, … şirketi tarafından yapılan bir fesih bildiriminin olmadığı, sözleşme süresinin sona ermesi nedeniyle bu tarihten sonra dava dışı … Şirketinin işçinin işe devam etmesi veya işinin sona erdirilmesi yönünde bir insiyatifinin söz konusu olamayacağı, feshin son alt işveren olan … Şirketi tarafından yapıldığı, feshin geçerli bir nedene dayanmadığı, yazılı biçimde yapılmadığı gerekçeleri ile davanın kabulüne karar verilmiştir.
İstinaf:
İlk derece mahkemesi kararına karşı davalılar istinaf başvurusunda bulunmuştur.
Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti:
Bölge Adliye Mahkemesince; davacının SGK kayıtlarına göre dava dışı … şirketi işçisi olarak göründüğü, davacının işten çıkışının … şirketi tarafından yapıldığı, davalı … ile Kamu Hastaneleri Kurumu arasında yapılan yeni ihale sonrası davacı ve bir kısım önceki işveren çalışanlarının işe devam ettiği, davacının da davalı … işçisi olarak yeni gerçekleşen ihale sonrası çalışmaya devam ettiğinin kabulünün gerektiği gerekçeleri ile istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.
Temyiz:
Karar davalılar tarafından temyiz edilmiştir.
Gerekçe:
Taraflar arasındaki uyuşmazlık davacının hangi işveren işçisi iken iş akdinin feshedildiği noktasında toplanmaktadır.
Somut olayda, davacının sözleşmesinin feshine ilişkin yazılı fesih bildirimi yoktur. SGK kayıtlarına göre davacının son işvereni … İnş. Gıda Tem. San. Ve Tic. Ltd. Şti-İkra İnş. Malz. Gıda … olup davacının işten ayrılış bildirgesinin 31.03.2016 tarihinde bu adi ortaklık tarafından verildiği anlaşılmaktadır. Davacı ile ihaleyi yeni alan … Oto. İnş. Elkt. Gıda Tem. Sos. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. arasında herhangi bir iş sözleşmesi yoktur. Bu şirketin asıl işverene verdiği çalışanlar listesinde de davacının adı bulunmamaktadır. Davacı ve bir kısım çalışanların yeni ihaleden sonra her hangi bir akdi ilişkiye dayanmadan işyerine gelip gitmeleri ihaleyi yeni alan şirket ile bu işçiler arasında iş ilişkisi kurulması sonucunu doğurmaz. Mahkemece davacının iş sözleşmesinin ihaleyi yeni alan alt işveren şirket tarafından feshedildiği yönündeki kabulü isabetli değildir. Zira yazılı fesih bildirimini yapan ve Sosyal Güvenlik Kurumuna çıkış bildiren önceki alt işveren olan … İnş. Gıda Tem. San. Ve Tic. Ltd. Şti-İkra İnş. Malz. Gıda …’dır. Bu sebeple davalı olarak … Oto. İnş. Elkt. Gıda Tem. Sos. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti ile asıl işverenin gösterilmesi doğru olmamıştır. Yukarıda açıklanan esaslar çerçevesinde son alt işveren olarak gözüken … İnş. Gıda Tem. San. Ve Tic. Ltd. Şti-İkra İnş. Malz. Gıda …’nın davaya dahil edilerek taraf teşkilinin sağlanması, davalının delilleri toplanarak sonuca göre karar verilmesi gerekirken eksik araştırma ve yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine gönderilmesine, bozma kararının bir örneğinin kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, peşin alınan temyiz karar harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 21/12/2017 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: