Avukatın üstlendiği görevi yapmaması

Ceza Genel Kurulu         2014/561 E.  ,  2015/243 K. 

“İçtihat Metni”

Tebliğname :2014/266002
Mahkemesi : İSTANBUL ANADOLU 3. Ağır Ceza
Günü : 25.03.2014
Sayısı : 97-72
Görevi kötüye kullanmak suçundan sanık R.. Y..’ın beraatine ilişkin, Kadıköy 1. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 26.01.2012 gün ve 67-89 sayılı hükmün katılanlar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 5. Ceza Dairesince 14.01.2014 gün ve 12946-378 sayı ile;
“İstanbul Barosuna bağlı olarak avukatlık yapan sanığın, katılan ve annesinin Danıştay 13. Dairesinde açtıkları davalarda verilen kararlara karşı karar düzeltme yoluna başvurmak üzere, dosyada örneği bulunan Beyoğlu 8. Noterliğince düzenlenmiş 03.03.2008 tarih ve 4614 yevmiye sayılı vekaletname ile vekilliklerini üstlendiği, avukatlık sözleşmesinin yazılı olmasının zorunlu olmadığı, 2.000 TL verildikten sonra istenen makbuzu düzenlemenin kendisi ve yanında çalışanların yetkisi dahilinde bulunmasına rağmen tanzim edilmediği, azledildiği 04.03.2009 tarihine kadar karar düzeltme talebi ile ilgili herhangi bir işlem yapmadığı gibi, vekalet ücreti olarak aldığı parayı da katılana iade etmediği, katılan ile annesinin beyanlarının tanıklar C.. Y.., Ş…r ve N…’nun ifadeleri ile desteklendiği anlaşılmakla kişi mağduriyetine yol açan eyleminde ihmali davranışla görevi kötüye kullanma suçunun tüm unsurları ile oluştuğu gözetilmeden dosya kapsamı ve oluşa uygun düşmeyen gerekçelerle yazılı biçimde beraet kararı verilmesi” isabetsizliğinden bozulmasına karar verilmiştir. Read the rest of this entry »

SGK kararının iptali,aylığın yeniden bağlanması

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 2015/18451 E. , 2015/19415 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ: Ankara 8. İş Mahkemesi
TARİHİ : 03/06/2015
NUMARASI : 2013/709-2015/851
Davacı, muvazaalı boşanma nedeniyle kesilen ölüm aylığının tekrar bağlanmasına, kesildiği tarihten itibaren yasal faiziyle tahsiline, aylığın kesilmesine ilişkin Kurum işleminin iptaline karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne karar vermiştir.
Hükmün, davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.
K A R A R
Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayanağı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davalı vekilinin yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, 03/11/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Emekli maaşı almak için boşanma nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturmaz

Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2013/16467 E. , 2015/30839 K. “İçtihat Metni” Tebliğname No : 15 – 2011/409604

Tebliğname No : 15 – 2011/409604
İNCELENEN KARARIN;
MAHKEMESİ : Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 13/10/2011
NUMARASI : 2011/254 (E) ve 2011/251 (K)
SUÇ : Nitelikli dolandırıcılık

Dosya incelenerek gereği düşünüldü; Read the rest of this entry »

Meskeniyet şikayetinde süre öğrenmeden başlar

Hukuk Genel Kurulu 2013/1610 E. , 2015/892 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İstanbul 6. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 05/06/2013
NUMARASI : 2013/283-2013/532
Taraflar arasındaki “haczedilmezlik” şikayetinden dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 6. İcra Hukuk Mahkemesince şikayetin kabulüne dair verilen 12.10.2011 gün ve 2008/1480 Esas, 2011/1321 Karar sayılı kararın incelenmesi alacaklı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 01.11.2012 gün ve 2012/23456 Esas, 2012/31158 Karar sayılı ilamı ile;
(…İİK.nun 82/12. maddesi gereğince haczedilmezlik şikayeti, aynı kanunun 16/1. maddesine göre 7 günlük süreye tabidir. Şikâyet süresi haczin öğrenildiği tarihten itibaren başlar. 
Read the rest of this entry »

8. Daire üyelerine göre İstanbul’da 100 bin liraya oturulacak ev var..

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, 2014/18780 E. , 2015/9617 K.

  • MESKENİYET İDDİASI
  • HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ
  • BORÇLUNUN HALİNE MÜNASİP EVİ İÇİN HACZEDİLMEZLİK KURALININ UYGULANMASI
  • İCRA VE İFLAS KANUNU (İİK) (2004) Madde 82

“İçtihat Metni”

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının onanmasına dair 01.07.2014 tarih, 2013/22047 Esas, 2014/14001 Karar sayılı Daire ilâmının müddeti içinde tashihen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü: Read the rest of this entry »

HAGB, doğrudan oluşan zararın giderilmesi

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2014/806 E. , 2015/167 K.

“İçtihat Metni”

Tebliğname: 2013/332943
Mahkemesi : BAKIRKÖY 28. Asliye Ceza
Günü : 19.06.2013
Sayısı : 177-746
Davacı : K.H.
Katılan : Bahçelievler Belediye Başkanlığı
Sanık : A.. U..
Temyiz Eden : Sanık müdafii
İmar kirliliğine neden olma suçundan sanık A.. U..’nın 5237 sayılı TCK’nun 184/1, 62, 50/1-a maddeleri uyarınca 15.000 Lira adli para cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına ilişkin, Bakırköy 28. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 28.12.2009 gün ve 1178-1171 sayılı hükmün sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 4. Ceza Dairesince 31.01.2013 gün ve 18606-2565 sayı ile;  Read the rest of this entry »

Faktoringlere karşı bedelsizlik defi ileri sürülebilir

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi         2014/13486 E.  ,  2014/17593 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Denizli(Kapatılan) 3. Asliye Ticaret Mahkemesi

TARİHİ : 13/02/2014

NUMARASI : 2013/211-2014/34

Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı faktoring şirketi vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. Read the rest of this entry »

Komşunun İsmi Tespit Edilip İmzası Alınmadan Yapılan Tebligat

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2014/28634 K. 2015/4032 T. 26.2.2015

  • USULSÜZ TEBLİGAT ( Öğrenme Tarihinin Tebliğ Tarihi Olarak Düzeltilmesi – Muhatabın Çarşıya Gittiğini Beyan Eden Komşunun İsmi Tespit Edilip İmzası Alınmadan Yapılan Tebligatın 7201 S. Tebligat Kanununun 21/1 ve 23/7. Md. İle Tebligat Yönetmeliğinin 30. ve 35. Md. Göre Usulsüz Olduğu/İstemin Kabul Edileceği )
  • KOMŞUNUN İSMİ TESPİT EDİLİP İMZASI ALINMADAN YAPILAN TEBLİGAT ( Komşu Muhatabın Çarşıya Gittiğini Beyan Ettiği Yazılarak Tebliğ Yapıldığı – 7201 S. Tebligat Kanununun 21/1 ve 23/7. Md. İle Tebligat Yönetmeliğinin 30. ve 35. Md. Göre Tebliğ İşlemini Usulsüz Olduğu/İstemin Kabul Edileceği – Öğrenme Tarihinin Tebliğ Tarihi Olarak Düzeltilmesi )
  • ÖĞRENME TARİHİNİN TEBLİĞ TARİHİ OLARAK DÜZELTİLMESİ ( Usulsüz Tebligat – Muhatabın Çarşıya Gittiğini Beyan Eden Komşunun İsmi Tespit Edilip İmzası Alınmadan Yapılan Tebligatın 7201 S. Tebligat Kanununun 21/1 ve 23/7. Md. İle Tebligat Yönetmeliğinin 30. ve 35. Md. Göre Usulsüz Olduğu/Tebliğ Tarihi Öğrenme Tarihi Olarak Düzeltileceği )
  • İMZAYA İTİRAZ ŞİKAYETİ ( Muhatabın Çarşıya Gittiğini Beyan Eden Komşunun İsmi Tespit Edilip İmzası Alınmadan Yapılan Tebligatın Usulsüz Olduğu – Tebliğ Tarihi Öğrenme Tarihi Olarak Düzeltilerek Süresinde Yapılan İtirazın Esası İnceleneceği )

Read the rest of this entry »

Yasa yolunda sanığın yanıltılması

Yargıtay 7. Ceza Dairesi

Esas:2014/1245

Karar: 2015/22035

“İçtihat Metni”

Tebliğname No : 7 – 2013/15091

MAHKEMESİ : Sincan 1.Asliye Ceza Mahkemesi

TARİHİ : 04/10/2012

NUMARASI : 2012/460 (E) ve 2012/699 (K)

SUÇ : 5607 sayılı kanuna muhalefet

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü; Read the rest of this entry »

İbraz tarihi bulunmayan çeklerde zamanaşımı 10 yıldır

T.C.

YARGITAY

  1. HUKUK DAİRESİ

Esas: 2015/2040

Karar: 2015/4937

Tarih: 5.3.2015

  • ÇEKE DAYALI KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP ( Zamanaşımı Dolduğundan Bahisle Takibin İptali – Çekin Arka Yüzünde İbraz Kaşesinde Tarih Bulunmadığı/Kambiyo Vasfını Taşımayan Adi Havale Hükmündeki Belge İle Başlatılıp Kesinleşen Takipte 818 S. B.K.’nun 125. Md. Göre 10 Yıllık Zamanaşımı Süresi Uygulanacağı – İstemin Reddi Gerektiği )

Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: