5237 Sayılı TCK Madde 119 İçtihat

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ E. 2013/34331

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2013/34331

K. 2014/10831

T. 3.4.2014

• KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL ( Sanığın Konut Dokunulmazlığını İhlal Amacıyla Katılanı Basit Tıbbi Müdahaleyle Giderilecek Şekilde Yaraladığı – Yaralamanın Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçunun Cebir Unsurunu Oluşturacağı )

• BASİT TIBBİ MÜDAHALEYLE GİDERİLEBİLECEK ŞEKİLDE YARALAMA ( Sanığın Konut Dokunulmazlığını İhlal Amacıyla Katılanı Basit Tıbbi Müdahaleyle Giderilecek Şekilde Yaraladığı – Yaralamanın Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçunun Cebir Unsurunu Oluşturduğunun Gözetileceği )

• CEBREN KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL ( Katılanın Basit Tıbbi Müdahaleyle Giderilecek Şekilde Yaralandığı – Yaralamanın Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçunun Cebir Unsurunu Oluşturduğunun Gözetilmesi Gerektiği )

5237/m. 86/2, 87, 116/4, 119/1-a

ÖZET : Sanığın, konut dokunulmazlığını ihlâl amacıyla katılanı basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaralaması eyleminin, TCK’nın 116/4, 119/1-a. maddelerinde düzenlenen suçu, yaralamanın da bu suçun cebir unsurunu oluşturduğu gözetilmelidir.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

1- ) Sanığa yükletilen konut dokunulmazlığının ihlali ve katılan Zübeyde’yi yaralama eylemleriyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemlerin sanık tarafından işlendiğinin Kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı,

Eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu,

Cezaların kanuni bağlamda uygulandığı,

Anlaşıldığından sanık Engin’in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKÜMLERİN ONANMASINA,

2- ) Sanığın, katılan A.’ye yönelik yaralama suçundan kurulan hükmün temyizine gelince; başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

5237 sayılı TCK’nın 116/4 maddesinde, fiilin, cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle ya da gece vakti işlenmesi hâlinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunacağı, yine aynı Kanunun 119/2 maddesinde konut dokunulmazlığının ihlali suçunun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hâllerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümlerin uygulanacağı şeklindeki düzenlemeler ile mahkemece konut dokunulmazlığının ihlali suçunun cebirle işlendiğinin kabul edilmesi karşısında, sanığın, konut dokunulmazlığını ihlâl amacıyla katılan Ayşe’yi basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaralaması eyleminin, TCK’nın 116/4, 119/1-a. maddelerinde düzenlenen suçu, yaralamanın da bu suçun cebir unsurunu oluşturduğu gözetilmeden, ayrıca yaralama suçundan da hüküm kurulması,

SONUÇ : Kanuna aykırı ve sanık Engin’in temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle hükmün BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 03.04.2014 tarihin-de oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: