5237 Sayılı TCK Madde 110 İçtihat

YARGITAY 6. CEZA DAİRESİ E. 2013/5247

T.C.

YARGITAY

6. CEZA DAİRESİ

E. 2013/5247

K. 2013/6089

T. 27.3.2013

• HÜRRİYETİ TAHDİT VE GASP SUÇU ( Bu Suçların Sanığın Suç Örgütü Faaliyeti Çerçevesinde İşlediğinin Gözetilmesi Gereği – Kanun Yararına Bozma – 5275 S.K. Uygulama Alanın Dikkate Alınacağı/İtirazın Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )

• KANUN YARARINA BOZMA TALEBİ ( Sanığın Cezalandırılmasına Karar Verilen ve Kesinleşen Hürriyeti Tahdit ve Gasp Suçlarını Suç Örgütü Faaliyeti Çerçevesidne İşlediğinin Gözetilmesi Gerektiği – İtirazın Kabulü/Hürriyeti Tahdit ve Gasp Suçu )

• SANIĞIN ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMASI HAKKINDA SEHVEN HÜKÜM KURULMAMASI ( Bozma Sonrasında Bu Suçtan Dolayı Açılan Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Dürüşülmesine Karar Verildiği – Sanığın Suç Örgütü Faaliyeti/Kanun Yararına Bozma )

5275/m. 107/4

5237/m. 109,110,149,168

765/m. 102/2,104/son

ÖZET : Hürriyeti tahdit ve gasp suçlarından verilen hükmün kanun yararına bozulması istemi hakkında, dosya kapsamına göre; 5275 S.K. düzenleme dikkate alındığında, her ne kadar İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 17.10.2007 tarihli ve 2005/22 esas, 2007/409 Sayılı kararında, sanık hakkında çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak suçundan sehven hüküm kurulmamış ve bozma sonrasında da bu suçtan dolayı açılan kamu davasının, 765 Sayılı Kanunun 102/2 ve 104 /son maddeleri uyarınca zamanaşımı sebebiyle düşürülmesine karar verilmiş ise de, sanığın cezalandırılmasına karar verilen ve kesinleşen hürriyeti tahdit ve gasp suçlarını suç örgütü faaliyeti çerçevesinde işlediği gözetilmeksizin itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesi hatalıdır.

DAVA : Hürriyeti tahdit ve gasp suçlarından sanık A. U.’nun, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 109/1-2 ( üç kez ), 109/3 ( üç kez ), 110/2 ( üç kez ), 149/1-a-c-d-f, 168/1-3 ve 62 ( dört kez ) maddeleri gereğince üç kez 1 yıl 8 hapis ve 4 yıl 2 ay hapis cezaları ile cezalandırılmasına, müşteki Y.’a yönelik hürriyeti tahdit, diğer müştekilere yönelik gasp ve 6136 Sayılı Kanun’a muhalefet suçlarından açılan kamu davalarından beraatine dair, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 17.10.2007 tarihli ve 2005/22 esas, 2007/409 Sayılı kararının Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 23.11.2009 tarihli ve 2008/15077 esas, 2009/15780 karar sayılı ilamıyla onanması, bir kısım sanıklar yönünden ise bozulmasından sonra yapılan yargılama sonucunda, sanık A. U. hakkında bozma öncesi 2005/22 esas sayılı dosyada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 17.1.2005 tarihli iddianamesi ile çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak suçundan dolayı 4422 Sayılı Kanunun 1/1-c ve 1/2 maddeleri gereğince açılan kamu davasının, 765 Sayılı Kanunun 102/2 ve 104 /son maddeleri uyarınca zamanaşımı sebebiyle düşürülmesine dair İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 11.5.2012 tarihli ve 2010/80 esas, 2012/82 Sayılı kararını müteakip infaz aşamasında, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 15.7.2011 tarihli ve 2011/816 değişik iş sayılı içtima kararına konu 7 yıl 26 ay hapis cezasının suç tarihinde yürürlükte olan 4422 Sayılı Kanunun 1/6, 13, 3713 Sayılı Kanunun 16, 17 ve 5275 Sayılı Kanunun 107/4. maddeleri gereğince 1/4 indirimden yararlandırılmak suretiyle infazına dair Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 5.10.2012 tarihli müddetnameye yönelik itirazın kabulüne dair Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 11.10.2012 tarihli ve 2012/1377 değişik iş sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine dair Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 4.11.2012 tarihli ve 2012/1611 değişik iş sayılı kararına karşı Adalet Bakanlığının 1.2.2013 gün ve 2012/2105/8509 Sayılı kanun yararına bozma istemine dayalı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 15.2.2013 gün ve KYB/2013/37088 Sayılı ihbar yazısı ile infaz dosyası 19.2.2013 tarihinde Dairemize gönderilmekle incelendi:

KARAR : Anılan Yazıda;

Dosya kapsamına göre; 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı hakkında Kanun’un 107/4. maddesinde yer alan Suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçtan dolayı mahkumiyet halinde; ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar otuzaltı yılını, müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar otuz yılını, süreli hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar cezalarının dörtte üçünü infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilirler. şeklindeki düzenleme dikkate alındığında, her ne kadar İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 17.10.2007 tarihli ve 2005/22 esas, 2007/409 Sayılı kararında, sanık hakkında çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak suçundan sehven hüküm kurulmamış ve bozma sonrasında da bu suçtan dolayı açılan kamu davasının, 765 Sayılı Kanunun 102/2 ve 104 /son maddeleri uyarınca zamanaşımı sebebiyle düşürülmesine karar verilmiş ise de, sanığın cezalandırılmasına karar verilen ve kesinleşen hürriyeti tahdit ve gasp suçlarını suç örgütü faaliyeti çerçevesinde işlediği gözetilmeksizin itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmemiş olduğundan bahisle 5271 Sayılı CMK’nın 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması Dairemizden istenilmiştir.

SONUÇ : Kanun yararına bozma istemine dayanan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ihbar yazısı, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görüldüğünden kabulüyle Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 4.11.2012 gün ve 2012/1611 Sayılı değişik iş sayılı kararının 5271 Sayılı CMK. nın 309. maddesi gereğince BOZULMASINA, kanun yararına bozma kararı doğrultusunda işlem yapılmak üzere dosyanın mahalline gönderilmesine, 27.03.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: