5237 Sayılı TCK Madde 89 İçtihat

YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ E. 2014/7841

T.C.

YARGITAY

12. CEZA DAİRESİ

E. 2014/7841

K. 2015/710

T. 20.1.2015

• TAKSİRLE YARALAMA SUÇU ( Doktor Olan Sanığın Teşhis ve Uygulandığı Tedavinin Tıbba Uygun Olmadığı/Daha Az Girişimsel Bir Yöntem Uygulayabilecekken Ameliyat Ettiği – Hastayı Yeterince Bilgilendirmediğinden Rızanın Eylemi Hukuka Uygun Hale Getirmediği/Beraat Kararı Verilemeyeceği )

• DOKTORUN HASTAYI HATALI AMELİYAT ETMESİ ( Taksirle Yaralama Suçu/Doktor Olan Sanığın Teşhis ve Uygulandığı Tedavinin Tıbba Uygun Olmadığı/Daha Az Girişimsel Bir Yöntem Uygulayabilecekken Ameliyat Ettiği – Hastayı Yeterince Bilgilendirmediğinden Rızanın Eylemi Hukuka Uygun Hale Getirmediği/Beraat Kararı Verilemeyeceği )

• DAHA AZ GİRİŞİMSEL YÖNTEM UYGULANABİLECEĞİ ( Hastayı Yeterince Bilgilendirmediğinden Rızanın Eylemi Hukuka Uygun Hale Getirmediği – Beraat Kararı Verilemeyeceği )

• DOKTORUN HASTAYI YETERLİ ŞEKİLDE BİLGİLENDİRMEMESİ ( Taksirle Yaralama Suçu/Daha Az Girişimsel Bir Yöntem Uygulayabilecekken Ameliyat Ettiği – Bilgilendirmeden Alınan Rızanın Eylemi Hukuka Uygun Hale Getirmediği/Beraat Kararı Verilemeyeceği )

• RIZA ( Tahksirle Yaralama Suçu/Doktor Olan Sanığın Daha Az Girişimsel Bir Yöntem Uygulayabilecekken Katılanı Ameliyat Ettiği – Hastayı Yeterince Bilgilendirmeden Alınan Rızanın Eylemi Hukuka Uygun Hale Getirmediği )

5237/m. 26, 89

ÖZET : Dava, taksirle yaralama suçuna ilişkindir.

Katılanın bel ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede beyin cerrahı olan sanık tarafından yapılan operasyondan sonra hastanın şikayetlerinin geçmemesi üzerine şikayetçi olmuştur.

Adli Tıp Kurum raoprunda sanığın daha az girişimsel bir yöntem tercih edebileceği, ancak hastayı bilgilendirmek kaydıyla tercih hakkının olduğu belirtilmiştir.

Nevar ki sanık, katılanı gerçekleştireceği ameliyatın risk ve sonuçları konusunda yeterli şekilde bilgilendirmemiştir. Hatta katılan ve tanığın ifadelerine göre, ameliyat olunmadığı halde felç olma durumundan bahsetmiştir. Dolayısıyla sanığın aldığını savunduğu rıza geçerli değildir. Rıza ancak tıbba uygun teşhis ve tedavi uygulanması şartıyla eylemi hukuka uygun hale getirir.

Sanığın teşhis ve uyguladığı tedavinin tıbba uygun olmadığı, bilirkişi heyet raporuyla Adli Tıp Kurumu raporunda açıkça ortaya konulmuştur. Sanığın beraatine karar verilmesi doğru değildir.

DAVA : Taksirle yaralama suçundan sanığın beraatine dair hüküm, katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, incelenen dosya kapsamına göre katılan vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Katılanın bel ağrısı şikayetiyle Ö… Hastanesinde Beyin Cerrahı olan sanığa başvurduğu, intervertebral disk dejenerasyonu, nöral kanalın osseöz stenozu, lomber ve diğer intervertebral disk bozuklukları, radikülopati tanıları ile 27.12.2008 tarihinde posterior segmental enstrumantasyon 2 ile 6 vertebra segmenti. lomber diskektomi tek seviye bilateral operasyonu yapıldığı, operasyondan sonra hastanın şikayetlerinin geçmediği, tedavisi amacıyla uzun süre adı geçen hastaneye devam ettiği, bundan sonra katılanın müracaat ettiği çeşitli hastanelerdeki konusunda uzman hekimlerin sanığın gerçekleştirdiği ameliyatın yapılmasına gerek olmadığını söylemeleri üzerine katılanın şikayetçi olduğu olay sebebiyle alınıp, hükme esas kılınan Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu’nun 18.2.2013 tarihli raporunda “… hastanın ameliyat öncesi lomber mr değerlendirilmesinde L3-4 ve L4-5 mesafelerinde görülen disk patolojilerinin ameliyat öncesi hastada bahsedilen klinik tabloyu açıklamadığı, çok belirgin spinal kanal darlığı olmadığı ve listezis bulgusu görülmediği dikkate alındığında cerrahi yaklaşımın seçiminde daha az invaziv ( girişimsel ) olan bir yolun tercih edilebileceği, ancak cerrahi yaklaşım konusunda hastayı tedavi eden hekimin hastayı bilgilendirmek kaydıyla tercih hakkının olduğu dikkate alındığında söz konusu olayda adı geçen sağlık personeline yöneltilecek herhangi bir kusur ve ihmal tespit edilmediği…”, bildirildiğinden, sanık hakkında beraat kararı verilmiş ise de: soruşturma aşamasında alınan 4.11.2011 tarihli ve basit medial faset dekompresyonu yeterli iken gerçekleştirilen total laminektomi+ileri derecede fasetlerin çıkarılması+transpediküler vidalama ameliyatının gereksiz ve sanığın kusurlu olduğunu bildiren bilirkişi heyet raporunda, hastanın komplikasyon riski daha düşük daha az invazif alternatif cerrahi tedavi yöntemleri hakkında bilgilendirildiğine/aydınlatıldığına dair herhangi bir tıbbi kayda rastlanmadığını, katılan tarafından imzalanan 27.12.2008 tarihli onam belgesi içeriğinde de bu yönde herhangi bir bilgi bulunmadığını mütalaa etmesi, katılan ve tanık M. A.’un, sanığın ameliyat olunmadığı halde felç olma durumundan bahsettiğine dair ifadeleri ve tüm dosya kapsamı nazara alındığında sanığın, katılanı gerçekleştireceği ameliyatın risk ve sonuçları konusunda yeterli şekilde bilgilendirmediği, dolayısıyla sanığın aldığını savunduğu rızanın geçerli olmadığı, zira rızanın ancak tıbba uygun teşhis ve tedavi uygulanması şartıyla eylemi hukuka uygun hale getireceği, somut olayda ise sanığın teşhis ve uyguladığı tedavinin tıbba uygun olmadığının 4.11.2011 tarihli bilirkişi heyet raporuyla Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu’nun 18.2.2013 tarihli raporunda açıkça ortaya konulduğu anlaşıldığından sanığın mahkumiyeti yerine yazılı şekilde beraatine karar verilmesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı olup, katılan vekilinin temyiz itirazları bu sebeple yerinde görüldüğünden hükmün 5320 Sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince halen uygulanmakta olan 1412 Sayılı C.M.U.K.un 321. maddesi gereğince tebliğnamedeki isteme aykırı olarak BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 20.01.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: