5237 Sayılı TCK Madde 103 İçtihat

YARGITAY 14. CEZA DAİRESİ E. 2014/4932

T.C.

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2014/4932

K. 2014/11320

T. 20.10.2014

• CİSİM SOKMAK SURETİ İLE CİNSEL İSTİSMAR ( Mağdurenin Sanığın Penseyi Cinsel Organına Sokup Sokmadığına İlişkin Çelişkili Beyan Verdiği/Devlet Hastanesi Raporunda Çeltik Görünümünde Bulgu Tespit Edildiği – Raporun Tek Başına Nitelikli Cinsel İstismar Suçunun Oluştuğuna Delalet Edip Etmediği Hususunda Rapor Alınacağı )

• NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMAR ( Mağdurenin Sanığın Penseyi Cinsel Organına Sokup Sokmadığına İlişkin Çelişkili Beyan Verdiği/Devlet Hastanesi Raporunda Çeltik Görünümünde Bulugu Tespit Edildiği – Raporun Tek Başına Nitelikli Cinsel İstismar Suçunun Oluştuğuna Delalet Edip Etmediği Hususunda Rapor Alınması Gereği )

• ZİNCİRLEME SUÇ ( Değişik Zamanlarda Birden Çok Defa Cinsel istismar – Zincirleme Suç Uyarınca Artırılarak Bulunacak Miktarın 5237 S.K. Md. 103/6. İle Belirlenen Cezaya Ekleneceği )

• CEZANIN BELİRLENMESİ ( Değişik Zamanlarda Birden Çok Defa Cinsel istismar – Zincirleme Suç Uyarınca Artırılarak Bulunacak Miktarın 5237 S.K. Md. 103/6. İle Belirlenen Cezaya Ekleneceği )

• LEHE OLAN HÜKMÜN BELİRLENMESİ ( Nitelikli Cinsel İstismar – Çocuğun Cinsel İstismarı Suçunun Yeniden Düzenlenmesi Karşısında Lehe Olan Hükmün Belirleneceği )

5237/m.43, 103

ÖZET : Mağdurenin sanığın cinsel organına cisim sokmasına ilişkin çelişkili beyan verdiği, tanığın kız kardeşi olan mağdurenin olayı kendisine aktarırken sanığın, penseyi eline alıp cinsel organıyla oynadığını söylediğini bildirmesi, mağdure hakkında kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tarafından düzenlenen Devlet Hastanesi raporunda “kaideye kadar uzanmayan çeltik olabilecek görünüm mevcut” olduğunun tespit edilmesi karşısında, söz konusu bulgunun hymenin doğal yapısından kaynaklanabileceği de gözetilerek raporun tek başına, sanığın eyleminin mağdurun vücuduna cisim sokmak suretiyle çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçunu oluşturduğuna delalet edip etmeyeceği hususunda konunun uzmanı bilirkişiden ayrıntılı rapor alınması gerekir.

Sanığın mağdureye karşı, değişik zamanlarda birden çok defa cinsel istismar suçunu işlemesi nedeniyle, zincirleme suç uyarınca artırılarak bulunacak miktarın 103/6. madde ile belirlenen cezaya eklenmesi ve bu sıraya uyularak sonuç cezanın tayini gerekir.

Çocuğun cinsel istismarı suçunun yeniden düzenlenmesi karşısında; lehe olan hükmün belirlenmesi gerekir.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma ve kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Mağdurenin 19.8.2013 tarihli kolluk, 20.8.2013 tarihli Cumhuriyet Savcılığı ve duruşma beyanında, sanığın penseyi cinsel organına soktuğunu açıkça bildirmesine karşın Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin 5.11.2013 tarihli ruh sağlığı raporunun düzenlenmesi sırasında olayla ilgili olarak alınan öyküde, sanığın penseyi cinsel organına sokmaya çalıştığını belirtmek suretiyle çelişkili anlatımlarda bulunması, tanık Ç.’in Cumhuriyet Savcılığında alınan beyanında, kız kardeşi olan mağdurenin olayı kendisine aktarırken sanığın, penseyi eline alıp cinsel organıyla oynadığını söylediğini bildirmesi, mağdure hakkında kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tarafından düzenlenen Sinop Atatürk Devlet Hastanesinin 20.8.2013 tarihli raporunda “Saat 2 hizasında kaideye kadar uzanmayan çeltik olabilecek görünüm mevcut” olduğunun tespit edilmesi karşısında, söz konusu bulgunun hymenin doğal yapısından kaynaklanabileceği de gözetilerek 20.8.2013 tarihli raporun tek başına, sanığın eyleminin mağdurun vücuduna cisim sokmak suretiyle çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçunu oluşturduğuna delalet edip etmeyeceği hususunda konunun uzmanı bilirkişiden ayrıntılı rapor alınmasından sonra, sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri yerine eksik araştırmayla yazılı şekilde hüküm kurulması,

Kabule göre de;

Sanığın mağdureye karşı, değişik zamanlarda birden çok defa cinsel istismar suçunu işlemesi nedeniyle, TCK.nın 103/2 ve 103/3. maddelerine göre belirlenen cezanın teselsül sebebiyle aynı Kanunun 43. maddesi uyarınca artırılması ile bulunacak miktarın 103/6. madde ile belirlenen cezaya eklenmesi ve bu sıraya uyularak sonuç cezanın tayini gerekirken, 103/2. maddesi gereği belirlenen ceza üzerinden teselsül artırımının uygulanması suretiyle eksik ceza tayini,

Hükümden sonra 28.6.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6545 Sayılı Kanunun 59. maddesiyle 5237 Sayılı Kanunun 103. maddesinde yer alan çocuğun cinsel istismarı suçunun yeniden düzenlenmesi karşısında; 5237 Sayılı TCK.nın 7/2. madde-fıkrasındaki “Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur” hükmü gözetilerek, lehe olan hükmün, önceki ve sonraki kanunların bütün hükümleri olaya uygulanarak ortaya çıkan sonuçların birbirleriyle karşılaştırılması suretiyle belirlenmesi ve her iki kanunla ilgili uygulamanın, denetime imkan verecek şekilde kararda gösterilmesi suretiyle yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

SONUÇ : Kanuna aykırı, sanık müdafiin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, re’sen de temyize tabi olan hükmün kazanılmış hak saklı kalmak kaydıyla 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 Sayılı CMUK.nın 321 ve 326. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 20.10.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: