5237 Sayılı TCK Madde 73 İçtihat

YARGITAY 2. CEZA DAİRESİ E. 2013/37140

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2013/37140

K. 2014/5033

T. 25.2.2014

• BASİT YARALAMA ( Soruşturması ve Kovuşturmasının Şikayete Tabi Olduğu – Katılanın Hükümden Sonra Şikayetinden Vazgeçtiği/Sanığa Şikayetten Vazgeçmeyi Kabul Edip Etmediğinin Sorulacağı )

• HAKARET ( Soruşturması ve Kovuşturmasının Şikayete Tabi Olduğu – Katılanın Hükümden Sonra Şikayetinden Vazgeçtiği/Sanığa Şikayetten Vazgeçmeyi Kabul Edip Etmediğinin Sorulacağı )

• ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Hakaret ve Basit Yaralama – Katılanın Hükümden Sonra Şikayetinden Vazgeçtiği/Sanığa Şikayetten Vazgeçmeyi Kabul Edip Etmediğinin Sorulması Gerektiği )

• SİLAHLA YARALAMA ( Sanığın Mağdura Önce Yumrukla Vurup Sonra Bıçakla Üzerine Yürüyerek Yaralamaya Kalkışma Eyleminin Bütün Olarak Basit Yaralama Olduğu – Ayrıca Silahla Yaralamaya Teşebbüsten Hüküm Kurulamayacağı )

• EK İDDİANAME DÜZENLENMESİ ( Sanık Hakkında Yalnızca Yaralamadan Dava Açıldığı Hakaretten Açılan Dava Bulunmadığı – Ek İddianame Düzenlenmesi Gereği )

• TEKERRÜR ( Sanığın Sicilinde Bulunan Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçunun Suç Olmaktan Çıkarıldığı – Para Cezasının İse Kesin Nitelikte Olduğu/Sanık Hakkında Tekerrür Hükümlerinin Uygulanamayacağı )

• DENETİMLİ SERBESTLİK ( Sanık Hakkında Yalnızca Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanmasın Karar Verilmesi Gerekirken İnfazı Kısıtlar Biçimde 1 Yıl Uygulanmasına Karar Verilemeyeceği )

5237/m.58,73,86,125

5275/m.107, 108

ÖZET : Basit yaralama ve hakaret suçlarının soruşturması ve kovuşturması şikayete bağlı bulunduğundan ve hükümden sonra katılanın şikayetinden vazgeçtiği anlaşılmaktadır. Sanığa şikayetten vazgeçmeyi kabul edip etmediğinin sorulması,

Sanık hakkında iddianame içeriğine göre yalnızca yaralama suçundan kamu davası açıldığı, hakaret suçundan açılmış bir davanın bulunmadığı gözetilerek; bu suç bakımından ek iddianame düzenlenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

Sanığın kavga sırasında mağdura önce yumrukla vurup sonra bıçakla üzerine yürüyerek yaralamaya kalkışma eyleminin bütün halinde tamamlanmış basit yaralama suçunu oluşturduğu ayrıca silahla yaralamaya teşebbüsten hüküm kurulması hukuka aykırıdır.

Karşılıksız çek keşide etmenin suç olmaktan çıkarıldığı, sanığın yaralama suçundan verilen doğrudan para cezasının kesin nitelikte olduğu gözetilerek sanık hakkında tekerrür hükümlerinin uygulanamayacağı gözetilmelidir.

Sanık hakkında yalnızca denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına karar verilmesi gerekirken infazı kısıtlar biçimde 1 yıl süre ile uygulanması hukuka aykırıdır.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Dosya içeriğine göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- ) Sanığa atılı yumrukla basit yaralama ve hakaret suçlarının soruşturulması ve kovuşturulmasının şikayete bağlı bulunduğu ve katılanın hükümden sonra 9.11.2009 havale tarihli dilekçesiyle şikayetinden vazgeçtiği anlaşılmakla, 5237 Sayılı T.C.K.nın 73. maddesi uyarınca sanıktan, şikayetten vazgeçmeyi kabul edip etmediği sorularak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

2- ) Kabule göre,

a- ) C.M.K.nın 225/1. maddesinde, hükmün ancak iddianamede unsurları gösterilen suça dair fiil hakkında verilebileceğinin düzenlenmesi karşısında, hükmün konusunun iddianamede gösterilen eylemden ibaret olduğu, iddianamede davaya konu yapılan fiilin bir başka olaya dayalı olmadan bağımsız olarak açıklanıp belirtilmesinin gerektiği, aksine uygulamanın hangi eylemden dolayı dava açıldığı ve hangi iddiaya karşı savunma yapılacağı hususunda karışıklığa neden olacağı, bu itibarla sanık hakkında iddianame içeriğine göre yalnızca yaralama suçundan kamu davası açıldığı, hakaret suçundan açılmış bir davanın bulunmadığı gözetilerek; bu suç bakımından ek iddianame düzenlenerek sonucuna göre karar verilmesi yerine yazılı biçimde hüküm kurulması,

b- ) Sanığın kavga sırasında mağdura önce yumrukla vurup sonra bıçakla üzerine yürüyerek yaralamaya kalkışma eyleminin bütün halinde tamamlanmış basit yaralama suçunu oluşturduğu gözetilerek, 5237 Sayılı T.C.K.nın 86/2. maddesinden cezalandırılmasıyla yetinilmesi gerekirken, ayrıca silahla yaralamaya teşebbüsten de cezalandırılmasına karar verilmesi,

c- ) Sanığın adli sicil kaydında bulunan ilamlardan karşılıksız çek keşide etme suçunun, hükümden sonra 31.1.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6273 Sayılı Kanunun 3. maddesiyle değişik 5941 Sayılı Kanunun 5. maddesi uyarınca, “çek keşide etmekten yasaklılık” idari yaptırımına dönüştürülmesi ve yaralama suçundan verilen doğrudan para cezasından ibaret ilamın da içerdiği para cezası miktarı itibariyle kesin nitelikte bulunması karşısında, sanık hakkında tekerrür hükümlerinin uygulanma olanağının bulunmamasına göre; somut olayda, tekerrüre dayanak yapılan ilamın kararda gösterilmemesi ve T.C.K.nın 58/7. maddesi uygulanırken yalnızca denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına karar verilmesiyle yetinilmesi gerekirken, 5275 Sayılı Kanun’un 107 ve 108. maddeleri uyarınca infazı kısıtlar biçimde 1 yıl denetim süresi öngörülmesi,

d- ) 5237 Sayılı T.C.K.nun 53/1-c maddesinde belirtilen, velayet hakkından, vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan yoksun bırakılma güvenlik tedbirinin aynı maddenin 3. fıkrası uyarınca sadece kendi alt soyu üzerindeki yetkileri yönünden koşullu salıvermeye kadar uygulanabileceğinin gözetilmemesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanığın ve o yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin açıklanan sebeplerden dolayı istem gibi BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 25.2.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: