5237 Sayılı TCK Madde 64 İçtihat

YARGITAY 7. CEZA DAİRESİ E. 2011/3023

T.C.

YARGITAY

7. CEZA DAİRESİ

E. 2011/3023

K. 2014/10191

T. 27.5.2014

• KARMA YASA UYGULANMASI ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 765 S.K.’ nın Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren 5015 S.K. ile Birlikte Uygulanamayacağı – Davanın Zamanaşımı Sebebiyle Ortadan Kaldırılamayacağı )

• DAVA ZAMANAŞIMI ( Sanıkların Eylemlerine Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren ve Lehe Hükümler İçeren 5015 S.K.’nın Kaçak Petrol İle İlgili Ceza Hükümlerinin Uygulanacağı – Zamanaşımı Süresinin Lehe Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihte Yürürlükte Bulunan 5237 S.K.’ya Göre Belirleneceği )

• KAÇAK PETROL İLE İLGİLİ CEZA HÜKÜMLERİ ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 765 S.K.’ nın Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren 5015 S.K. ile Birlikte Uygulanamayacağı – Davanın Zamanaşımı Sebebiyle Ortadan Kaldırılmaması Gerektiği )

• LEHE YASA UYGULAMASI ( Sanıkların Eylemlerine Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren ve Lehe Hükümler İçeren 5015 S.K.’nın Kaçak Petrol İle İlgili Ceza Hükümlerinin Uygulanacağı – Zamanaşımı Süresinin Lehe Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihte Yürürlükte Bulunan 5237 S.K.’ya Göre Belirleneceği )

• KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Uyap’tan Alınan Nüfus Kayıt Örneğine Göre Sanıklardan Birinin Hükümden Önce Öldüğünün Anlaşıldığı – Kamu Davasının Düşürüleceği )

• SANIĞIN HÜKÜM TARİHİNDEN ÖNCE VEFAT ETMESİ ( Uyap’tan Alınan Nüfus Kayıt Örneğine Göre Sanıklardan Birinin Hükümden Önce Öldüğünün Anlaşıldığı – Kamu Davasının Düşürülmesi Gerektiği )

5237/m. 64, 66

5015/m. Ek.5

ÖZET : Uyap’tan alınan nüfus kayıt örneğine göre, sanıklardan birinin hükümden önce öldüğü anlaşılmakla kamu davasının düşürülmesine karar verilmesi gerekir.

Sanıkların eylemlerinin, suç tarihinden sonra yürürlüğe giren ve lehe hükümler içeren 5015 S.K.’nın kaçak petrol ile ilgili ceza hükümleri suçu oluşturacağı kabul edildiği cihetle, zamanaşımı süresinin de lehe Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükte bulunan 5237 Sayılı T.C.K.’ya göre belirlenmesi gerekir. Dava zamanaşımı süresinin 8 yıl olduğu, ve adı geçen sanıkların savunmalarının alındığı tarihler itibariyle, zamanaşımı süresinin gerçekleşmediği gözetilmeden, olayda karma yasa uygulaması yapılarak hem suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 Sayılı TCK.nun, hem de suç tarihinden sonra yürürlüğe giren 5015 Sayılı Kanunun birlikte uygulanması suretiyle, davanın zamanaşımı sebebiyle ortadan kaldırılmasına karar verilmesi yasaya aykırıdır.

DAVA : Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- )Katılan vekilinin sanık N. A. hakkındaki temyiz istemine yönelik yapılan incelemede;

Uyap’tan alınan nüfus kayıt örneğine göre, sanık N. A.’ın hükümden önce 1.3.2007 tarihinde öldüğü anlaşılmakla kamu davasının 5237 sayılı TCK.nun 64.maddesi uyarınca düşürülmesine karar verilmesi yerine yazılı şekilde hüküm kurulması,

Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün 5320 Sayılı Kanunun 8/1.maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 Sayılı CMUK.nun 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden 5237 Sayılı TCK.nun 64.maddesi gereğince sanık N. A. hakkındaki kamu davasının DÜŞÜRÜLMESİNE,

2- )Katılan vekilinin sanık Z. A. K. hakkındaki temyiz istemine yönelik yapılan incelemede;

Yapılan duruşmaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, gösterilen gerekçeye ve takdire göre, müdahil vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, sanık Z. A. K. hakkındaki hükmün ONANMASINA,

3- )Katılan vekilinin sanıklar M. Ç., E. E., R. İ., A. S., S. D., A. Y., R. Y., A. C. K., İ. Ç., A. E. M. ve Y. I. hakkındaki temyizine gelince,

Sanıkların eylemlerinin, suç tarihinden sonra 25.1.2007 günü yürürlüğe giren ve lehe hükümler içeren 5015 Sayılı Kanunun Ek 5. maddesinde öngörülen suçu oluşturacağı kabul edildiği cihetle, zamanaşımı süresinin de lehe Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükte bulunan 5237 Sayılı T.C.K.’nun 66. 67. Maddelerine göre belirlenmesinin gerekeceği ve 5237 Sayılı T.C.K.nun 66. Maddesinin 1. fıkrasının ( e ) bendine göre asli dava zamanaşımı süresinin 8 yıl olduğu, ve adı geçen sanıkların savunmalarının alındığı 7.7.2004, 15.6.2005 ve 13.7.2005 tarihleri itibariyle, anılan maddelerde öngörülen zamanaşımı süresinin gerçekleşmediği gözetilmeden, olayda karma yasa uygulaması yapılarak hem suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 Sayılı TCK.nun, hem de suç tarihinden sonra yürürlüğe giren 5015 Sayılı Kanunun birlikte uygulanması suretiyle, yazılı şekilde davanın zamanaşımı sebebiyle ortadan kaldırılmasına karar verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, müdahil vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün, 5320 Sayılı Kanunun 8/1.maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 Sayılı CMUK.nun 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak, sanıkların savunmalarının alındığı yukarda belirtilen tarihler itibariyle, 5237 Sayılı TCK.nun 66. maddesinin 1. fıkrasının ( e ) bendinde öngörülen 8 yıllık asli dava zamanaşımı süresi, temyiz inceleme gününde tahakkuk etmiş bulunduğundan, sanıklar M. Ç., E. E., R. I., A. S., S. D., A. Y., R. Y., A. C. K., İ. Ç., A. E. M. ve Y. I. hakkında açılan kamu davasının gerçekleşen zamanaşımı nedeniyle, anılan madde gereğince DÜŞÜRÜLMESİNE, olay anında ve öncesi çekilen görüntüleri içeren CD’lerinin DOSYASINDA DELİL OLARAK SAKLANILMASINA, 3406 … … plakalı S… K… isimli tekne ile 34 … … ve 17 … … plakalı araçta ele geçen ve yargılama aşamasında tasfiye yapılıp bedelinin emanete alındığı anlaşılan davaya konu kaçak akaryakıt bedelinin 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununa 5576 SK.3.maddesiyle ekli Ek Madde 5/ 1 cümle 2 hükmü uyarınca MÜSADERESİNE, 3406 … … plakalı S… K.. isimli tekne, 34 D.. …, 59 … .., 34 … … ve 17 … … plakalı araçlar ile olay sebebiyle el konulan, cep telefonları, jeneratör,su motoru ve diğer tüm eşyaların ve nakil araçları yönüyle yatırılan teminatların hak sahiplerine İADESİNE, anılan araçlar üzerine konulan tüm satılamaz devredilemez şerhlerin kaldırılmasına, 27.05.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: