5237 Sayılı TCK Madde 63 İçtihat

YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ E. 2014/4800

T.C.

YARGITAY

1. CEZA DAİRESİ

E. 2014/4800

K. 2014/5093

T. 11.11.2014

• MAHSUP İŞLEMİ ( Tutuklu Kalınan Suçtan Verilen Kararın Kesinleşme Tarihinden Önmce Başka Bir Suç ya da Suçların İşlenmesinin Yeterli Olacağı – Tutuklu Kalınan Suçun Beraatle veya Mahkumiyetle Sonuçlanmasının Mahsup İşlemi için Önemli Olmadığı/Mahkumiyetle Sonuçlanan Kararın Henüz Kesinleşmemiş Olması Sebebiyle Beraat Etme İhtimali Bulunduğundan İnfazı Halen Devam Eden Mahkum İçin Koşulları Oluştuğu Takdirde Mahsup İşleminin Yapılacağı )

• SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMAK ( Gözaltı Neticesinde Tutuklandığı Sonrasında Beraat Kararı Verildiği ve Tahliye Edildiği – Beraat Kararı Kesinleşmeden Hükümlünün İşlediği Kasten Adam Öldürmek Suçundan Hapis Cezasına Mahkum Edildiği/Sanığın Gözaltında ve Tutuklu Kaldığı Sürenin Kasten Adam Öldürmek Suçundan Almış Olduğu Cezadan Mahsubuna Karar Verileceği )

• KASTEN ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak Suçundan Gözaltına Alındığı Tutuklandığı Sonrasında Beraat Kararı Verildiği ve Tahliye Edildiği – Beraat Kararı Kesinleşmeden Hükümlünün İşlediği Kasten Adam Öldürmek Suçundan Hapis Cezasına Mahkum Edildiği/Sanığın Gözaltında ve Tutuklu Kaldığı Sürenin Kasten Adam Öldürmek Suçundan Almış Olduğu Cezadan Mahsubuna Karar Verilmesi Gerektiği )

765/m. 40

5237/m. 63

ÖZET : Muhtelif suçlardan sanığın hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Mahsup işleminin yapılabilmesi için tutuklu kalınan suçtan verilen kararın kesinleşme tarihinden önce bir başka suç ya da suçların işlenmesinin yeterli olacağı, tutuklu kalınan suçun beraatle veya mahkumiyetle sonuçlanmasının mahsup işlemi için önemli olmadığı, mahkumiyetle sonuçlanan kararın henüz kesinleşmemiş olması sebebiyle temyiz incelemesi sonunda beraat etme ihtimali hukuken mümkün bulunduğundan infazı halen devam eden mahkum için telafisi imkansız sonuçlar doğabileceğinden, mahsup işleminin koşulları oluştuğu takdirde yapılması gerekmektedir.

Hükümlünün gözaltında kalması sonrasında suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan tutuklandığı, sonrasında tahliye olduğu ve hükümlü hakkında çıkar amaçlı suç örgütü kurmak suçundan beraat kararı verildiği, beraat kararının kesinleştiği, bu karar henüz kesinleşmeden, hükümlünün işlediği kasten adam öldürmek suçundan 18 yıl hapis cezasına mahkum edildiği anlaşılmıştır. Sanığın gözaltında ve tutuklu kaldığı sürenin kasten adam öldürmek suçundan almış olduğu cezadan mahsubuna karar verilmesi gerekir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Muhtelif suçlardan sanık M.’in 21 yıl 8 ay ağır hapis ve 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezaları ile cezalandırılmasına dair, Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi’nin 11.12.1995 tarihli ve 1995/136 müteferrik sayılı kararının infazı sırasında hükümlünün 16.7.2002 tarihinden itibaren şartla tahliye edilmesine dair Manisa Ağır Ceza Mahkemesi’nin 16.7.2002 tarihli ve 2002/147 müteferrik sayılı kararına müteakip, sanığın bihakkın tahliye tarihi dolmadan işlediği kasten adam öldürme suçundan dolayı Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2007/241 esas, 2008/333 Sayılı kararı ile mahkûmiyetine hükmedilmiş olduğundan şartla tahliye kararının geri alınmasına, 2. suçun işlendiği 10.10.2002 ile bihakkın tahliye tarihi olan 25.10.2037 tarihleri arasındaki sürenin aynen infaz edilmesine ilişkin, İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 8.11.2010 tarihli ve 1979/301 esas sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine dair, İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 14.12.2010 tarihli ve 2010/1990 değişik iş sayılı kararı sonrasında o yer Cumhuriyet Başsavcılığınca bihakkın tahliye tarihinin 30.9.2039 olarak kabulüyle bu tarihe kadar olan sürenin aynen çektirilmesine karar verilmesi talebinin kabulüne ilişkin, İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 24.3.2011 tarihli ve 2011/26 ( eski esas 1979/301 ) esas sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine dair İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 8.1.2013 tarihli ve 2013/5 değişik iş sayılı kararını müteakip, hükümlü müdafiinin, 6459 Sayılı Kanunun 25. maddesiyle 5275 Sayılı Kanun’a eklenen geçici 5. maddesi gereğince İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 10.5.2013 tarihli ve 1979/301 müteferrik sayılı kararı uyarınca aynı mahkemenin 24.3.2011 tarihli ve 2011/26 Sayılı kararın kaldırılmasına, sanığın başka suçtan tutuklu ve hükümlü değil ise tahliyesine karar verildiğini ve sanığın 2002 yılında işlemiş olduğu suçun cezasının büyük bir kısmını tutuklulukta geçirdiğini ve Adana Ağır Ceza Mahkemesi’nin beraatle sonuçlanan dosyasında tutuklulukta geçirdiği süreler mahsup edildiğinde sanığın tahliye edilmesi gerektiğine dair talebinin reddine dair Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi’nin 17.6.2013 tarihli ve 2013/670 değişik iş sayılı kararına karşı yapılan itirazın keza reddine dair Niğde Ağır Ceza Mahkemesi’nin 10.9.2013 tarihli ve 2013/725 değişik iş sayılı kararını kapsayan dosya incelendi.

Mülga 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 40 ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 63. maddelerinde belirtildiği üzere, mahsup işleminin yapılabilmesi için tutuklu kalınan suçtan verilen kararın kesinleşme tarihinden önce bir başka suç ya da suçların işlenmesinin yeterli olacağı, tutuklu kalınan suçun beraatle veya mahkûmiyetle sonuçlanmasının da mahsup işlemi için önemli olmadığı, böyle bir durumda ise infazı halen devam eden mahkum için telafisi imkansız sonuçlar doğabileceği cihetle, hükümlünün Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 20.10.2010 tarihli ve 2009/164 esas, 2010/291 Sayılı dosyasından gözetim altında ve tutuklu kaldığı sürenin Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2.12.2008 tarihli ve 2007/241 esas, 2008/333 Sayılı ilamından mahsubuna karar verilmesinin gerekmesi karşısında, itirazın kabulü yerine reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. Maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 16.7.2014 gün ve 94660652-105-34-8598-2013-14606/49010 Sayılı yazılı istemlerine müsteniden dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 4.9.2014 tarih ve 2014/283086 Sayılı tebliğnamesi ile Dairemize gönderilmekle gereği görüşülüp konuşuldu;

I. ) Hükümlü M. hakkındaki dosya kapsamından;

4.1.1979 tarihinde işlediği kasten öldürmeye teşebbüs suçunda İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 26.5.1981 tarih, esas 1979/301 Sayılı kararı ile 13 yıl 5 ay 20 gün ağır hapis,

30.3.1981 tarihinde işlediği gasp suçundan İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 19.3.1982 tarihli 1981/304 esas sayılı kararıyla 12 yıl 6 ay ağır hapis, 4.2.1980 tarihinde işlediği firar suçundan Isparta Ağır ceza Mahkemesi’nin 12.3.1982 tarihli 1981/190 esas sayılı kararıyla toplam 8 yıl 28 ay 42 gün hapis,

1.5.1981 tarihinde işlediği kasten öldürmek suçundan Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 9.6.1983 tarihli 1981/229 esas sayılı kararıyla 13 yıl 4 ay ağır hapis, 11.5.1981 tarihinde işlediği gasp suçundan İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 28.5.1986 tarihli 1985/11 esas sayılı kararıyla 12 yıl 6 ay ağır hapis, 14.4.1981 tarihinde işlediği hırsızlık suçundan Şişli 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 26.3.1982 tarihli 1981/68 esas sayılı kararıyla 3 yıl 9 ay hapis,

1978 tarihi öncesinde işlediği askeri firar suçundan Isparta Askeri Mahkemesi’nin 29.12.1978 tarihli 1978/584 esas sayılı kararıyla 20 ay 5 gün hapis cezalarıyla mahkum edildiği,

Mahkumiyetine dair ilamların Dinar Ağır Ceza Mahkemesi’nin 13.4.1991 tarih ve 1991/60 Müt. sayılı kararıyla içtima edilerek 36 yıl ağır hapis cezası üzerinden infazına karar verildiği,

Hükümlünün ceza infaz kurumunda tutuklu ve hükümlü olarak geçirdiği süre itibariyle Dinar Ağır Ceza Mahkemesince verilen 13.4.1991 tarihli 1991/61 Müt. sayılı kararıyla 13.4.1991 tarihinden geçerli olmak üzere şartla tahliye edildiği,

Hükümlünün bihakkın tahliye tarihi dolmadan deneme süresi içinde 30.10.1991 tarihinde kasten işlediği adam öldürmek suçundan Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi’nin 22.4.1993 tarih ve esas 1991/220, karar 1993/83 Sayılı kararıyla 20 yıl ağır hapis cezasıyla mahkum edildiği, bu sebeple İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 15.12.1994 tarih ve 1979/301 esas sayılı kararıyla hükümlü hakkında Dinar Ağır Ceza Mahkemesi’nin 13.4.1991 tarihli 1991/61 Müt. sayılı kararıyla verilen şartla tahliye kararının geri alınmasına, 2. suç tarihi olan 30.10.1991 ile bihakkın tahliye tarihi olan 22.11.2016 arasındaki sürenin aynen çektirilmesine karar verildiği,

Aynen çektirilmesine hükmedilen 25 yıl 2 gün hapis cezası ile Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi’nin 11.12.1995 gün ve 1995/136 Müt. sayılı içtima kararıyla verilen toplam 23 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasının infazı sırasında hükümlünün ceza infaz kurumunda kaldığı süre itibariyle Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 16.7.2002 tarih 2002/147 Müt. sayılı kararıyla 16.7.2002 tarihinden geçerli olmak üzere şartla tahliyesine karar verildiği, bihakkın tahliye tarihinin 25.10.2037 olarak belirlendiği ancak Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine Manisa Ağır Ceza Mahkemesi’nin 4.11.2010 tarihli ve 2010/966 değişik iş sayılı karar ile bihakkın tahliye tarihinin 30.9.2039 olarak yeniden belirlendiği,

İkinci kez şartla tahliyesinden sonra bihakkın tahliye tarihi dolmadan deneme süresi içinde 10.10.2002 tarihinde kasten işlediği adam öldürmek suçundan Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2.12.2008 tarih ve esas 2007/241 karar, 2008/33 Sayılı kararıyla 18 yıl hapis cezasına mahkum edildiği, bu sebeple İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 24.3.2011 tarih ve 2011/26 Sayılı kararıyla hükümlü hakkında Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 16.7.2002 tarih ve 2002/147 Müt. sayılı kararıyla verilen şartla tahliye kararının geri alınmasına, 2. suç tarihi olan 10.10.2002 ile bihakkın tahliye tarihi olan 30.9.2039 arasındaki sürenin aynen çektirilmesine karar verildiği,

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 10.5.2013 tarihli ve 1979/301 esas sayılı kararıyla; 30.4.2013 tarihli 28633 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6459 Sayılı İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 25. maddesiyle 5275 Sayılı CGTİHK’na eklenen geçici 5. maddesinde yer alan, ‘7 Kasım 1982 tarihinden önce işlemiş olduğu bir suç dolayısıyla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olan kişi hakkında, mahkum olduğu cezanın infazı sürecinde koşullu salıverildikten sonra deneme süresi içinde işlediği yeni bir suç sebebiyle koşullu salıverilme kararı geri alınmaz” şeklindeki hüküm gereğince, 07 Kasım 1982 tarihinden önce işlenen suçlardan içtimaen 36 yıl ağır hapis cezasına hükümlü M.’in şartla tahliyesinden sonra deneme süresi içinde işlediği suçtan dolayı şartla tahliye kararının geri alınmasına dair olarak verilen 24.3.2011 tarih ve 1979/301 eski esas, 2011/26 yeni esas sayılı kararın kaldırılmasına, başka suçtan tutuklu yada hükümlü değil ise derhal tahliyesine karar verildiği,

Hükümlünün 20.5.2013 tarihli dilekçesinde mahsup talebinde bulunduğu, Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi’nin 17.6.2013 tarih, 2013/670 değişik iş sayılı kararı ile “hükümlü ve müdafii Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2009/164 esas sayılı dosyasında hükümlünün tutuklu olarak kaldığı 28.11.2008 ile 20.10.2010 tarihleri arasındaki sürenin mahsubunu istemiş ise de, hükümlünün tutuklu olarak kaldığı suçlardan dolayı beraat etmediği, mahkemece bir kısım suçlar sebebiyle beraatine karar verilerek dosyanın tefrik edilerek görevsizlikle Aksaray Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiği, Aksaray Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu olarak yargılamasının yapıldığı ve mahkum edildiği, dolayısıyla tutuklu olarak kaldığını iddia ettiği suçları sebebiyle beraat etmediğinden ve hükümlünün infaz edilmekte olan cezasının kesinleşmesi sonrasında Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nin dosyasındaki suçların işlendiği anlaşılmakla, koşulları oluşmadığından” gerekçesiyle mahsup talebinin reddine karar verildiği, hükümlü ve müdafiinin bu karara karşı yapmış oldukları itirazı inceleyen Niğde Ağır Ceza Mahkemesi’nin 10.9.2013 tarih, 2013/725 değişik iş sayılı kararla itirazın reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

II. ) Hukuksal Değerlendirme;

Mülga 765 Sayılı TCK.nın 40 ve 5237 Sayılı TCK.nın 63. maddesinde belirtildiği üzere mahsup işleminin yapılabilmesi için tutuklu kalınan suçtan verilen kararın kesinleşme tarihinden önce bir başka suç ya da suçların işlenmesinin yeteri olacağı, tutuklu kalınan suçun beraatle veya mahkumiyetle sonuçlanmasının mahsup işlemi için önemli olmadığı, mahkumiyetle sonuçlanan kararın henüz kesinleşmemiş olması sebebiyle temyiz incelemesi sonunda beraat etme ihtimali hukuken mümkün bulunduğundan infazı halen devam eden mahkum için telafisi imkansız sonuçlar doğabileceğinden, mahsup işleminin koşulları oluştuğu takdirde yapılması gerekmektedir.

Somut olaya bakıldığında; Hükümlü M.’in Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 20.10.2010 tarihli, esas 2009/164, karar 2010/291 Sayılı dosyasında 25.11.2008-27.11.2008 tarihleri arasında gözaltında kaldığı, 28.11.2008 tarihinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan tutuklandığı, 20.10.2010 tarihinde de tahliye olduğu, hükümlü hakkında çıkar amaçlı suç örgütü kurmak suçundan beraat kararı verildiği, beraat kararının 28.10.2010 tarihinde kesinleştiği, bu karar henüz kesinleşmeden, hükümlünün 10.10.2002 tarihinde işlediği kasten adam öldürmek suçundan Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2.12.2008 tarih ve esas 2007/241, karar 2008/33 Sayılı kararıyla 18 yıl hapis cezasına mahkum edildiği anlaşılmakla; sanığın gözaltında ve tutuklu kaldığı sürenin Aksaray Ağır Ceza Mahkemesinden almış olduğu cezadan mahsubuna karar verilmesi gerekirken, hükümlü ve müdafiinin mahsup talebinin reddine dair Aksaray Ağır Ceza Mahkemesince verilen 17.6.2013 tarihli, 2013/670 değişik iş sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine dair Niğde Ağır Ceza Mahkemesinin

10.9.2013 tarihli, 2013/725 değişik iş sayılı kararında isabet görülmediğinden kanun yararına BOZULMASINA karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : III. ) Sonuç ve Karar: Yukarıda açıklanan sebeplerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın istemi yerinde görüldüğünden, Niğde Ağır Ceza Mahkemesi’nin 10.9.2013 tarihli, 2013/725 değişik iş sayılı kararının 5271 Sayılı CMK.nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, diğer işlemlerin yapılabilmesi için dosyanın Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiine, 11.11.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: