5237 Sayılı TCK Madde 54 İçtihat

YARGITAY 7. CEZA DAİRESİ E. 2013/17485

T.C.

YARGITAY

7. CEZA DAİRESİ

E. 2013/17485

K. 2014/16697

T. 13.10.2014

• SİGARA KAÇAKÇILIĞINA KONU ARACIN MÜSADERESİ ( El Konulan Aracın Kayden Malikinin Duruşmada Aracı Devrettiği Beyanı – Aracın İyiniyetli Üçüncü Şahsa Ait Olduğu Olmadığını Tespit Bakımından Yeterli Araştırma Yapılmadığı/Kolluk Marifetiyle Araştırma )

• ARACI DEVRALAN İYİNİYETLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİ ( Aracın Fiilen Kim Tarafından Kullanıldığının Kolluk Marifetiyle Araştırılacağı – Araç Sahibi Olduğunu İddia Eden Şahsın Sürücü Belgesinin Bulunup Bulunmadığının Tespiti – Eksik Araştırma ile Hüküm Verilemeyeceği )

• ARAÇ SAHİBİNİN TESPİT EDİLMESİ GEREĞİ ( İyiniyetli Üçüncü Kişinin Duruşmaya Celbedilerek Konu Hakkında Bilgisine Başvurulacağı )

• ARAÇ MÜSADERESİ ( Aracın Kime Ait Olduğu Hakkında Yerel Mahkemece Yapılan Araştırmanın Eksik Olduğunun Kabulü )

• ARAÇ SAHİBİ HAKKINDA PARA CEZASI ( Geçmişe Yönelik Olarak Varsa Aracın Sürücü Olarak Sanık Hakkında Trafik Kurallarına Aykırılıktan Verilmiş Para Cezası Bulunup Bulunmadığının Araştırılacağı – Aracın Kime Ait Olduğu Belirlendikten Sonra Müsadere ya da İade Kararı Verileceği )

5237/m. 54

5271/m. 258

4733/m. 8/4

ÖZET : El konulan aracın kayden maliki bulunan şahsın alınan beyanında aracı sanığın babasına sattığını, adı geçen şahsın da olaydan 8 gün sonra kendisine ait olduğundan bahisle aracın iadesini istediğinin anlaşılması karşısında, aracın iyi niyetli 3. kişiye ait olup olmadığının tespiti bakımından; fiilen kim tarafından kullanıldığının kolluk marifetiyle araştırılması, araç sahibi olduğunu iddia eden şahsın sürücü belgesinin bulunup bulunmadığının tespit edilmesi, geçmişe yönelik olarak varsa bu aracın sürücü olarak sanık hakkında trafik kurallarına aykırılıktan verilmiş para cezası bulunup bulunmadığı ve şahıs duruşmaya celbedilerek konu hakkında bilgisine başvurulması araca el konulduktan itibaren neden 8 gün bekledikten sonra iade talebinde bulunduğu hususları araştırılıp birlikte değerlendirilerek aracın iyi niyetli 3. kişiye ait olup olmadığı belirlendikten sonra müsaderesine ya da iadesine karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Suç tarihi ve ele geçen eşyanın niteliğine göre sanığın 5752 sayılı Yasa ile değişik 4733 sayılı Yasa’nın 8/4 maddesi uyarınca cezalandırılması gerektiği hususu aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Sanığın babası M.S.’in 5271 sayılı CMK’nın 258. maddesi uyarınca hükmü temyiz hakkı bulunduğu kabul edilerek yapılan temyiz incelemesinde,

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

El konulan nakil aracının kayden maliki gözüken Yaşar, duruşmada alınan beyanında aracı M.S.’e sattığını, adı geçen şahsın da olaydan 8 gün sonra 13.12.2011 tarihinde kendisine ait olduğundan bahisle aracın iadesini istediğinin anlaşılması karşısında, aracın iyi niyetli 3. kişiye ait olup olmadığının tespiti bakımından; fiilen kim tarafından kullanıldığının kolluk marifetiyle araştırılması, araç sahibi olduğunu iddia eden M. S.’in sürücü belgesinin bulunup bulunmadığının tespit edilmesi, geçmişe yönelik olarak varsa bu aracın sürücü olarak sanık hakkında trafik kurallarına aykırılıktan verilmiş para cezası bulunup bulunmadığı, M. S.’in celbedilerek konu hakkında bilgisine başvurulması araca el konulduktan itibaren neden 8 gün bekledikten sonra iade talebinde bulunduğu hususları araştırılıp birlikte değerlendirilerek aracın iyi niyetli 3. kişiye ait olup olmadığı belirlendikten sonra müsaderesine ya da iadesine karar verilmesi gerekirken eksik soruşturma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

Atılı suçun niteliğine göre suçtan zarar görmediği halde davaya katılmasına karar verilen Gümrük İdaresi lehine dilekçe yazım ücretine hükmedilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı olup, sanık ve malen sorumlunun temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 13.10.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: