5237 Sayılı TCK Madde 53 İçtihat

YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ E. 2013/4650

T.C.

YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

E. 2013/4650

K. 2014/9815

T. 16.10.2014

• GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME ( Müştekiler Hakkında Sanığa Yönelik Hakaret Suçundan HAGB Kararı Verildiği – Sanığa Yüklenen Suçların Söz Konusu Haksız Davranışlar Sebebiyle Gerkeçleştirilip Gerçekleştirilmediği ve Eylemlerin Öncelik Sonralık İlişkisi Gözetilerek Haksız Tahrik ve Haksız Fiil Nedeniyle veya Karşılıklı Hakarete İlişkin Hükümlerin Uygulanması Gerekip Gerekmediğinin Tartışılacağı )

• EK SAVUNMA HAKKI ( Görevi Yaptırmamak İçin Direnme – Ek Savunma Hakkı Tanınmadan İddianame İçeriğinde Yer Almayan Maddenin Uygulanması Suretiyle Savunma Hakkının Kısıtlanamayacağı )

• HAKSIZ TAHRİK ( Görevi Yaptırmamak İçin Direnme – Müştekiler Hakkında Sanığa Yönelik Hakaret Suçundan HAGB Kararı Verildiği/Sanığa Yüklenen Suçların Söz Konusu Haksız Davranışlar Sebebiyle Gerkeçleştirilip Gerçekleştirilmediği ve Eylemlerin Öncelik Sonralık İlişkisi Gözetilerek Haksız Tahrik ve Haksız Fiil Nedeniyle veya Karşılıklı Hakarete İlişkin Hükümlerin Uygulanması Gerekip Gerekmediğinin Tartışılması Gerektiği )

• HAKSIZ FİİL NEDENİYLE VEYA KARŞILIKLI HAKARET ( Görevi Yaptırmamak İçin Direnme – Müştekiler Hakkında Sanığa Yönelik Hakaret Suçundan HAGB Kararı Verildiği/Sanığa Yüklenen Suçların Söz Konusu Haksız Davranışlar Sebebiyle Gerçekleştirilip Gerçekleştirilmediği ve Eylemlerin Öncelik Sonralık İlişkisi Gözetilerek Haksız Tahrik ve Haksız Fiil Nedeniyle veya Karşılıklı Hakarete İlişkin Hükümlerin Uygulanması Gerekip Gerekmediğinin Tartışılacağı )

• KISA SÜRELİ HAPİS CEZALARINDA GÜVENLİK TEDBİRİNE HÜKMEDİLEMEMESİ ( Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçundan Hükmolunan Kısa Süreli Hapis Cezalarının Ertelendiği Halde Güvenlik Tedbiri Olarak Hak Yoksunluğuna Hükmedilemeyeceği )

• TEMEL CEZALARIN BELİRLENMESİ ( Görevi Yaptırmamak İçin Direnme – Temel Cezaların Alt Sınırdan ve Farklı Sürelerle Belirlendiği/Yasal ve Yeterli Gerekçe Gösterilmeden Ertelemeye Dair Denetim Sürelerinin 2 Yıl Olarak Tayin Edilemeyeceği )

• HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Sanığın Adli Sicil Kaydında Karşılıksız Çek Keşide Etmek Suçlarının İdari Yaptırıma Dönüştüğünün Dikkate Alınacağı – Diğer Koşulların Gerçekleşip Gerçekleşmediği Değerlendirilmeden Mahkumiyet Hükmü Bulunduğundan Bahisle HAGB Kararı Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği )

5271/m. 226/1, 232/2-b

5237/m. 29, 53, 129

3167-1/m. 16

ÖZET : Görevi yaptırmamak için direnme suçundan hüküm kurulurken, ek savunma hakkı tanınmadan iddianame içeriğinde yer almayan maddenin uygulanması suretiyle savunma hakkının kısıtlanması, müşteki zabıta görevlileri hakkında sanığa yönelik hakaret suçundan hükümlerin açıklanmasının geri bırakılması kararları verildiği halde yüklenen suçların söz konusu haksız davranışlar sebebiyle gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği ve eylemlerin öncelik sonralık ilişkisi gözetilerek haksız tahrik ve haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakarete ilişkin hükümlerin uygulanması gerekip gerekmediğinin tartışılması gerekir.

Temel cezalar alt sınırdan ve farklı sürelerle belirlendiği halde yasal ve yeterli gerekçe gösterilmeden ertelemeye dair denetim sürelerinin 2 yıl olarak tayini hukuka aykırıdır.

Görevi yaptırmamak için direnme suçundan hükmolunan kısa süreli hapis cezaları ertelendiği halde güvenlik tedbiri olarak hak yoksunluğuna hükmedilemez. Hakaret suçundan verilen ve kısa süreli olmayan hapis cezası ertelenen sanık hakkında güvenlik tedbirine hükmedilmesi gerekir.

Cezaların ertelenmesi yerine teciline karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Sanığın adli sicil kaydında yer alan karşılıksız çek keşide etme suçlarının idari yaptırıma dönüştüğü nazara alınarak, diğer koşulların gerçekleşip gerçekleşmediği değerlendirilerek karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, mahkumiyet hükmü bulunduğundan bahisle hükümlerin açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

KARAR : Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Görevi yaptırmamak için direnme suçundan hüküm kurulurken, CMK’nın 226/1. maddesine aykırı biçimde ek savunma hakkı tanınmadan iddianame içeriğinde yer almayan TCK’nın 43/2. maddesinin uygulanması suretiyle savunma hakkının kısıtlanması, Müşteki zabıta görevlileri hakkında sanığa yönelik hakaret suçundan hükümlerin açıklanmasının geri bırakılması kararları verildiği halde yüklenen suçların söz konusu haksız davranışlar sebebiyle gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği ve eylemlerin öncelik sonralık ilişkisi gözetilerek TCK’nın 29 ve 129. maddelerinin uygulanması gerekip gerekmediğinin karar yerinde tartışılmaması,

Temel cezalar alt sınırdan ve farklı sürelerle belirlendiği halde yasal ve yeterli gerekçe gösterilmeden ertelemeye dair denetim sürelerinin 2 yıl olarak tayini,

Görevi yaptırmamak için direnme suçundan hükmolunan kısa süreli hapis cezaları ertelendiği halde TCK’nın 53/1. maddesi gereğince hak yoksunluğuna hükmedilerek aynı Kanunun 53/4. maddesine aykırı davranılması, ayrıca hakaret suçundan verilen ve kısa süreli olmayan hapis cezası ertelenen sanık hakkında TCK’nın 53/3. maddesi uyarınca kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan yoksun bırakılmaya dair hak yoksunluğunun hiç uygulanamayacağı, altsoyu dışındakiler yönünden ise hapis cezasının infazı tarihine kadar uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,

5237 sayılı TCK’nın 51. maddesi uyarınca cezaların ertelenmesi yerine teciline karar verilmesi,

Gerekçeli karar başlığında, davaya katılmalarına karar verilen zabıta görevlileri H., C., A. ve H.’nın ad ve soyadlarına yer verilmeyerek CMK’nın 232/2-b maddesine muhalefet edilmesi,

Sanığın adli sicil kaydında yer alan 3167 Sayılı Kanunun 16/1. maddesinde düzenlenen karşılıksız çek keşide etme suçlarının 6273 Sayılı Kanunun 3. maddesiyle idari yaptırıma dönüştüğü nazara alınarak, CMK’nın 231. maddesinin 6. fıkrasında yer alan diğer koşulların gerçekleşip gerçekleşmediği değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, mahkumiyet hükmü bulunduğundan bahisle hükümlerin açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükümlerin 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 16.10.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: