5237 Sayılı TCK Madde 58 İçtihat

YARGITAY 14. CEZA DAİRESİ E. 2013/1849

T.C.

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2013/1849

K. 2014/12093

T. 4.11.2014

• HAKARET ( Adli Para Cezasının Miktarı İtibariyle Kesin Nitelikte Olduğu/Tekerrüre Esas Olamayacağı – Sanığın Cezasının Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilemeyeceği/Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanmasına Karar Verilemeyeceeği )

• ADLİ PARA CEZASININ MİKTARI NEDENİYLE KESİN HÜKÜM NİTELİĞİNDE OLMASI ( Tekerrüre Esas Olamayacağı – Sanığın Cezasının Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilemeyeceği/Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanamayacağı )

• TEKERRÜR ( Adli Para Cezasının Miktarı İtibariyle Kesin Nitelikte Olduğu/Tekerrüre Esas Olamayacağı – Sanığın Cezasının Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilemeyeceği/Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanmasına Karar Verilemeyeceeği )

• DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ ( Adli Para Cezasının Miktarı İtibariyle Kesin Nitelikte Olduğu/Tekerrüre Esas Olamayacağı – Sanığın Cezasının Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilemeyeceği/Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanamayacağı )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 58 İçtihat

YARGITAY 3. CEZA DAİRESİ E. 2014/30512

T.C.

YARGITAY

3. CEZA DAİRESİ

E. 2014/30512

K. 2014/32171

T. 1.10.2014

• KASTEN YARALAMA ( Sanığın 5237 Sayılı TCK Döneminde Kasten Yaralama Suçu İşlediği – Yeni Yasa Döneminde 2. Bir Suç İşlemediği/Koşullu Salıverilmenin Uygulanmaması İçin Gerekli Şartların Oluşmadığı )

• TEKERRÜR ( 5275 S.K. Md. 108’de Yer Alan “İkinci Defa Tekerrür Hükümlerinin Uygulanması Durumunda Hükümlü Koşullu Salıverilmez” Hükmünün Uygulanabilmesi İçin Sanığın İşlediği Suçların 1 Haziran 2005 Tarihinden Sonra İşlenmiş Olması Gerektiği – Kasten Yaralama )

• MÜKERRİRLERE ÖZGÜ ÜNFAZ REJİMİ ( 5275 S.K. Md. 108’de Yer Alan “İkinci Defa Tekerrür Hükümlerinin Uygulanması Durumunda Hükümlü Koşullu Salıverilmez” Hükmünün Uygulanabilmesi İçin Sanığın İşlediği Suçların 1 Haziran 2005 Tarihinden Sonra İşlenmiş Olması Gerektiği – Kasten Yaralama )

• KOŞULLU SALIVERİLME ( Sanığın 5237 Sayılı TCK Döneminde Kasten Yaralama Suçu İşlediği – Yeni Yasa Döneminde 2. Bir Suç İşlemediği/Koşullu Salıverilmenin Uygulanmaması İçin Gerekli Şartların Oluşmadığı )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 58 İçtihat

YARGITAY 3. CEZA DAİRESİ E. 2014/10633

T.C.

YARGITAY

3. CEZA DAİRESİ

E. 2014/10633

K. 2014/30165

T. 17.9.2014

• ADLİ PARA CEZASI ( Kasten Yaralama – Sanık Hakkında Verilen Adli Para Cezasının Kesinlik Sınırı İçinde Kaldığı/Sanık Hakkında Doğru Uygulama Yapılmış Olması Halinde Seçimlik Cezalardan Adli Para Cezası Yerine Hapis Cezasının Tercih Edileceği ve Bu Hükmün Temyize Tabi Olacağı )

• TEKERRÜR ( Adli Sicil Kaydında Tekerrüre Esas Mahkumiyet Hükmü Bulunduğu Halde Sanık Hakkında Seçimlik Cezalardan Hapis Cezası Yerine Adli Para Cezası Tercih Edilmek Suretiyle Tekerrür Hükümlerinin Uygulanmamasının Hukuka Aykırı Olduğu – Kasten Yaralama )

• KESİNLİK SINIRI ( Kasten Yaralama – Sanık Hakkında Verilen Adli Para Cezasının Kesinlik Sınırı İçinde Kaldığı/Sanık Hakkında Doğru Uygulama Yapılmış Olması Halinde Seçimlik Cezalardan Adli Para Cezası Yerine Hapis Cezasının Tercih Edileceği ve Bu Hükmün Temyize Tabi Olacağı )

• KASTEN YARALAMA ( Adli Sicil Kaydında Tekerrüre Esas Mahkumiyet Hükmü Bulunduğu Halde Sanık Hakkında Seçimlik Cezalardan Hapis Cezası Yerine Adli Para Cezası Tercih Edilmek Suretiyle Tekerrür Hükümlerinin Uygulanmamasının Hukuka Aykırı Olduğu )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 58 İçtihat

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ E. 2014/2171

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2014/2171

K. 2014/24474

T. 11.7.2014

• İŞ VE ÇALIŞMA HÜRRİYETİNİN İHLALİ ( Sanıkların İhracat Konusu Malın Kamyonlara Yüklenmesini Fabrika Kapısını Kapatarak Engelledikleri – Suçu Doğrudan Doğruya Birlikte İşledikleri/Suçun Oluştuğu )

• FAİLLİK ( Sanıkların İhracat Konusu Malın Kamyonlara Yüklenmesini Fabrika Kapısını Kapatarak Engelledikleri – İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçunu Doğrudan Doğruya Birlikte İşledikleri )

• İHRACAT KONUSU MALIN KAMYONA YÜKLENMESİNİ ENGELLEMEK ( Sanıkların İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçunu Doğrudan Doğruya Birlikte İşledikleri )

• SEÇİMLİK CEZA ( İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali/Seçimlik Ceza Olarak Adli Para Cezası – Sanığın Sicil Kaydında Yer Alan 3167 S.K.’ya Aykırılık Suçunun Suç Olmaktan Çıktığı/Temel Cezanın Hapis Cezası Olarak Belirlenmemesi Gereği )

• TEKERRÜR ( İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali/Seçimlik Ceza Olarak Adli Para Cezası – Sanığın Sicil Kaydında Yer Alan 3167 S.K.’ya Aykırılık Suçunun Suç Olmaktan Çıktığı/Tekerrür Nedeniyle Temel Cezanın Hapis Cezası Olarak Belirlenmesinin Uygunsuz Olduğu )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 57 İçtihat

YARGITAY 15. CEZA DAİRESİ E. 2013/20014

YARGITAY

15. CEZA DAİRESİ

E. 2013/20014

K. 2014/10288

T. 26.5.2014

• AKIL HASTALARINA ÖZGÜ GÜVENLİK TEDBİRLERİ ( Sanığın Kusurlu Bulunmaması Nedeniyle Ceza Verilmesine Yer Olmadığına ve Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirlerine Hükmedilebilmesi İçin Öncelikle Atılı Suçun Sanık Tarafından İşlenip İşlenmediğinin Kesin Bir Biçimde Saptanması Gerektiği – Mahkeme Kararlarının Gerekçelendirilmesi Gerektiği )

• GEREKÇELİ KARAR ( Suçun Sanık Tarafından İşlendiğine İlişkin Kanıtların Neler Olduğunun Açıklanması Gerektiği – Mahkeme Kararlarının Gerekçelendirileceği )

• KANITLARIN AÇIKLANMASI ( Suçun Sanık Tarafından İşlendiğine İlişkin Kanıtların Neler Olduğunun Açıklanması Gerektiği – Mahkeme Kararlarının Gerekçelendirilmesi Gerektiği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 57 İçtihat

YARGITAY 3. CEZA DAİRESİ E. 2014/1023

T.C.

YARGITAY

3. CEZA DAİRESİ

E. 2014/1023

K. 2014/19893

T. 21.5.2014

• CEZAİ EHLİYET ( Bulunmayan Akıl Hastaları – Akıl Sağlığı Hastanesinde Kontrol ve Tedavi Altına Alınmasına Karar Verilirken Mahkemece Hangi Koşullarda Serbest Bırakılacağına da Karar Verilmesi Gerektiği )

• AKIL HASTALARINA ÖZGÜ GÜVENLİK TEDBİRLERİ ( Ceza Ehliyetin Bulunmadığı – Akıl Sağlığı Hastanesinde Kontrol ve Tedavi Altına Alınmasına Karar Verilirken Mahkemece Hangi Koşullarda Serbest Bırakılacağına da Karar Verilmesi Gerektiği )

• GÜVENLİK TEDBİRİNE HÜKMEDİLMESİ ( Akıl Sağlığı Hastanesinde Kontrol ve Tedavi Altına Alınma Kararı Verilirken Mahkemece Hangi Koşullarda Serbest Bırakılacağına da Karar Verilmesi Gerektiği – Ceza Ehliyeti Bulunmayan Akıl Hastaları )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 57 İçtihat

YARGITAY 14. CEZA DAİRESİ E. 2013/11853

T.C.

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2013/11853

K. 2014/1096

T. 4.2.2014

• AKIL HASTALARINA ÖZGÜ GÜVENLİK TEDBİRİ ( Cinsel Taciz – Hastanenin Sanığın Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlılığı Bulunmadığından Tedaviye Gerek Görülmediği Şeklindeki Raporu ve Dosya İçeriğine Göre Sanık Hakkında TCK’nın 57/7. Md.sinin Uygulanmasını Gerektirir Herhangi Bir Delil Bulunmadığı Gözetilmeden Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )

• CİNSEL TACİZ ( Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbiri – Hastanenin Sanığın Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlılığı Bulunmadığından Tedaviye Gerek Görülmediğinden Bu Tedbire Gerek Olmadığı )

• ALKOL VE UYUŞTURUCU MADDE BAĞIMLILIĞI ( Cinsel Taciz – Hastanenin Sanığın Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlılığı Bulunmadığından Tedaviye Gerek Görülmediği Şeklindeki Raporu ve Dosya İçeriğine Göre Sanık Hakkında TCK’nın 57/7. Md.sinin Uygulanmasını Gerektirir Herhangi Bir Delil Bulunmadığı )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 57 İçtihat

YARGITAY 3. CEZA DAİRESİ E. 2013/19735

T.C.

YARGITAY

3. CEZA DAİRESİ

E. 2013/19735

K. 2013/31042

T. 18.9.2013

• BERAAT EDEN SANIK HAKKINDA GÜVENLİK TEDBİRİ UYGULANMASI ( Fiili İşlediği Sırada Akıl Hastası Olan Kişi Hakkında Koruma ve Tedavi Amaçlı Olarak Güvenlik Tedbirine Hükmedilebileceği – Suçu İşleyen Kişinin Sanık Olmadığının Anlaşıldığı Gerekçesiyle Beraat Kararı Verilmesine Rağmen Sanık Hakkında Güvenlik Tedbirine Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )

• GÜVENLİK TEDBİRİ UYGULANMASI ( Suç İşleyen Akıl Hastalarına Uygulanabileceği – Beraat Eden Sanık Hakkında Güvenlik Tedbirine Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )

• AKIL HASTASI OLAN SANIĞA MÜDAFİ GÖREVLENDİRİLMESİ ( Sanığın Kendisini Savunamayacak Derecede Malul veya Sağır ve Dilsiz İse İstemi Aranmaksızın Bir Müdafi Görevlendirileceği – Müdafi Görevlendirilmeden Duruşma Yapılarak Yazılı Şekilde Karar Verilmesinin İsabetsizliği )

• ZORUNLU MÜDAFİİLİK ( Müdafii Bulunmayan Şüpheli veya Sanık Çocuk Kendisini Savunamayacak Derecede Malul veya Sağır ve Dilsiz İse İstemi Aranmaksızın Bir Müdafi Görevlendirileceği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 55 İçtihat

YARGITAY 13. CEZA DAİRESİ E. 2013/5086

T.C.

YARGITAY

13. CEZA DAİRESİ

E. 2013/5086

K. 2014/7184

T. 4.3.2014

• NİTELİKLİ HIRSIZLIK ( Sanığın Bina Dışına Yerleştirilmiş Güvenlik Kameralarını Çaldığı – Eylemin Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık Olduğu )

• AÇIKTA BIRAKILAN EŞYA HAKKINDA HIRSIZLIK ( Sanığın Bina Dışına Yerleştirilmiş Güvenlik Kameralarını Çaldığı – Suçun Oluştuğu )

• BİNA DIŞINA YERLEŞTİRİLEN GÜVENLİK KAMERASINI ÇALMAK ( Eylemin Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık Olduğu )

• TEKERRÜR ( Tekerrüre Esas Alınan İlamın Birden Fazla Suçtan Verilen Cezaların Toplamından Oluştuğu – İlamdaki En Ağır Cezaya İlişkin Hükümlülüğün Tekerrüre Esas Alınması Gerektiği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 55 İçtihat

YARGITAY 13. CEZA DAİRESİ E. 2012/8974

T.C.

YARGITAY

13. CEZA DAİRESİ

E. 2012/8974

K. 2013/23300

T. 9.9.2013

• KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA ( Uzlaşma Hükümlerinin Uygulanacağı – Birden Fazla Tekerrüre Esas Olabilecek Hükümlülüğü Bulunan Sanığın Hangi İlamının Tekerrüre Esas Alındığının Hükümde Gösterilmediği/İnfaz Aşamasında Bozma Nedeni Yapılmadığı )

• TEKERRÜR ( Birden Fazla Tekerrüre Esas Olabilecek Hükümlülüğü Bulunan Sanığın Hangi İlamının Tekerrüre Esas Alındığının Hükümde Gösterilmediği/İnfaz Aşamasında Bozma Nedeni Yapılmadığı – Konut Dokunulmazlığını Bozma )

• UZLAŞMA ( Nitelikli Konut Dokunulmazlığını Bozma – Uzlaşma Hükümlerinin Uygulanacağı )

• İNFAZ ( Nitelikli Konut Dokunulmazlığını Bozma – Birden Fazla Tekerrüre Esas Olabilecek Hükümlülüğü Bulunan Sanığın Hangi İlamının Tekerrüre Esas Alındığının Hükümde Gösterilmediği/İnfaz Aşamasında Bozma Nedeni Yapılmadığı )

Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: