5237 Sayılı TCK Madde 40 İçtihat

T.C.

YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

E. 2013/14650

K. 2014/5011

T. 5.5.2014

• İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA ( Özgü Suç Olduğu/Sanıkların Fail Olamayacağı – Suça Konu Sahte İş Bitirme Belgesinin İhale Evraklarının İçinde Verilmesi Eylemiyle İlgili Olarak Sahtecilik Suçundan Ayrıca Kovuşturma Yapıldığı/İhaleye Fesat Karıştırma Suçundan Beraatlerine Karar Verileceği )

• ÖZGÜ SUÇ ( İhaleye Fesat Karıştırmanın Özgü Suç Olduğu/Sanıkların Fail Olamayacağı – Sahte İş Bitirme Belgesinin İhale Evraklarının İçinde Verilmesi Eylemi Nedeni İle Mahkumiyetlerine Karar Verilemeyeceği )

• SAHTE İŞ BİTİRME BELGESİNİN İHALE EVRAKLARI İÇİNDE VERİLMESİ ( İhaleye Fesat Karıştırmanın Özgü Suç Olduğu/Sanıkların Fail Olamayacağı – Beraatlerine Karar Verileceği )

• SAHTECİLİK ( İhaleye Fesat Karıştırmanın Özgü Suç Olduğu/Suça Konu Sahte İş Bitirme Belgesinin İhale Evraklarının İçinde Verilmesi Eylemiyle İlgili Olarak Sahtecilik Suçundan Ayrıca Kovuşturma Yapıldığı – İhaleye Fesat Karıştırma Suçundan Sanıkların Beraatlerine Karar Verileceği )

• KANUNİLİK İLKESİ ( İhaleye Fesat Karıştırmanın Özgü Suç Olduğu – Maddede Sayılan Seçimlik Hareketlerin ya da Faillik Durumunun Genişletilmesinin Kanunilik İlkesine Aykırılık Teşkil Edeceği )

5237/m. 2, 40, 235

ÖZET : İhaleye fesat karıştırma halleri yasa koyucu tarafından tahdidi olarak sayılmış olup, maddede sayılan seçimlik hareketlerin ya da faillik durumunun genişletilmesinin kanunilik ilkesine aykırılık teşkil edeceğinde bir kuşku bulunmadığı, suçun özel faillik niteliği taşıyan kimselerce işlenebileceğinde bir tereddüt bulunmadığının kabulü gerektiği, özgü suç niteliğinde olan ve ihale sürecinde görevli kişiler tarafından işlenebilen ihaleye fesat karıştırma suçunun sanıklar tarafından işlenemeyeceği ve bu suçun faili olamayacakları dikkate alındığında, suça konu sahte iş bitirme belgesinin ihale evraklarının içinde verilmesi eylemiyle ilgili olarak sahtecilik suçundan ayrıca kovuşturma yapılıp hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiği de nazara alındığında, sanıklar hakkında atılı ihaleye fesat karıştırma suçundan beraat kararı verilmesi gerekir.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelendi;

CMK’nın 260/1. maddesine göre katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş olan Hâzinenin kanun yoluna başvurma hakkının bulunması ve hükmün 02.08.2013 havale tarihli dilekçe ile vekili tarafından temyiz edilmesi karşısında 3628 sayılı Kanunun 18. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak katılma talebinin kabulüne, diğer taraftan şikayetçi Milli Eğitim Bakanlığı vekilinin dilekçesinin temyize havi olmadığı gibi süresinden sonra da verildiği anlaşıldığından, incelemenin sanık R. müdafii, sanık M. ve katılan Hazine vekilinin temyiz itirazları ile sınırlı olarak yapılmasına karar verildikten sonra gereği düşünüldü:

KARAR : 5237 sayılı TCK’nın 235. maddesinde ihaleye fesat karıştırma halleri yasa koyucu tarafından tahdidi olarak sayılmış olup, maddede sayılan seçimlik hareketlerin ya da faillik durumunun genişletilmesinin anılan Yasanın 2. maddesindeki kanunilik ilkesine aykırılık teşkil edeceğinde bir kuşku bulunmadığı, her ne kadar bir kısım öğretide özgü suç olarak kabul edilmese de madde metni gerekçesiyle birlikte incelendiğinde; 2. fıkranın “a” ve “b” bentlerinde sayılan hallerde ihale sürecinde görev alan ilgili görevlilerin, “d” bendinde belirtilen halde ise ihaleye katılan ya da katılmak isteyen kişilerin suçun faili olabileceği, dolayısıyla söz konusu suçun özel faillik niteliği taşıyan kimselerce işlenebileceğinde bir tereddüt bulunmadığının kabulü gerektiği, bu itibarla 5237 sayılı TCK’nın 40/2. maddesine göre özgü suç niteliğinde olan, bu sebeple dolaylı failliğe elverişli bulunmayan ve TCK’nın 235/2-a maddesi uyarınca ihale sürecinde görevli kişiler tarafından işlenebilen ihaleye fesat karıştırma suçunun sanıklar tarafından işlenemeyeceği ve bu suçun faili olamayacakları dikkate alındığında, suça konu sahte iş bitirme belgesinin ihale evraklarının içinde verilmesi eylemiyle ilgili olarak sahtecilik suçundan ayrıca kovuşturma yapılıp hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiği de nazara alındığında, sanıklar hakkında atılı ihaleye fesat karıştırma suçundan beraet kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde mahkumiyet hükmü tesisi,

SONUÇ : Kanuna aykırı, sanık Rıdvan müdafii, sanık Muhittin ve katılan Hazine vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 05.05.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: