5237 Sayılı TCK Madde 38 İçtihat

YARGITAY

1. CEZA DAİRESİ

E. 2014/309

K. 2014/2551

T. 21.4.2014

• KASTEN ADAM ÖLDÜRME ( Sanık İle Maktül Arasında İş İle İlgili Husumet Bulunduğu/Sanık İle Maktül Tartışırken Diğer Sanıkların da Maktüle Vurduğu – Sanığın Av Tüfeğini Getirerek Diğer Sanığa Verdiği ve Bu Kişinin Maktülü Öldürdüğü/Silah Temin Eden Sanığın Azmettiren Değil Yardım Eden Olarak Cezalandırılacağı )

• AZMETTİRME ( Sanık İle Maktül Tartışırken Diğer Sanıkların da Maktüle Vurduğu – Sanığın Av Tüfeğini Getirerek Diğer Sanığa Verdiği ve Bu Kişinin Maktülü Öldürdüğü/Silah Temin Eden Sanığın Azmettiren Değil Yardım Eden Olarak Cezalandırılması Gerektiği )

• YARDIM ETME ( Sanık İle Maktül Tartışırken Diğer Sanıkların da Maktüle Vurduğu – Sanığın Av Tüfeğini Getirerek Diğer Sanığa Verdiği ve Bu Kişinin Maktülü Öldürdüğü/Silah Temin Eden Sanığın Azmettiren Değil Yardım Eden Olarak Cezalandırılacağı )

5237/m. 38/1, 39, 81/1

ÖZET : Sanığın maktülü kasten öldürmekten mahkumiyetine karar verilmiştir.

Sanıkla maktulün ortak tavuk çiftliği işlettikleri, gelir paylaşımı nedeniyle aralarında husumet bulunduğu, bu nedenle sanığın maktulü gıyabında öldürmekle tehdit ettiği, olay günü sanığın diğer sanıklarla birlikte maktulün yanma giderek tartışmaya başladığı, diğer sanıkların da kavgaya katılarak sopayla maktule vurdukları, sanığın kendisine ait av tüfeğini alarak olay yerine geldiği ve tüfeği diğer sanığa verdiği, bu sanığın da elindeki tüfekle kaçmaya çalışan maktulü takip edip, tarla içerisinde yakın mesafeden ateş ederek karın bölgesinden vurarak öldürdüğü olayda, olay öncesi ve sırasındaki eylemleri birlikte dikkate alındığında sanığın, maktulü öldürmeye karar vermiş olan diğer sanığın kasten öldürme eylemine öldürme kararını teşvik ve takviye ederek ona silah temin etmek suretiyle yardım eden olarak katıldığı, azmettiren olarak kabul edilemeyeceği gözetilmelidir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : 1- Sanık B. A. hakkında maktul A.’e yönelik kasten yaralama suçundan CMK.nın 231. maddesi uyarınca verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin karar, CMK.nın 231/12. maddesi uyarınca itiraz yasa yoluna tabi olduğundan, sanık B. A. müdafii ile katılan E. vekillerinin sanık B. A. hakkında bu suçtan kurulan hükme yönelik temyiz istemlerinin, CMUK’nın 317. maddesi uyarınca reddine karar verilmiştir.

2- Sanık O. hakkında maktul A.’i kasten öldürme ve sanık R. hakkında maktul A.’i kasten öldürmeye azmettirme suçlarından kurulan mahkumiyet hükümleri ile sanık Ö. hakkında maktul A.’i kasten öldürmeye azmettirme suçundan kurulan beraat hükmüne yönelik olarak yapılan incelemede;

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanıklar O. ve R.’ın suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçların nitelikleri tayin, takdire ilişen cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle değerlendirilmiş, sanık Ömer hakkında elde edilen delillerin hükümlülüğe yeter nitelik ve derecede bulunmadığı gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bozma nedeni dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık Ozan müdafiinin temyiz dilekçelerinde ve duruşmalı incelemede, eksik incelemeye, suç niteliğine, haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiğine, delillerin hatalı değerlendirildiğine ve sair hususlara, sanık Ramazan müdafiilerinin temyiz dilekçelerinde ve duruşmalı incelemede eksik incelemeye, sübuta, haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiğine, delillerin hatalı değerlendirildiğine ve sair hususlara, katılan vekillerinin suç niteliğine, sanık Ömer’in suçunun sübuta erdiğine, delillerin hatalı değerlendirildiğine, takdiri indirim hükümlerinin uygulanmaması gerektiğine ve sair hususlara yönelen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddiyle,

A ) Sanıklar O. ve Ö. hakkında kurulan, kısmen re’sen de temyize tabi olan hükümlerin tebliğnamedeki düşünce gibi ONANMASINA,

B ) Sanık R. hakkında kurulan hüküm yönünden;

Oluşa ve dosya kapsamına göre; sanık R. ile maktulün yaklaşık üç seneden beri sanık R.’a ait arazi üzerine kurdukları tavuk çiftliğini işlettikleri, işyerinin ruhsatının maktul adına olduğu, olay tarihinden önce maktul ile sanık R. arasında maktulün çiftliğin kazancından gerektiği kadar ödeme yapmadığı gerekçesiyle husumet bulunduğu, sanık R.’ın bu nedenle maktulü gıyabında öldürmekle tehdit ettiği, olay günü sanık R.’ın diğer sanıklarla beraber tavuk çiftliğinin yanında bulunan bostana karpuz toplamaya gittiklerinde arabasını tamir etmeye çalışan maktulü gördükleri, sanık R.’ın maktulün yanına giderek alacak verecek meselesi yüzünden maktulle tartışmaya başladığı, diğer sanıklarında kavgaya katılarak sanıklar O. ve B. A.’nin sopayla maktule vurdukları, sanık R.’ın bu sırada tavuk çiftliğinde bulunan kendisine ait av tüfeğini alarak olay yerine geldiği ve tüfeği diğer sanık O.’a verdiği, tüfeği gören maktulün kaçmaya başladığı, sanık O.’ın da elindeki tüfekle maktulü takip edip, tarla içerisinde yakın mesafeden ateş ederek maktulü karın bölgesinden vurarak öldürdüğü olayda,

Olay öncesi ve olay sırasındaki eylemleri birlikte dikkate alındığında sanık R.’ın maktulü öldürmeye karar vermiş olan sanık O.’ın kasten öldürme eylemine öldürme kararını teşvik ve takviye ederek ona silah temin etmek suretiyle TCK.nın 39. maddesi kapsamında yardım eden olarak katıldığı anlaşıldığı halde, delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde 5237 sayılı TCK.nın 38/1 maddesi kapsamında azmettiren olarak cezalandırılmasına karar verilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş olup, sanık R. müdafiilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, resen de temyize tabi bulunan hükmün tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak BOZULMASINA, 21.04.2014 gününde oybirliği ile karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: