5237 Sayılı TCK Madde 3 İçtihat

T.C.

YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

E. 2014/5795

K. 2014/8187

T. 11.9.2014

• RÜŞVET ( Menfaat Talep Eden Sanığın İsteğini Gerçekte Yerine Getirmek Niyetinde Olmayan Kişinin Faili Suçüstü Yakalatmak Amacıyla Talebi Kabul Etmiş Görüntüsü Verdiği/Rüşvet Anlaşmasının Oluşmadığı – Eylemin Teşebbüs Aşamasında Kaldığının Kabul Edileceği )

• TEŞEBBÜS ( Menfaat Talep Eden Sanığın İsteğini Gerçekte Yerine Getirmek Niyetinde Olmayan Kişinin Faili Suçüstü Yakalatmak Amacıyla Talebi Kabul Etmiş Görüntüsü Verdiği/Rüşvet Anlaşmasının Oluşmadığı – Eylemin Teşebbüs Aşamasında Kaldığının Kabul Edileceği )

• LEHE KANUNUN BELİRLENMESİ ( Rüşvet Anlaşması Oluşmadığından Eylemin Teşebbüs Aşamasında Kaldığı – Kanun Hükmünün Değişiklikten Önce ve Sonraki Halinin Karşılaştırılarak Lehe Yasanın Belirleneceği )

• ORANTILILIK İLKESİ ( Rüşvet Eyleminin Teşebbüs Aşamasında Kaldığı – Hataya Düşülerek Temel Cezanın Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Belirlenmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )

• CEZANIN BELİRLENMESİ ( Rüşvet Eyleminin Teşebbüs Aşamasında Kaldığı/Bozmaya Konu Aleyhine Temyiz Bulunmayan Hükümde Temel Cezanın Alt Sınırdan Belirlendiği – “Suç İşleme Hususundaki Israrlı Kastının Yoğunluğu” Biçiminde Yasal ve Yeterli Olmayan Gerekçeyle Verilen Cezanın Asgari Oranda İndirilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )

• BELLİ HAKLARDAN YOKSUN BIRAKILMA ( Rüşvet Eyleminin Teşebbüs Aşamasında Kaldığı – Suçun Yetkinin Kötüye Kullanılması Suretiyle İşlendiği/Cezanın İnfazından Sonra İşlemek Üzere Hükmolunan Cezanın Yarısından Bir Katına Kadar Sadece Bu Hak ve Yetkinin Kullanılmasının Yasaklanmasına Karar Verilmesi Gereği )

• YETKİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI SURETİ İLE SUÇ İŞLEMEK ( Rüşvet Eyleminin Teşebbüs Aşamasında Kaldığı – Cezanın İnfazından Sonra İşlemek Üzere Hükmolunan Cezanın Yarısından Bir Katına Kadar Sadece Bu Hak ve Yetkinin Kullanılmasının Yasaklanmasına Karar Verilmesi Gereği )

5237/m. 3, 35, 53, 61, 252

ÖZET : Rüşvet suçundan açılan kamu davasında; menfaat talep eden sanığın isteğini gerçekte yerine getirmek niyetinde olmayan kişinin faili suçüstü yakalatmak amacıyla talebi kabul etmiş görüntüsü verdiği durumlarda, sanığın yakalanması için yapılan anlaşmanın serbest irade ürünü olmaması nedeniyle rüşvet anlaşmasının oluşmadığı, bu nedenle de eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı eylemin suç tarihinde yürürlükte bulunan kanun hükmü ile suç tarihinden sonra yürürlüğe giren hükmün karşılaştırılarak lehe Yasanın belirlenmesi gerekir.

Bozmaya konu aleyhine temyiz bulunmayan hükümde temel cezanın alt sınırdan belirlendiği, bozma ilamında bu belirlemenin isabetsiz olduğuna ilişkin bir ibareye yer verilmediği gibi dosya kapsamına göre de temel cezanın tespitinde esas alınacak hususlarda da bir değişiklik olmadığı gözetilmeden, yasal olmayan gerekçe ile orantılılık ilkesine de aykırı olacak şekilde takdirde hataya düşülerek temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesi,

Teşebbüs nedeniyle indirim yapılırken meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı yerine “suç işleme hususundaki ısrarlı kastının yoğunluğu” biçiminde yine yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle verilen cezanın asgari oranda indirilmesi,

Suçun yetkinin kötüye kullanılması suretiyle işlenmesi nedeniyle sanık hakkında cezasının infazından sonra işlemek üzere, hükmolunan cezanın yarısından bir katına kadar sadece bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilmesi gerekirken anılan maddenin 1. fıkrasının tüm alt bentlerini kapsar şekilde hak yoksunluğuna hükmolunması hukuka aykırıdır.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

KARAR : Bozma üzerine yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sair temyiz itirazları da yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Suç tarihinden sonra 05.07.2012 gün ve 28344 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6352 sayılı Yasanın 87. maddesi ile değişik 5237 sayılı TCK’nın 252. maddesinin 4. fıkrası ile “kamu görevlisinin rüşvet talebinde bulunması ve fakat bunun kişi tarafından kabul edilmemesi ya da kişinin kamu görevlisine menfaat temini konusunda teklif veya vaatte bulunması ve fakat bunun kamu görevlisi tarafından kabul edilmemesi hâllerinde fail hakkında, birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre verilecek ceza yarı oranında indirilir.” şeklinde düzenleme yapılmış olup; öğretide bir kısım aksine görüşler bulunmakla beraber genel kabul görüp süregelen uygulamada da benimsendiği üzere; menfaat talep eden sanığın isteğini gerçekte yerine getirmek niyetinde olmayan kişinin faili suçüstü yakalatmak amacıyla talebi kabul etmiş görüntüsü verdiği durumlarda, sanığın yakalanması için yapılan anlaşmanın serbest irade ürünü olmaması nedeniyle rüşvet anlaşmasının oluşmadığı, bu nedenle de eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı ve bu itibarla 6352 sayılı Kanun’la değişik TCK’nın 252/4. maddesinde yer alan teşebbüs hükmünün uygulanma koşullarının oluştuğu nazara alınarak sanık hakkında suç tarihinde yürürlükte bulunan TCK’nın 252/1, 35 ve 62. maddeleri ve suç tarihinden sonra yürürlüğe giren TCK’nın 252/1, 252/4 ve 62. maddeleri uygulanarak lehe Yasanın belirlenmesi gerektiği gözetilmeden, 6352 sayılı Kanun’la değişik TCK’nın 252/4. maddesinde yer alan teşebbüs hükmünün uygulanma koşullarının bulunmadığından bahisle sanık hakkında fazla ceza tayini,

Kabule göre de;

Bozmaya konu aleyhine temyiz bulunmayan 07.03.2008 günlü hükümde temel cezanın alt sınırdan belirlendiği, bozma ilamında bu belirlemenin isabetsiz olduğuna ilişkin bir ibareye yer verilmediği gibi dosya kapsamına göre de TCK’nın 61. maddesinde yer alan temel cezanın tespitinde esas alınacak hususlarda da bir değişiklik olmadığı gözetilmeden, yasal olmayan gerekçe ile TCK’nın 3/1. maddesindeki orantılılık ilkesine de aykırı olacak şekilde takdirde hataya düşülerek temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesi,

5237 sayılı TCK’nın 35/2. maddesi uyarınca teşebbüs nedeniyle indirim yapılırken meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı yerine “suç işleme hususundaki ısrarlı kastının yoğunluğu” biçiminde yine yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle verilen cezanın asgari oranda indirilmesi,

Suçun 5237 sayılı Yasanın 53/1-a maddesindeki yetkinin kötüye kullanılması suretiyle işlenmesi nedeniyle sanık hakkında 53/5. madde gereğince cezasının infazından sonra işlemek üzere, hükmolunan cezanın yarısından bir katına kadar sadece bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilmesi gerekirken anılan maddenin 1. fıkrasının tüm alt bentlerini kapsar şekilde hak yoksunluğuna hükmolunması,

SONUÇ : Kanuna aykırı, sanık müdafiin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 11.09.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: